Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ministerstvo Financí ČR je zadavatel veřejné zakázky:

Systémové číslo DNS: P18V00000050
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-018121
Datum otevření: 04.06.2018
Datum zavedení: 13.07.2018 17:00
Datum ukončení: 01.06.2022 23:59

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí
 • Stručný popis předmětu: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude pořízení:
  1. osobních počítačů; přenosných počítačů, počítačových monitorů a konzolí, tabletů, skenerů; součástí, příslušenství a doplňků pro počítače,
  2. serverů,
  3. telekomunikačních zařízení a infrastruktury, síťových zařízení a komponent,
  4. archivovacích a čtecích zařízení a počítačových paměťových jednotek; diskových polí a
  5. dalšího hardware spadajícího pod uvedené CPV kódy.

Společně s plněním dle předchozího odstavce lze také pořídit:

 1. operační systém a další software, který je obvyklé dodávat společně s hardwarem,
 2. implementaci programového vybavení a
 3. údržbu a opravy programového vybavení a výpočetní podpory.

Ministerstvo ve své výzvě pod názvem "Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva 18-2019" specifikuje rozsáhlé požadavky na disková pole a SAN prostředí. U zakázek obdobného charakteru ve srovnatelných resortech bývá obvyklé zpracovat před vydáním obdobné výzvy znalecký posudek na předmět veřejné zakázky.

Žádáme následující:

 1. Vyjádření, zdali pro tuto výzvu byl zpracován příslušný znalecký posudek
 2. Byl-li zpracován, poskytnout jeho kopii.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Jakým konkrétním způsobem plní či hodlá plnit a kdy a v čem Vláda ČR a Váš úřad usnesení Parlamentu ČR, Poslanecké sněmovny, č. 653 ze dne 6. června 2019. Blíže viz: Příloha č. 1: usnesení Parlamentu ČR, Poslanecké sněmovny č. 653 ze dne 6. června 2019.
 2. Jaké má či měl Váš úřad uzavřeny smlouvy s advokátskými a poradenskými kancelářemi či firmami, ze kdy, předmět plnění, s kým, objem plnění, protihodnota v Kč, pod jakým č.j. či sp.zn. jsou tyto smlouvy jednotlivě evidovány, u koho a ze kdy a zda dotyčné smlouvy obsahují rozhodčí doložku. Pokud rozhodčí doložku obsahují, uveďte její znění. Shora uvedená data požadujeme u shora uvedených smluv, které byly účinné a platné počínaje dnem 1. 1. 1999 doposud, i když dotyčné smlouvy již byly ukončeny či jinak zanikly.
 3. Kolik právnicky vzdělaných osob má tabulkově Váš úřad a kolik je skutečná naplněnost, uveďte též názvy pozic, kde vyžadujete právnické vzdělání, popřípadě uveďte též právní útvary, které spadají do Vaší působnosti.

Dále žádáme uvést, kolik prostředků (rozpočet) ročně, počínaje 1. 1. 1999 je vynakládáno na provoz právních útvarů či osob ve Vaší kompetenci a objem prostředků, který byl Vámi skutečně vynaložen, počínaje 1. 1. 1999 (stačí zaokrouhleně na tisíce Kč).

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 3.9.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 3.9.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 566 kusů.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 30.8.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 30.8.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2088.

Vydáno

MF posílá vládě návrh zákona o digitální dani

Vláda dnes od Ministerstva financí obdržela návrh na zavedení digitální daně v České republice, který reaguje na dynamický rozvoj služeb digitální ekonomiky a narovnává podmínky v českém daňovém prostředí.