Novinky

Rekapitulace činnosti Fondu národního majetku za rok 2003

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Fond národního majetku ukončil své hospodaření se zůstatkem 7,098 mld. Kč. Tyto zdroje budou použity pro financování plánovaných výdajů v roce 2004.
Celkové příjmy za rok 2003 činí 35,324 mld. Kč a výdaje dosáhly výše 59,864 mld. Kč.

Fond národního majetku prodal v roce 2003 majetkové podíly a akcie v hodnotě 22,891 mld. Kč. Mezi nejvýznamnější realizované akce patří prodej akcií Nové huti za 0,175 mld. Kč, Transgas a.s. za 1,3 mld. Kč, Vítkovice a.s. za 0,8 mld. Kč.

V dubnu loňského roku převedl FNM na společnost ČEZ akciové podíly v osmi elektroenergetických distribučních společnostech za celkovou cenu 39,1 mld. Kč.

Největší investice ve výši 27,8 mld. Kč plynula jako v uplynulých letech do Státního fondu dopravní infrastruktury. Díky FNM může své závazky realizovat také Státní fond rozvoje bydlení, který obdržel 3,7 mld. Kč.

Fond národního majetku patří mezi největší investory do životního prostředí a významnou položku na straně výdajů představují likvidace ekologických škod. V loňském roce FNM zadal v rámci uzavřených ekologických smluv 173 zakázek na odstranění ekologických škod v celkové hodnotě 3.609,53 mil. Kč. K nejvýznamnějším patří např. sanace dioxinů ve Spolaně, odstranění havarijního stavu v Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s., řešení ekologických škod ve společnostech DIAMO, Transgas a.s., ICN Czech Republic a.s. a další.

Samostatnou kapitolu tvoří revitalizace krajiny poškozené důlní činností, která se týká Ústeckého a Karlovarského kraje a kraje Moravskoslezského. V Ústeckém a Karlovarském kraji byly zadány zakázky za 1.168,00 mil. Kč a do revitalizace Moravskoslezského kraje investoval fond 828,92 mil. Kč. Akce prioritně směřovaly k řešení havarijních stavů, např. likvidace výstupů metanu ve městě Orlová, sanační práce na odstranění havarijního stavu bývalých dolů Barbora a Otakar (Severočeské Doly), sesuvné území Čepirožská výsypka (Doly a úpravny Komořany s.p.) a další.

Fond národního majetku pomáhá také rozvoji neziskového sektoru. FNM v uplynulém roce rozdělil nadacím více než 300 mil. Kč, celkem od roku 1999 více než 2 mld. Kč.

FNM tak napomáhá rozvoji občanské společnosti v České republice a podporuje aktivity neziskových společností, ať už například v oblasti péče o postižené děti i dospělé, protidrogové prevence, zlepšování životního prostředí, kvality života, či v oblasti rozvoje kultury a sportu.

FNM se také spolupracoval s Ministerstvem financí na přípravě politiky a podmínek pro fungování Partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership – PPP) v České republice.

7.ledna 2004 byla politika pro uplatňování principů PPP jednomyslně schválena vládou. Následovat bude spuštění pilotních projektů a po jejich vyhodnocení zavádění konceptu do praxe.

V současné době prochází FNM procesem transformace.

FNM předložil vládě strategii a věcný záměr zákona o svém zrušení, jehož paragrafové znění bude vláda a parlament projednávat letos.

Rok 2004 je druhým rokem transformace a zároveň předposledním rokem činnosti FNM. V tomto klíčovém roce bude transformace pokračovat přípravou na předání jednotlivých agend Ministerstvu financí.

Transformace bude završena 31.12.2005 úplným zrušením Fondu národního majetku ČR.

Petra Krainová
Mluvčí FNM ČR

Doporučované

Nejčtenější