Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vaše žádost se týká instruktážního videonávodu, jenž je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí – na adrese (dále jen „videonávod“). Ptáte se Ministerstva financí na následující:

 1. Kdo je autorem uvedeného videonávodu? Ve smyslu konkrétní fyzické osoby, která videonávod vytvořila.
 2. Kdo namluvil komentář k videonávodu?
 3. Na čí podnět byl videonávod vytvořen?
 4. Kolik stálo vytvoření videonávodu a z jakkch zdrojů bylo jeho vytvoření financováno? Jaká odměna příslušela konkrétní osobě, která videonávod vytvořila? Pokud se jednalo o finanční odměnu, v jaké výši byla vyplacena?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prostřednictvím své žádosti žádáte zodpovědět tyto dotazy:

 1. Podléhají MF, resp. jeho pracovníci správnímu řádu? Pokud ano, existuje na MF nějaký vnitřní předpis upravující konkrétně postupy podle jeho par. 12, par. 17 a par. 37? Je povinností pracovníků MF prostudovat / založit do spisu veškeré doklady, které byly přiloženy k podání? Pokud pracovník MF vyřizující danou věc nerozumí příp. nějaké konkrétní odborné záležitosti, je povinen ji interně konzultovat?
 2. Jsou si MF, resp. jeho.pracovníci (tím i nadále rozumím zaměstnance, pracovníky / externí poradce tzv. „na IČ“ apod.) vědomi povinností dle par. 8 trestního řádu? Pokud ano, existuje v této oblasti vnitřní předpis upravující postup pro interní komunikaci / vyhodnocování případů, které by tuto povinnost mohly zakládat, neboje vše zcela na uvážení jednoho každého pracovníka?
 3. Jaký je na MF přesně účel / pracovní náplň Odboru 35 - Finanční trhy II? S odkazem na par. 6, odst. (2) IZ prosím o přesný popis (např. výňatek z organizačního řádu apod.), nikoli o odkaz někam na webové stránky.
 4. MF „stanovuje“ (je odpovědné za jejich přípravu, novelizaci apod.) zákonná pravidla pro vedení účetnictví. Disponují pracovníci Odboru 35 základními znalostmi z oboru účetnictví, tedy např. za a) aby dokázali dovodit, že příp. nesprávné stanovení matematické TR zcela automaticky vede ke zkreslení stavu hospodaření a jmění účetní jednotky v jejích výkazech, za b) pokud se věc může principiálně týkat i budoucích účetních případů, bude v průběhu času toto zkreslení dále narůstat?
 5. Disponují pracovníci Odboru 35 základními znalostmi z oboru pojišťovnictví, aby věděli např., že za a) TR musí být dle zákona stanovována ke každé jednotlivé smlouvě životního pojištění tak, aby byla postačitelná pro pokrytí všech závazků, které mohou ze smlouvy plynout, a že jakákoli „statistická agregace“ je zde nepřípustná, a za b) zákon o pojišťovnictví neumožňuje stanovovat TR odchylně od závazných pravidel, např. použitím sazebníků neuvedených ve smlouvě, počítat ji jako zhodnocení pojistného apod.?
 6. Disponují pracovníci Odboru 35 potřebnými právními znalostmi, aby věděli, že za a) příp. zkreslování stavu hospodaření a jmění může za určitých okolností zakládat podstatu trestného činu a za b) uvádění nepravdivých / hrubě zkreslených údajů při likvidaci pojistné události může za určitých okolností zakládat podstatu trestného činu? Je zcela na libovůli pracovníka MF, zda se tomuto příp. aspektu občanského podání bude nebo nebude věnovat? (Podotýkám, že jsem proti obecné kriminalizaci všeho, nicméně jedním z úkolů státní správy jako celku, tedy profesionálů, je i předcházení potenciální trestné činnosti, přinejmenším přispívat alespoň k dodržování účinných zákonů).
 7. Podle mně poskytnuté informace jsou ve věcech kontroly účetnictví prvostupňově příslušné finanční úřady. Bylo by samotné prosté postoupení (t.j. zaslání podání na příslušný finančák) nějakého existujícího občanského podání (jeho části) týkajícího se požadavku na kontrolu účetnictví subjektu veřejného zájmu tzv. „nařízením provedení finanční kontroly“ ve smyslu „nevhodného vměšování se ministerstva“? (Jde o to, zdaje občan nucen podání stále znovu formulovat a dokládat, pátrat po příslušnosti v rámci finanční správy, platit poštovné apod.).
 8. Pokud se Odbor 35 nějakému podání věcně nijak nevěnoval z důvodů tzv. nepříslušnosti MF (byť mu jako věcně příslušnému bylo dříve postoupeno Úřadem vlády ČR), za co je podle správního řádu tato situace považována? Jde obecně např. o tzv. vrácení podání, o kterém by MF muselo informovat podle par. 12 svůj nadřízený orgán? Existuje pak na MF ve věci takto uchopeného podání nadále spis neboje samotné podání nějak obratem „celkově skartováno“?
 9. Podle informace z Úřadu vlády ČR finančního arbitra jmenuje vláda na návrh ministra financí. Má MF v obdobích mezi jmenováními (funkční období 5 let) nějaký přehled o činnosti FA? Nemám samozřejmě na mysli „informace o / zasahování do konkrétních řízení, ale např. obecná zjištění FA ohledně finančního trhu, která by mohla / měla vést k úpravě legislativy apod. Eviduje MF příp. stížnosti, resp. správní spory ohledně procesní činnosti FA?
 10. Konají se nějaká oficiální osobní jednání pracovníků MF (ve smyslu výše uvedené definice) s FA? Pokud ano, jsou pravidelná? Pokud se konají, pořizuje se o nich zápis / záznam?
 11. Konají se nějaká neoficiální jednání pracovníků MF s FA?
 12. Projednával někdy (řekněme v posledních 12 letech) nějaký pracovník MF s FA aktuální problematiku smluv DPP 10/60 České pojišťovny a.s.? Tyto smlouvy byly dle písemného sdělení ČP kdysi, tedy někdy v 90. letech min. století „přímo schvalovány MF“).

Aktualizováno

Sekundární předpisy EU

Základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní - Právo EU.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, zda byly v období od roku 2012 dosud upraveny garance ze smluv o úhradě nákladů na odstranění ekologických závad z důvodu kompenzace dopadů legislativních změn, konkrétně změn DPH (dotaz č. 1).

Pokud odpověď na dotaz č. 1 je pozitivní, pak žádám o sdělení, v kolika případech došlo z tohoto důvodu k úpravě garancí (dotaz č. 2) a jaké byly výše jednotlivých úprav garancí (dotaz č. 3).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vaše žádost se týká Prohlášení regulátorů hazardních her ohledně obav ze stírajících se hranic mezi hazardními hrami a běžnými hrami. Tento dokument je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí.

V souvislosti se zveřejněným dokumentem kladete Ministerstvu financí tyto dotazy:

 1. Podniklo Ministerstvo financí konkrétní kroky související s obsahem Prohlášení?
 2. Existují konkrétní plány návrhu případné právní regulace mechanismů s prvky hazardních her, o kterých pojednává Prohlášení?
 3. Byla problematika obsažená v Prohlášení zkoumána jakýmkoliv výzkumem, na kterém se podílelo Ministerstvo financí nebo jež byl proveden z vůle Ministerstva financí nebo který Ministerstvo financí pro potřeby v této oblasti využilo?
 4. Existují další vyjádření Ministerstva financí k problematice obsažené v Prohlášení?
 5. Jaký právní názor zastává Ministerstvo financí v oblasti určené Prohlášením? Tj. domnívá se Ministerstvo financí, že by mechanismy s prvky hazardních her měly být právně regulovány?
 6. Existují další dohody či prohlášení, která byla podepsána zástupci Ministerstva financí v oblasti shodné s tou v Prohlášení?