Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Poskytnutí informace, a sice uvedení výše rozpočtové kapitoly vězeňství/vězeňská služba ČR v korunách českých od roku 2010 do roku 2022, a to prosím pro každý rok.
 2. Poskytnutí informace, a sice detailního rozepsání rozpočtové kapitoly vězeňství/vězeňská služba ČR pro rok 2021, aby tak bylo lze zjistit, kolik financí zde na platy, energie, stravu vězňů, atd. Žadatel nemůže pochopit, za co si VS ČR účtuje 1841,- Kč za vězně na den, jelikož realita života za mřížemi tomu absolutně nedopovídá, viz infz sdělení GŘ VS ČR č.j. VS-75129-2/čj-2022-800040-INFZ z 19. 4. 2022.

Vydáno

Usnesení vlády ČR č. 719/2022

o změně usnesení vlády ze dne 23. října 2017 č. 742 o monitoringu územních samosprávných celků a o zrušení usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, ve znění usnesení vlády ze dne 29. září 2010 č. 695 a ze dne 3. října 2012 č. 722

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě této žádosti s odkazem na § 13 InfZ prosím o poskytnutí následujících informací:

 • týkajících se rozhodnutí soudů všech stupňů vydaných v rámci řízení, v nichž Dotčený orgán, resp. Česká republika – Ministerstvo financí, vystupoval na pozici účastníka řízení a která se týkala nároku Dotčeného orgánu na zaplacení smluvní pokuty a jeho případné kompenzace za užití právního institutu započtení pohledávky; prosím o zaslání veškerých rozhodnutí soudů v anonymizované podobě, která se týkají výše uvedeného předmětu.

Vydáno

Vnější připomínkové řízení a veřejné konzultace k novele ZPKT

Ministerstvo financí zahájilo vnější připomínkové řízení a veřejné konzultace k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Připomínky může uplatnit i odborná veřejnost, a to nejpozději do 12. prosince 2022.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Rád bych vás totuo cestou zdvořile požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o zpřístupnění jmeného seznamu všech řídících pracovníků vaší organizace/ministerstva, kteří vykonávají svoji funkci na níže uvedených pozicích:

 1. náměstek ministra,
 2. náměstek pro řízení sekce (a to i s uvedením názvu sekce)
 3. náměstek člena vlády
 4. ředitel odboru, a to i s uvedením názvu odboru, za který odpovídá,
 5. vedoucí oddělení, a to i s uvedením názvu oddělení, za které odpovídá,
 6. jiný řídící zaměstnanec s uvedením pozice v rámci struktury organizace/ministerstva (pokud existuje, pokud neexistuje, budu rád za informaci, že jiný řídící zaměstnanec není zařazený v organizační struktuře).

Současně si dovolím požádat i informace tak, aby ze jmenných seznamů bylo zřejmé, kteří zaměstnanci vykonávali funkci k níže uvedenému datu:

 1. k 1. 1. 2017 a 1. 7. 2017,
 2. k 1. 1. 2018 a 1. 7. 2018,
 3. k 1. 1. 2019 a 1. 7. 2019,
 4. k 1.1. 2020 a 1.7. 2020,
 5. k 1.1. 2021 a 1.7. 2021,
 6. k 1.1. 2022 a 1.7. 2022“.

Vydáno

MF informuje o plnění Strategie vlastnické politiky státu v roce 2021

Ministerstvo financí vypracovalo ve spolupráci s dalšími ministerstvy „Zprávu o plnění opatření vyplývajících ze Strategie vlastnické politiky státu k 31. 12. 2021“, která je v souladu s usnesením vlády č. 115 ze dne 17. února 2020 každoročně předkládána vládě.

Vydáno

MF zveřejňuje výsledky strategických subjektů za rok 2021

Ministerstvo financí vypracovalo ve spolupráci s dalšími ministerstvy „Zprávu o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2021“, která je v souladu s usnesením vlády č. 115 ze dne 17. února 2020 každoročně předkládána vládě.