Novinky

2012

Přehled aktualit vydaných v roce 2012.

ilustrace

Vydáno

Vláda schválila novelu zákona o rozpočtovém určení daní

Ministerstvo financí předložilo koncem měsíce října 2011 vládě ČR návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. V souladu s Programovým prohlášením vlády jsou hlavními principy návrhu posílení sdílených daní obcí a snížení disproporcí v příjmech na obyvatele mezi obcemi.

Související informace

Vydáno

Standard provozování loterií a jiných podobných her prostřednictvím veřejné sítě INTERNET - s účinností od 27. prosince 2012

Standard stanovuje požadavky Ministerstva financí, které je nutné splnit pro vydání povolení k provozování loterií a jiných podobných her provozovaných prostřednictvím veřejné sítě Internet. Ministerstvo financí si vyhrazuje možnost aktualizace standardu v důsledku možného budoucího technologického vývoje; s účinností od 27. prosince 2012.

Vydáno

PF 2013

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2013.

Vydáno

Eurobankovky budou měnit svou tvář

Prezident Evropské centrální banky Mario Draghi představil začátkem listopadu záměr uvést do oběhu novou, v pořadí druhou sérii eurobankovek. Nazývána je série Europa. A to z toho důvodu, že dva ochranné prvky této série – hologram a vodoznak – budou zachycovat tvář mytologické postavy bohyně Európy, jejíž jméno nese náš kontinent a od něhož je odvozen název měny euro. Nové bankovky budou zaváděny postupně v pořadí od nejmenších nominálních hodnot k největším. Vzhled nejmenší pětieurové bankovky ze série Europa bude představen 10. ledna 2013. Obíhat by tato bankovka měla od května 2013.

Vydáno

Eurobankovky budou měnit svou tvář

Prezident Evropské centrální banky Mario Draghi představil začátkem listopadu záměr uvést do oběhu novou, v pořadí druhou sérii eurobankovek. Nazývána je série Europa. A to z toho důvodu, že dva ochranné prvky této série – hologram a vodoznak – budou zachycovat tvář mytologické postavy bohyně Európy, jejíž jméno nese náš kontinent a od něhož je odvozen název měny euro. Nové bankovky budou zaváděny postupně v pořadí od nejmenších nominálních hodnot k největším. Vzhled nejmenší pětieurové bankovky ze série Europa bude představen 10. ledna 2013. Obíhat by tato bankovka měla od května 2013.

Zdroj: Zavedení eura, publikováno 5.12.2012

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje teoretický propočet sdílených daní jednotlivých obcí v roce 2013

Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s RUD platným od 1.1.2013 (.XLS, 1542 kB)

  • Tabulka - srovnání současného systému RUD s RUD platným od 1.1.2013 - ke stažení ve formátu Excel

Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí v roce 2013 (.XLS, 1934 kB)

  • Tabulka - obsahuje pouze teoretický propočet RUD po jednotlivých daních platný od 1.1.2013 - ke stažení ve formátu Excel

Zdroj: MF - odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování, publikováno 28.11.2012

Vydáno

Jedenáct členů eurozóny zavede daň z finančních transakcí

Posílenou spoluprací se nazývá metoda integrace, která umožňuje skupině členských zemí EU organizovat prostřednictvím evropských institucí hlubší spolupráci. Splněny však musejí být určité podmínky, jakými je např. minimální účast devíti členských států, nenarušení vnitřního trhu a sociální soudržnosti Unie či otevřené dveře dalším zájemcům. Právě tohoto institutu se rozhodlo využít jedenáct členů eurozóny ke koordinovanému zavedení daně z finančních transakcí (Belgie, Estonsko, Francie, Itálie, Německo, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko).

Zdroj: Zavedení eura, publikováno 5.11.2012

Vydáno

Jedenáct členů eurozóny zavede daň z finančních transakcí

Posílenou spoluprací se nazývá metoda integrace, která umožňuje skupině členských zemí EU organizovat prostřednictvím evropských institucí hlubší spolupráci. Splněny však musejí být určité podmínky, jakými je např. minimální účast devíti členských států, nenarušení vnitřního trhu a sociální soudržnosti Unie či otevřené dveře dalším zájemcům. Právě tohoto institutu se rozhodlo využít jedenáct členů eurozóny ke koordinovanému zavedení daně z finančních transakcí (Belgie, Estonsko, Francie, Itálie, Německo, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko).

Vydáno

Povinné značení lihu - Informace k realizaci „plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami“

Dne 3. října 2012 přijala vláda České republiky usnesení č. 735, k realizaci „plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami“, kterým zřídila pracovní skupinu složenou z náměstků ministrů zemědělství, financí, zdravotnictví, průmyslu a obchodu, vnitra, spravedlnosti a zástupců Unie výrobců a dovozců lihovin, Potravinářské komory České republiky a Asociace hotelů a restaurací České republiky. Současně uložila dotčeným resortům zpracovat konkrétní návrh postupu realizace opatření uvedených v části II usnesení, jejichž cílem je minimalizovat černý trh s lihovinami v České republice.
Nyní se předkládá informace pro vládu České republiky ohledně aktuálního stavu plnění jednotlivých úkolů a o případném dalším postupu, přičemž většina z níže uvedených navrhovaných opatření zohledňuje zahraniční zkušenosti v příslušných oblastech.

Zdroj: MF - oddělení Komunikace ve spol. se sekcí Daně a cla; publikováno 24.10.2012

Vydáno

Zájemci o pozice generálních ředitelů ČEB a EGAP odevzdali přihlášky

V pátek 19. října ve 12:00 skončila možnost podávat přihlášky na pozici generálního ředitele státní České exportní banky, a.s. (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP).

Na pozici generálního ředitele ČEB se přihlásilo deset uchazečů v řádném termínu, dva uchazeči po termínu. V případě EGAP se jedná o dvanáct zájemců v řádném termínu a jednu osobu po termínu. Dozorčí rady a představenstva obou společností rozhodnou o následujícím postupu. Předpokládaný harmonogram zůstává nezměněný:

Vydáno

Vláda schválila novelu zákona o České národní bance

Vláda České republiky schválila dne 3. října 2012 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Dne 11. října 2012 vláda návrh zákona předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která novelu projedná jako tisk 829 na 47. schůzi zahájené 23. října 2012.

Návrhem se odstraňují některé nekompatibility platného zákona s právem Evropské unie, které byly opakovaně kritizovány v konvergenčních zprávách Evropské komise a Evropské centrální banky. Navrhuje se zrušit Výbor pro finanční trh a také pravomoc ČNB vydávat opatření České národní banky jako speciální regulatorní nástroj. Dochází rovněž ke zpřesnění právní úpravy výkaznictví a statistiky a k nápravě některých aplikačních nedostatků a nejasností stávajícího znění zákona.

Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají materiály ve znění schváleném vládou.

Související informace

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy I, oddělení Bankovnictví

Vydáno

Podnětný příspěvek do debaty o bankovní unii

Vrcholní představitelé členských zemí EU a evropských institucí v současné době diskutují podobu budoucí evropské bankovní unie, jejíž ustavení je obecně považováno za důležitý příspěvek k posílení hospodářské a měnové unie.

Vydáno

PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Program Inostart

Dne 7. září 2012 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Program Inostart. Tento pilotní program je určen k podpoře malých a středních podnikatelů na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Program bude poskytovat cenově zvýhodněné záruky za úvěry a poradenství k realizaci podnikatelského záměru.

Vydáno

Změna sazby DPH snížení meziročního výnosu nezpůsobila

K tématu výběru DPH se na několika tiskových konferencích vyjadřoval ministr financí i předseda vlády. Ministerstvo financí proto musí zopakovat, že hypotéza o přímé souvislosti mezi zvýšením základní sazby DPH a meziročním poklesu výnosu této daně, je nepravdivá. Vzhledem k tomu, že některá média tuto argumentaci dosud nezaznamenala, znovu uvádíme následující fakta.

Vydáno

Zákon č. 254/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ve Sbírce zákonů byl dne 19. 7. 2012 publikován zákon č. 254/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části třetí, čl. V, který nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2012.

Zákonem dochází zejména ke změně přístupu k pobočkám zahraničních bank ze třetích zemí působících v České republice s cílem vytvořit rovné podmínky pro subjekty bankovního sektoru a zajistit stabilní, důvěryhodné konkurenční bankovní prostředí.

Současně se novelou provádí některé technické úpravy v zákoně o bankách, zákoně o spořitelních a úvěrních družstvech a zákoně o podnikání na kapitálovém trhu spočívající zejména v nápravě nesrovnalostí a neodůvodněných rozdílů v regulaci bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

Zákon nově zakotvuje oprávnění zpravodajských služeb získat informace, které jsou předmětem bankovního tajemství, bez souhlasu klienta, a to v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu v působnosti zpravodajské služby v oblasti potlačování financování terorismu.

Zákonem dochází dále ke změně zákona o oběhu bankovek a mincí a je jím provedena adaptace zákona o podnikání na kapitálovém trhu na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání. 

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy I, oddělení Bankovnictví

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD

Jedná se o návrh nového RUD ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou PČR.

Výchozí parametry a poznámky k propočtu.

Související informace

Zdroj: MF - odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování, publikováno 25.7.2012 

---
Upozornění:
Propočet sdílených daňových příjmů obcí pro rok 2013 se v tuto chvíli aktualizuje a doplňuje. Kompletní přehled všech obcí bude zveřejněn na počátku prosince 2012.
Zdroj: oddělení Komunikace MF, publikováno 22. listopadu 2012

Vydáno

Ministerstvo financí předložilo vládě novelu zákona o České národní bance

Ministerstvo financí společně s Českou národní bankou předložilo vládě dne 26. 6. 2012 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Cílem návrhu je odstranit některé nekompatibility platného zákona s právem Evropské unie, které byly opakovaně kritizovány v konvergenčních zprávách Evropské komise a Evropské centrální banky. Návrhem současně dochází ke zrušení Výboru pro finanční trh a institutu opatření České národní banky, k podrobnější právní úpravě výkaznictví a statistiky a k nápravě některých aplikačních nedostatků a nejasností stávajícího znění zákona.

Související informace

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy I, oddělení Bankovnictví

Vydáno

Odpověď Ministerstva financí České republiky na konzultační materiál Evropské komise k problematice stínového bankovnictví

Odpověď Ministerstva financí České republiky ze dne 31. 5. 2012 na konzultační materiál Evropské komise k problematice stínového bankovnictví  (Contribution to the Consultation on Shadow Banking (Green Paper.)

Evropská komise zveřejnila dne 19. března 2012 k veřejné konzultaci dokument „Zelená kniha: Stínové bankovnictví  “. Konzultací se Komise aktivně zapojuje do právě probíhající činnosti Rady pro finanční stabilitu (Financial Stability Board, dále jen „FSB“), která v současnosti jako odpověď na výzvu z jednání skupiny G20 v Soulu v roce 2010 a v Cannes v roce 2011 vypracovává doporučení pro dohled a regulaci subjektů a činností stínového bankovnictví. Cílem Evropské komise je získat na základě reakcí zúčastněných stran podrobnější informace o oblasti stínového bankovnictví, konkrétně jeho subjektech a činnostech a stávající regulaci v jednotlivých členských státech, aby bylo možné rozhodnout o případné realizaci vhodných opatřeních v této oblasti.

  • Zdroj: MF - odbor 27 Finanční trhy I; odd. Bankovnictví: Odpověď MF na konzultační materiál Evropské komise k problematice stínového bankovnictví (Contribution to the Consultation on Shadow Banking (Green Paper)), publikováno 06/2012, ke stažení ve formátu PDF, anglická verze

Vydáno

PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE: Švýcarská strana odsouhlasila granty pro 6 individuálních projektů v oblasti obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí

V průběhu dubna - května 2012 odsouhlasila švýcarská strana grant v celkové výši 30 532 063 CHF pro níže uvedené individuální projekty zaměřené na komunální/ regionální systémy veřejné dopravy.

Granty byly poskytnuty těmto projektům:

  1. Dopravní podnik Ostrava a.s.: Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník – grant ve výši 3 025 674 CHF
  2. Dopravní podnik Ostrava a.s.: Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě - grant ve výši 3 472 021 CHF
  3. Město Pardubice: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích – grant ve výši 4 514 999 CHF
  4. Město Uherský Brod: Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - grant ve výši 5 520 758 CHF
  5. Město Beroun: Veřejná doprava pro všechny - grant ve výši 2 645 709 CHF
  6. Statutární město Olomouc: Tramvajová Trať Nové Sady - grant ve výši 11 352 902 CHF

Vydáno

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - duben 2012

K 12. dubnu 2012 činí předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě cca 52 miliard Kč.

Vydáno

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - únor 2012

K 17. únoru 2012 činí předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě cca 50 miliard Kč.

Aktualizováno

Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii

MF publikuje pro informaci dohodnutý text Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii ze dne 31.01.2012; zpracovano Generálním sekretariátem Rady. (v obou verzích; českou verzi v podobě neoficiálního překladu zpracovaného Generálním sekretariátem Rady a anglickou verzi).

Vydáno

Ministerstvo financí předložilo po dohodě s Českou národní bankou do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o České národní bance

Ministerstvo financí předložilo po dohodě s Českou národní bankou dne 3. ledna 2012 do zúženého mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh byl připraven společně oběma institucemi.

Cílem návrhu je odstranit některé nekompatibility platného zákona s právem Evropské unie, které byly opakovaně kritizovány v konvergenčních zprávách Evropské komise a Evropské centrální banky. Návrhem současně dochází ke zrušení Výboru pro finanční trh a institutu opatření České národní banky, k podrobnější právní úpravě výkaznictví a statistiky a k nápravě některých aplikačních nedostatků a nejasností stávajícího znění zákona.

Související informace

Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné materiály ve verzi předložené do mezirezortního zúženého připomínkového řízení.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy I, oddělení Bankovnictví

Vydáno

Ministerstvo financí ČR je právním nástupcem rušeného Střediska cenných papírů - od 1.1.2012

Středisko cenných papírů, příspěvková organizace Ministerstva financí ČR, je rozhodnutím ministra financí k 31. prosinci 2011 zrušeno a vymazáno z obchodního rejstříku. Veškerá práva a povinnosti Střediska cenných papírů přecházejí na základě zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích dnem 1. ledna 2012 na Ministerstvo financí ČR jakožto zřizovatele zaniklé příspěvkové organizace.