CZ EN

Informace týkající se vstupu v platnost Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu - s účinností od 1. února 2014

Dnem 1. února 2014 vstoupí v platnost mnohostranná Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech (dále jen „Úmluva“).

Úmluva byla vytvořena pod patronátem OECD a Rady Evropy a je otevřena k podpisu od roku 1988. Dne 1. června 2011 vstoupil v účinnost Protokol, kterým se mění Úmluva (dále jen „Protokol“) a který ji uvedl do souladu s novým standardem OECD pro výměnu informací v daňové oblasti. Od 1. června 2011 lze podepsat pouze Úmluvu ve znění Protokolu.

Úmluva ve znění Protokolu představuje komplexní multilaterální nástroj vyvinutý ve spolupráci Rady Evropy a OECD, který zahrnuje všechny formy spolupráce při správě daní, a to jak v rovině nalézací tak platební. Jedná se o následující formy spolupráce:

  • výměnu informací na žádost, automatickou a spontánní,
  • souběžná daňová šetření,
  • přítomnost při daňových kontrolách v zahraničí,
  • dožádání vymáhání a předběžných opatření,
  • doručování dokumentů.

Úmluva ve znění Protokolu se vztahuje na všechny druhy daní vymezené vnitrostátními předpisy smluvních států včetně povinných příspěvků na sociální zabezpečení, nevztahuje se na oblast cel. Každý smluvní stát může uplatnit výhrady k jednotlivým formám správní spolupráce, které bude poskytovat a přijímat, a výhrady vůči jednotlivým kategoriím daní, na které se bude Úmluva pro tento stát vztahovat. Česká republika neuplatňuje žádnou výhradu.

Vstup Úmluvy v platnost poskytne tuzemským správcům daně další nástroj v boji proti daňovým únikům a umožní zefektivnit správu daní. Z mezinárodního hlediska Česká republika potvrdí svoji aktivní účast na tvorbě a rozšiřování systému spolupráce při správě daní.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář