Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Program Unie pro boj proti podvodům

Z Programu jsou financována opatření, jež mají předcházet a bojovat proti podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Evropské unie.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Poslední dobou trávím nemalou část času internetovým kurzovým sázením. Většina mých sázek je realizována prostřednictvím společnosti TIPSPORT a.s., se sídlem Beroun PSČ 26601, Politických vězňů 156, IČO 18600824 (dále jen „TIPSPORT“). ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Pokud by bylo možné informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů poskytnout, požádala bych Vás o tyto informace:

  1. o počtech a finančních objemech případů porušení rozpočtové kázně zjištěných v rámci řídících kontrol prováděných kontrolními orgány vašeho ministerstva u vašeho ministerstva, coby organizační složky státu, oznámených správci daně v roce 2017, 2018, 2019, 2020
  2. o počtech a finančních objemech platebních výměrů vydaných správcem daně (v členění na odvody za porušení rozpočtové kázně a penále), pokud jde o případy porušení rozpočtové kázně oznámené správci daně v roce 2017, 2018, 2019, 2020
  3. o počtech a finančních objemech případů porušení rozpočtové kázně, oznámených správci daně v roce2017, 2018, 2019, 2020, u nichž došlo k prominutí odvodu, případně penále, ze strany Generálního finančního ředitelství (ať již zcela nebo z části),
  4. o tom, zda vaše ministerstvo řeší neprominuté odvody za porušení rozpočtové kázně a související penále jako škodu na majetku státu.“

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 6.8.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 6.8.2021 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2175.