CZ EN

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní schválena Senátem

Dne 16. srpna 2017 schválil Senát Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 177).

Předmětem návrhu právní úpravy je transpozice opatření č. 13 projektu předcházení erozi základu daně a přesouvání zisků (BEPS), uskutečňovaného v rámci mezivládní spolupráce na poli Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), a z tohoto opatření vycházející směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní. Návrhem zákona se doplňuje nový oddíl zákona, kterým se zavádí povinná automatická výměna zpráv podle jednotlivých zemí za nadnárodní skupiny podniků.

Novela zákona bude nyní předložena k podpisu prezidentu republiky. V souvislosti s tím bude předložena k podpisu ministra financí vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, která poté vyjde ve Sbírce zákonů společně s novelou zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Zákon nabyde účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář