CZ EN

Benefity

K problematice uznatelnosti benefitů jako ekonomicky oprávněných nákladů v kalkulaci věcně usměrňované ceny

K problematice benefitů se Ministerstvo financí dlouhodobě vyjadřuje se závěrem, že příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění nejsou způsobilé k uznání jako ekonomicky oprávněné náklady k zahrnování do kalkulace věcně usměrňované ceny. Toto stanovisko bylo sděleno již dne 29. 5. 2013 na semináři, který pořádalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací a jehož součástí byla prezentace MF k uvedené problematice.

Dále vybíráme z korespondence k této problematice:

 


Dotaz z 20. 2. 2015 – výňatek

„…Energetický regulační úřad dokončuje práci na Metodice regulace pro IV. regulační období v oblasti plynárenství a elektroenergetiky, které bude zahájeno od 1. ledna 2016. Součástí této metodiky je také Metodika ekonomicky oprávněných nákladů pro zajištění bezpečného, spolehlivého a efektivního výkonu licencované činnosti. Připravovaná metodika byla konzultována s regulovanými subjekty, které mají výhrady k níže uvedeným položkám, které nejsou ekonomicky oprávněnými náklady:

• příspěvky na penzijní pojištění,
• příspěvky na životní pojištění,
• odstupné vyplacené nad rámec zákoníku práce (některé subjekty mají v kolektivní smlouvě odstupné daleko vyšší),

Regulované subjekty uvádí, že otázku benefitu mají řešenou v kolektivních smlouvách a v případě jejich neplnění hrozí odboráři regulovaných subjektů stávkou. Dále oponují tím, že některé z benefitů jsou daňově uznatelným nákladem.

ERÚ ve své metodice nebrání vyplácení benefitů, avšak jejich hodnota nemůže vstupovat do ekonomicky oprávněných nákladů. Tyto benefity nemají žádnou věcnou souvislost s regulovanou činností, není na ně nárok vyplývající z pracovně právních předpisů.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obracíme s žádostí o Váš názor na tuto problematiku.“

Odpověď MF z 6. 3. 2015 – výňatek

„…. Zaměstnanecké benefity jsou formou odměn, které organizace poskytuje pracovníkům pouze za to, že jsou jejími zaměstnanci. Na rozdíl od mezd a dalších forem odměňování nejsou obvykle vázány na výkon pracovníka. Některé benefity jsou sice daňově uznatelným nákladem, ovšem ekonomicky oprávněné náklady uplatnitelné v rámci regulovaných cen nejsou identické s daňově uznatelnými náklady pro zjištění základů daně z příjmů. Cenový a daňový přístup je odlišný, a proto mezi tyto náklady nelze klást rovnítko. V daňovém zákoně jsou i různé podmínky pro uznatelnost některých benefitů.

Ministerstvo financí nikdy nedefinovalo náklady na Vámi vyjmenované benefity za ekonomicky oprávněné, které by bylo možno automaticky zahrnovat do věcně usměrňovaných cen. Uvedené benefity nemají bezprostřední příčinnou souvislost s regulovaným zbožím.

………. příspěvky na penzijní pojištění, příspěvky na životní pojištění a odstupné vyplacené nad rámec zákoníku práce mohou být vypláceny, ale neměly by ovlivňovat regulovanou cenu. Výměr MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanoví pro veškeré zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny, dispoziční výčet nákladů, které zejména nelze uznat za ekonomicky oprávněné, mezi nimiž je „peněžité vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené jiným právním předpisem“ a rovněž za náklady přímo vynaložené na provoz železniční dopravy také nelze považovat
„příspěvky zaměstnavatele na kapitálové životní pojištění a penzijní připojištění zaměstnanců“.

Obdobný přístup k benefitům zaujímá i Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v SR (ÚRSO). Vyhlášky ÚRSO, kterými se stanoví cenová regulace v elektroenergetice a v plynárenství, stanoví, že ekonomicky oprávněnými náklady nejsou příspěvky na doplňkové důchodové spoření, příspěvky na životní pojištění a příspěvky na účelové spoření zaměstnance placené zaměstnavatelem a dále odstupné a odchodné přesahující výši stanovenou jiným předpisem.“


 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář