Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až březen 2019

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí samostatného oddělení Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • Veřejný sektor
  • Pokladní plnění
  • Státní rozpočet
  • Příjmy státního rozpočtu
  • Výdaje státního rozpočtu
  • Schodek státního rozpočtu

K 31.3.2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 364,3 mld. Kč, celkové výdaje 373,5 mld. Kč a schodek hospodaření 9,2 mld. Kč (na konci března 2018 byl vykázán přebytek 16,3 mld. Kč).

Meziroční srovnání negativně ovlivňuje fakt, že v průběhu prvního čtvrtletí roku 2018 získal státní rozpočet mimořádně prostředky ve výši 20,0 mld. Kč, které představovaly část závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007–2013.

Negativně na meziroční srovnání působí také vyšší výdaje státního rozpočtu, zejména výdaje na důchody a další sociální dávky, které byly meziročně vyšší o 11,1 mld. Kč, nárůst výdajů na platy v regionálním školství vyšší o 7,6 mld. Kč, nárůst odvodů vlastních zdrojů do rozpočtu EU o 7,0 mld. Kč, ale také o 4,7 mld. Kč vyšší kapitálové výdaje.

Pozitivně naopak působí nárůst většiny daňových titulů, zejména březnový nárůst inkasa DPH o 12 %, růst inkasa daně z příjmů právnických osob, která meziročně vzrostla o 3,9% i výrazný meziroční růst daně z příjmů fyzických osob.

Hospodaření státního rozpočtu očištěné na příjmové i výdajové straně o prostředky z Evropské unie (EU) a z finančních mechanismů (FM) skončilo schodkem ve výši 6,3 mld. Kč. Ve stejném období roku 2018 by takto očištěný výsledek představoval schodek ve výši 5,3 mld. Kč. Celkové příjmy bez prostředků z EU a FM meziročně vzrostly o 33,9 mld. Kč, tj. o 11,2 % a celkové výdaje bez předfinancovaných projektů EU a FM zatím vzrostly o 34,9 mld. Kč, tj. o 11,4 %.

Ukazatel 2018 2019
Skutečnost
leden-březen
% plnění Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
leden-březen
% plnění Index 2019/2018 rozdíl 2019 - 2018
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
Pokladní plnění za březen 2019 (v mld. Kč)
PŘÍJMY CELKEM 345,70 26,2 1 465,36 1 479,07 364,30 24,6 105,4 18,61
VÝDAJE CELKEM 329,44 24,1 1 505,36 1 519,07 373,55 24,6 113,4 44,11
SALDO 16,26 . -40,00 -40,00 -9,24 23,1 . -25,50
Saldo bez EU/FM *) -5,26 10,5 -40,00 -40,00 -6,27 15,7 119,3 -1,02

 *) Saldo očištěné o prostředky na programy/projekty z rozpočtu EU a FM, které byly předfinancovány ze SR a následně jsou propláceny z rozpočtu EU a FM

 

Příjmy státního rozpočtu

Inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení dosáhlo 305,3 mld. Kč a meziročně vzrostlo o 13,6 mld. Kč, tj. o 4,7 %.

Celkové inkaso DPH ve výši 62,7 mld. Kč bylo za první tři měsíce roku meziročně stejné (rozdíl 0,1 mld. Kč). Nicméně výše inkasa pouze za měsíc březen byla meziročně vyšší o téměř 12 %. Negativně bylo březnové inkaso, v tomto roce poprvé, ovlivněno zavedením nižší sazby DPH na pravidelnou hromadnou dopravu. Inkaso DPH v tomto roce tlumil vývoj v lednu a únoru, kde se projevily jednorázové faktory jako nižší počet pracovních dní (dopad na inkaso DPH zejména u služeb), nižší objem zadržovaných nadměrných odpočtů oproti stejnému období minulého roku, což je důsledkem efektivnějšího zacílení kontrolní činnosti finanční správy a jednorázová vyšší výplata nadměrných odpočtů v měsíci únoru.

V letošním roce není inkaso této daně ovlivněno změnou rozpočtového určení daní. Celoroční plánovaný růst inkasa DPH proti skutečnosti roku 2018 ve výši 6,8 % vychází hlavně z očekávání pozitivního dopadu pokračujícího příznivého vývoje ekonomiky a také z opatření zavedených v předchozích letech, vedle elektronické evidence tržeb zejména kontrolního hlášení. V rozpočtu se počítá se spuštěním 3. a 4. etapy elektronické evidence tržeb a se souvisejícím pozitivním efektem na příjmy státního rozpočtu v odhadované výši 0,7 mld. Kč. Současně se také počítá s negativním dopadem přesunu části některých služeb jako např. úprava a rozvod vody, stravovacích služeb a dalších do nižší 10 % sazby DPH v odhadované výši 1 mld. Kč. Tyto návrhy jsou stále v legislativním procesu.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 34,6 mld. Kč, což bylo o 1,5 mld. Kč, tj. o 4,1 %, méně než na konci března 2018.

Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 19,1 mld. Kč při meziročním růstu o 0,8 %. Rozpočet této daně počítá s nárůstem proti skutečnosti 2018 o 2,4 % zejména z důvodu pokračujícího pozitivního ekonomického vývoje, který je doprovázen rostoucími přepravními výkony i vyšší spotřebou pohonných hmot související s rostoucími příjmy domácností. Celkový růst inkasa však bude nadále negativně ovlivňovat vratka za tzv. zelenou naftu i pro živočišnou prvovýrobu zavedená v roce 2017 s tím, že se pro rok 2019 počítá s dílčí novelizací.

Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků dosáhlo 10,7 mld. Kč, což je meziročně o 2,0 mld. Kč méně. Tento pokles je způsoben zavedením nového typu značení tabákových výrobků, kdy se plátci daně předzásobili staršími tabákovými nálepkami v průběhu konce roku 2018, což způsobilo výpadek inkasa na začátku roku 2019. Odběry tabákových nálepek však naznačují, že by se inkaso daně mohlo v dalších měsících již vrátit k obvyklým hodnotám. Pro rok 2019 není plánováno navyšování sazeb této daně, bude však nově zavedena spotřební daň na zahřívané tabákové výrobky. Mírně negativní dopad na inkaso bude mít nadále zavedení tzv. protikuřáckého zákona. Proti skutečnosti roku 2018 počítá rozpočet s poklesem inkasa této daně o 4,6 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátci při meziročním růstu o 3,6 mld. Kč, tj. o 12,5 %, zatím dosáhlo 32,9 mld. Kč. Plánovaný meziroční růst inkasa proti skutečnosti 2018 je odrazem jak pokračujícího vysokého růstu platů a mezd ve veřejném i v soukromém sektoru, zvýšením minimální mzdy, tak i vysoké úrovně zaměstnanosti. Pozitivně se na inkasu projevuje i zavedení elektronické evidence tržeb.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky zatím dosáhlo 6,8 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 1,2 mld. Kč, tj. o 21,2 %. Inkaso této daně v samotném březnu dosáhlo 5,9 mld. Kč (o 1,0 mld. Kč více než v březnu 2018) a souvisí s termínem podání daňového přiznání a odvodem daně za rok 2018. Na plánovaný růst inkasa této daně proti skutečnosti roku 2018 má pozitivní vliv ekonomický růst a již i celoroční dopad zavedení první a druhé fáze elektronické evidence tržeb. Naopak negativní vliv na celoroční inkaso ve výši 1 mld. Kč lze očekávat z důvodu snížení limitu pro výdajové paušály a současného navrácení možnosti uplatnění vybraných slev na dani u poplatníků uplatňujících paušální výdaje, které má však v meziročním vyjádření nižší negativní dopad. Negativně ovlivní inkaso v roce 2019 nově také zvýšení daňového zvýhodnění na první děti ve výši 0,4 mld. Kč.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dosáhlo 2,7 mld. Kč, což bylo o 0,3 mld. Kč, tj. o 11,1 %, více než na konci března 2018. V letošním roce nebudou mít na inkaso této daně vliv žádné výraznější legislativní úpravy.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 1. čtvrtletí roku 27,7 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 1,0 mld. Kč, tj. o 3,9 %. V roce 2019 je rozpočet této daně o 5,9 % vyšší než inkaso roku 2018. V samotném březnu inkasoval na této dani státní rozpočet 26,2 mld. Kč (o 1,1 mld. Kč více než v březnu 2018), což souvisí s odvodem první čtvrtletní zálohy na daň u větších plátců. Inkaso je meziročně pozitivně ovlivněno ekonomickým růstem a dopadem zavedení elektronické evidence.

U inkasa daně z nabytí nemovitých věcí, které zatím při meziročním růstu o 3,8 % dosáhlo 3,6 mld. Kč, počítá rozpočet s poklesem proti inkasu roku 2018 o 9,8 %. Inkaso by mohlo být v průběhu roku negativně ovlivněno dopadem návrhu na zavedení osvobození prvního úplatného převodu bytu v rodinném domě, který je ještě v legislativním procesu, s rozpočtovým dopadem v předpokládané výši -0,1 mld. Kč. Na vývoj autonomního inkasa bude mít dále vliv i předpokládaná pozvolná stagnace realitního trhu.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 9,3 mld. Kč, tj. o 7,6 %, dosáhly 130,9 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 8,4 % proti skutečnosti 2018. Rozpočet vychází z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2019 o 8,3 %, ve kterém se promítl jak růst zaměstnanosti, tak i výrazný růst pracovních příjmů.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 59,0 mld. Kč (meziroční růst o 5,0 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z rozpočtu EU a FM. Ty dosáhly 28,8 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2018 nižší o 15,3 mld. Kč. Výrazný meziroční pokles souvisel se skutečností, že v prvních třech měsících roku 2018 získal státní rozpočet 20,0 mld. Kč, které představovaly část závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007–2013. V průběhu března byla z tzv. privatizačního účtu převedena do příjmů kapitoly VPS částka ve výši 18 mld. Kč, což odpovídá výši dané schváleným rozpočtem na rok 2019 a je v souladu s novelou zákona o zrušení Fondu národního majetku.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 373,5 mld. Kč byly o 44,1 mld. Kč, tj. o 13,4 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Oproti skutečnému čerpání v roce 2018 rozpočet předpokládá jejich růst o 8,4 %. Meziroční růst ovlivnily zejména sociální dávky vyšší o 11,1 mld. Kč, výdaje na platy v regionálním školství vyšší o 7,6 mld. Kč, odvody vlastních zdrojů do rozpočtu EU vyšší o 7,0 mld. Kč (Evropská komise požádala ČR na rozdíl od minulého roku o zaslání již 4,7/12 rozpočtované částky) a také neinvestiční transfery Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu vyšší o 4,2 mld. Kč. Meziročně o 4,7 mld. Kč vzrostly i kapitálové výdaje. Výdaje na financování společných programů EU a ČR (vč. SZP a FM) zatím dosáhly 36,3 mld. Kč, což bylo o 10,6 mld. Kč více než na konci března 2018.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 601,9 mld. Kč, což je o 8,1 % více než skutečnost dosažená v roce 2018 (z toho plánovaný meziroční růst důchodů činí 8,9 %). K 31.3.2019 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 149,0 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 11,1 mld. Kč, tj. o 8,0 %. Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o 9,1 mld. Kč, tj. o 8,5 %. Výdaje na důchody v roce 2019 rostou i díky zvýšení základní výměry důchodu z 9 % na 10 % průměrné mzdy a také procentní výměry důchodů o 1000 Kč u příjemců důchodů starších 85 let.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 60,1 mld. Kč a meziročně vzrostly o 8,3 mld. Kč. Na jejich výši i růstu se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 45,2 mld. Kč. Šlo o zálohy regionálnímu školství na první čtyři měsíce roku ve výši 42,5 mld. Kč (v březnu 2018 to bylo 36,1 mld. Kč) a čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,6 mld. Kč (v březnu 2018 to bylo 1,4 mld. Kč). Mimo to byla již v průběhu ledna převedena z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1,1 mld. Kč, která směřovala na rozvojový program „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“. S platností od 1.1.2019 se v meziročním nárůstu promítá navýšení objemu prostředků na platy v regionálním školství, a to o 15 % u pedagogických pracovníků 15 % a o 10 % u nepedagogických pracovníků.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 18,0 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 0,9 mld. Kč, tj. o 5,0 %. Předpokládaný růst těchto výdajů proti skutečnosti roku 2018 o 7,3 % vychází zejména ze zvýšení měsíčních plateb za státního pojištěnce od 1.1.2019.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 16,4 mld. Kč, což bylo o 4,7 mld. Kč, tj. o 39,9 %, více než ve stejném období minulého roku. Velkou část (13,4 mld. Kč) tvořily investice realizované prostřednictvím společných programů EU a ČR.

Schválený rozpočet je nad úrovní skutečného čerpání kapitálových výdajů roku 2018 o 5,8 mld. Kč, tj. o 5,0 %. Je tvořen prostředky ve výši 75,8 mld. Kč, které mají financovat národní investice a prostředky ve výši 46,5 mld. Kč, které mají financovat společné programy EU a ČR (vč. SZP a FM). Navíc nad rámec rozpočtu budou moci organizační složky státu realizovat investiční výdaje i prostřednictvím tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let, jejichž stav na začátku roku 2019 byl 70,5 mld. Kč.

 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci března 2019 schodkem ve výši 9,2 mld. Kč, což proti stejnému období roku 2018 znamenalo horší výsledek o 25,5 mld. Kč. Při očištění hospodaření státního rozpočtu o toky EU a FM prostředků jak na příjmové tak výdajové straně by výsledek znamenal meziročně horší výsledek o 1,0 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném březnu skončilo přebytkem 10,7 mld. Kč (v březnu 2018 schodkem ve výši 9,5 mld. Kč), když příjmy dosáhly 146,9 mld. Kč (v březnu 2018 to bylo 116,5 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 136,3 mld. Kč (v březnu 2018 to bylo 126,0 mld. Kč).

 

Saldo státního rozpočtu / březen (v mil. Kč)
leden-březen 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Saldo SR 4 880 6 491 1 701 -8 520 7 591 2 077 8 347 2 371 -15 737 -31 840 -7 819 8 248 15 754 11 263 -13 347 -2 346 -45 942 -25 202 -22 690 13 965 43 590 19 915 43 597 4 680 16 259 -9 242

 

Graf - Plnění státního rozpočtu ČR 2018 - 2019 - graf březen
Vývoj salda SR za březen v roce 2018 a 2019 (mld. Kč)
leden leden-únor leden-březen leden-duben leden-květen leden-červen leden-červenec leden-srpen leden-září leden-říjen leden-listopad leden-prosinec
mld. Kč
2018 26,45 25,75 16,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 8,77 -19,91 -9,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za březen 2019 jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

  2018 2019
Skutečnost leden-březen % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-březen % plnění index 2019/2018 rozdíl 2019 - 2018
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
Příjmy celkem 345,70 26,2 1 465,36 1 479,07 364,30 24,6 105,4 18,61
v tom:                
Daňové příjmy celkem 291,69 23,9 1 325,36 1 325,36 305,30 23,0 104,7 13,61
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 170,08 23,5 768,94 768,94 174,41 22,7 102,5 4,33
v tom:                
DPH 62,79 22,4 297,90 297,90 62,66 21,0 99,8 -0,14
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 36,10 23,3 157,40 157,40 34,63 22,0 95,9 -1,47
- Spotřební daň z minerálních olejů 18,94 23,1 83,80 83,80 19,09 22,8 100,8 0,15
- Spotřební daň z tabákových výrobků 12,73 22,9 56,10 56,10 10,74 19,1 84,4 -1,99
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,16 8,2 2,10 2,10 0,18 8,5 114,2 0,02
Daně z příjmů PO 26,68 22,5 124,40 124,40 27,73 22,3 103,9 1,05
Daně z příjmů FO - v tom: 37,30 25,7 165,60 165,60 42,41 25,6 113,7 5,11
- vybíraná srážkou 2,45 22,9 12,00 12,00 2,72 22,7 111,1 0,27
- placená plátci 29,25 22,9 146,20 146,20 32,90 22,5 112,5 3,65
- placená poplatníky 5,61 82,4 7,40 7,40 6,79 91,8 121,2 1,19
Majetkové daně - v tom: 3,43 28,6 12,30 12,30 3,56 28,9 103,7 0,13
- Daň dědická 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 19,6 0,00
- Daň darovací 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 89,6 0,00
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 3,43 28,6 12,30 12,30 3,56 28,9 103,8 0,13
Poplatky za uložení odpadů 0,38 24,3 1,55 1,55 0,46 29,7 122,4 0,08
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,05 26,7 0,30 0,30 0,11 37,9 213,1 0,06
Daň z hazardních her (vč. zrušených odvodů z loterií a VHP) 1,47 30,6 4,80 4,80 1,29 26,8 87,5 -0,18
Ostatní daňové příjmy *) 1,87 43,0 4,69 4,69 1,56 33,4 83,8 -0,30
Pojistné na SZ - z toho: 121,61 24,5 556,42 556,42 130,89 23,5 107,6 9,28
- na důchody 108,60 24,5 494,65 494,65 116,38 23,5 107,2 7,78
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 54,00 53,8 140,00 153,71 59,00 38,4 109,3 5,00
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 52,95 54,4 115,41 129,12 39,96 30,9 75,5 -12,99
- Příjmy z EU/FM 44,07 58,5 92,48 106,19 28,77 27,1 65,3 -15,30
- Soudní poplatky 0,29 24,4 1,13 1,13 0,31 27,8 107,8 0,02
- Příjmy sdílené s EU 0,40 24,4 1,68 1,68 0,45 27,0 112,3 0,05
Kapitola Operace SFA 0,12 34,0 3,53 3,53 0,10 3,0 88,5 -0,01
Kapitola Státní dluh 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x x 0,00
Kapitola VPS 0,93 34,2 21,06 21,06 18,94 89,9 2 027,2 18,01

*) dopočet do celku

  Celkem r. 2017 Celkem r. 2018 Celkem r. 2019 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 31.3.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.3.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.3.***) % plnění 2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)
Daňové příjmy (vč. poj.na SZ a poj. na VZP)   361,15     394,56     414,42   33,41 19,86 109,2 105,0
- Daňové příjmy 920,96 215,31 23,4 1 017,89 234,88 23,1 1 086,94 242,49 22,3 19,57 7,61 109,1 103,2
- DPH 370,50 81,88 22,1 416,10 92,64 22,3 441,40 92,49 21,0 10,77 -0,15 113,2 99,8
- spotřební daně (vč. energ. daní) 158,80 36,75 23,1 162,90 38,00 23,3 165,80 36,54 22,0 1,25 -1,46 103,4 96,2
- daně z příjmů PO 169,20 38,62 22,8 175,40 39,07 22,3 184,20 40,55 22,0 0,45 1,48 101,2 103,8
- daně z příjmů FO 180,50 48,76 27,0 218,10 54,64 25,1 248,50 62,00 25,0 5,89 7,36 112,1 113,5
- vybíraná srážkou 14,90 3,37 22,6 15,80 3,59 22,7 17,80 3,98 22,4 0,21 0,40 106,3 111,1
- placená plátci 159,20 38,38 24,1 193,80 44,29 22,9 221,50 49,82 22,5 5,91 5,53 115,4 112,5
- placená poplatníky 6,40 7,00 109,4 8,50 6,77 79,6 9,20 8,20 89,1 -0,24 1,43 96,6 121,1
- silniční daň 5,90 1,25 21,2 6,10 1,30 21,3 6,30 1,34 21,2 0,05 0,04 104,0 102,7
- daň z nemovitých věcí 10,40 0,21 2,0 11,40 0,20 1,7 12,00 0,21 1,7 -0,01 0,01 93,7 106,3
- majetkové daně 11,60 2,95 25,4 12,00 3,43 28,6 12,30 3,56 28,9 0,48 0,13 116,5 103,7
- dálniční poplatek ****) 4,50 2,15 47,9 5,00 1,96 39,1 5,10 2,37 46,5 -0,20 0,41 90,9 121,1
- ostatní daně a poplatky 9,56 2,75 28,7 10,89 3,64 33,4 11,34 3,43 30,2 0,89 -0,21 132,4 94,2
- Pojistné na SZ 447,83 110,37 24,6 496,94 121,61 24,5 556,42 130,89 23,5 11,24 9,28 110,2 107,6
- Pojistné na veřej. zdrav. pojištění *****)   35,47     38,06     41,04   2,60 2,98 107,3 107,8

*) v celost.daních v roce 2017 není zahrn.DPPO za obce a kraje (rozpočet 6,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,9 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld Kč) a daň z hazard.her také obcím (4,9 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v celost.daních v roce 2018 není zahrn.DPPO za obce a kraje (rozpočet 6,7 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (8,1 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP obcím (2,8 mld Kč) a daň z hazard.her obcím (5,4 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v celost.daních v roce 2019 není zahrn.DPPO za obce a kraje (rozpočet 6,7 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (8,9 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP obcím a krajům (3,2 mld Kč) a daň z hazard.her obcím (5,0 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) v souvislosti se zavedením nového způsobu přerozdělování dle PCG se jedná pouze o vybrané pojistné za období od 1.1.2019 do 28.2.2019. V roce 2018 se jedná o výběr od 1.1.2018 do 28.2.2018. V roce 2017 je údaj výběrem za období od 18.12.2016 do 17.2.2017. Nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR.

  2018 2019
Skutečnost leden-březen % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-březen % plnění index 2019/2018 rozdíl 2019 - 2018
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
Výdaje celkem 329,44 24,1 1 505,36 1 519,07 373,55 24,6 113,4 44,11
Běžné výdaje 317,71 24,8 1 383,09 1 390,11 357,13 25,7 112,4 39,43
v tom:                
Platy a podobné a související výdaje 20,47 15,3 142,77 142,83 22,19 15,5 108,4 1,72
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 17,57 14,9 124,80 117,31 15,03 12,8 85,6 -2,53
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 2,06 4,6 46,47 46,47 1,35 2,9 65,4 -0,71
- Výdaje na realizaci záruk 0,00 0,0 0,32 0,32 0,00 0,0 x 0,00
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 11,74 22,5 49,49 51,08 15,10 29,6 128,6 3,36
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 3,62 25,8 16,57 16,99 5,75 33,9 158,9 2,13
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 13,97 38,5 40,69 43,88 18,92 43,1 135,4 4,95
- Neinvestiční transfery SZIF 12,66 41,6 33,77 33,74 16,91 50,1 133,5 4,25
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 17,15 24,6 73,33 73,33 18,00 24,6 105,0 0,86
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 51,81 33,7 178,41 180,52 60,07 33,3 115,9 8,26
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 25,46 36,9 73,48 74,81 27,28 36,5 107,1 1,82
Sociální dávky **) - v tom: 137,92 24,7 601,89 601,25 148,99 24,8 108,0 11,08
- Důchody 107,48 25,0 472,23 471,88 116,62 24,7 108,5 9,15
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 2,21 31,9 7,27 7,23 2,31 31,9 104,3 0,10
- Ostatní soc.dávky 18,75 24,2 80,50 80,27 20,52 25,6 109,4 1,77
- Státní soc.podpora 9,48 21,6 41,90 41,87 9,55 22,8 100,7 0,07
Stavební spoření 0,00 0,0 4,00 4,00 0,00 0,0 336,4 0,00
Státní příspěvek na důchodové připojištění 1,74 25,0 7,10 7,10 1,78 25,0 102,3 0,04
Odvody vlastních zdrojů EU do rozpočtu EU 10,40 26,3 43,60 43,60 17,42 40,0 167,6 7,03
Ostatní běžné výdaje ***) 5,87 24,4 26,95 33,40 6,59 19,7 112,2 0,72
Kapitálové výdaje 11,73 12,9 122,27 128,96 16,41 12,7 139,9 4,69
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 1,26 7,6 24,14 23,71 1,32 5,6 104,6 0,06
Investiční transfery podnikatelským subjektům 1,97 44,6 5,09 6,07 2,66 43,8 134,7 0,69
Investiční transfery státním fondům - z toho: 3,67 9,3 54,06 50,82 4,57 9,0 124,6 0,90
- Investiční transfery SFDI 2,50 7,0 48,69 45,41 3,00 6,6 x 0,50
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 1,58 30,5 5,67 9,53 4,25 44,6 269,3 2,67
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 2,55 21,0 11,85 12,65 2,69 21,2 105,2 0,13
Ostatní kapitálové výdaje ***) 0,69 5,4 21,45 26,18 0,93 3,5 134,0 0,24
Saldo hospodaření SR 16,26 . -40,00 -40,00 -9,24 23,1 . -25,50

*) skutečnost v roce 2019 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

 

Doporučované

Nejčtenější