Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Změny ve vedení sekce Finanční řízení a audit

Náměstek pro řízení sekce Finanční řízení a audit Tomáš Vyhnánek končí k 30. září 2020 ve své pozici. Na uvolněné místo bude vypsáno výběrové řízení v souladu se zákonem o státní službě.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí informace, jaký byl stav vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů o úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ke dni 7. 4. 2018.

Vydáno

Cenový věstník 14/2020

  • Výměr MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 14/2020

  1. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
  2. Dodatek č. 5 GFŘ č.j.: 52725/20/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
  3. Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100-20118-012287 a dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287

Vydáno

Poskytování darů obcí

Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Poskytování darů obcí.