Novinky

2001

Tiskové zprávy a prohlášení Ministerstva financí vydané v roce 2001.

ilustrace
Sektor
Téma
Období

Vydáno

Komentář k vývoji daňových nedoplatků k 30. 11. 2001

Daňové nedoplatky

Celkový objem splatných daňových nedoplatků, evidovaný územními finančními orgány v České republice k 30.11.2001, dosáhl 98,0 mld. Kč a proti minulému měsíci se snížil o 1,6 mld. Kč. Z toho 91,1 mld. Kč činily nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1.1.1993 (tj. 93,0 %) a 6,9 mld. Kč představovaly nedoplatky na daních staré daňové soustavy platné do 31.12.1992 (tj. 7,0 %).

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2001

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci října 2001 schodek ve výši -35,5 mld Kč, přičemž desítiměsíční alikvotě zákonem č. 491/2000 Sb. schváleného celoročního schodku (-49,0 mld Kč) odpovídá převaha výdajů nad příjmy ve výši -40,8 mld Kč. Skutečně vykázaný schodek je tak proti alikvotě nižší o 5,3 mld Kč. Proti schodku vykázanému ke konci září ve výši -22,6 mld Kč, došlo tak ke zhoršení salda o 12,9 mld Kč.

K 31.říjnu 2001 dosáhly celkové příjmy objemu 506,1 mld Kč a celkové výdaje SR byly čerpány ve výši 541,6 mld Kč.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2001

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci září 2001 schodek ve výši -22,6 mld Kč, přičemž devítiměsíční alikvotě zákonem č. 491/2000 Sb. schváleného celoročního schodku (-49,0 mld Kč) odpovídá převaha výdajů nad příjmy ve výši -36,7 mld Kč.

Celkové příjmy dosáhly k 30.9. 2001 objemu 454,6 mld Kč a celkové výdaje byly čerpány ve výši 477,2 mld Kč.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2001

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci srpna 2001 schodek ve výši -25,6 mld Kč, přičemž osmiměsíční alikvotě zákonem č. 491/2000 Sb. schváleného celoročního schodku (-49,0 mld Kč) odpovídá převaha výdajů nad příjmy ve výši -32,7 mld Kč.

Celkové příjmy dosáhly k 31.8. 2001 objemu 400,5 mld Kč a celkové výdaje byly čerpány ve výši 426,1 mld Kč.

Vydáno

Komentář k vývoji daňových nedoplatků k 31. 07. 2001

Celkový objem daňových nedoplatků vykazovaný územními finančními orgány k 31.7. 2001 dosáhl výše 103,5 mld. Kč. Z toho 96,4 mld. Kč představují nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1.ledna 1993 a 7,1 mld. Kč nedoplatky na daních staré daňové soustavy platné do 31.prosince 1992. Nárůst nedoplatků v měsíci červenci byl zaznamenán jen na daních nové daňové soustavy, a to téměř o 5,3 mld. Kč. Naopak u daní staré daňové soustavy došlo k jejich mírnému poklesu o 71 mil. Kč.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2001

V důsledku úprav softwaru sloužícího ke zpracování denních výstupů z účtu u ČNB (tzv. pokladní plnění státního rozpočtu) v závěru měsíce června došlo ke zkreslení údajů o příjmech státního rozpočtu k 30.6.2001. Zkreslení představující částku 5,1 mld Kč spočívalo v chybném převodu sdílených daní (DPPO a DPFP) územním rozpočtům na převodové účty FÚ. O tuto částku byly vykázané daňové příjmy a tím i celkové příjmy státního rozpočtu nižší a schodek naopak vyšší.

Kontrolní mechanizmy, tj. souhrnný účet státní pokladny a konfrontace údajů o pokladním plnění s účetními výsledky zpracovávanými v závěru měsíce července výše uvedené nesrovnalosti (zkreslení) odhalily. Dopad chybného propočtu sdílených daní do celostátního inkasa daní i do pozice státní pokladny (emise SPP a náklady na dluhovou službu) byl neutrální.

Ministerstvo financí opravuje výsledky pokladního plnění státního rozpočtu k 30.6.2001 publikované dne 2.7.2001 takto:

Vydáno

Komentář k vývoji daňových nedoplatků k 30. 06. 2001

V měsíci červnu 2001 poklesl objem daňových nedoplatků vykazovaný územními finančními orgány v porovnání s květnem 2001 o 1,7 mld. Kč a dosáhl celkové výše98,3 mld. Kč. Z toho nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1.ledna 1993 činily 91,2 mld. Kč a nedoplatky na daních staré daňové soustavy platné do 31.prosince 1992 dosáhly 7,2 mld. Kč

Vydáno

Vydávání obecně závazných vyhlášek obcemi

V současné době se množí dotazy obcí týkající se vydávání právních předpisů v působnosti obce ve vztahu k uplatnění zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o dani z nemovitostí).
Zákon o dani z nemovitostí v § 16a upravuje zmocnění k vydávání obecně závazných vyhlášek obce, avšak neuvádí, zda se jedná o výkon v rámci samostatné nebo přenesené působnosti obce.

K předmětné problematice Ministerstvo financí po projednání s legislativním odborem Ministerstva vnitra sděluje, že pokud obce po nabytí účinnosti zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení) rozhodnou o stanovení odlišného koeficientu podle příslušných ustanovení zákona o dani z nemovitostí, jedná se o výkon samostatné působnosti obce, neboť zákon o dani z nemovitostí jednoznačně stanoví, že obce vydávají obecně závazné vyhlášky.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2001

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci června 2001 schodek ve výši -34,8 mld Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2000 je výsledek horší o -29,9 mld Kč. Schválený státní rozpočet na rok 2001 počítá s objemem celkových příjmů 636,2 mld Kč, celkových výdajů 685,2 mld Kč a se schodkem ve výši -49,0 mld Kč. Výdaje státního rozpočtu na tento rok byly zvýšeny zákony o státních dluhopisových programech, a to zákonem č. 9/2001 Sb., kterým se zvyšují výdaje o 6,0 mld Kč určené ke krytí výplat náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen, a zákonem č. 407/2000 (ve znění zákona č. 170/2001 Sb.), který zvyšuje výdaje SR o 4,1 mld Kč (s dopadem v roce 2001) s účelovým určením na náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000. Celkem tyto zákony zvyšují rozpočtové výdaje o 10,1 mld Kč a upravený rozpočtový schodek státního rozpočtu na -59,1 mld Kč.

Vydáno

Hodnocení vývoje inkasa veřejných rozpočtů za období od 31.5. 2000 do 31.5. 2001 zajišťovaných daňovou správou.

Celkové inkaso příjmů veřejných rozpočtů se za sledované období zvýšilo o 10 341 mil. Kč (tj. o 4,1%) a dosáhlo dle údajů ČNB k 31.5. 2001 objemu 259 652 mil. Kč. Tento údaj zahrnuje veškeré příjmy směrované do státního rozpočtu, místních rozpočtů a státního fondu dopravní infrastruktury. Z hlediska příjmů zajišťovaných daňovou správou došlo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku z pohledu celkového objemu k poklesu. Tento pokles je způsoben výrazným zvýšením dovozů, což potvrzuje objem DPH vybraný celními úřady (93 489 mil. Kč) s vykázaným nárůstem o 21 057 mil. Kč (index 129,1%). Tato daň je však podle pravidel zákona o DPH uplatněna jako daň na vstupu a ve většině případů vede k výslednému vrácení této daně finančními úřady jako nadměrný odpočet, což se projevilo v poklesu evidovaných příjmů na účtech finančních úřadech o částku 15 203 mil. Kč (index 171,1%). Přestože finanční úřady vykázaly záporné saldo, jejich podíl na výběru DPH v celkovém součtu inkasa DPH do státního rozpočtu za sledované období představuje nárůst o 5 854 mil. Kč (index 111,5%).

Vydáno

Komentář k vývoji daňových nedoplatků k 31. 05. 2001

V měsíci květnu 2001 poklesl objem daňových nedoplatků vykazovaný územními finančními orgány o 654 mil. Kč a dosáhl celkové výše 100 mld. Kč. Z toho nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1.ledna 1993 činily 92,8 mld. Kč a nedoplatky na daních staré daňové soustavy platné do 31.prosince 1992 dosáhly 7,2 mld. Kč.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2001

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci května 2001 schodek ve výši -28,8 mld Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2000 je výsledek horší o -15,3 mld Kč. Schválený státní rozpočet na rok 2001 počítá s objemem celkových příjmů 636,2 mld Kč, celkových výdajů 685,2 mld Kč a se schodkem ve výši -49,0 mld Kč.

Vydáno

Komentář k vývoji daňových nedoplatků k 30. 04. 2001

Celkový objem daňových nedoplatků vykazovaný územními finančními orgány k 30.4. 2001 dosáhl výše 100,7 mld. Kč. Z toho 93,2 mld. Kč představují nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1.ledna 1993 a 7,5 mld. Kč na daních staré daňové soustavy platné do 31. prosince 1992. Tento vývoj se předpokládal v důsledku mimořádného vlivu vyúčtování daně z příjmů, jak je níže komentováno.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2001

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci dubna 2001 schodek ve výši -16,8 mld Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2000 je výsledek horší o 12,4 mld Kč. Státní rozpočet na rok 2001 počítá s objemem celkových příjmů 636,2 mld Kč, celkových výdajů 685,2 mld Kč a se schodkem ve výši -49,0 mld Kč.

Vydáno

Komentář k vývoji daňových nedoplatků k 31. 03. 2001

Proti minulému měsíci poklesl celkový objem daňových nedoplatků za Českou republiku vykazovaný územními finančními orgány k 31.3. 2001 o 2,3 mld. Kč a dosáhl 99,2 mld. Kč. Z toho91,7 mld. Kč představují nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1. ledna 1993 a 7,5 mld. Kč na daních staré daňové soustavy platné do 31. prosince 1992. Ještě výraznější je tento pokles ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Podrobnější rozbor údajů ukazuje, že:

Vydáno

Informace k vývoji daňových nedoplatků k 28. 02. 2001

V měsíci únoru nebyly zaznamenány ve vývoji daňových nedoplatků podstatné výkyvy. Celkový objem daňových nedoplatků za Českou republiku vykazovaný územními finančními orgány k 28. 2. 2001 vzrostl proti minulému měsíci jen o 0,5 mdl. Kč a dosáhl výše 101,5 mld. Kč. V rozhodující míře se na této výši podílejí nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1. 1. 1993 s objemem 93,7 mld. Kč. Nedoplatky na daních staré daňové soustavy platné do 31. 12. 1992 dosáhly zhruba stejné výše jako v předchozím měsíci, tj. 7,8 mld. Kč. Porovnání s předchozím měsícem ukazuje, že mírně (o cca 0,5 mld. Kč) vzrostly nedoplatky na daních nové daňové soustavy. Nedoplatky na daních staré daňové soustavy opět mírně poklesly o 22 mil. Kč. Z dlouhodobějího pohledu lze hodnocení vývoje daňových nedoplatků v měsíci únoru hodnotit pozitivně, neboť pokračoval příznivý trend poklesu meziročního růstu nedoplatků na daních evidovaných územními finančními orgány. Ve srovnání se stavem k 29. 2. 2000 představuje meziroční nárůst daňových nedoplatků absolutně jen 763 mil. Kč (index II-2001/II-2000 = 1,01).

Vydáno

Informace k vývoji daňových nedoplatků k 31. 01. 2001

Celkový objem daňových nedoplatků za Českou republiku vykazovaný územními finančními orgány k 31. 1. 2001 činí necelých 101,0 mld. Kč. Z toho 93,1 mld. Kč představují nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1. ledna 1993 a 7,8 mld. Kč na daních staré daňové soustavy platné do 31. prosince 1992. Ve srovnání s údaji vykázanými za rok 2000 (tj. údaji k 31. 12. 2000 vč. zúčtování dodatkového období) vzrostl objem daňových nedoplatků k 31. 1. 2001 celkem o 1,8 mld. Kč. Tento vývoj se očekával, neboť i v předcházejících letech byl v měsíci lednu ve srovnání se stavem ke konci roku zaznamenán celkový růst kumulované hodnoty daňových nedoplatků (např. v lednu 2000 o 3,7 mld. Kč). Na druhé straně z pohledu dlouhodobějšího hodnocení vývoje meziročního růstu daňových nedoplatků byl v uplynulém měsíci zaznamenán zcela jistě pozitivní obrat, neboť celková kumulovaná hodnota daňových nedoplatků poklesla v lednu 2001 ve srovnání se stejným obdobím minulého roku téměř o 0,6 mld. Kč (index meziročního růstu = 0,99).

Vydáno

Informace k vývoji daňových nedoplatků k 31. 01. 2001

Z podrobnějšího rozboru údajů o vývoji daňových nedoplatků k 31.1.2001 a při porovnání s údaji za měsíc leden loňského roku vyplývá, že se územním finančním orgánům daří postupnými kroky naplňovat opatření přijatá ke zvýšení efektivnosti výběru daní a snižování daňových nedoplatků, což dokazuje následující:

Vydáno

Informace k vývoji daňových nedoplatků k 30. 12. 2000

Celkový objem daňových nedoplatků za Českou republiku, evidovaných územními finančními orgány, se k 31. 12. 2000 oproti minulému měsíci snížil o více než 1,2 mld. Kč.

Obdobně jako v průběhu roku 2000 pokračoval i v měsíci prosinci trend snižování tempa meziročního růstu daňových nedoplatků (index růstu 1999/1998 = 1,20; index růstu VI 2000/VI 1999 = 1,12; index XII 2000/XII 1999 = 1,01). V porovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl objem kumulované hodnoty splatných daňových nedoplatků z 98,3 mld. Kč na 99,7 mld. Kč, tj. jen o 1,4 mld. Kč. Daňové nedoplatky tak meziročně vzrostly o pouhých 1,4 %.

K 31. 12. 2000 vykázaly územní finanční úřady v České republice celkem 99,7 mld. Kč splatných daňových nedoplatků. Z této částky připadalo 91,7 mld. Kč na daně nové daňové soustavy platné od 1. 1. 1993 a necelých 8 mld. Kč na daně staré daňové soustavy platné do 31. 12. 1992.

Vydáno

Cenový výměr MF č.02/2001

Ministerstvo financí vydalo s účinností od 24. ledna t.r. výměr MF č. 02/2001, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami.

Ve vnitrostátní osobní železniční dopravě se oproti úpravě obsažené ve výměrech Ministerstva financí pro léta 1998 až 2001 rozšiřuje nárok důchodců na zvláštní jízdné vyplývající přímo z cenového rozhodnutí, tedy nárok zaručený, nezávisející na komerčním rozhodnutí dopravců. Tím se vyloučí i do budoucna možnost, že zrušení komerční slevy pro důchodce provozovatelem bude vydáváno za rozhodnutí Ministerstva financí. Ministerstvo financí znovu zdůrazňuje, že České dráhy v této souvislosti v posledních týdnech opakovaně dezinformovaly cestující veřejnost.

Důchodci budou mít nárok na zvláštní jízdné ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného a to ve 2. vozové třídě všech vlaků. Při použití vlaků vyšší kvality (EuroCity, InterCity) se zvláštní jízdné nevztahuje na příplatek za vlak vyšší kvality a cestující důchodci jej ke zvláštnímu jízdnému hradí v plné výši tak, jako je tomu u ostatních cestujících s nárokem na zvláštní jízdné.

(Tisková zpráva z 23.1.2001)

Vydáno

Informace k vývoji daňových nedoplatků k 30. 11. 2000

Celkový objem daňových nedoplatků za Českou republiku, evidovaných územními finančními orgány, se k 30.11.2000 oproti minulému měsíci snížil o více než 1,3 mld. Kč.

Pokračoval trend postupného snižování tempa meziročního růstu daňových nedoplatků (index růstu 1999/1998 = 1,20; index růstu VI 2000/VI 1999 = 1,12; index XI 2000/XI 1999 = 1,06). V porovnání se stejným obdobím minulého roku sice vzrostl objem kumulované hodnoty splatných daňových nedoplatků o 6,1 mld. Kč, avšak daňové nedoplatky meziročně vzrostly o pouhých 6,5 %.

K 30. listopadu 2000 dosáhly daňové nedoplatky v České republice výši 100,9 mld. Kč. Z této částky připadalo 92,2 mld. Kč na daně nové daňové soustavy platné od 1. ledna 1993 a8,7 mld. Kč na daně staré daňové soustavy platné do 31. prosince 1992.