Novinky

ECOFIN - 14. května 2013 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 14. května 2013 v Bruselu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Běžný
 • Daňové úniky
 • ECOFIN
 • Finanční instituce EU
 • Finanční investování
 • Foreign Account Tax Compliance Act
 • G-20
 • Makroekonomika
 • Mezinárodní měnový fond
 • MiFID
 • MiFIR
 • Tisková zpráva
 • Zahraniční sektor

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Irské předsednictví (IE PRES) připravilo pro nadcházející setkání ministrů velmi obsáhlou agendu. Neformální snídaně se mimořádně zúčastní předseda Evropské rady Herman van Rompuy, který bude s ministry debatovat o agendě květnové Evropské Rady, především o tématech spojených s daňovými podvody a úniky. Následně budou ministři informováni o předchozím jednání euroskupiny a proběhne i tradiční výměna názorů na aktuální hospodářskou situaci EU a situaci na finančních trzích. Podkladem pro diskusi bude především jarní ekonomická předpověď, kterou Evropská komise (EK) představila 3. května.

Jednání Rady ECOFIN začne debatou o návrhu směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků (tzv. rámec pro krizové řízení). Ministři budou debatovat o klíčových aspektech návrhu (podoba nástroje bail-in, využití a velikost resolučního fondu, datum účinnosti směrnice či vzájemný vztah domácích a zahraničních orgánů dohledu) s cílem vyřešit přetrvávající sporné body. Cílem IE PRES je dosáhnout obecného přístupu Rady do konce června. 

V rámci bodu Různé bude IE PRES informovat ministry o aktuálním stavu projednávání revize směrnice o praní špinavých peněza návrhu směrnice a nařízení o trzích finančních nástrojů(MiFID/MiFIR). Zatímco v případě revize směrnice o praní špinavých peněz, která rozšiřuje působnost původní směrnice, teprve započalo projednávání na pracovní úrovni, v případě MiFID / MiFIR budou ministři informováni o sporných bodech, které dosud brání dosažení obecného přístupu Rady.

IE PRES se rovněž pokusí o dosažení politické dohody v případě opravného rozpočtu č. 2/2013, jehož cílem je navýšení rozpočtu EU v roce 2013 za účelem proplacení naakumulovaných závazků z předchozích let, především v oblasti kohezní politiky. Navýšení rozpočtu je nezbytné k tomu, aby se zabránilo přesunu neproplacených závazků do nového víceletého finančního rámce pro roky 2014-2020. Členské státy (ČS) souhlasí s potřebou opravného rozpočtu, otevřenou otázkou však zůstává stanovení konkrétní částky, o niž bude rozpočet navýšen.

Důležitým bodem jednání bude revize směrnice o zdanění příjmu z úspor, která rozšiřuje působnost původní směrnice, zajištuje kvalitnější zdanění příjmů a zavádí technické úpravy pro efektivnější provádění směrnice. Cílem IE PRES je využít změny postoje Lucemburska, které měly dosud k návrhu na revizi směrnice výhrady, a dosáhnout politické dohody. Formální přijetí směrnice je navázáno na dosažení dohody o aplikaci pravidel uvedených ve směrnici třetími státy. Za tímto účelem je paralelně projednáván návrh negociačního mandátu pro EK k zahájení vyjednání se třetími zeměmi(Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Monako, Andorra, San Marino) o aktualizaci dohod o zdanění úroků z úspor. Cílem jednání ministrů je přijetí mandátu pro EK, což by Komisi umožnilo otevřít jednání s výše uvedenými státy.

V případě návrhu nařízení, kterým se zavádí program Fiskalis 2020, předloží IE PRES ministrům návrh na přijetí revidovaného částečného obecného přístupu. Cílem programu je posílit kapacity členských států v boji proti podvodům při výběru daní a to především podporou odborné přípravy zaměstnanců a budováním ITC systémů.

Ministři se také budou zabývat návrhem závěrů Rady k daňovým podvodům a únikům. Závěry reagují na Akční plán EK z prosince 2012 a související doporučení o řádné daňové správě a doporučení proti agresivnímu daňovému plánování. Cílem závěrů je zdůraznit politickou podporu iniciativám Komise a OECD namířeným proti podvodům v oblasta daní. 

U postupu při makroekonomické nerovnovázese očekává výměna názorů ministrů ohledně dalšího vývoje. Na základě Zprávy o výsledcích mechanismu včasného varování ze dne 28. listopadu 2012, v níž EK zkoumala rizika vzniku či existence makroekonomických nerovnováh v jednotlivých ČS, podrobila EK hloubkovému přezkumu 13 zemí. Závažné problémy zjistila v případě Slovinska a Španělska. Podkladem pro jednání bude návrh závěrů Rady připravený Hospodářským a finančním výborem, ve kterém Rada vyzývá Komisi, aby posoudila adekvátnost opatření uvedených v Národních programech reforem a Programech stability a zvážila kroky dalšího postupu při nadměrné nerovnováze u těchto dvou států.  

Komise ministrům představí Sdělení k ex-ante koordinaci zásadních reforem hospodářské politikya Sdělení k zavedení nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost. Obě Sdělení, která byla zveřejněna 20. března, představují další příspěvek do diskuse o budoucím směřování hospodářské a měnové unie (HMU). Diskuse ministrů se neočekává.

Dále budou ministři ze strany Komise a IE PRES seznámeni s výsledky jednání zemí G-20ve dnech 18. a 19. dubna a zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, které proběhlo ve dnech 19. a 20. dubna.

V neposlední řadě budou ministrům předloženy ke schválení závěry Rady k financování opatření v oblasti klimatu, neboli tzv. „Fast start finance“.

Na závěr jednání budou ministři seznámeni s iniciativou pěti členských států (Francie, Itálie, Německo, Španělsko a Spojené království), které společně navrhují zavedení mezinárodního standardu automatické výměny informací, který by odpovídal principu modelové dohody určené pro implementaci americké legislativy FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Očekává se, že ostatní členské státy budou vyzvány, aby se k iniciativě připojily.

Na okraji jednání Rady ECOFIN proběhne každoroční setkání guvernérů Evropské investiční banky(EIB). Guvernéry EIB jsou zpravidla ministři financí jednotlivých členských států.

Doporučované

Nejčtenější