Novinky

Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU proběhne ve dnech 11. a 12. září 2015 v Lucemburku

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

 • ECOFIN
 • Neformální
 • Zahraničí EU
 • Zahraniční sektor
 • Politika EU
 • Finanční stabilita
 • Finanční trh

Českou delegaci povede ministr financí Andrej Babiš, za Českou národní banku se zúčastní viceguvernér Mojmír Hampl.

Zářijové neformální jednání ministrů financí a guvernérů centrálních bank bude věnováno především Akčnímu plánu Komise, který se týká spravedlivého a efektivního systému daně z příjmu právnických osob, Zprávě pěti předsedů k dokončení hospodářské a měnové unie a financování boje s klimatickou změnou.

Ministři se budou zabývat tzv. Akčním plánem pro spravedlivý a efektivní systém daně z příjmů právnických osob v EU, který byl Komisí zveřejněn 17. června 2015. Akční plán obsahuje opatření, jejichž cílem je zlepšit fungování systému zdanění právnických osob v členských státech a zároveň zamezit jeho zneužívání. Jednotlivá opatření jsou rozdělena do pěti klíčových oblastí, které zahrnují:

 1. opětovné předložení návrhu směrnice, která by zavedla společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (tzv. CCCTB),
 2. zajištění efektivního zdanění v místě, kde jsou zisky vytvořeny,
 3. dodatečná opatření k vytvoření lepšího daňového prostředí pro podniky jako je možnost započtení zahraničních ztrát či problematika dvojího zdanění,
 4. další pokrok v otázkách daňové transparentnosti, čímž jsou myšleny opatření proti tzv. daňovým rájům a konečně
 5. nástroje EU pro koordinaci, které zahrnují například koordinaci daňových auditů mezi členskými státy a různé platformy spolupráce v rámci EU.

Zpráva pěti předsedů, která byla zveřejněna v červnu tohoto roku, obsahuje nástin kroků, jejichž provedení by mělo vést k prohloubení a dokončení hospodářské a měnové unie. Půjde o první podrobnou diskusi na úrovni ministrů financí, kteří se za přispění guvernérů centrálních bank budou věnovat primárně krátkodobým opatřením, jež by měla přispět k vytvoření odolnější hospodářské a měnové unie. Neformální výměna názorů by měla přispět ke stanovení politických priorit pro další práci, které budou postoupeny Evropské radě.

Třetím velkým tématem neformálního setkání bude financování aktivit zmírňujících dopady klimatických změn. Členské státy EU se v současné době připravují na nadcházející 21. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 21), které se bude konat v Paříži ve dnech 30. listopadu – 11. prosince 2015. Na tomto zasedání by měla být uzavřena nová mezinárodní dohoda o ochraně klimatu v období po roce 2020. Ministři financí, kteří jsou zodpovědní za finanční aspekty této problematiky, budou diskutovat plnění závazku rozvinutých států zmobilizovat finanční prostředky v hodnotě 100 mld. USD ročně do roku 2020 z různých zdrojů (soukromých, veřejných a alternativních), které budou směřovány do rozvojových zemí na podporu snížení emisí skleníkových plynů a stanovení základních parametrů financování po roce 2020.

V neposlední řadě ministři rovněž projednají přechodné financování Jednotného fondu pro řešení krizí bank (SRF), který je jedním z pilířů vznikající bankovní unie.

Na okraji setkání proběhne neformální oběd ministrů financí. Čestným hostem bude předseda think-tanku Eurofi Jacques de Larosières a hlavním tématem současný stav implementace Investičního plánu pro Evropu.

Doporučované

Nejčtenější