Novinky

Zakoupení licence Aspose.Total for .NET

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
  • Přímé zadání

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-46900/2015/1002
NázevZakoupení licence Aspose.Total for .NET
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení4.11.2015
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 38 Rozvoj ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Internet Projekt, a. s., Vyšehradská 1376/43, 128 00 Praha 2, IČ: 26432552

Cena62 500,00 Kč bez DPH, 75 625,00 Kč včetně 21% DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 11.11.2015:

Ceny ostatních uchazečů

nebyly (přímé zadání)

Kód agendy- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. -Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. -Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. -Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. -Zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. -Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. -Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů. -Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník -Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek
Poznámky

Z podnětu Národního bezpečnostního úřadu – Národního centra kybernetické bezpečnosti bylo v SO 9003 - Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu rozhodnuto, že je potřeba doplnit funkcionalitu do Úložiště souborů a databáze štítků (ÚSDS) na internetových stránkách MF a jejich podprojektech.
Tato funkcionalita má zajistit odstranění metadat již nahraných a dále nahrávaných souborů, které jsou na Internetu MF zveřejňovány.
Podle stávající smlouvy č. 3302/072/2014 na Poskytování podpory redakčního systému Ministerstva financí ČR je pro tyto účely možno použít rezervované hodiny kapacity OpenText vývojář podle čl. 1, odst. 3b) a 4). Tato smlouva je uzavřena s firmou Internet Projekt, a.s., která k doprogramování požadované funkcionality potřebuje použít licenci Aspose.Total for .NET. Poté co firma Internet Projekt, a.s.doprogramuje pomocí této licence chybějící funkcionalitu nám bude předáno řešení i s licencí.
Z tohoto důvodu volíme pro zakoupení licence firmu Internet

Doporučované

Nejčtenější