Novinky

Zasedání ECOFIN proběhne 10. července 2012

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 10. července 2012 v Bruselu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Eurozóna
  • Two-pack
  • Krizové řízení
  • Zahraniční sektor
  • Mimořádný Ecofin
  • Dohled nad finančním trhem

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

První jednání Rady ECOFIN pod vedením Kypru, který se 1. července ujal předsednictví v Radě EU, začne pravidelným debriefingem z jednání euroskupiny. Následně proběhne debata ministrů o aktuální hospodářské situaci v EU a eurozóně a o současné situaci na finančních trzích.

První bod agendy řádného jednání Rady je věnován správě hospodářských záležitostí v EU. Ministři budou debatovat o návrhu Nařízení o posílení dohledu nad členskými státy eurozóny, které čelí vážnému ohrožení finanční stability či které čerpají či žádají o finanční pomoc a návrhu Nařízení o posílení dohledu nad členskými státy eurozóny, které jsou v proceduře při nadměrném schodku (EDP) – souhrnně označovaných jako tzv. two-pack. Cílem obou legislativních návrhů je přispět k dalšímu zlepšení ekonomického řízení a posílení dohledu nad rozpočtovými politikami členských států eurozóny. Ministři se budou zabývat přípravou pozice Rady k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu (EP) a přípravou mandátu pro předsednictví k zahájení trialogu s EP a Komisí.

Druhým bodem na programu ECOFINu je informace předsednictví o legislativním postupu v případě novelizace pravidel o kapitálových požadavcích u bank (CRD IV/CRR). Cílem této legislativní iniciativy je implementovat do práva EU doporučení Basilejského výboru z prosince 2010 (tzv. Basel 3), která reagují na finanční krizi z roku 2008. Nová pravidla by měla v prvé řadě posílit odolnost a stabilitu bankovního sektoru zavedením přísnějších kapitálových požadavků, zavést nové standardy v oblasti likvidity a zakotvit  nový rámec pro dohledové orgány. Záměrem, který byl deklarován i v březnových závěrech Evropské Rady, je přijmout danou legislativu do konce tohoto roku. V současnosti probíhají intenzivní jednání s EP a Komisí v rámci tzv. trialogu. Předsednictví bude ministry informovat o aktuálním stavu vyjednávání.

Z minulého jednání Rady ECOFIN byla přesunuta prezentace Komise k novému legislativnímu návrhu (směrnice), který vytváří evropský rámec pro obnovu a řešení krizových situací úvěrových institucí a investičních společností (tzv. rámec EU pro krizové řízení). Cílem směrnice je zabránit opakování finančně neúnosné záchrany bank z veřejných prostředků a přesunout tyto náklady na jejich majitele a věřitele. EK navrhuje komplexní opatření spočívající v posílení orgánů dohledu, pokud jde o včasný zásah v případě neplnění kapitálových požadavků ze strany banky, a dále o možnost orgánů dohledu zasáhnout do řízení finanční instituce v případě nebezpečí nebo faktického stavu úpadku finanční instituce, tj. de facto možnost převzetí řízení takové banky za pomoci směrnicí definovaných nástrojů. Návrh dále počítá s vytvořením plánů pro postup při krizových situacích, a to jak na straně samotných institucí, tak orgánů dohledu. Klíčovým aspektem návrhu je mimo jiné i otázka financování a skupinová podpora, kdy EK navrhuje určitá společná řešení problémů na úrovni finanční skupiny.

Tradičním bodem prvního zasedání Rady ECOFIN v každém pololetí je představení pracovního programu nastupujícího předsednictví a vytyčení priorit v hospodářské a finanční oblasti.

Předsednictví rovněž seznámí ministry se závěry  Evropské rady (ER), která se konala ve dnech 28. a 29. června 2012, a úkoly, které z výsledků ER vyplývají pro Radu ECOFIN. ER se věnovala hledání reakce na pokračující napětí na finančních trzích, krokům k obnovení důvěry a znovuoživení růstu v EU. V tomto ohledu se hlavy států a předsedové vlád dohodli mj. na Paktu pro růst a zaměstnanost, který představuje rámec pro činnosti na národní úrovni a úrovni EU. Předseda ER H. Van Rampuy představil zprávu Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii naznačující vizi hlubší spolupráce členských států eurozóny ve finančních, fiskálních a hospodářských politikách.

Na zasedání ER navazuje i poslední bod agendy nadcházejícího jednání Rady, kterým je přijetí jednotlivých Doporučení k Národním programům reforem 2012 a stanovisek Rady ke konvergenčním programům / programům stability členských států. Schválením jednotlivých Doporučení, která usilují o lepší koordinaci členských států při přípravě politik týkajících se rozpočtu, strukturálních reforem a politik zaměstnanosti, dojde k završení již druhého cyklu evropského semestru.

Doporučované

Nejčtenější