Novinky

2015

Přehled aktualit vydaných v roce 2015.

ilustrace

Vydáno

Usnesení vlády č. 520/2018 (zrušené usnesení)

Usnesení vlády o zprávě o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2017. Toto usnesení vlády je zrušeno usnesením vlády č. 487 z 8. července 2019.

Vydáno

Aktualizovaný přehled municipálních projektů PPP v ČR - prosinec 2015

K 31. prosinci 2015 činila předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv v realizaci, uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě 67,8 mld. Kč.

Vydáno

Moody´s očekává růst příjmů regionálních a místních samospráv v ČR

Mezinárodní ratingová agentura Moody´s očekává, že příjmy regionálních a místních samospráv v České republice zaznamenají v příštím roce výrazný nárůst. Ve své středeční zprávě uvádí, že by to mělo vést k omezení dluhové zátěže. Podle Moody's by k růstu příjmů měly přispět zejména příznivé ekonomické podmínky.

Vydáno

Usnesení vlády č. 913/2015 (zrušené usnesení)

Usnesení vlády k Informaci o stavu příprav centrálního nákupu státu a k návrhu Rámcového harmonogramu centrálního nákupu státu pro roky 2016-2020. Toto usnesení vlády je zrušeno usnesením vlády č. 487 z 8. července 2019.

Vydáno

Čerpání dotací z EU není zastaveno

Auditní orgán Ministerstva financí obdržel 14. 10. 2015 tzv. „Warning letter“, který byl adresovaný také řídícímu orgánu operačního programu Technická pomoc (OPTP) a Platebnímu a certifikačnímu orgánu.

Vydáno

Stanovisko MF k infringementu ke směrnici BRRD

Ministerstvo financí bere na vědomí rozhodnutí Evropské komise podat žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie za neprovedení transpozice Směrnice 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, (dále jen „Směrnice“) ve stanovené lhůtě.

  • Ministerstvo financí očekává, že legislativní proces bude dokončen do konce letošního roku 2015 a zákony nabydou účinnosti k 1. lednu 2016. Tím bude povinnost provedení transpozice Směrnice splněna.

Aktualizováno

Usnesení vlády č. 289/2015 (zrušené usnesení)

Usnesení vlády o seznamu komodit určených pro standardizaci a o pravidlech pro centrální nákup státu. Toto usnesení vlády je zrušeno usnesením vlády č. 487 z 8. července 2019.

Aktualizováno

Usnesení vlády č. 924/2014 (zrušené usnesení)

Usnesení vlády k Informaci o plnění úkolu z programového prohlášení vlády v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu. Toto usnesení vlády je zrušeno usnesením vlády č. 487 z 8. července 2019.

Vydáno

Andrej Babiš se dnes sešel s Andrusem Ansipem

Ministr financí Andrej Babiš se dnes setkal s místopředsedou Evropské komise pro jednotný digitální trh Andrusem Ansipem. Jednotný digitální trh by měl vést k usnadnění on-line obchodování pro spotřebitele i firmy a také např. snížit administrativní zátěž podniků a odstranění překážek spojených s DPH v případě přeshraničního on-line obchodování.

Vydáno

České mámy ocenily Ministerstvo financí za podporu rodin

První místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí Andrej Babiš dnes na výstavišti v Praze - Letňanech převzal zvláštní cenu v soutěži Česká máma Novinka roku, kterou Ministerstvo financí obdrželo za podporu rodin s dětmi.

Vydáno

Státní tajemník Ministerstva financí vyhlásil výběrová řízení na náměstky

Státní tajemník Ministerstva financí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě, vyhlásil dne 16. září 2015 výběrová řízení na služební místa představených – náměstků pro řízení sekce. Termín pro podání žádostí do výběrových řízení je 16. října 2015.

Vydáno

Ministerstvo financí pokračuje v prodeji dluhopisů se záporným výnosem

Investoři i ve čtvrtek 27. srpna potvrdili svůj zájem o státní dluhopisy České republiky a v nekonkurenční části aukce objednali dalších 422,2 mil. Kč za průměrný záporný výnos - 0,001 %, tedy stejný jako ve středeční konkurenční části aukce. Celková jmenovitá hodnota takto prodaných státních dluhopisů dosáhla 4,1722 mld. Kč.

Vydáno

Aktualizovaný přehled municipálních projektů PPP v ČR - červen 2015

K 30. červnu 2015 činila předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě 63 miliard Kč. Tyto smlouvy podléhají podle koncesního zákona rozpočtovému dozoru Ministerstva financí.

Vydáno

Stanovisko Ministerstva financí k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci zdanění emisních povolenek

Ministerstvo financí obdrželo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v jeho řízení o tom, zda uplatnění darovací daně z bezúplatného nabytí emisních povolenek v letech 2011 a 2012 respektovalo podmínky stanovené Směrnicí o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, podle které měly členské státy přidělit nejméně 90 procent povolenek zdarma.

Vydáno

Status report za období červen 2015

Přehled realizovaných činností za období červen 2015, představení dalších kroků a shrnutí hlavních rizik identifikovaných v souvislosti se zaváděním centrálního nákupu státu.

Vydáno

Návrh seznamu komodit určených pro centrální nákup státu a návrh pravidel centrálního nákupu státu – jednání vlády 8.4.2015

Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2014 č. 924 k Informaci o plnění úkolu z programového prohlášení vlády v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu ukládá vláda 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministrovi financí předložit vládě návrh seznamu komodit určených pro centrální nákup státu a návrh pravidel centrálního nákupu státu.

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP - Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21 a P22 a vykazování IČ a zástupných symbolů v PAP (CSÚIS)

Nové kontroly platí pouze pro vybrané účetní jednotky předávající údaje pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu v rámci PAP. Za účetní období roku 2015 tyto nové kontroly neplatí pro příspěvkové organizace a v případě obcí tyto nové kontroly neplatí pro obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem byl na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 10 000.

Vydáno

Kapitálový trh jako motor české ekonomiky

Asociace pro kapitálový trh ve spolupráci s Ministerstvem financí a dalšími subjekty působícími na kapitálovém trhu připravuje Koncepci rozvoje kapitálového trhu.

Vydáno

Andrej Babiš se dnes sešel s Jyrki Katainenem

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš se dnes setkal s místopředsedou Evropské komise a komisařem pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainenem.

Vydáno

Koncepce centrálního nákupu resortu MF

Tento dokument představuje koncepci spolupráce mezi jednotlivými útvary ministerstva, které se podílí na centralizovaném zadávání veřejných zakázek v celém resortu Ministerstva financí. Definuje roli a úlohu komoditních specialistů a vymezuje kompetence Ministerstva financí jako centrálního zadavatele směrem k resortním organizacím.

Vydáno

Centrální nákup - Analýza dobré praxe ve vybraných zemích

Analýza popisuje praxi centrálního nákupu ve vybraných zemích konkrétně v Rakousku, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Spolkové republice Německu, Francie a Itálie. V analýze je popsán především rozsah činnosti, způsob a efektivita nákupu.