Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Obracím se na Vás v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s následujícími dotazy:

 1. Kolik arbitráží (tj. rozhodčích řízení), v nichž žalovanou stranou je Česká republika, bylo od roku 2010 zahájeno;
 2. U každého rozhodčího řízení ad a) prosím uveďte, zda řízení již skončilo či probíhá, zda byla/je žalobcem česká fyzická osoba nebo česká právnická osoba, nebo zahraniční fyzická osoba, nebo zahraniční právnická osoba, nebo česká právnická osoba se zahraniční majetkovou účastí, nebo zahraniční právnická osoba se zahraniční majetkovou účastí, nebo zahraniční právnická osoba s českou majetkovou účastí;
 3. U každého rozhodčího řízení ad a) prosím uveďte výši žalobcem požadovaného plnění s rozlišením jistiny, smluvních pokut, a příslušenství;
 4. U každého rozhodčího řízení ad a) prosím uveďte předmět sporu, tj. čeho se žalobce domáhal/domáhá a z jakého titulu, a v čem spatřoval/spatřuje, pokud jde o mezinárodní investiční arbitráž, porušení dohody o podpoře a ochraně investic, o jakou dohodu se v konkrétním řízení jedná a porušení jakého jejího ustanovení je namítáno;
 5. U každého rozhodčího řízení ad a) prosím uveďte název rozhodčího orgánu, který v případu rozhoduje, a jméno, příjmení a národnost konkrétních rozhodců, s uvedením, jaká strana sporu jej/je do funkce jmenovala;
 6. Zda v rozhodčích řízeních ad a) je/byla Česká republika, reprezentována Vaším ministerstvem, zastupována výlučně svými pracovníky, nebo zda si vyžádala externí právní pomoc, a jaké náklady na ni v takovém případě v každém konkrétním řízení vynaložila.

Dále Vás prosím o sdělení, zda a jakým způsobem bude ze strany Vašeho ministerstva reagováno a jak a podle jakých předpisů či interních instrukcí bude postupováno v návaznosti na Deklaraci Evropské komise ze dne 15. 1. 2019 o právních důsledcích rozhodnutí SDEU ve věci Achmea vs. ČR (C-284/16), a jaký to bude mít vliv na již probíhající, nebo nově zahájená řízení, v nichž Česká republika figuruje."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Jaká je v současné době organizace rozkladové komise na daném úřadu? Tedy počet rozkladových komisí (senátů), příp. jaká je jejich specializace, pokud je komisí (senátů) více.
 2. Jmenný seznam veškerých členů rozkladové komise včetně vyznačení členů, kteří jsou zaměstnanci daného úřadu a kteří jsou externími odborníky.
 3. Povolání a profesní životopisy členů rozkladové komise, pokud jimi disponujete.
 4. Kolikrát vedoucí (ministr) rozhodl odlišně od návrhu, který mu byl předložen rozkladovou komisí za rok 2018.
 5. Byla za loňský rok namítána účastníkem řízení podjatost člena rozkladové komise? Pokud ano, jak o ní vedoucí (ministr) rozhodl?
 6. Jakým způsobem jsou odměňováni členové rozkladové komise a jaká částka je jim za tuto práci vyplácena?
 7. Poskytnutí aktuálního jednacího řádu či statutu rozkladové komise.
 8. Byl již někdy na základě § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ustanoven zvláštní senát z důvodu projednání takové věci, která obsahuje utajované informace? Případně pokud ne, je tento senát již vytvořen, nebo v takovém případě dojde k ustanovení senátu ad hoc?

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 2/2019

Únorové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Aktualizováno

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority Ministerstva financí při zadávání ekologických veřejných zakázek vychází z doporučení Ministerstva životního prostředí a odráží enviromentální naléhavost řešení staré ekologické zátěže určenou v Systému evidence kontaminovaných míst.

Vydáno

Zpravodaj MF - 2/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Fitch potvrdil výborné ratingové hodnocení České republiky, Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2018, Workshopy k reportingové vyhlášce (vyhláška č. 10/2019 Sb.), Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2018, Cenový věstník 03/2019, Cenový věstník 04/2019 a další témata.
 • EU a zahraničí: Rada ECOFIN k daňovým otázkám a rozpočtu EU, Rozhodnutí generálního tajemníka Rady EU č. 54/18 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 1/2019 a jiné.

Vydáno

Veřejná konzultace k vyhodnocení fungování směrnice o spotřebitelském úvěru

Evropská komise zveřejnila on-line veřejnou konzultaci k vyhodnocení dosavadního 10letého fungování směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (CCD), která je do českého právního řádu transponována zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Odpovědi lze zaslat prostřednictvím on-line dotazníku do 8. dubna 2019.

Vydáno

Produktová regulace

Informace Ministerstva financí k regulacím spotřebitelských úvěrů.

Vydáno

Pravidla jednání

Pravidla jednání při distribuci spotřebitelského úvěru.