CZ EN

Otázky – Pomocný analytický přehled

Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí – Pomocný analytický přehled (PAP)
Často kladené dotazy k Pomocnému analytickému přehledu (PAP)
číslo/rok otázka odpověď
 1/2020 Jakou hodnotu vykáže organizační složka státu nebo územní samosprávný celek v posledním sloupci „Vliv na řízení a ovládání po změně“ Části XIV PAP v případě majetkové účasti, ve které dotčená účetní jednotka již neuplatňuje vliv? V případě, že organizační složka státu nebo územní samosprávný celek již neuplatňuje v majetkové účasti vliv, nevykáže v posledním sloupci „Vliv na řízení a ovládání po změně“ Části XIV PAP žádnou hodnotu.
 3/2019 Jaký typ změny použije vybraná účetní jednotka v případě směny pozemků pro potřeby PAP?

V souladu s Metodikou tvorby PAP se v případě přírůstku a úbytku dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v důsledku směny používají typy změn „nákup – použitý“ (403) a „prodej“ (451).

Pro úplnost uvádíme, že na majetek určený ke směně se hledí jako na majetek určený k prodeji v souladu s ustanovením bodu 3.4.3. ČÚS č. 709 – Vlastní zdroje, který je oceňován v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. h) zákona č. 563/1991 Sb. 

 2/2019 Co znamená „Varování“ vyhodnocené v Inboxu v rámci kontrol výkazů předávaných do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS)? 

„Varování“ upozorňuje na chybnou informativní kontrolu.

Při zasílání výkazů do CSÚIS probíhají kromě tzv. „tvrdých“ kontrol i kontroly informativní, tzv. „měkké“, které při negativním vyhodnocení kontroly neovlivní stav zpracování výkazů a účetním jednotkám zobrazí pouze „Varování“, nikoli „Chybu“.

Všechny informativní kontroly jsou uvedeny v přehledu kontrol výkazů zasílaných účetními jednotkami do CSÚIS na listech „Informativní VVK“ a „Informativní MVK“ (soubor CSÚIS-Kontroly-ALL-v.xx-RRRRMMDD na webových stránkách Státní pokladny v sekci CSÚIS – Technické informace: https://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace). 

 1/2019 Od kdy platí pro příspěvkovou organizaci zřízenou územním samosprávným celkem povinnost předávat PAP do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), pokud její aktiva celkem (netto) překročí k rozvahovému dni hranici 100 mil. Kč?   V souladu s ustanovením § 3a odst. 1 a 2 vyhlášky č. 383/2009 Sb. má příspěvková organizace povinnost předávat PAP do CSÚIS, pokud její aktiva celkem (netto) přesahují ve dvou bezprostředně přecházejících účetních období výši 100 mil. Kč. V případě, že je tato výše překročena k 31. 12. 2018 a zároveň k 31. 12. 2019, má příspěvková organizace povinnost předávat PAP do CSÚIS poprvé k 31. 3. 2020, a to v termínu do 30. 4. 2020.
 4/2018 Jak vybraná účetní jednotka postupuje v případě nabytí dlouhodobého majetku nebo technického zhodnocení dlouhodobého majetku, kdy závazky z titulu zhotovení předmětného majetku hradí na základě smlouvy nebo jiného dokumentu organizační složka státu, která nemá příslušnost hospodařit s předmětným majetkem, a to včetně vykázání v PAP? V uvedeném případě se jedná o přijatý investiční transfer, kdy účetní jednotka účtuje o nabytí majetku na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, resp. 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, kdy v Části IV PAP použije typ změny podle charakteru transakce, zejména typ změny „nákup-nový“ (402), nebo „technické zhodnocení“ (412), se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, kdy v Části IX PAP použije typ změny „investiční dotace“ (968), v Části X PAP vykáže jako partnera aktiva/pasiva organizační složku státu a v Části XII PAP vykáže jako partnera transakce také organizační složku státu. 
 3/2018 Jak organizační složka státu postupuje v případě, kdy na základě smlouvy nebo jiného dokumentu hradí za jinou vybranou účetní jednotku závazky z titulu zhotovení dlouhodobého majetku nebo technického zhodnocení dlouhodobého majetku, a to včetně vykázání v PAP? Organizační složka státu nemá příslušnost hospodařit s předmětným majetkem.  V uvedeném případě se jedná o poskytnutý investiční transfer, kdy organizační složka státu účtuje o předpisu závazku z titulu zhotovení dlouhodobého majetku nebo technického zhodnocení dlouhodobého majetku na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 571 – Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery, kdy v Části XI PAP vykáže jako partnera transakce jinou vybranou účetní jednotku, se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 321 – Dodavatelé, kdy v Části VII PAP použije typ změny „vznik závazku“ (751) a v Části X PAP vykáže jako partnera aktiva/pasiva dodavatele.
 2/2018 Prostřednictvím kterého syntetického účtu účtuje vybraná účetní jednotka o splacení peněžitého vkladu při založení společnosti s ručením omezeným a jakého vykáže partnera aktiva/pasiva v PAP?

V případě splacení peněžitého vkladu správci vkladů účtuje účetní jednotka o předpisu pohledávky za správcem vkladů prostřednictvím syntetického účtu 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky a v Části X PAP jako partnera aktiva/pasiva vykáže IČO správce vkladů. Je-li příslušná účetní jednotka současně zakladatelem i správcem vkladů, vykáže jako partnera aktiva/pasiva vlastní IČO.

Pro úplnost uvádíme, že při vzniku společnosti s ručením omezeným, tj. v okamžiku zápisu do obchodního rejstříku, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek (např. syntetický účet 061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem) se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 368 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů, kdy v obou případech uvede v Části X PAP jako partnera aktiva/pasiva IČO nově vzniklé společnosti s ručením omezeným. Závazek z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů účetní jednotka zúčtuje s ostatní krátkodobou pohledávkou za správcem vkladu. 

 1/2018 Přesáhne-li výše aktiv celkem (netto) u příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem ve dvou bezprostředně předcházejících účetních obdobích 100 mil. Kč, tedy vzniká-li účetní jednotce povinnost předávat PAP podle ustanovení § 3a vyhlášky č. 383/2009 Sb., musí tuto skutečnost oznamovat Ministerstvu financí?  V případě, že příspěvkové organizaci zřízené územním samosprávným celkem vznikne povinnost sestavovat a předávat PAP do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), bude pro ni PAP v CSÚIS naplánován automaticky na základě hodnot aktiv celkem (netto) vykázaných v předaných účetních záznamech. 
 4/2017 Obec je příjemcem peněžních prostředků poskytnutých prostřednictvím kraje z titulu účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí, do zastupitelstev krajů, do Parlamentu ČR, do Evropského Parlamentu a s prezidentskými volbami, kdy poskytovatelem peněžních prostředků je Ministerstvo financí. Jakého partnera aktiva/pasiva a jakého partnera transakce vykáže obec v případě předpisu pohledávky z titulu přijetí transferu v PAP?

Obec vykáže v případě příslušné položky PAP syntetického účtu 346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi v Části X PAP jako partnera aktiva/pasiva Ministerstvo financí a v případě příslušné položky PAP syntetického účtu 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů v Části XI PAP jako partnera transakce Ministerstvo financí, které poskytlo prostřednictvím kraje průtokový transfer.

Uvedený postup vykazování partnerů v PAP je shodný u veškerých průtokových transferů včetně poskytnutí finančních prostředků krajským úřadem podle § 161, 162 a 163 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních prostředků krajským úřadem z titulu účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí, do zastupitelstev krajů, do Parlamentu ČR, do Evropského Parlamentu a s prezidentskými volbami a finančních prostředků vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí krajským úřadem podle Přílohy č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok (viz definice průtokového transferu v ČÚS č. 703 – Transfery), kdy konečný příjemce transferu vykazuje vždy jako partnera aktiva/pasiva a partnera transakce v PAP skutečného poskytovatele transferu. 

 3/2017 Organizační složka státu poskytuje prostřednictvím kraje, který je v postavení zprostředkovatele průtokového transferu, peněžní prostředky fyzické osobě, která je podnikatelem, z titulu účelové dotace. Jakého partnera aktiva/pasiva a jakého partnera transakce vykáže organizační složka státu v případě předpisu závazku z titulu poskytnutí transferu v PAP?

Organizační složka státu vykáže v případě příslušné položky PAP syntetického účtu 345 – Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce v Části X PAP jako partnera aktiva/pasiva IČO fyzické osoby, která je podnikatelem, a v případě příslušné položky PAP syntetického účtu 571 – Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery v Části XI PAP jako partnera transakce IČO fyzické osoby, která je podnikatelem, tj. konečného příjemce transferu.

Uvedený postup vykazování partnerů v PAP je shodný u průtokových transferů (viz definice průtokového transferu v ČÚS č. 703 – Transfery) s výjimkou poskytnutí finančních prostředků krajským úřadem podle § 161, 162 a 163 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních prostředků krajským úřadem z titulu účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí, do zastupitelstev krajů, do Parlamentu ČR, do Evropského Parlamentu a s prezidentskými volbami a finančních prostředků vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí krajským úřadem podle Přílohy č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok, kdy organizační složka státu vykazuje jako partnera aktiva/pasiva a partnera transakce v PAP zprostředkovatele transferu, tj. kraj. 

 2/2017 Organizační složka státu poskytla kraji investiční transfer. Kraj z peněžních prostředků pořídil investiční majetek, který následně bezúplatně předal své zřízené příspěvkové organizaci. Jaký typ změny použije příspěvková organizace v případě příslušné položky PAP syntetického účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku v Části IX PAP a jakého partnera transakce vykáže v Části XII PAP? Příspěvková organizace použije v případě příslušné položky PAP syntetického účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku v Části IX PAP typ změny „bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn“ (959) a jako partnera transakce vykáže v Části XII PAP příslušný kraj
 1/2017 Organizační složka státu poskytla kraji investiční transfer. Kraj z peněžních prostředků pořídil investiční majetek, který následně bezúplatně předal své zřízené příspěvkové organizaci. Jakého partnera aktiva/pasiva vykáže příspěvková organizace v případě příslušné položky PAP syntetického účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku v Části X PAP?  Příspěvková organizace vykáže v případě příslušné položky PAP syntetického účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku v Části X PAP jako partnera aktiva/pasiva příslušnou organizační složku státu, která poskytla kraji investiční transfer na pořízení dlouhodobého majetku. 
17/2016 Jakého partnera má vykázat vybraná účetní jednotka u syntetického účtu 021 – Stavby v Části XVII PAP při vysvětlování pěti nejvýznamnějších částek? Vybraná účetní jednotka v případě, že syntetický účet 021 – Stavby převýší hodnotou 10 % hodnoty aktiv netto za účetní období, vykáže jako partnera subjekt, od kterého byl majetek pořízen nebo nabyt. V případě, že vybrané účetní jednotce není partner znám, uvede se do sloupce IČO partnera identifikátor „444“ Rezident – neidentifikovatelný partner.
16/2016 Jaké pravidlo platí pro vysvětlování významných částek v Části XVII PAP? V Části XVII PAP jsou vysvětlovány pouze syntetické účty, u kterých je Metodikou tvorby PAP toto vysvětlení vyžadováno a zároveň které hodnotou převyšují podmínku významnosti 10 % hodnoty aktiv netto za účetní období. V rámci jednoho syntetického účtu je vysvětlováno pouze 5 nejvýznamnějších částek vzhledem k jejich hodnotě.
15/2016 Jaký typ změny v Části IX PAP použije příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem u syntetického účtu 401 – Jmění účetní jednotky v případě účtování o tvorbě fondu investic z titulu přijetí investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele? Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem při účtování o tvorbě fondu investic použije typ změny „ostatní“ (920). V případě účtování o čerpání fondu investic z titulu odvodu investičního příspěvku zpět zřizovateli použije příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem typ změny „ostatní“ (970).
14/2016 Jaký typ změny v Části IX PAP použije územní samosprávný celek v případě příslušné položky PAP syntetického účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku při účtování podle ustanovení bodu 4.2.6. Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 – Vlastní zdroje, pokud výše odhadu je vyšší než skutečná výše investičního transferu? Územní samosprávný celek účtuje o rozdílu mezi výší odhadu a skutečnou výší investičního transferu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 – Výnosy z transferů, resp. položky PAP se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, resp. položky PAP, v rámci které použije typ změny „ostatní“ (970).
13/2016 Jaký typ změny v Části IX PAP použije územní samosprávný celek v případě příslušné položky PAP syntetického účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku při účtování podle ustanovení bodu 4.2.6. Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 – Vlastní zdroje, pokud výše odhadu je nižší než skutečná výše investičního transferu? Územní samosprávný celek účtuje o rozdílu mezi skutečnou výší investičního transferu a výší odhadu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, resp. položky PAP, v rámci které použije typ změny „investiční dotace“ (918), se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 – Výnosy z transferů, resp. položky PAP.
12/2016 Příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu obdrží od svého zřizovatele individuální a systémovou dotaci na financování programů a akcí. Jaký typ změny v Části IX PAP použije příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu v případě postupu účtování podle ustanovení bodu 4.1.7. Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 – Vlastní zdroje u syntetického účtu 401 – Jmění účetní jednotky? Příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu použije typ změny „investiční dotace“ (968).
11/2016 Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem obdrží od svého zřizovatele investiční příspěvek. Jaký typ změny v Části IX PAP použije příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem v případě postupu účtování podle ustanovení bodu 4.1.7. Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 – Vlastní zdroje u syntetického účtu 401 – Jmění účetní jednotky? Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem použije typ změny „investiční dotace“ (968). Tento typ změny použije zřizovatel v případě přijetí odvodu investičního příspěvku od příspěvkové organizace zpět zřizovateli.
10/2016 Organizační složka státu poskytuje své zřízené příspěvkové organizaci individuální a systémovou dotaci na financování programů a akcí. Jaký typ změny v Části IX PAP použije zřizovatel v případě postupu účtování podle ustanovení bodu 4.1.8. Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 – Vlastní zdroje u syntetického účtu 401 – Jmění účetní jednotky? Organizační složka státu použije typ změny „investiční dotace“ (918).
9/2016 Územní samosprávný celek poskytuje své zřízené příspěvkové organizaci investiční příspěvek. Jaký typ změny v Části IX PAP použije zřizovatel v případě postupu účtování podle ustanovení bodu 4.1.8. Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 – Vlastní zdroje u syntetického účtu 401 – Jmění účetní jednotky? Územní samosprávný celek použije typ změny „investiční dotace“ (918). Tento typ změny použije zřízená příspěvková organizace také v případě odvodu investičního příspěvku příspěvkovou organizací zpět zřizovateli.
8/2016 Jaký typ změny v Části IV a Části IX PAP použije příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem při svěření dlouhodobého majetku k hospodaření zřizovatelem? Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem použije u příslušných syntetických účtů, resp. položek PAP typ změny „bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn“ (409) a (959).
7/2016 Jaký typ změny v Části IV PAP použije vybraná účetní jednotka v případě úplatného pořízení drobného dlouhodobého majetku u syntetického účtu 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a u syntetického účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek? Vybraná účetní jednotka v případě úplatného pořízení drobného dlouhodobého majetku u syntetického účtu 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a u syntetického účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek použije pouze typ změny „nákup – drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. Kč“ (404), nebo typ změny „nákup – drobný dlouhodobý majetek od 20 tis. Kč včetně“ (405).
6/2016 V rámci jakých syntetických účtů, resp. položek PAP použije vybraná účetní jednotka v Části IV PAP typ změny „nákup – nový“ (402) a typ změny „nákup – použitý“ (403)? Typ změny „nákup – nový“ (402) a typ změny „nákup – použitý“ (403) použije vybraná účetní jednotka v souladu s ustanovením bodu 5.1.1. a s ustanovením bodu 6.1.1. Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek a v souladu s příslušnými ustanoveními § 11 a 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb. pouze v případě účtování prostřednictvím položek PAP syntetického účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a položek PAP syntetického účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
5/2016 Jakého partnera má vykázat příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu při přijetí transferu v rámci programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů? Příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu není přímým příjemcem transferu, příslušný transfer je předfinancován ze státního rozpočtu a peněžní prostředky jsou příspěvkové organizaci zřízené organizační složkou státu poskytnuty organizační složkou státu. Příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu vykáže při přijetí transferu v rámci programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů jako partnera organizační složku státu.
4/2016 Účetní jednotka vlastní v rámci bytové budovy, která má více než polovinu využitelné podlahové plochy určenou na bytové účely, pouze nebytové prostory. Na jaké položce PAP mají být tyto nebytové prostory vykázány? Nebytové prostory v bytové budově se v PAP vykazují na položce 02102102 – Nebytové budovy.
3/2016 V jakém případě se použije typ změny „vnitroorganizační přesuny“ (X33 a X83)? Vnitroorganizační přesuny představují vnitroorganizační převody uvnitř vybrané účetní jednotky, které navyšují obraty na straně MÁ DÁTI a DAL. Vnitroorganizačním přesunem se rozumí přesun v rámci jedné položky PAP uvnitř jedné účetní jednotky (typicky mezi dvěma středisky). Typ změny „vnitroorganizační přesuny“ (X33, X83) se nepoužije v rámci přeúčtování mezi syntetickými účty a v rámci přesunu mezi položkami jednoho syntetického účtu; v uvedených případech se použije typ změny „ostatní“ (X20, X70).

2/2016

Obec od účetního období roku 2015 předává PAP, a to z důvodu, že od počátku účetního období roku 2014 byl počet obyvatel 3000 a vyšší. Na počátku účetního období roku 2016 však byl její počet obyvatel menší než 3000. Má obec povinnost předávat PAP v účetním období roku 2017? Obec má povinnost předávat PAP i v účetním období roku 2017, a to z důvodu, že obec v účetním období roku 2015 a 2016 naplnila podmínky pro předávání PAP podle technické vyhlášky o účetních záznamech, a v účetním období roku 2017 tyto podmínky nesplní, může ukončit předávání PAP nejdříve po uplynutí tří po sobě jdoucích účetních obdobích, ve kterých PAP předávala, tedy v účetním období roku 2018. Výše uvedené vyplývá z ustanovení § 3a odst. 2 písm. c) a odst. 6 technické vyhlášky o účetních záznamech.
1/2016 Při kontrole účetní závěrky a PAP jsme zjistili, že rozdíl v rámci křížové kontroly byl způsoben vykázáním účetního případu (např. dlouhodobého majetku) na chybné položce PAP. Jakým způsobem je možné provést opravu v případě, že jsme již uzavřeli účetní knihy? Při opravách předcházejících účetních období se pro přesun mezi položkami PAP použije typ změny „ostatní“ (X20, X70). Tento typ změny se musí dodržet na obou položkách PAP, kterých se přesun týká.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.