Novinky

Zasedání ECOFIN proběhne 22. června v Lucemburku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 22. června v Lucemburku

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Eurozóna
  • Finanční trh
  • Pakt stability a růstu
  • Zahraniční sektor
  • Mimořádný Ecofin

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Na posledním zasedání Rady ECOFIN pod vedením dánského předsednictví čeká ministry obsáhlá agenda. Ministři zahájí setkání pravidelnou debatou o aktuální hospodářské situaci v EU a eurozóně a o současné situaci na finančních trzích, což by mělo být také jedno z hlavních témat zasedání Euroskupiny dne 21.6., s jejímiž závěry budou ministři na ECOFINu též seznámeni. Aktuálními tématy jsou v tomto směru situace v bankovním sektoru EU a situace ve vybraných členských zemích jako je Španělsko či Řecko.

Samotné jednání Rady začne prezentací Evropské komise (EK), která ministrům představí nový legislativní návrh vytvářející evropský rámec pro obnovu a řešení krizových situací úvěrových institucí a investičních společností (tzv. rámec EU pro krizové řízení). Cílem navržené směrnice je zabránit opakování finančně neúnosné záchrany bank z veřejných prostředků a přesunout tyto náklady na jejich majitele a věřitele. Za tímto účelem EK navrhuje komplex opatření spočívající v posílení orgánů dohledu, pokud jde o včasný zásah v případě neplnění kapitálových požadavků ze strany banky a dále o možnost orgánů dohledu zasáhnout v případě nebezpečí nebo faktického stavu úpadku finanční instituce, tj. de facto možnost řízení takové banky převzít a za pomoci předem definovaných nástrojů jako je prodej celé banky nebo její části jinému subjektu, vytvoření překlenovací instituce, která převezme dobrá aktiva, či odepsání pohledávek zajistit pokračování v plnění základních funkcí, které banka vykonává. Komplexní návrh dále mimo jiné počítá s vytvořením plánů pro postup při krizových situacích, a to jak na straně samotných institucí, tak i orgánů dohledu. Klíčovými aspekty návrhu bude mimo jiné otázka financování a skupinová podpora, kdy EK navrhuje určitá společná řešení problémů na úrovni finanční skupiny.

V legislativní části pak ministři také povedou první orientační debatu k návrhu směrnice o zdanění energií, již si dánské předsednictví vytyčilo za svoji prioritu. Klíčovým prvkem návrhu je zavedení dvousložkového zdanění energetických produktů založeného na energetickém obsahu produktů a objemu emisí CO2, který vzniká při jejich spalování. Dánské předsednictví po intenzivním projednávání na technické úrovni zařazuje návrh k politické debatě ministrů, kteří by měli, zejména v otevřených a sporných otázkách, rozhodnout o dalším postupu a směřování práce na expertní úrovni.

Obdobným úkolem se budou ministři zabývat i v případě návrhu na zavedení daně z finančních transakcí (FTT). V návaznosti na dohodu z neformálního ECOFINu v Kodani pokračovat v technické práci k FTT a souběžně analyzovat alternativní cesty regulace finančního sektoru předsednictví předkládá ministrům k orientační debatě možné varianty řešení a dalšího postupu s cílem pokročit v této otázce, kde prozatím nepanuje mezi členskými státy větší shoda.

Klíčovým úkolem nadcházející Rady ECOFIN bude příprava červnového summitu premiérů, který se bude konat ve dnech 28.-29.6.2012. Příspěvek pro Evropskou radu se týká v pořadí již druhého cyklu evropského semestru, což je obecný rámec pro koordinaci hospodářských a fiskálních politik, členských zemí  EU. V rámci jeho závěrečné fáze by měla Rada ECOFIN - předtím, než je na politické úrovni potvrdí hlavy států - schválit svá Doporučení k Národním programům reforem 2012 a Stanoviska Rady k aktualizovaným Konvergenčním programům/Programům stability jednotlivých členských zemí. Jejich následným formálním přijetím na Radě ECOFIN v červenci se členské státy zavážou k jejich zohlednění při přípravě národních rozpočtů na rok 2013 a realizaci domácích politik, čímž dojde k faktickému završení evropského semestru.

V neposlední řadě se budou ministři věnovat implementaci pravidel Paktu o stabilitě a růstu. Ministrům bude ke schválení předložen návrh Rozhodnutí Rady o ukončení postupu při nadměrném schodku v případě Německa a Bulharska a dále návrh Rozhodnutí Rady o zrušení pozastavení závazků z Kohezního fondu pro Maďarsko. Všechny tři země podle hodnocení EK přijaly účinná opatření ke snížení nadměrného deficitu veřejných financí a splnily tak své závazky vyplývající z postupu při nadměrném schodku. V případě Maďarska tak bude zrušeno částečné pozastavení závazků z Kohezního fondu (s účinností od 1.1.2013), o kterém Rada ECOFIN rozhodla v březnu t.r.

Ministři se budou také zabývat konvergenčními zprávami EK a Evropské centrální banky. Obě konvergenční zprávy hodnotí u osmi zemí, které stojí zatím mimo eurozónu (Bulharsko, ČR, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko), pokrok a plnění tzv. konvergenčních kritérií nutných pro přijetí společné měny. Mezi hodnocenými zeměmi nejsou Velká Británie a Dánsko jako země s trvalou výjimkou. Z obsahu obou konvergenčních zpráv vyplývá, že žádná z posuzovaných zemí dosud zcela neplní konvergenční kritéria. Z tohoto důvodu EK nebude letos navrhovat žádnou z těchto zemí pro přijetí do eurozóny.

V závěru jednání EK seznámí ministry s výsledky a závěry summitu zemí G20, který proběhl v Mexiku ve dnech 18. a 19. června 2012.

Doporučované

Nejčtenější