Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

MP/08/2018 – Zastavení exekuce vedené soudním exekutorem v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu PL ÚS 9/15 ze dne 8. 8. 2017

Jak má správce poplatku postupovat ve věci aplikace nálezu Ústavního soudu PL ÚS 9/15 ze dne 8. 8. 2017, který se zabývá problematikou placení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nezletilými poplatníky? Kdo a jak má zastavit exekuci, je-li exekuční řízení vedeno soudním exekutorem?

Vydáno

MP/07/2018 – Užívání veřejného prostranství za účelem umístění zařízení sloužícího pro prodej a poskytování služeb

Je zvláštním užíváním veřejného prostranství umístění zařízení sloužících pro prodej a poskytování služeb, je-li tímto zařízením buď odpadkový koš (s popelníkem), dekorativní sud (na odložení sklenic), květináč s rostlinami (dekorace) před restaurací, anebo kontejner sloužící ke shromáždění oděvů pro charitu?

Vydáno

MP/06/2018 – Mezinárodní spolupráce při vyměřování a vymáhání místních poplatků

Je žádost správce poplatku o poskytnutí informací v rámci mezinárodní spolupráce porušením mlčenlivosti dle daňového řádu? Jak probíhá kontaktování a komunikace, je-li poplatník zahraniční fyzickou či právnickou osobou, tj. s bydlištěm či sídlem ve státech EU/USA/třetích státech? Jaký je jednací jazyk? Žádáme Ministerstvo financí o seznámení s problematikou výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce a vymáhání pohledávek.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"zdvořile si Vás dovoluji tímto požádat o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o zaslání rozhodnutí ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky ze dne 7. 4. 1992, č. j. 30/31/1347/92 o schválení privatizačního projektu."

"na základě výzvy k upřesnění mé žádosti ze dne 3. 5. 2018 doplňuji, že z dostupných informací vím, že se jedná o rozhodnutí ze dne 7. 4. 1992, č. j. 30/31/1347/92 o schválení privatizačního projektu, které je nedílnou součástí rozhodnutí ministerstva zemědělství České republiky č. 5/1992 ze dne 28. 4. 1992 o převedení části majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR a číslo privatizačního projektu by mělo být č. 803." 

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 4/2018

Dubnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.