Novinky

Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva

Ministerstvo financí dnes zveřejňuje výzkumnou studii „Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem“, kterou pro něj vypracovali experti z Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Studie je zaměřena na analýzu nákladů vyplývajících podnikajícím plátcům daní z důvodu existence daňového systému, tzv. vyvolaných nákladů daní. Na rozdíl od přímých plateb daní se jedná o dodatečné náklady, které musí podnikatelé vynakládat, aby mohli splnit zákonem uložené povinnosti, tedy zejména vedení různých evidencí, náklady na daňové poradenství apod.

Analýza byla provedena za rok 2007 pro daň z příjmů právnických osob, DPH, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení, daň z příjmů fyzických osob z podnikání, silniční daň a daň z nemovitostí. Ve vzorku 100 podnikatelů a 100 firem byly pro jednotlivé daně zjištěny vyvolané náklady pro skupiny respondentů dle jejich zdanitelných příjmů nebo čistého obratu. U velmi malých podnikatelů byly do těchto nákladů zahrnuty i náklady na účetnictví resp. daňovou evidenci. Takto zjištěné vyvolané náklady byly použity pro odhad nákladů všech plátců příslušných daní v České republice.

 Tabulka - Velikost vyvolaných nákladů pro sledované daně – ČR, 2007

Daň Vyvolané náklady Vyvolané náklady/daň
(mld. Kč)
Daň z příjmů právnických osob 7,5 5,5 %
Daň z přidané hodnoty 10,6 4,5 %
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3,8 3,0 %
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5,3 3,5 %
Pojistné na sociální zabezpečení 5,4 1,5 %
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání 6,7 34,4 %
Daň silniční 1 16,4 %
Daň z nemovitostí 0,4 8,1 %

Zdroj: MF

 

Výsledky vyvolaných nákladů jsou u daní s vyšším výnosem jako pojistné, DPH, zdanění mezd a daň z příjmů právnických osob poměrně příznivé a nepřekračují očekávané hodnoty. Poměrně vysoké jsou hodnoty vyvolaných nákladů u daně z příjmů fyzických osob z podnikání; hlavní příčinou je poměrně vysoká vlastní časová zátěž podnikatelů při zpracování daňové, ale částečně i účetní agendy. Vzhledem k možnostem zvýšení sazby u daně z nemovitostí vlivem posílení daňové pravomoci obcí lze očekávat snížení podílu vyvolaných nákladů u této daně. Celkem pro sledované daně, a tedy v zásadě i pro celý český daňový systém, dosahují vyvolané náklady cca 40 mld. Kč, tj. 3,9 % vyměřených daných daní.

V závěru studie jsou nastíněny možné směry dalšího snižování vyvolaných nákladů soukromého sektoru vyvolaných existencí daňového systému. Pokud bude cílem dalšího snižování administrativních zátěží dosažení co nejvyšších absolutních hodnot poklesu, je nutné se zaměřit zejména na vyvolané náklady u daně z příjmů fyzických osob z podnikání, kde pravděpodobně existuje největší prostor pro pokles nákladů a zároveň se nejedná o daň harmonizovanou na úrovni EU. U daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob je také možno uvažovat snížení, i když částečná harmonizace DPH, mezinárodní zvyklosti u daně z příjmů právnických osob a také obavy o významný fiskální výnos těchto daní pravděpodobně neumožní dosáhnout příliš výrazných poklesů vyvolaných nákladů zjednodušením administrativních procedur a informačních povinností.

MF považuje snižování administrativní zátěže v oblasti daňového systému za svoji prioritu. Kromě zjednodušení zákonů a administrativních požadavků navrhuje také vytvoření jednoho inkasního místa, které by mělo nejvýznamnější měrou přispět ke snížení nákladů vyvolaných daňovým systémem. Pro posouzení skutečných dopadů jednotlivých opatření na vyvolané náklady bude vhodné tuto studii provádět opakovaně.

 

Mgr. Peter Chrenko,
náměstek ministra financí pro daně a cla

Související informace

Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem (Výzkumná studie) (.PDF, 674 kB)

Tato studie je zaměřena na analýzu nákladů vyplývajících podnikajícím plátcům daní z důvodu existence daňového systému, tzv. vyvolaných nákladů daní. Analýza byla provede-na za rok 2007 pro daň z příjmů právnických osob, DPH, zdanění příjmů ze závislé činnos-ti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení, daň z příjmů fyzických osob z podnikání, silniční daň a daň z nemovitostí. Ve vzorku 100 podnikatelů a 100 firem byly pro jednotlivé daně zjištěny vyvolané náklady pro skupiny respondentů dle jejich zdanitelných příjmů nebo čistého obratu. U velmi malých podnikatelů byly do těchto nákladů zahrnuty i náklady na účetnictví resp. daňovou evidenci. Takto zjištěné vyvolané náklady byly použity pro odhad nákladů všech plátců příslušných daní v České republice. Podíl vyvolaných nákladů k vyměřené dani je pro DPPO 5,5 %, DPH 4,5 %, zdanění pří-jmů ze závislé činnosti 3,0 %, pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3,5 %, pojistné na so-ciální zabezpečení 1,5 %, daň z příjmů fyzických osob z podnikání 34,4 %, silniční daň 16,4 % a daň z nemovitostí 8,1 %. Celkem tedy pro sledované daně a tedy v zásadě i pro celý český daňový systém činí vyvolané náklady cca 40 mld. Kč, tj. 3,9 % vyměřené daně.

 • Zdroj: MF - Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem, publikováno 08/2009, ke stažení ve formátech: Word, Pdf.

OBSAH

 1. Úvod 
 2. Vyvolané náklady zdanění: vymezení 
  • 2.1 Vyvolané náklady a užitky zdanění soukromého sektoru 
  • 2.2 Náklady soukromého sektoru související se zdaněním 
  • 2.3 Časový aspekt vyvolaných nákladů 
  • 2.4 Metody a nástroje měření vyvolaných nákladů a užitků zdanění 
  • 2.5 Reprezentativnost vzorku respondentů a míra návratnosti odpovědí 
 3. Použitá metodika měření vyvolaných nákladů 
  • 3.1 Vzorek respondentů
  • 3.2 Vyvolané náklady a účetnictví 
  • 3.3 Ocenění času poplatníka 
  • 3.4 Shrnutí vstupních předpokladů a metodiky
   • 3.4.1 Fyzické osoby – podnikatelé 
   • 3.4.2 Právnické osoby 
 4. Výsledky měření vyvolaných nákladů v České republice 2007 
  • 4.1 Daň z příjmů právnických osob 
  • 4.2 Daň z přidané hodnoty 
  • 4.3 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
  • 4.4 Pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění
   • 4.4.1 OSVČ 
   • 4.4.2 Zaměstnavatelé
  • 4.5 Daň silniční 
  • 4.6 Daň z nemovitostí u podnikajících subjektů 
  • 4.7 Daň z příjmů fyzických osob z podnikání, kapitálového majetku, pronájmu a ostatních příjmů 
  • 4.8 Souhrnné výsledky 
 5. Závěry a doporučení 
 6. Informační zdroje 

Nejčtenější