Novinky

Přehled pomoci v gesci Ministerstva financí v souvislosti s koronavirem

oddělení 7402 - Komunikace s veřejností
oddělení 7402 - Komunikace s veřejností

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Koronavirus
 • Soukromý sektor
 • Veřejný sektor
 • Státní podpora
Aktualizováno 31. 1. 2023
 • Aktualizace textu v části Liberační balíčky a další daňové úlevy - Daň z přidané hodnoty
 • Aktualizace textu v části Liberační balíčky a další daňové úlevy - Daň z příjmu fyzických a právnických osob
 • Aktualizace textu v části Liberační balíčky a další daňové úlevy - Daň z přidané hodnoty a Daň z nemovitých věcí
 • Aktualizace textu v části Liberační balíčky a další daňové úlevy - Daň z přidané hodnoty
 • Aktualizace textu v části Liberační balíčky a další daňové úlevy - Daň z přidané hodnoty
 • Aktualizace textu v části Liberační balíčky a další daňové úlevy - Daň z přidané hodnoty
 • Aktualizace textu v části Liberační balíčky a další daňové úlevy - Daň z přidané hodnoty
 • Aktualizace textu v části Kompenzační bonus pro podnikatele, Liberační balíčky a další daňové úlevy, Loss Carryback, Kontakt
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu v části Aktuální podpůrná opatření - Kompenzační bonus pro podnikatele
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu v části Aktuální podpůrná opatření - EET a v části Dřívější podpůrná opatření - Kompenzační bonus pro podnikatele
 • Aktualizace obsahu v části Aktuální podpůrná opatření (Loss carryback) a v části Dřívější podpůrná opatření (DPH, EET)

Ministerstvo financí v reakci na pandemii koronaviru připravilo širokou škálu podpůrných opatření zaměřených jak na firmy a podnikatele, tak soukromé osoby. Níže přinášíme jejich přehled.

Loss carryback

Díky zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty mohou podnikatelé uplatnit případnou daňovou ztrátu. Ztráta vykázaná za jakékoliv zdaňovací období lze uplatnit buď v následujících 5 zdaňovacích období nebo zpětně ve 2 zdaňovacích období (pro zpětné uplatnění platí souhrnný limit 30 mil. Kč.) zde.

Dřívější podpůrná opatření

Kompenzační bonus pro podnikatele 

Nejdůležitějším programem pomoci v gesci Ministerstva financí byl kompenzační bonus zacílený na podporu OSVČ, společníků malých s. r. o. a občanů pracujících na DPČ a DPP.

Ministerstvo financí jeho prostřednictvím podpořilo příjemce částkou přesahující více než 43 miliard Kč. Tuto přímou finanční podporu bylo možné čerpat již od jara 2020, poslední kompenzační bonus pak od 1. ledna 2022. Veškeré informace ke kompenzačnímu bonusu včetně žádosti naleznete zde.

Poslední kompenzační bonus bylo možné získat za období od 1. ledna 2022 do 31. ledna 2022 a žádost bylo možné podat nejpozději do 1. dubna 2022.

Daň z přidané hodnoty

Do 31. prosince 2022 bylo prominuto DPH u diagnostických zdravotnických prostředků pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovacích látek. Více informací ve Finančním zpravodaji Finančním zpravodaji č.18/2021, č.23/2021, č. 25/2021, č. 31/2021, č. 33/2021.

Při splnění předepsaných podmínek byly prominuty pokuty za nepodání kontrolního hlášení k DPH v důsledku nepříznivého zdravotního stavu spojeného s proděláním nemoci COVID 19. Bližší informace naleznete ve Finančním zpravodaji č. 38/2021.

Elektronická evidence tržeb 

Povinnost elektronicky evidovat tržby byla zrušena k 1. lednu 2023. Nepočítá se s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy ani pro dobrovolně evidující podnikatele.

Daňové úlevy

Ministerstvo financí s ohledem na složitou situaci usilovalo maximálně vyjít vstříc všem společnostem i fyzickým osobám při plnění daňových povinností. Proto připravilo několik daňových liberačních balíčků a prostřednictvím generálních pardonů ministryně financí odložilo daňové termíny a odpustilo daňové sankce. Níže naleznete přehled opatření, seřazených dle jednotlivých daní:

Daň z příjmu fyzických a právnických osob

Posunuli jsme termín daňového přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2020. Daňové přiznání bylo možné podat bez sankce až do následujících termínů:

 • pro papírové podání na 3. května 2021,
 • pro elektronické podání až do 1. června 2021

Úplné znění generálního pardonu naleznete ve Finančním zpravodaji č.16/2021.

Lidé, kteří byli v karanténě, prodělali onemocnění Covid-19 nebo měli jiné závažné důvody, mohli bezplatně požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání až o další 3 měsíce. Více informací ve Finančním zpravodaji č.10/2021.

Prominuli jsme i daň z příjmů z výdělku studentů a dalších, kteří v nemocnicích vykonávali pracovní povinnost. Více informací ve Finančním zpravodaji č. 5/2021.

U právnických osob byla prominuta daň z příjmů odpovídající daňové povinnosti vzniklé z důvodu porušení podmínky doby použití majetku pro odborné vzdělávání, které se týká zdaňovacího období započatého od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021. U fyzických osob byla prominuta daň z příjmů za zdaňovací období roku 2020 a 2021 odpovídající daňové povinnosti vzniklé z důvodu porušení podmínky doby použití majetku pro odborné vzdělávání. Bližší informace naleznete ve Finančním zpravodaji č. 20/2021.

Daň z přidané hodnoty

Pro lepší dostupnost ochranných prostředků proti koronaviru, testování a také očkování, prominula ministryně financí DPH u filtračních polomasek, respirátorů a filtrů až do 31. prosince 2021. Více informací ve Finančním zpravodaji č.18/2021, č.23/2021, č. 25/2021, č. 31/2021, č. 33/2021.

Prominuli jsme úrok z prodlení za zdaňovací období: září 2020, říjen 2020, listopad 2020, prosinec 2020, leden 2021, únor 2021 a březen 2021, popřípadě III. čtvrtletí 2020, IV. čtvrtletí 2020 a I. čtvrtletí 2021, pokud byla daň uhrazena nejpozději dne 16. srpna 2021. Podmínkou byla omezení krizovými opatřeními vlády do 31. 3. 2021. Více informací ve Finančním zpravodaji č. 38/2020.

Únorové kontrolní hlášení a daňové přiznání bylo možné podat později, a to bez sankce až do 15. dubna 2021. Více informací ve Finančním zpravodaji č. 13/2021.

Daň z nemovitých věcí

Daňové přiznání pro daň z nemovitých věcí bylo možné podat bez sankce až do 1. dubna 2021. Daň bylo nutné zaplatit do 31. května 2021. Více informací ve Finančním zpravodaji č. 3/2021.

Silniční daň

Prominuli jsme zálohu na daň silniční na zdaňovací období roku 2021 splatnou 15. dubna 2021.

Daňové přiznání pro silniční daň za daný rok bylo možné podat a zaplatit do 1. dubna 2021.

Detailní informace k silniční dani naleznete ve Finančním zpravodaji č. 38/2020.

Správní poplatky obecně

Došlo k prominutí správních poplatků za žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav, o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky; o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky; o prominutí celního nedoplatku; o povolení úlevy na dani nebo cle nebo za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu, a to vždy za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.

Generální finanční ředitelství vydalo souhrnné pokyny, jak postupovat v případě promíjení příslušenství daně (pokuty, úroky, aj.). Více informací ve Finančním zpravodaji č. 17/2021.

Doporučované

Nejčtenější