CZ EN

Hodnocení vývoje daňových příjmů ke dni 30. 09. 2001

K vývoji daňových nedoplatků k 30.9.2001

Porovnání meziročního stavu inkasa na základních druzích daňových příjmů za ČR evidovaných na účtech FÚ i CÚ

 

Položka Inkaso k 30.9.2000  Inkaso k 30.9.2001  Nárůst v %  Nárůst v mld. Kč 
 

(a)

(b)

(b) / (a)

(b) - (a)

Daň z přidané hodnoty celkem 101,4 106,4 105,0% 5,0
Spotřební daně celkem 50,3 57,2 113,7% 6,9
DPPO 41,8 59,5 142,3% 17,7
DPPO srážkou 5,4 8,8 161,5% 3,3
DPFO ze záv.činnosti 51,5 56,0 108,7% 4,5
DPFO zvláštní sazba 6,8 5,6 82,6% -1,2
DPFO podáv. přiznání 12,5 14,8 117,8% 2,2
Majetkové daně 4,8 4,3 88,8% -0,5
Daň z nemovitostí 3,0 3,1 103,3% 0,1
Silniční daň 3,7 3,3 90,8% -0,3
Clo 9,7 7,2 73,6% -2,6
Celkem 291,0 326,2 112,1% 35,1

Jak vyplývá z údajů v tabulce o výběru daní správci daní na FÚ a CÚ, nadále pokračuje trend růstu inkasa téměř u všech daní vůči stejnému období loňskému roku a celkově představuje nárůst o 35,1 mld. Kč.

Celkový objem inkasa vybraných daní v ČR za prvních 9 měsíců roku 2001 nejvýznamněji svými objemy ovlivňují nepřímé daně (106,4 mld. Kč - daň z přidané hodnoty, 57,2 mld. Kč - spotřební daně) a z přímých daní výnos daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (56,0 mld.Kč) a výnos daně z příjmů právnických osob z daňových přiznání, resp. záloh (59,5 mld. Kč).

Nejvyšší meziroční procentní nárůst vykazuje daň z příjmů právnických osob vybíraných srážkou o 61,5 % a potvrzuje tak současný pozitivní vývoj v oblasti hospodářského růstu ekonomiky. U této daně je rovněž zaznamenáván i meziroční absolutní (objemový) nárůst a to o 17,7 mld. Kč, který do jisté míry kompenzuje státním rozpočtem předpokládaný meziroční růst u daně z přidané hodnoty.

Vývoj na dani z přidané hodnoty tedy zaostává za předpoklady státního rozpočtu, kde z globálního pohledu lze konstatovat, že rostoucí inkaso DPH vybrané při dovozu do ČR celními úřady je kopírováno zvýšením objemu vyplacených nadměrných odpočtů DPH na straně finančních úřadů a to zejména vlivem zvyšujícího se přílivu zahraničních investic, přičemž dochází ke zpoždění jejich návratnosti v přímé spotřebě v tuzemsku.

Nižší meziroční nárůst současně vykazují daňové příjmy, které patří k objemově málo významným příjmovým zdrojům a pokles inkasa těchto daní tak významným způsobem neovlivňuje příjmovou stránku státního rozpočtu. V této oblasti je patrný pokračující propad u majetkových daní, především u daně z převodu nemovitostí ovlivněného dopady nálezů Ústavního soudu ve věci osvobození převodů bytů, garáží a ateliérů od této daně.

U daně silniční je pokles důsledkem v průběhu tohoto roku přijatým zvýhodněním těch poplatníků, jejichž vozidla splňují tzv. limity EURO 2 a EURO 3.

 

 
K vývoji daňových nedoplatků k 30.9.2001

Celkový objem daňových nedoplatků vykazovaný územními finančními orgány k 30.9.2001 dosáhl výše 102,3 mld. Kč. Z toho 95,3 mld. Kč představují nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1.1.1993 a necelých 7 mld. Kč nedoplatky na daních staré daňové soustavy platné do 31.12.1992. Proti minulému měsíci se tak snížil celkový objem daňových nedoplatkůo více než 1 mld. Kč, především u daní nové daňové soustavy.

V porovnání se stejným obdobím minulého roku se kumulovaná výše daňových nedoplatků zvýšila k 30.9.2001 o cca 2,7 mld. Kč, což v procentním vyjádření představuje nárůst o 2,7 %. Z dlouhodobějšího pohledu je vývoj daňových nedoplatků hodnocen vcelku pozitivně. Dokumentují to níže uvedené údaje indexového srovnání meziročního růstu daňových nedoplatků, z nichž lze dovodit, že od poloviny minulého roku do současné doby, tj. včetně měsíce září 2001, pokračoval trend postupného omezování růstu kumulované hodnoty daňových nedoplatků - index červen 2000/červen 1999 = 1,12; září 2000/září 1999 = 1,06; prosinec 2000/prosinec 1999 = 1,01; červen 2001/červen 2000 = 0,93; září 2001/září 2000 = 1,03.

Rozbor podle jednotlivých druhů daní ukazuje, že na snížení objemu daňových nedoplatků v měsíci září 2001 se v rozhodující míře podílela daň z příjmů právnických osob (pokles o 1,2 mld. Kč). Mírně poklesly daňové nedoplatky u daně z nemovitostí (pokles o 198 mil. Kč) a u daně z převodu nemovitostí (pokles o 11 mil. Kč). Naopak mírný nárůst daňových nedoplatků byl zaznamenán u daně z přidané hodnoty (nárůst o 193 mil. Kč), u daně z příjmů fyzických osob z přiznání (nárůst o 125 mil. Kč) a u daně spotřební (nárůst o 62 mil. Kč). Snížení objemu daňových nedoplatků u daně z příjmů z právnických osob bylo avizováno již při hodnocení jejich vývoje v minulém měsíci v souvislosti se zúčtováním plateb daně, splatných k 31.8.2001. Tyto platby byly v souladu s ustanovením § 61 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, připsány ve prospěch účtů správců daně až dnem 3.9.2001.

Z rozboru dále vyplývá, že k 30.9.2001 mírně vzrostly daňové nedoplatky u nepřímých daní, jejichž objem dosáhl 46,9 mld. Kč. Jejich podíl k celkové výši daňových nedoplatků evidovaných územními finančními orgány v České republice tak činil 45,8 %. Hlavní skupinu zde tvoří nedoplatky na dani z přidané hodnoty (k 30.9.2001 38,9 mld. Kč). Podíl nedoplatků této daně k celkovému objemu daňových nedoplatků mírně vzrostl o 0,6 procentního bodu na 38 % .

Naopak u přímých daní byl zaznamenán oproti minulému měsíci pokles objemu daňových nedoplatků ze 49,6 mld. Kč na 48,4 mld. Kč. Jejich podíl na celkovém objemu daňových nedoplatků činil 47,3 %, tj. snížení o 0,7 procentního bodu. Největší položku zde tvoří nedoplatky na daních příjmů, jejichž objem činil 34,5 mld. Kč. Jejich podíl k celkovému objemu daňových nedoplatků představoval 33,7 % a proti minulému měsíci poklesl o jeden procentní bod.

daní staré daňové soustavy pokračoval trend mírného snižování objemu daňových nedoplatků, které k 30.9.2001 činily necelých 7 mld. Kč, když jejich výše poklesla o 59 mil. Kč. Podíl těchto nedoplatků k celkovému objemu daňových nedoplatků evidovaných územními finančními orgány v České republice činil 6,8 %.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.