Novinky

Mimořádné zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne ve středu 2. května v Bruselu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Tisková zpráva
  • Brusel
  • Mimořádné
  • Capital Requirement Directive
  • Zahraniční sektor
  • Mimořádný Ecofin

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Na neformálním setkání v dánské Kodani, které se konalo ve dnech 30. a 31. března 2012, se ministři dohodli na konání mimořádného zasedání Rady ECOFIN, které bude věnováno především projednání návrhu novelizace pravidel o kapitálových požadavcích u bank (Capital Requirement Directive - CRD IV). 

Ministři se na mimořádném jednání Rady pokusí vyřešit přetrvávající sporné body návrhu a schválit obecný přístup Rady tak, aby mohlo dánské předsednictví urychleně zahájit jednání s Evropským parlamentem a pokusit se o dosažení dohody do června 2012, jak k tomu ostatně vyzvala Evropská rada. Cílem legislativních návrhů Komise je implementovat do práva EU doporučení Basilejského výboru z prosince 2010 (tzv. Basel 3), která reagují na finanční krizi z roku 2008. Tato opatření by měla v prvé řadě posílit odolnost a stabilitu bankovního sektoru zavedením přísnějších kapitálových požadavků, pokud jde o výši a kvalitu kapitálu, zavést nové standardy v oblasti likvidity a stanovit nový rámec pro řízení (governance framework), na jehož základě získají dohledové orgány nové možnosti pro vlastní výkon dohledu, včetně oprávnění zasáhnout proti nepřiměřeným rizikům. Součástí návrhu Komise je též implementace jednotných pravidel (tzv. single rule book) pro regulaci úvěrových institucí s cílem vytvořit rovné konkurenční podmínky v rámci vnitřního trhu. Jednou z klíčových otázek návrhu, která se intenzivně diskutuje, je stanovení rozsahu harmonizace pravidel na evropské úrovni, respektive míry flexibility, která by měla být poskytnuta národním orgánům dohledu, pokud jde o možnost stanovit přísnější regulatorní požadavky na národní úrovni nad rámec požadavků zahrnutých v evropské legislativě.

Dánské předsednictví dále využije příležitosti mimořádného setkání ministrů financí a ve spolupráci s Komisí bude informovat členské státy o výsledcích jarního zasedání Mezinárodního měnového fondu (MFF) a rovněž je seznámí se závěry z dubnového setkání ministrů financí a guvernérů národních bank zemí G20. Kromě diskuse o aktuální ekonomické situaci a stavu implementace opatření na podporu hospodářského růstu bylo jedním z klíčových témat obou washingtonských zasedání navýšení zdrojů MFF. V této otázce byla nakonec nalezena shoda a zdroje MFF budou - v souladu s přijatými závěry ze zasedání zemí G20 i navazujícího jarního zasedání MFF - navýšeny o 430 mld. USD. Navýšení zápůjční kapacity MFF by mělo přispět ke stabilizaci situace na světových trzích.

Doporučované

Nejčtenější