Novinky

Schodek státního rozpočtu se meziročně snížil o více než 30 mld. Kč

Bc. Ondřej Šrámek
Bc. Ondřej Šrámek tiskový mluvčí Ministerstva financí

Vydáno

 • Měsíční
 • Tisková zpráva
 • Státní rozpočet
 • Pokladní plnění
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Schodek státního rozpočtu
 • Příjmy státního rozpočtu
 • Výdaje státního rozpočtu
 • Saldo státního rozpočtu
 • Veřejné finance
 • Veřejný sektor
 • Tabulka
Aktualizováno 2. 9. 2013 17:00
 • Grafická úprava tabulek v textu
 • Výměna souboru ke stažení - grafická úprava

Ke konci srpna dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 703,5 mld. Kč, celkové výdaje 739,7 mld. Kč a schodek hospodaření 36,2 mld. Kč. Schodek se tak meziročně snížil o více než 30 mld. Kč, což představuje nejlepší výsledek od roku 2008.

Pokladní plnění za srpen 2013 v mld. Kč
Ukazatel 2012 2013
skutečnost leden-srpen % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-srpen % plnění Index 2013/2012 Rozdíl 2013 - 2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 665,12 61,2 1 080,77 1 084,03 703,49 64,9 105,8 38,37
VÝDAJE CELKEM 732,14 61,4 1 180,77 1 184,03 739,70 62,5 101,0 7,56
SALDO -67,02 63,6 -100,00 -100,00 -36,21 36,2 54,0 30,81

 

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 38,4 mld. Kč se nejvíce podílely nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery, a to zejména příjmy z EU (o 32,9 mld. Kč), a z daňových příjmů také inkaso DPH (o 14,3 mld. Kč).

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,1 %.

Inkaso DPH ve výši 141,8 mld. Kč meziročně vzrostlo o 14,3 mld. Kč, tj. o 11,3 %. Na plánovaném růstu rozpočtu proti skutečnosti 2012 o 6,2 % se nejvíce podílí novela zákona o DPH, která zvýšila obě sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 a 21 procent. V samotném srpnu došlo k meziročnímu růstu inkasa DPH, které náleží státnímu rozpočtu, o 9,9 mld. Kč. Nepravidelný vývoj inkasa DPH z hlediska meziročního srovnání i v jiných měsících roku je částečně projevem legislativních změn platných od roku 2013, které vedly ke snížení počtu čtvrtletních plátců ve prospěch měsíčních, a tím pádem i ke změně vývoje inkasa DPH v jednotlivých měsících roku. Popsané změny znamenají, že v prvních měsících jednotlivých čtvrtletí (duben, červenec) dochází k výraznějšímu meziročnímu poklesu inkasa, zatímco v druhých měsících čtvrtletí (únor, květen, srpen) k růstu. To ukazuje i následující graf:

TZ-20130902-Graf-Inkaso-DPH

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 84,7 mld. Kč, což je o 4,9 mld. Kč, tj. o 5,5 %, méně než ve stejném období roku 2012. Na tom se podílelo zejména inkaso spotřební daně z minerálních olejů, které meziročně kleslo o 2,3 mld. Kč. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků meziročně pokleslo o 1,5 mld. Kč. Od 1. 1. 2013 došlo ke zvýšení sazeb daně u tabákových výrobků. Další změnou v oblasti spotřebních daní je pro rok 2013 snížení vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, tzv. zelené nafty z 60 % na 40 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti meziročně rostlo o 3,9 % a dosáhlo 54,2 mld. Kč. Důvodem je zejména zrušení základní slevy pro pracující důchodce a zavedení tzv. solidární přirážky ve výši 7 % z příjmů převyšujících 4násobek průměrné mzdy.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo záporné hodnoty -1,6 mld. Kč (před rokem činilo -1,0 mld. Kč). Záporné plnění souvisí s vratkami daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března, které proběhly tradičně v dubnu.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou ve výši 5,9 mld. Kč představuje meziroční pokles o 0,7 mld. Kč. Na to má pravděpodobně vliv zejména pokles hrubého provozního přebytku snižující disponibilní zdroje k rozdělení, dále pak i pokles úrokové míry z vkladů u bank a možný nižší objem uzavřených dohod o provedení práce.

Inkaso daně z příjmů právnických osob dosáhlo za 8 měsíců roku 45,7 mld. Kč. To představovalo meziroční pokles o 8,0 mld. Kč, tj. o 14,9 %. U daně z příjmů právnických osob nebyly pro rok 2013 přijaty žádné významné legislativní změny.

Na meziroční srovnání inkasa DPH, DPPO a DPFO, které náleží státnímu rozpočtu, působí negativně změna v rozpočtovém určení daní. Ta od 1. 1. 2013 posiluje příjmy obcí zejména na úkor příjmů státního rozpočtu.

U majetkových daní, které zatím dosáhly 5,8 mld. Kč a meziročně klesly o 2,1 mld. Kč, již není na rozdíl od roku 2012 součástí inkasa darovací daň uvalená za bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů pro výrobu elektřiny. Na inkasu daně z převodu nemovitostí by se v roce 2013 mělo projevit zvýšení sazby daně o jeden procentní bod na 4 %.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním poklesu o 0,5 % dosáhly 246,2 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 1,7 % proti skutečnosti 2012. Do rozpočtu byl zapracován dopad zavedení 2. pilíře důchodového spoření platného od 1. 1. 2013, který je zatím marginální.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 114,9 mld. Kč (meziroční růst o 39,4 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 82,1 mld. Kč, a byly tak proti stejnému období roku 2012 vyšší o 32,9 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh dosáhly 6,1 mld. Kč.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 739,7 mld. Kč čerpané ke konci srpna 2013 byly o 7,6 mld. Kč nad úrovní stejného období roku 2012.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky, především na důchody. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 500,3 mld. Kč, což představuje 42,4 % všech rozpočtovaných výdajů a o 4,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2012 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,2 %). Proti rozpočtu 2012 jde o růst o 1,8 %. Za 8 měsíců roku bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 317,5 mld. Kč při meziročním poklesu o 1,0 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 69,6 mld. Kč a meziročně byly vyšší o 2,1 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 54,6 mld. Kč, což je o 0,6 mld. Kč více než v roce 2012. Šlo o čtyři zálohy regionálnímu školství na leden až srpen v celkové výši 51,6 mld. Kč (ve stejném období minulého roku vyplaceny také 4 zálohy ve výši 51,0 mld. Kč) a tři čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 3,0 mld. Kč (stejně jako ve stejném období minulého roku).

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 39,4 mld. Kč vykázaly meziroční růst o 4,1 mld. Kč. Tento růst byl ovlivněn lednovou předsunutou platbou pojistného ve výši 4 mld. Kč (v listopadu a prosinci 2013 bude tato částka zúčtována, a to vždy ve výši 2 mld. Kč).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 48,1 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 12,5 mld. Kč a plnění rozpočtu po změnách na 47,0 %.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu za leden až srpen 2013 skončilo schodkem ve výši 36,2 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2012 výsledek příznivější o 30,8 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně odráží meziročně vyšší inkaso celkových příjmů o 38,4 mld. Kč (z toho růst EU příjmů o 32,9 mld. Kč a inkasa DPH o 14,3 mld. Kč), zatímco čerpání výdajů z meziročního hlediska spíše stagnuje (růst o 1,0 %, tj. o 7,6 mld. Kč).

Hospodaření rozpočtu v samotném srpnu skončilo schodkem 8,7 mld. Kč (v srpnu 2012 to bylo 15,3 mld. Kč), když příjmy činily 73,6 mld. Kč (v srpnu 2012 to bylo 67,7 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 82,3 mld. Kč (v srpnu 2012 to bylo 83,0 mld. Kč). Na meziroční růst příjmů v samotném srpnu o 5,9 mld. Kč působilo zejména inkaso DPH (růst o 9,9 mld. Kč).

Saldo státního rozpočtu / leden - srpen v mil. Kč
leden-srpen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saldo SR -12 367 -25 565 -32 956 -71 885 -50 687 10 008 -6 440 22 226 5 318 -89 578 -78 673 -87 275 -67 022 -36 213

 

Bc. Ondřej Šrámek, tiskový mluvčí MF

Dokumenty ke stažení

 

Tabulková příloha:

Tabulka č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
Plnění příjmů státního rozpočtu 2012 2013
Skutečnost leden-srpen % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-srpen % plnění Index 2013/2012 Rozdíl 2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 665,12 61,2 1 080,77 1 084,03 703,49 64,9 105,8 38,37
v tom:                
Daňové příjmy celkem 589,67 62,4 932,00 932,00 588,62 63,2 99,8 -1,05
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 342,24 60,9 554,23 554,23 342,45 61,8 100,1 0,21
v tom:                
DPH 127,47 57,5 212,00 212,00 141,82 66,9 111,3 14,34
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 89,66 63,0 142,20 142,20 84,75 59,6 94,5 -4,91
z toho: Spotřební daň z minerálních olejů 46,09 61,0 73,30 73,30 43,82 59,8 95,1 -2,28
Spotřební daň z tabákových výrobků 29,72 63,1 47,80 47,80 28,27 59,1 95,1 -1,45
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 3,99 94,9 6,50 6,50 3,25 50,0 81,5 -0,74
Daně z příjmů PO 53,78 62,8 84,30 84,30 45,74 54,3 85,1 -8,04
Daně z příjmů FO 57,78 62,8 98,10 98,10 58,45 59,6 101,2 0,67
v tom: z kapitálových výnosů 6,55 72,8 9,00 9,00 5,85 65,0 89,4 -0,70
ze závislé činnosti 52,19 65,0 86,40 86,40 54,25 62,8 103,9 2,06
z přiznání -0,96 -35,5 2,70 2,70 -1,65 -61,1 172,0 -0,69
Správní poplatky 1,78 74,5 1,29 1,29 0,83 64,5 46,7 -0,95
Majetkové daně 7,90 64,8 9,70 9,70 5,76 59,4 72,9 -2,14
v tom: Daň dědická 0,04 41,0 0,10 0,10 0,04 41,9 102,2 0,00
Daň darovací 2,87 62,3 0,30 0,30 0,07 23,3 2,4 -2,80
Daň z převodu nemovitostí 4,99 66,6 9,30 9,30 5,65 60,8 113,1 0,66
Poplatky za uložení odpadů *) 1,03 73,2 1,41 1,41 0,90 64,0 88,0 -0,12
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,11 6,2 0,20 0,20 0,18 88,3 168,1 0,07
Odvody z loterií **) 1,22 x 2,60 2,60 2,02 77,8 165,9 0,80
Ostatní daňové příjmy ****) 1,52 65,2 2,43 2,43 1,99 82,0 131,0 0,47
Pojistné na SZ 247,44 64,4 377,77 377,77 246,17 65,2 99,5 -1,26
z toho: Na důchody 219,94 64,4 337,24 337,24 218,89 64,9 99,5 -1,05
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 75,45 53,3 148,77 152,03 114,87 75,6 152,2 39,42
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 59,99 53,1 126,41 129,68 96,98 74,8 161,7 36,99
z toho: Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu ***) 49,27 47,4 100,04 103,30 82,15 79,5 166,7 32,87
Přijaté sankční platby 0,09 8,6 1,06 1,06 0,23 22,2 259,8 0,14
Soudní poplatky 0,99 152,0 1,35 1,35 0,97 72,1 97,9 -0,02
Dobrovolné pojistné 0,16 36,4 0,34 0,29 0,12 40,2 72,3 -0,04
Kapitola Operace SFA 1,96 58,5 1,86 1,86 2,03 109,1 103,8 0,07
Kapitola Státní dluh 8,75 133,6 3,80 3,80 6,08 160,0 69,5 -2,66
Kapitola VPS 4,76 25,5 16,69 16,69 9,78 58,6 205,4 5,02
z toho: Příjmy sdílené s EU (clo) 1,05 95,3 1,00 1,00 0,93 93,0 88,7 -0,12
*) rozpočet i skutečnost roku 2012 jen za kapitolu OSFA
**) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
***) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2013 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
****) dopočet do celku

 

 

Tabulka č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)
  Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 31.8.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.8.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.8.***) % plnění 2012/2011 2013/2012 2012/2011 2013/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 739,46 454,03 61,4 754,32 459,50 60,9 755,33 469,37 62,1 5,5 9,9 101,2 102,1
- DPH 279,50 179,90 64,4 308,70 177,50 57,5 297,30 198,77 66,9 -2,4 21,3 98,7 112,0
- spotřební daně (vč. energ. daní) 148,40 95,83 64,6 149,90 94,27 62,9 149,50 89,13 59,6 -1,6 -5,1 98,4 94,5
- clo 1,20 1,13 94,2 x x x x x x x x x x
- daně z příjmů PO 120,60 70,26 58,3 122,90 75,61 61,5 124,90 67,71 54,2 5,3 -7,9 107,6 89,6
- daně z příjmů FO 151,00 81,95 54,3 135,90 85,14 62,6 147,70 88,44 59,9 3,2 3,3 103,9 103,9
vybíraná srážkou 19,30 7,40 38,4 12,80 9,26 72,3 13,40 8,63 64,4 1,9 -0,6 125,1 93,2
závislá činnost 121,10 75,55 62,4 117,80 76,53 65,0 128,90 80,97 62,8 1,0 4,4 101,3 105,8
z přiznání 10,60 -1,01 -9,5 5,30 -0,65 -12,3 5,40 -1,16 -21,5 0,4 -0,5 64,4 178,5
- silniční daň 5,60 3,29 58,8 5,30 3,38 63,7 5,40 3,36 62,2 0,1 0,0 102,7 99,4
- daň z nemovitosti 9,70 6,16 63,5 8,70 6,93 79,6 9,00 7,10 78,9 0,8 0,2 112,4 102,5
- majetkové daně 13,00 9,00 69,2 12,20 7,90 64,8 9,70 5,76 59,4 -1,1 -2,1 87,8 72,9
- dálniční poplatek ****) 2,90 2,51 86,7 2,90 3,13 107,8 3,90 3,17 81,3 0,6 0,0 124,4 101,4
- ostatní daně a poplatky 7,56 4,00 52,9 7,82 5,65 72,2 7,93 5,93 74,8 1,7 0,3 141,3 104,8
*) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účet.
****) údaj skutečnosti roku 2012 a 2013 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

 

 

Tabulka č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
Čerpání výdajů státního rozpočtu 2012 2013
Skutečnost leden-srpen % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-srpen % plnění Index 2013/2012 Rozdíl 2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 732,14 61,4 1 180,77 1 184,03 739,70 62,5 101,0 7,56
Běžné výdaje 671,56 61,9 1 085,69 1 081,84 691,64 63,9 103,0 20,07
v tom:                
Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné 52,11 57,1 90,25 91,74 52,46 57,2 100,7 0,35
Neinvestiční nákupy a související výdaje x x 132,13 130,88 71,73 54,8 x x
z toho: Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 37,12 47,0 67,83 65,68 39,41 60,0 106,2 2,29
Výdaje na realizaci záruk 1,58 38,7 3,25 2,75 1,12 40,6 70,9 -0,46
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům x x 37,96 32,16 22,56 70,1 x x
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím x x 7,12 10,92 9,27 84,9 x x
Neinvestiční transfery státním fondům 8,77 23,4 33,08 38,73 14,49 37,4 165,1 5,71
z toho: Neinvestiční transfery SZIF 8,60 22,9 33,08 32,14 9,72 30,2 113,0 1,12
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. **) 35,34 66,8 53,20 53,19 39,39 74,1 111,5 4,05
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 67,53 65,1 103,04 103,41 69,59 67,3 103,0 2,05
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím x x 56,47 58,44 46,10 78,9 x x
Sociální dávky 318,47 64,8 500,28 495,63 317,50 64,1 99,7 -0,97
v tom: Důchody 252,18 65,9 394,13 389,84 248,30 63,7 98,5 -3,89
Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 6,11 49,0 9,80 9,75 6,60 67,7 108,1 0,50
Ostatní soc.dávky 36,37 62,2 59,44 59,20 39,07 66,0 107,4 2,69
Státní soc.podpora 23,81 62,8 36,91 36,83 23,52 63,9 98,8 -0,28
Stavební spoření 5,13 85,4 5,70 5,70 4,82 84,6 94,1 -0,30
Státní příspěvek na důchodové připojištění 4,26 68,8 6,40 6,40 4,97 77,7 116,6 0,71
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 25,62 72,6 36,00 36,00 28,95 80,4 113,0 3,33
Ostatní běžné výdaje ***) x x 24,07 18,64 9,81 52,6 x x
Kapitálové výdaje 60,58 56,7 95,07 102,19 48,06 47,0 79,3 -12,52
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje x x 9,60 12,16 4,94 40,6 x x
Investiční transfery podnikatelským subjektům x x 3,00 13,67 10,35 75,7 x x
Investiční transfery státním fondům 14,14 55,9 33,69 30,19 9,77 32,4 69,1 -4,37
z toho: Investiční transfery SFDI 10,21 40,6 33,69 29,12 6,87 23,6 67,3 -3,34
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně x x 12,68 16,77 13,87 82,7 x x
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím x x 17,90 18,14 6,75 37,2 x x
Ostatní kapitálové výdaje ***) x x 18,19 11,26 2,37 21,1 x x
Saldo hospodaření SR -67,02 63,6 -100,00 -100,00 -36,21 36,2 54,0 30,81
*) skutečnost v roce 2012 i 2013 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) skutečnost roku 2012 je jen za kapitolu VPS
***) dopočet do celku

Doporučované

Nejčtenější