Novinky

Poslední jednání Rady Ecofin pod patronací českého předsednictví

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Běžný
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Mimořádný Ecofin

V úterý 9. června se naposledy za českého předsednictví setkají v Lucemburku ministři financí a hospodářství zemí Evropské unie. Jednání Rady ECOFIN bude předsedat český ministr financí a předseda Rady ECOFIN Eduard Janota.

Stěžejním tématem setkání ministrů bude příspěvek Rady ECOFIN pro jednání Evropské rady, které se uskuteční 18.-19. června 2009.

Ministři budou debatovat o reformě dohledového uspořádání v EU: nejprve zhodnotí návrhy, které představila Evropská komise na konci května, a následně připraví podklad pro červnový evropský summit. Na něm by měly hlavy států a vlád EU přijmout první rozhodnutí, jímž stanoví směr plánovaných reforem dohledu nad finančními trhy v EU. Návrhy EK čerpají z doporučení, která v únoru vydala expertní skupina na vysoké úrovni vedená Jacquesem de Larosiérem.

Dalším příspěvkem Rady ECOFIN pro červnový summit bude zpráva hodnotící provádění programů na podporu bank, především programů rekapitalizací bank a garancí za dluhy bank.

Rada ECOFIN též hlavám států a vlád podá zprávu o provádění Plánu evropské hospodářské obnovy. Při přípravě zprávy se ECOFIN zaměří zejména na strukturální politiky, tj. provádění opatření na podporu podniků v jednotlivých sektorech, podporu investic a opatření na podporu pracovního trhu. Část zprávy bude věnována ekonomickému vývoji a veřejným financím.

Evropská rada se bude zabývat také klimatickou změnou. Podklady k diskuzi vzejdou rovněž z Rady ECOFIN – ministři financí připraví vstup týkající se mezinárodního financování boje s klimatickou změnou.

V návaznosti na dubnové sdělení Komise budou ministři financí a hospodářství Evropské unie debatovat o dobré správě v daňové oblasti (tzv. good governance) – zlepšování transparentnosti a výměny daňových informací, a to jak mezi členskými státy EU, tak ve vztahu k třetím zemím.

Rada ECOFIN rovněž povede diskusi o možných změnách mezinárodních účetních standardů platných v EU, pokud jde o účetní zacházení s finančními nástroji. K této diskusi byl přizván i předseda Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB) profesor Sir David Tweedie.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Doporučované

Nejčtenější