Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  • Počet povolených herních zařízení v členění dle povolení vydaných dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách a zákona o hazardních hrách, dále v členění dle jednotlivých let a v rozlišení na jednotlivé obce a kraje,
  • Počet obecně závazných vyhlášek omezujících nebo zakazujících provozování hazardních her v rozlišení dle jednotlivých let,
  • Počet zjištěných nelegálně provozovaných zařízení v členění dle jednotlivých let a dále dle lokalit místa nelegálního provozování (obce a kraje),
  • Výši pokut udělených nelegálním provozovatelů za provozování hazardních her
  • Počet blokovaných internetových stránek nelegálních provozovatelů.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 8.10.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 8.10.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 342 kusů.

Aktualizováno

Informace o zpracování osobních údajů

Cílem tohoto textu je poskytnout veřejnosti přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Ministerstvo financí zpracovává osobní údaje subjektů údajů (fyzických osob).

Vydáno

MP/03/2019 - Placení místního poplatku za komunální odpad při změně hranic obcí

V průběhu kalendářního roku došlo rozhodnutím Ministerstva vnitra ke změně hranic obcí, kdy část jedné obce připadla obci druhé. Obě obce mají zaveden systém shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek za provoz tohoto systému. Které obci zaplatí místní poplatek fyzické osoby, kterých se dotkly územní změny, a to buď z důvodu jejich místa pobytu, nebo vlastnictví k nemovité věci? Lze v daných případech aplikovat institut placení poplatku v poměrné výši?

Vydáno

K žádnému prolomení EET nedošlo

Ministerstvo financí a Finanční správa uvádějí na pravou míru dnešní informace o údajném „prolomení systému EET“ firmou v Moravskoslezském kraji.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v rámci psaní mé bakálářské práce na téma analýza financování sportovní činnosti v ČR vyhledávám užitečná data. Obracím se tedy na Vás s prosbou, podle zákona 109/1999 Sb., o zaslání dat z let 2007 až 2017 o tom, jaké finanční prostředky inkasovalo MF ČR ze státního rozpočtu, které poté putovaly na sport do Obcí, regionů, apod., nebo do MŠMT.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (dále jen nařízení 2017/2402)

Jsem si vědom toho, že nařízení je právní akt s přímou účinností, který se v zásadě nemá (potažmo ani nesmí) do národního práva transponovat. Nicméně nařízení 2017/2402 dává členským státům v některých případech prostor pro uvážení a možnost přijmout vnitrostátní legislativu upravující určité otázky - konkrétně se jedná o články 29(4) a (5), 30(1), 32(1) , (2) a (3), 34(1) a (2) and 35 nařízení 2017/2402. Tato žádost o informace se zaměřuje především na tato ustanovení.“