CZ EN

Pracovní skupina „Transfery“

Základní informace o PS Transfery

PS Transfery se zabývá metodickou podporou v oblasti transferů, jejímž cílem je zpřehlednění účetního a rozpočtového zachycení transferů v případě poskytovatele, zprostředkovatele a příjemce transferu. Přehledy transferů jsou vytvářeny na základě současného znění právních předpisů za spolupráce zástupců z řad poskytovatelů transferů, tedy ministerstev, státních fondů aj. 

Na činnosti PS Transfery se v současné době podílejí tyto odbory Ministerstva financí: 

 • odbor 21 – Státní rozpočet,
 • odbor 22 – Financování územních rozpočtů,
 • odbor 14 – Rozpočtová politika společensky významných odvětví,
 • odbor 17 – Kontrola,
 • odbor 19 – Rozpočtová politika strategických odvětví,
 • odbor 75 – Výkaznictví státu.

Ke spolupráci je dlouhodobě přizván Český statistický úřad, jakožto jeden z hlavních uživatelů účetních informací vybraných účetních jednotek, a další oslovené instituce v návaznosti na projednávané transfery. 

Vývoj činnosti PS Transfery

Činnost PS Transfery byla zahájena v roce 2015, kdy byla řešena problematika zpřesnění vymezení průtokového transferu v Českém účetním standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 – Transfery, a to s účinností k 1. lednu 2016.

V roce 2016 byla činnost PS Transfery znovu obnovena v rámci spolupráce tehdejších odborů Ministerstva financí:

 • odbor 11 – Státní rozpočet,
 • odbor 12 – Financování územních rozpočtů,
 • odbor 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I (od roku 2018),
 • odbor 17 – Kontrola,
 • odbor 19 – Financování kapitol státního rozpočtu II (od roku 2019),
 • odbor 28 – Regulace a metodika účetnictví,
 • odbor 54 – Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

a Českého statistického úřadu (od roku 2017), přičemž důvodem obnovení činnosti PS Transfery byly přetrvávající nejednoznačnosti v oblasti účetního a rozpočtového vykazování transferů a problémy při sestavování účetních výkazů za Českou republiku (vykazování partnerů v Pomocném analytickém přehledu), kdy se řešily rozdíly v rámci konsolidačních křížových kontrol.

Problematika transferů byla v roce 2016 diskutována na Metodických dnech účetnictví státu se zástupci metodických center I. stupně v rámci metodické podpory, tedy s jednotlivými ministerstvy (poskytovateli transferů) a s kraji. Na základě předmětné diskuse byli zástupci krajů požádáni o zaslání přehledu všech dotací a obdobných plateb, které v daném roce kraje obdržely (případně dále poskytly) od jednotlivých ministerstev, a to včetně jejich účetního a rozpočtového zachycení. Porovnáním takto vyplněných tabulek byly zjištěny významné nesrovnalosti a rozdílné vykazování jednotlivých transferů napříč Českou republikou.

Významnou událostí v této souvislosti byl Workshop k problematice transferů, který se uskutečnil dne 20. dubna 2017 na Ministerstvu financí. Workshopu se zúčastnili pracovníci zabývající se problematikou účetnictví, rozpočtu a administrací transferů, a to z ministerstev, krajů a některých státních fondů. Na předmětném workshopu byly představeny rozdíly v rozpočtovém i účetním zachycení jednotlivých dotačních titulů u krajů, kdy v rámci diskuze byly řešeny náměty na zlepšení současného stavu a návrhy možného řešení.

V návaznosti na závěry z workshopu i proběhlá jednání v rámci PS Transfery bylo rozhodnuto o vytvoření přehledů účetního a rozpočtového zachycení transferů poskytovaných z jednotlivých ministerstev, což bylo ze strany všech zainteresovaných subjektů jednoznačně odsouhlaseno jako nejlepší možné řešení problematiky transferů a jedním ze závěrů workshopu k problematice transferů.

Činnost PS Transfery se tak od roku 2017 zaměřuje na mapování jednotlivých druhů transferů, které jsou poskytovány kapitolami státního rozpočtu. První výstupy z této činnosti byly v roce 2019 zveřejněny na webových stránkách Ministerstva financí formou metodických materiálů obsahujících účetní a rozpočtové zachycení transferů z:

 • Ministerstva financí – Všeobecné pokladní správy,
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
 • Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce.

Na základě zhodnocení přínosu výstupů PS Transfery došlo v roce 2022 k znovuobnovení činnosti. Nové příp. aktualizované metodické materiály budou po jejich zpracování zveřejněny v části „Výstupy z činnosti PS Transfery“ naopak neaktuální budou přesunuty do „Archivu“.  

Výstupy z činnosti PS Transfery

Ve spolupráci s metodickými centry I. stupně (kraji, ministerstvy a dalšími institucemi) zpracovává PS Transfery přehledy transferů, které obsahují účetní a rozpočtové zachycení transferů poskytovaných z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, a to včetně vykazování partnerů v Pomocném analytickém přehledu a informace, zda předmětný transfer podléhá finančnímu vypořádání podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., vyhláška o finančním vypořádání, ve znění pozdějších předpisů.

K uvedeným přehledům je nezbytné poznamenat, že se jedná o postupy účtování založené na povaze daného transferu a jeho zákonné úpravě. V případech, kdy příjemci je známa skutečná výše přijatého transferu a existuje průkazný účetní záznam, pak příjemce může účtovat o předpisu pohledávky bez využití dohadných účtů aktivních, jak je uvedeno v předmětných přehledech.

Třídění příjmů a výdajů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí podle účelových znaků je upraveno v metodické pomůcce „Metodická podpora k vykazování účelových znaků v Části IX. finančního výkazu FIN 2-12 M“.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.