Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Cenový věstník 17/2019

  1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 24. dodatek
  2. Obecně závazná vyhláška č. 17/2019, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dle vaší odpovědi č. j.: MF-29423/2019/484 nemá ministerstvo k dispozici informace o tom, že by na účtenkové loterii vznikala nebo mohla vzniknout závislost. Dva roky stará reportáž však ukazuje něco jiného – ve videu jsou patrné zjevné znaky možné závislosti na této hře. S ohledem na stáří reportáže mi přijde velmi podivné, že by ministerstvo o něčem takovém nevědělo. Z toho pak plynou následující otázky:

Otázka 1: Ví ministerstvo o této reportáži?

Otázka 2: Jakým způsobem ministerstvo provádí průběžný monitoring chování účastníků hry, se zaměřením na možný vznik závislosti? Nerozhoduje, zda takový monitoring provádí ministerstvo samo, nebo zda získává potřebná data odjinud. Zákon o EET, který účtenkovou loterii zavádí, vylučuje provozování této loterie ze zákona o provozování hazardních her. Zákon o hazardních hrách č. 186/2016 Sb. upravuje provozování loterií (§ 3 odst. 2 písm. a). Účtenková loterie je loterií jak podle názvu, tak i podle charakteru. Zákon uznává možný vznik závislosti na hrách, jejichž provozování upravuje (hry typu účtenkové loterie zákon upravuje), v § 16 odst. 5 písm. e). Zákon tak reaguje na jistou skutečnost, která se reálně projevuje a je nezávislá na existenci zákona. Tedy bez ohledu na to, zda provozování účtenkové loterie podléhá zákonu o hazardních hrách nebo ne, riziko vzniku možné závislosti na účtenkové loterii je reálné, jak ukazuje nejen zmínka v zákonu, ale také výše zmíněná reportáž.

Otázka 3: Nechalo si ministerstvo zhotovit odborný posudek, který by vyhodnotil možná rizika vzniku závislostí na účtenkové loterii?

Otázka 4: Pokud je odpověď na otázku 3 kladná, kdo tento posudek vyhotovil a jaký je závěr posudku?“

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 13.12.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 13.12.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2172.

Vydáno

Plán legislativních prací MF na rok 2020

Legislativní plán prací schválila vláda svým usnesením vlády č. 870 ze dne 9. prosince 2019; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 17.12.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 17.12.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 270 kusů.

Vydáno

Cenový věstník 16/2019

  • Výměr MF č. 01/2020 ze dne 17. prosince 2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V návaznosti na naše podání a Vaše dopisy č.j. MF-30601/2018/1705-4 z 18.12.2019 a č.j. MF-30601/2018/1705-8 z 9.4.2019 bychom se rádi zeptali, zda je předmětná kontrola zařazena do plánu kontrolní činnosti odboru 17 – Kontrola pro rok 2020, případně, zda v rámci aktualizace plánu kontrolní činnosti v průběhu druhého pololetí tohoto roku vznikla disponibilní kapacita pro výkon této kontroly ještě v roce 2019. Předpokládáme totiž, že za dva měsíce obdrží Ministerstvo zemědělství od Vinařského fondu obdobnou žádost o poskytnutí podpory státu jako v předchozích letech a Ministerstvo zemědělství ji bezprostředně poté obdobně jako v předchozích letech bez bližšího zkoumání jejího souladu se zákonem č. 321/2004 Sb. vyhoví.

Současně si Vás dovolujeme podle zákona č. 106/1999 Sb. požádat o poskytnutí informací, které Ministerstvo financí obdrželo od Ministerstva zemědělství za účelem případného vyloučení možnosti provedení následné veřejnosprávní kontroly z úrovně Ministerstva financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám o poskytnutí informace k proceduře zapsání Generálního ředitelství cel,IČO 71214011,do seznamu Znaleckých ústavů,oddíl II.

Sdělte mi jakým způsobem byla ověřena a prokázána vědeckovýzkumná činnost subjektu,který byl jmenován Znaleckým ústav a zařazen do oddílu II a to na základě návrhu MF ČR(viz přiložená odpověď MS ČR)

Poskytněte mi elektronické nebo jiné kopie dokumentu/ů,které máte k dispozici a na jejichž základě jste předmětný subjekt navrhli do seznamu znaleckých ústavů jak vyplývá z informace poskytnuté MS ČR,a které prokazují jím prováděnou vědeckovýzkumnou činnost pro daný obor.Současně sdělte kdy a jak Vám byly doručeny.

Jedná se o obor znalecké činnosti :Potravinářství - konkrétně pak část Tabák

Odkazuji na Oddíl III, paragraf 30,odstavec 3,zákona 36/1967 Sb,kde se uvádí zákonná podmínka pro zápis do seznamu znaleckých ústavů ,konkrétně pak do druhého oddílu tohoto seznam.“