CZ EN

Kompletní technická specifikace – RVO

Ministerstvo financí České republiky vyhlašuje kompletní technickou specifikaci informačního systému provozování hazardních her (AISG) týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách podle ustanovení § 16 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“) a ověření totožnosti a věku osoby podle § 46 odst. 1 a § 77 odst. 6 zákona o hazardních hrách, a to v souladu s přechodným ustanovením § 137 zákona o hazardních hrách.

Provozovatelé jsou povinni plnit povinnosti stanovené ustanoveními zákona o hazardních hrách, jež jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 137 odst. 1 zákona o hazardních hrách, a to po uplynutí 1 roku ode dne vyhlášení této technické specifikace. Za den vyhlášení této technické specifikace se považuje den zveřejnění technické specifikace na úřední desce ministerstva a na internetových stránkách ministerstva.

Tato technická specifikace popisuje datové rozhraní AISG pro výměnu informací a dat s informačními systémy provozovatelů hazardních her zajišťující zejména dálkovým způsobem ověření totožnosti a věku osob žádajících o registraci a ověření, zda konkrétní osoba je nebo není zapsána v rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (dále jen „RVO“) (celé dále jen jako „datové rozhraní“).

Datovým rozhraním ministerstvo zajišťuje provozovatelům nepřetržitým dálkovým způsobem ověření totožnosti a věku osob a ověření, zda konkrétní osoba je nebo není zapsána v RVO, a to při registraci osoby, vstupu osoby do herních prostorů a přihlašování osoby k uživatelskému kontu. Datové rozhraní rovněž za účelem zabezpečení řádného fungování RVO zajišťuje ověření osob, které byly u provozovatele již registrovány před spuštěním RVO, jelikož je nezbytně nutné každému účastníku hazardní hry přidělit herní identifikátor osoby (HID). Tento postup také umožní provozovateli se s dostatečným předstihem řádně připravit na plnění povinností, jejichž účinnost byla podle § 137 zákona o hazardních hrách odložena.

Soubory obsahující technický popis rozhraní - webové služby (WSDL) a popis produkčního a neprodukčního prostředí jsou přílohou této technické specifikace a jsou její nedílnou součástí.

Dokumenty ke stažení

Poznámka I: 20.12.2019 došlo k drobné technické opravě logické nesprávnosti v dokumentu „aisgTypes.xsd“ , který je součástí „Přílohy č. 1 - Technická specifikace datového rozhraní - verze 1.0“ spočívající v úpravě těchto řádků:
Řádek 208 - úprava rozsahu hodnot pro validaci kódů chybových hlášek, maximální hodnota včetně kódu 9999 (Typ: ErrorMessageType)
Řádek 277 – doplněn zákaz možnosti vložit prázdný element MistoNarozeni (Typ: MistoNarozeniType).

Tato úprava nemá vliv na definici služeb datového rozhraní.

Poznámka II: 2.3.2020 - Na základě technických dotazů přistoupilo Ministerstvo financí k upřesnění definice webové služby (konkrétně souboru aisgTypes.xsd), která je součástí Přílohy č. 1 - Technická specifikace datového rozhraní – nově verze 1.0.1. Provedené úpravy jsou v souladu se závaznou Kompletní technickou specifikací informačního systému provozování hazardních her (AISG).

Seznam upřesnění a úprav:

1. Rozšíření formátu UUID o velká písmena

Formát UUID byl v XSD definici uveden do souladu se závaznou Kompletní technickou specifikací informačního systému provozování hazardních her – RVO – verze 1.0.0. a XSD definice byla rozšířena o možnost používat i velká písmena.

Formát unikátního identifikátoru požadavku UUID předepisuje RFC-4122. Při porovnávání hodnot UUID na velikosti písmen nezáleží.

Webová služba připouští zadávání UUID na vstupu s použitím malých i velkých písmen.

  • Generované UUID (HID a číslo dávky) systém generuje a ukládá s malými písmeny.
  • Přijímaná UUID systém interně konvertuje na malá písmena a pak s nimi teprve dále pracuje.
  • Číslo požadavku UUID, které generuje Provozovatel, systém také konvertuje na malá písmena (pro ukládání, vyhledávání, apod.). V odpovědi ale bude zachována velikost písmen, číslo požadavku se vrací tak, jak přišlo.

2. Přejmenování elementu Identifikace

Název elementu „Identifikace“ byl v XSD definici uveden do souladu se závaznou Kompletní technickou specifikací informačního systému provozování hazardních her – RVO – verze 1.0.0 a upraven na „IdentifikacePozadavku“.

3. Rozšíření elementu „TrvalyPobytKod“ o krajní hodnoty

Element „TrvalyPobytKod“ byl v XSD definici uveden do souladu se závaznou Kompletní technickou specifikací informačního systému provozování hazardních her – RVO – verze 1.0.0. Element „TrvalyPobytKod“ připouští uvedení mezních hodnot 1 a 999999999. XSD bylo upraveno z důvodů zvýšení logické konzistence popisu rozhraní, i když takových hodnot v praxi element nemůže nabývat.

4. Změny komentářů vybraných elementů v XSD

Pro lepší pochopení a soulad s terminologií závazné Kompletní technické specifikace informačního systému provozování hazardních her – RVO – verze 1.0.0 byly doplněny a upraveny vybrané komentáře v XSD definici rozhraní. Jde pouze o doplnění a úpravy komentářů, na definici rozhraní nemá tato úprava vliv.

Příklad: "Komentář „Vstup do herny/kasina" byl upraven na „Vstup do herního prostoru".

Veškeré uvedené změny mají pouze upřesňující charakter - dochází k uvedení do souladu XSD se závaznou Kompletní technickou specifikací informačního systému provozování hazardních her – RVO – verze 1.0.0. Výše uvedené tak nemá vliv na závaznou Kompletní technickou specifikaci informačního systému provozování hazardních her.

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář