Novinky

Průzkum Corporate Governance v České republice

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Efektivní komunikace mezi vrcholovým vedením a statutárními orgány společností je klíčovým předpokladem spokojenosti akcionářů.

Fond národního majetku, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Institut členů správních orgánů a společnost KPMG Česká republika, s.r.o. společně realizují průzkum zaměřený na posouzení Corporate Governance s důrazem na komunikaci mezi dozorčími radami, představenstvy a výkonnými vedeními akciových společností v České republice.

Corporate Governance je stále významnějším a v současnosti neustále se vyvíjejícím aspektem podnikání. Její hlavní součástí a přitom klíčovým předpokladem spokojenosti akcionářů je efektivní komunikace mezi vrcholovým vedením a statutárními orgány společností. Bez této komunikace není možné správně promítnout investiční cíle a záměry akcionářů do každodenního života společnosti a následně posuzovat úspěšnost jejich naplňování a vhodně usměrňovat další vývoj.

Cílem průzkumu je popsat reálnou úlohu představenstev a dozorčích rad společností, zjistit, které informace tyto orgány pro svoji činnost potřebují a vyhodnotit názor představitelů těchto orgánů na dostupnost a kvalitu potřebných informací.

Průzkum umožní identifikovat a popsat nedostatky současného stavu a navrhnout doporučení pro zlepšení reportingu a jiné komunikace pro dozorčí rady a představenstva. Výstupy průzkumu budou obsahovat analýzy současného stavu komunikace mezi statutárními orgány a výkonným vedením společností v oblastech strategie, plánování, reportingu výsledku a kontroly. Na základě identifikovaných nedostatků současného stavu budou stanoveny priority pro jejich nápravu jak z pohledu členů statutárních orgánů, tak i ve srovnání se zahraničními zkušenostmi. Součástí výzkumu bude také srovnání pohledů dozorčích rad a představenstev na kvalitu komunikace a doporučení z hlediska formy, struktury, obsahu a periodicity komunikace s přihlédnutím k uplatňovaným modelům správy společností a rolím statutárních orgánů a výkonného vedení.

Účastníci průzkumu budou s jeho výsledky seznámeni ve zprávě, která posoudí současný stav komunikace a reportingu v České republice ve srovnání se zahraničními zkušenostmi, popíše jeho nedostatky a doporučí kroky ke zlepšení v problematických oblastech. Některé výsledky průzkumu pak budou prezentovány rovněž na konferenci o Corporate Governance v České republice, která se uskuteční letos v září.

Sběr údajů pro průzkum byl zahájen počátkem dubna a potrvá do konce května. Osloveno přitom bylo 500 nejvýznamnějších akciových společností působících v České republice v různých sektorech podnikání. Informace již poskytly mimo jiné společnosti: Allianz pojišťovna, Škoda Auto, Unipetrol, ČEZ, Dalkia Česká republika, Elektrárna Opatovice, MERO ČR, Severočeské doly, Skanska, TOS Varnsdorf, Walmark a další.

Doporučované

Nejčtenější