Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"V návaznosti na sdělení Ministerstva financí ze dne 16. ledna 2017 pod č. j.: MF-767/2017/10-4/22IK ve věci projektu „Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava U starostky,“ případně pod jiným názvem projektu v předmětné věci vás žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací, a to zaslání písemného sdělení..."

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 4.9.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 4.9.2018 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 3889 kusů.

Aktualizováno

Virtuální prohlídka MF

Prohlédněte si prostory bývalého klášterního komplexu v Letenské ulici na Malé Straně, kde od roku 1921 úřaduje ministr financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"...žádám o poskytnutí následujících informací, a to elektronicky prostřednictvím datové schránky :

1) sdělení, zda Ministerstvo financí České republiky, resp. příslušný správní orgán, uplatnil nebo bude uplatňovat náhradu škody na mjr. Ing. Aleši Chwistkovi, který České republice škodu ve výši minimálně 2.210.655,98 Kč (jako úrok z neoprávněného jednání správce daně, který byl ze strany celní správy České republiky uhrazen společnosti FAU s.r.o.) způsobil, a to schválením a podepsáním shora uvedených nezákonných dodatečných platebních výměrů, kdy škoda způsobená mjr. Ing. Alešem Chwistkem odpovídá částce, kterou Česká republika již uhradila společnosti FAU s.r.o. na úroku z neoprávněného jednání správce daně;

2) pro případ, že Ministerstvo financí České republiky, resp. příslušný správní orgán, nebude shora specifikovaný regresní nárok na mjr. Ing. Aleši Chwistkovi uplatňovat, žádám o sdělení z jakých důvodů tak nebude činit a dále o sdělení, která konkrétní úřední osoba rozhodla o tom, že Česká republika nebude shora specifikovaný regresní nárok na mjr. Ing. Aleši Chwistkovi uplatňovat."