Novinky

ECOFIN - 5. března 2013 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 5. března 2013 v Bruselu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Běžný
  • Tisková zpráva
  • Daň z přidané hodnoty
  • Two-pack
  • Capital Requirement Directive
  • Zahraniční sektor
  • Mimořádný Ecofin

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Ministři budou nejprve seznámeni s výsledky předcházejícího jednání euroskupiny a následně proběhne stručná výměna názorů na aktuální hospodářskou situaci EU a zemí eurozóny. Samotné jednání Rady ECOFIN se v souladu s navrženou agendou zaměří na tyto body:

Irské předsednictví (IE PRES) se pokusí dosáhnout schválení revidovaného obecného přístupu k návrhu směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích u bank (CRD IV / CRR), který by IE PRES umožnil dokončit probíhající trialogy s Evropským parlamentem (EP). Cílem legislativních návrhů je implementace Basilejské dohody (tzv. Basel 3 obsahuje přísnější kapitálové požadavky a nové ukazatele v oblasti likvidity) do právního řádu EU a vytvoření jednotného souboru regulatorních pravidel, které mají pro banky zajistit rovné konkurenční podmínky v rámci vnitřního trhu.

Dále se IE PRES pokusí dosáhnout přijetí politických vodítek pro další projednávání opatření v boji proti podvodům v oblasti DPH. Navržená opatření zahrnují zavedení tzv. mechanismu rychlé reakce (QRM) a rozšíření seznamu zboží, u něhož lze použít tzv. reverse charge mechanismus. Tento mechanismus umožňuje členským státům u přesně definovaného typu zboží přenést povinnost odvádět DPH z dodavatele na zákazníka. V případě, že se objeví podvody u zboží, které není taxativně uvedeno mezi položkami, kde je možné uplatnění reverse charge mechanismu, musí členský stát žádat o tzv. derogaci (udělení výjimky). Tento proces je však časově náročný, což výrazně snižuje jeho efektivitu. Řešení v podobě zjednodušení a zkrácení procesních lhůt spojených s udělením derogace je předmětem návrhu na zavedení tzv. mechanismu rychlé reakce.

Ministři budou ze strany IE PRES rovněž informováni o podobě finální dohody s EP týkající se návrhů (a) nařízení o sledování a posuzování rozpočtových plánů a o zabezpečení nápravy v postupu při nadměrném schodku a (b) nařízení k posílenému dohledu nad státy procházejícími nebo ohroženými vážnou finanční nestabilitou. Cílem obou legislativních návrhů (tzv. Two-pack) je posílení správy hospodářských záležitostí ve státech eurozóny.

V rámci bodu různé bude IE PRES informovat ministry o aktuálním stavu projednávání v případě návrhů směrnice a nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFID / MiFIR), jednotného mechanismu bankovního dohledu (SSM), směrnice zřizující rámec pro krizové řízení (BRR) a směrnice o úvěrech na bydlení.

V souvislosti s evropským semestrem proběhne výměna názorů na Zprávu o kvalitě veřejných výdajů, kterou Komise zveřejnila v prosinci 2012, s cílem přijmout závěry Rady. Zpráva zdůrazňuje především potřebu zvýšení účinnosti a účelnosti veřejných výdajů směřujících k podpoře „prorůstových“ konsolidačních strategií.

V reakci na dopis předsedy Evropské rady (ER), v němž Herman van Rompuy vyzval Radu ECOFIN k diskusi o vybraných otázkách spojených s prohloubením hospodářské a měnové unie (HMU), budou ministři debatovat o možnostech dalšího směřování HMU. Výstupem debaty ministrů má být zpráva Rady ECOFIN pro předsedu ER. Tento dokument následně poslouží jako jeden z podkladů pro přípravu souhrnné zprávy o možnostech budoucího vývoje HMU, kterou H. van Rompuy předloží Evropské radě v červnu 2013.

Posledním bodem na programu jednání bude informace ze strany Komise a IE PRES o průběhu a výsledcích jednání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G-20, které proběhlo 15. a 16. února v Moskvě. Na programu jednání figurovala následující témata: světová ekonomika, Rámec pro růst G20, financování investic, reforma finančních trhů, reforma mezinárodní finanční architektury, energetika, suroviny a financování klimatických politik.

Doporučované

Nejčtenější