Novinky

Zasedání Rady ECOFIN dne 5. října 2021

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Finanční trh
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor

V úterý 5. října proběhne v Lucemburku pravidelné zasedání ministrů financí zemí Evropské unie. Českou delegaci povede náměstkyně ministryně financí pro mezinárodní vztahy a finanční trhy, paní Lenka Dupáková. Hlavním bodem poměrně rozsáhlé agendy bude diskuse o změnách regulace pojišťoven.

Na základě prezentace Komise budou mít ministři první příležitost vyjádřit se k navrhované změně obezřetnostních pravidel pro pojišťovny, tzv. balíček Solventnost II. Změny v regulaci, které Komise navrhuje, mají za cíl například podpořit dlouhodobé investice, zvýšit kvalitu a koordinaci dohledu nad pojišťovnami v EU a zajistit tak vyšší ochranu pojistníků. Budou také zavedena jednodušší a přiměřenější pravidla pro některé menší pojišťovny. V neposlední řadě navržená právní úprava reaguje na snahu o podporu hospodářského oživení a přechodu ke klimaticky neutrální ekonomice.

V rámci snahy o podporu hospodářského oživení po pandemii COVID-19 zhodnotí ministři dosavadní pokrok v implementaci Nástroje na podporu oživení a odolnosti a očekává se, že schválí další národní plány obnovy (Malta) prostřednictvím přijetí příslušných prováděcích rozhodnutí. Národní plány obnovy již předložilo 25 z celkem 27 unijních států.

Ministři se budou věnovat koordinaci hospodářských politik jednotlivých členských států i v širším kontextu v rámci debaty o budoucím nastavení tzv. evropského semestru. Klíčovou otázkou je, jak do celého procesu zakomponovat průběžné vyhodnocení plnění jednotlivých cílů národních plánů obnovy při minimalizaci související administrativní zátěže.

Dále se ministři seznámí s dosavadními výsledky provádění Evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v důsledku šíření Covid-19 – tzv. nástroje SURE. Z nástroje SURE, který začal fungovat v září 2020, dosud byly schváleny půjčky pro 19 členských států, včetně České republiky. Evropská komise odhaduje, že opatření financována z nástroje SURE pomohla v r. 2020 předejít nezaměstnanosti u téměř 1,5 milionu osob. Dále členské státy, které využily půjčky z nástroje SURE, ušetřily v součtu 8,2 mld. EUR na úrokových nákladech ve srovnání s emisemi vlastních dluhopisů.

V neposlední řadě by ministři měli potvrdit společné pozice EU na říjnové mezinárodní zasedání skupiny zemí G20 a výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu. Zároveň by měli schválit závěry Rady týkající se financování opatření v oblasti boje s klimatickou změnou s ohledem na blížící se 26. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která proběhne v listopadu.

V rámci pravidelných bodů bude představen aktuální stav projednávané legislativy v oblasti finančních služeb a stav transpozice již přijaté legislativy regulující finanční sektor do národních předpisů.

Příští setkání Rady ECOFIN proběhne dne 28. října, kdy je plánována videokonference ke schválení dalších národních plánů obnovy. Další řádné prezenční zasedání Rady proběhne dne 9. listopadu v Bruselu.

Doporučované

Nejčtenější