Novinky

Saldo státního rozpočtu za leden až březen 2020 dosáhlo 44,7 mld. Kč

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Pokladní plnění
  • Státní rozpočet
  • Výdaje státního rozpočtu
  • Saldo státního rozpočtu
  • Schodek státního rozpočtu
  • Příjmy státního rozpočtu

Opatření vlády České republiky zaváděná k zastavení šíření nákazy nemoci COVID-19 s sebou přinesla významný propad ekonomické aktivity a tím i omezení daňových příjmů státního rozpočtu. Současně vznikla potřeba vynaložit ze státního rozpočtu mimořádné prostředky na boj proti šíření epidemie a také na podporu ekonomiky.

Z těchto důvodů přistoupila vláda k revizi parametrů rozpočtu, kterou Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR stvrdila 24. března i zákonnou podobou. Nově schválený rozpočet snížil objem předpokládaných příjmů o 89,8 mld. Kč, zvýšil předpokládané výdaje o 70,2 mld. Kč a původně plánovaný schodek zvýšil o 160 mld. Kč na 200 mld. Kč.

Hospodaření státního rozpočtu v 1. čtvrtletí roku skončilo deficitem ve výši 44,7 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 41,6 mld. Kč. Rostoucí tempo výdajů rozpočtu (13,0 % z únorových 8,2 %) a současně klesající tempo jeho příjmů (3,6 % z únorových 5,4 %) je již částečně odrazem zmíněných přijatých opatření vlády.

Podrobná data naleznete v přiložených tabulkách (.XLSX, 65 kB).

Graf - Saldo státního rozpočtu za březen
Saldo státního rozpočtu za leden až březen (mld. Kč)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Saldo státního rozpočtu celkem 19,9 43,6 4,7 16,3 -9,2 -44,7
Saldo státního rozpočtu bez vlivu EU/FM -18,1 -11,9 -4,6 -5,3 -6,2 -41,6

Příjmy státního rozpočtu:

Příjmy rozpočtu budou v průběhu roku výrazně ovlivněny propadem ekonomického výkonu doprovázeného poklesem zaměstnanosti a nižším než očekávaným růstem platů a mezd se značným dopadem zejména do inkasa daní a pojistného na sociální zabezpečení.

Některá dosud přijatá opatření ovlivnila příjmy rozpočtu již v březnu. Jedná se zejména o faktické prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob a její zaplacení z 1. dubna na 1. července. Příjem rozpočtu z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky se v průběhu března meziročně propadl o 36 % (-2,1 mld. Kč) a březnové inkaso daní z příjmů právnických osob z meziročního hlediska stagnovalo.

I přes zpomalování tempa růstu mezd a platů v ekonomice zůstala nejdynamičtěji rostoucím daňovým příjmem daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (+9,9 %). Dynamika mezd a platů determinovala rovněž vývoj příspěvků z pojistného na sociální zabezpečení (+4,3 %). V nich se navíc od poloviny loňského roku promítá nižší sazba z nemocenského pojištění pro zaměstnavatele jako kompenzace nákladů za zrušení karenční doby a mírně již také březnové opatření, které umožnilo OSVČ odklad záloh na sociální a zdravotní pojištění.

Inkaso daně z přidané hodnoty (+5,9 %) pozitivně ovlivnil vyšší počet pracovních dnů a loňská únorová výplata mimořádné vratky, která tak snížila srovnávací základnu. Inkaso daně z přidané hodnoty bylo na druhé straně tlumeno nižšími sazbami daně u pravidelné hromadné dopravy od loňského února a na teplo a chlad od letošního ledna. Inkaso na měsíční úrovni (-3,7 %) již bylo zřejmě ovlivněno pandemií koronaviru a souvisejícími daňovými opatřeními.

Meziroční zvýšení inkasa spotřebních daní (+7,7 %) bylo zapříčiněno růstem inkasa spotřební daně z tabákových výrobků (+21,2 %). Prozatím je toto odrazem vlivu předzásobení, neboť zvýšení sazeb spotřební daně se z důvodu doprodeje tabákových výrobků s původní sazbou projeví až během roku. Proto nelze v jednotlivých měsících, zejména prvního pololetí, vyloučit výkyvy v inkasu. Mírný meziroční pokles byl zaznamenán v případě spotřební daně z minerálních olejů (-1,7 %), nicméně výraznější pokles inkasa v důsledku změny systému vracení spotřební daně z tzv. zelené nafty (roční normativy) očekáváme až v měsíci dubnu.

Ostatní příjmy nedaňové povahy jsou tvořeny zejména příjmy z Evropské unie a z finančních mechanismů. Jejich výše zatím mírně převyšuje čtvrtinu plánovaného objemu i loňskou skutečnost (+7,0 %). V průběhu března bylo ze zvláštních účtů privatizace převedeno 13 mld. Kč, což bylo o 5 mld. Kč méně než v březnu 2019. Záměr daný schváleným rozpočtem předpokládá v roce 2020 převod ve výši 16,5 mld. Kč.

Příjmy státního rozpočtu za leden až březen

Graf - Graf - Příjmy státního rozpočtu k 31. březnu 2020 - Skutečnost
skutečnost (mld. Kč)
DPH SD DPPO DPFO Pojistné EU/FM Ostatní
2019 62,66 34,63 27,73 42,41 131,45 28,74 36,69
2020 66,37 37,28 28,18 44,01 137,14 30,74 33,59

Graf - Graf - Příjmy státního rozpočtu k 31. březnu 2020 - Plnění
procento plnění (% rozpočtu po změnách)
DPH SD DPPO DPFO Pojistné EU/FM Ostatní
2019 21 22 22,3 25,6 23,6 27,1 51,6
2020 21,3 23,2 28,7 26,6 24,4 27,4 41,3

DPH - daň z přidané hodnoty
SD - spotřební daně z minerálních olejů, tabákových výrobků včetně surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků, piva, vína a meziproduktů, lihu a také včetně tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny
DPPO - daně z příjmů právnických osob z přiznání a vybíraná srážkou
DPFO - daně z příjmů fyzických osob zahrnující daň ze závislé činnosti, z přiznání a vybíranou srážkou
Pojistné - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Nezahrnuje pojistné na veřejné zdravotní pojištění odváděné zdravotním pojišťovnám
EU/FM - příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, které představují již proplacený podíl EU/FM na financování společných programů s ČR
Ostatní - dopočet do celku daňových i ostatních příjmů nedaňové povahy

Výdaje státního rozpočtu:

Tempo růstu celkových výdajů v průběhu března vzrostlo na 13,0 %. Určující složkou byly objemově výraznější běžné výdaje s růstem 11,6 % (+41,5 mld. Kč). Silný růst kapitálových výdajů o 42,2 % (+6,9 mld. Kč) způsobil částečně obvyklý nízký základ typický pro začátky roku.

Zvýšená potřeba ochranných pomůcek a dalšího materiálu v souvislosti s řešením pandemie koronaviru se projevila v neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích státu (+6,9 mld. Kč). Jen v samotném březnu představovaly nákupy materiálu 5,3 mld. Kč (+3,8 mld. Kč).

Neinvestiční transfery územním rozpočtům (+7,5 mld.) odráží pokračující prioritu vlády orientovanou na regionálního školství. Navýšené transfery v sobě obsahují růst platů (+6,1 mld. Kč) pedagogických i nepedagogických pracovníků na středních a základních školách o 10 %, posílení finančního zajištění činností v oblasti sociální péče (+1,6 mld. Kč), stejně jako 5% valorizaci příspěvku na výkon státní správy (+0,3 mld. Kč).

Objemově nejvyšší nárůst vykázaly sociální dávky (+15,1 mld. Kč). V jejich rámci jsou od ledna výrazně zvýšeny důchody (+9,7 mld.), rodičovský příspěvek (+2,4 mld. Kč) a příspěvek na péči (+1,6 mld. Kč). Výplata dávek nemocenského pojištění zatím vzrostla o 1,0 mld. Kč.

U kapitálových výdajů jsou údaje začátku roku tradičně nižší, což souvisí s realizací investic převážně ve druhé polovině roku. Přesto kapitálové výdaje meziročně výrazně vzrostly (+6,9 mld.). Opatření státu k zabránění šíření pandemie měly dopad i na zvýšené investiční nákupy a související výdaje, které v samotném březnu dosáhly 2,2 mld. Kč (+1,3 mld. Kč).

Z ostatních položek byly na konci března meziročně vyšší transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury vyplacené na běžné i investiční výdaje (+7,4 mld. Kč). Běžné transfery příspěvkovým a podobným organizacím (+6,3 mld. Kč) v sobě zahrnují například růst dotací pro vysoké školy (+2,8 mld. Kč) nebo zvýšenou podporu výzkumu, vývoje a inovací realizovanou prostřednictvím Akademie věd ČR, Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR (+2,2 mld. Kč). Ostatní výdaje dosahují očekávaných objemů.

Výdaje státního rozpočtu za leden až březen

Graf - Graf - Výdaje státního rozpočtu k 31. březnu 2020 - Skutečnost
skutečnost (mld. Kč)
Platy NT SS NT VRÚÚ NT ÚSC NT PO Soc. dávky Ostatní NV Investice
2019 22,19 21,04 36,92 60,07 27,28 148,83 40,79 16,43
2020 23,38 22 42,39 67,55 33,54 163,93 45,87 23,37

Graf - Graf - Výdaje státního rozpočtu k 31. březnu 2020 - Plnění
procento plnění (% rozpočtu po změnách)
Platy NT SS NT VRÚÚ NT ÚSC NT PO Soc. dávky Ostatní NV Investice
2019 15,5 30,9 31,5 33,3 36,5 24,8 19,9 12,7
2020 15,7 33,1 34,2 33,9 42,7 24,8 16,9 16,6

Platy - platy a související výdaje vyplácené na úrovni organizačních složek státu (tj. bez platů vyplácených ve školství, zdravotnictví, příspěvkových organizacích)
NT SS - neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům směřované podnikatelským subjektům a neziskovým a podobným organizacím (např. spolkům, fundacím, ústavům, obecně prospěšným společnostem, církvím, politickým stranám a hnutím)
NT VRÚÚ - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně, které zahrnují především odvod veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce a transfery státním fondům
NT ÚSC - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně představují z velké části dotace na platy v regionálním školství, transfery podle zákona o sociálních službách a příspěvěk na výkon státní správy.
NT PO - neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím představují zejména příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím, ale i dotace vysokým školám a veřejným výzkumným institucím
Soc. dávky - zejména výdaje na starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody, ale i vyplacené dávky nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pěstounské péče, pomoci v hmotné nouzi, dávky pro příslušníky ozbrojených sil při skončení služebního poměru či osoby se zdravotním postižením
Ostatní NV - ostatní neinvestiční výdaje (dopočet do celku), které zahrnují především běžné provozní výdaje, výdaje na obsluhu státního dluhu, odvody do rozpočtu Evropské unie, kompenzace dopravcům za slevy nařízené státem apod.
Investice - kapitálové výdaje realizované organizačními složkami státu v podobě přímých investic nebo transferů zejména státním fondům, municipalitám, podnikatelským subjektům, příspěvkovým a neziskovým organizacím, vysokým školám či veřejným výzkumným institucím

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější