Novinky

Jednání Rady ECOFIN 18. června 2021 v Lucemburku

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Finanční trh
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor

V pátek 18. června se uskuteční zasedání Rady EU ve formátu ministrů financí. Vedoucí delegace České republiky bude místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Stěžejními body jednání budou daňové otázky týkající se DPH a podpora hospodářského oživení v Evropě.

Na posledním jednání, kterým Portugalsko zakončí své půlroční předsednictví v Radě EU, budou ministři diskutovat o sazbách daně z přidané hodnoty. Cílem jednání je dokončit práce na sazbách DPH za účelem přizpůsobení systému DPH ekologickým cílům do roku 2035 a zajištění rovných podmínek pro všechny členské státy při aplikaci snížených sazeb DPH. Ministři budou rovněž diskutovat o problematice osvobození od DPH pro nákupy učiněné institucemi EU při reakci na krizové události jako je pandemie COVID-19.

Jako tradičně bude tématem jednání ministrů financí obnova evropského hospodářství po pandemii. Na nadcházející Radě budou ministři informováni o stavu implementace nástroje pro oživení a odolnost (RRF) a harmonogramu schvalování národních plánů obnovy. Česká republika svůj Národní plán obnovy oficiálně odevzdala Evropské komisi 1. června.

Ministři by měli schválit zprávu předsednictví o pokroku v budování bankovní unie, doporučení Rady v rámci týkající se implementace pravidel rozpočtového dohledu a potvrdit doporučení Rady pro hospodářskou politiku jednotlivých členských zemí.

Dále by ministři měli potvrdit závěry Rady ke zprávě Komise, která se zabývá rozpočtovými dopady stárnutí populace. Předsednictví a Komise budou rovněž informovat o stavu vyjednávání legislativy v oblasti finančních služeb, včetně tzv. balíčku k digitálním financím.

Ministři budou rovněž informováni o procesu přípravy společné pozice EU pro červencové mezinárodní zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank skupiny G20.

V neposlední řadě budou ministři seznámeni s výstupy zprávy Evropského účetního dvora, která hodnotí realizaci opatření na podporu rovnosti žen a mužů v programech financovaných z rozpočtu EU. Komise bude informovat o plánované revizi obezřetnostního rámce pro pojišťovnictví, tzv. směrnice Solventnost II, kterou by měla představit na podzim tohoto roku.

Na okraji Rady ECOFIN proběhne Euroskupina, která se v inklusivním formátu bude věnovat aktuálnímu stavu prací na dokončení bankovní unie a přípravě zasedání červnového eurosummitu. Dále proběhne výroční zasedání guvernérů Evropské investiční banky, kterými jsou zpravidla ministři financí.

Příští zasedání Rady ECOFIN by se mělo uskutečnit 13. července 2021, nově již pod vedením Slovinska.

Doporučované

Nejčtenější