Novinky

Tisková zpráva MF ČR před jednáním Rady ECOFIN dne 4. prosince 2007 v Bruselu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Běžný
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Mimořádný Ecofin

Dne 4. prosince 2007 se v Bruselu uskuteční řádné zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude náměstek ministra financí Ing. Tomáš Zídek.

Jednání začne pravidelnou informací z jednání ministrů financí a hospodářství zemí eurozóny, které se uskuteční v pondělí 3. prosince 2007.

Prvním tématem formální části prosincového jednání Rady ECOFIN bude implementace Paktu stability a růstu, kde budou ministři financí hodnotit proceduru při nadměrném schodku vůči Polsku. Jedním z dalších témat, kterými se budou ministři financí zabývat, bude mnohostranný dohled v rámci Lisabonské strategie. Rada projedná pokrok v naplňování strukturálních reforem za rok 2007. Očekává se přijetí Závěrů Rady.

Na základě zprávy Komise o migraci budou ministři rovněž diskutovat o otázkách globalizace, resp. problematiku toků práce a kapitálu. Během posledního desetiletí imigrace významně přispěla k růstu zaměstnanosti a v řadě zemí napomáhá k vyrovnání se s potížemi na trzích práce bez vytváření inflačních tlaků. Pozitivní vliv má rovněž na pracovní mobilitu, produktivitu práce a konkurenceschopnost. Toto téma bylo již diskutováno v rámci minulého jednání Rady ECOFIN dne 13. listopadu, na nadcházejícím jednání se očekává přijetí Závěrů Rady.

Důležitou oblastí, která bude rovněž předmětem jednání, představují finanční služby. Očekává se diskuse nad třemi tématy. Prvním z nich je směrnice k pojišťovnictví v EU (tzv. Solvency II), jejímž cílem je rekodifikovat směrnice v pojišťovnictví ve smyslu transformace stávajících směrnic do podoby jedné směrnice a zohlednění nových pravidel týkajících se výpočtu kapitálového požadavku a s ním souvisejících kontrolních pravomocí a informačních povinností. Druhým bodem z oblasti finančních služeb bude přezkum Lamfalussyho procesu. Lamfalussyho proces představuje model čtyřstupňového mechanismu přijímání, schvalování a kontroly implementace a vynucování regulatorních předpisů v odvětví finančních služeb na úrovni EU. Očekává se přijetí Závěrů Rady s doporučením pro jednotlivé úrovně Lamfalussyho procesu. Posledním zařazeným tématem z oblasti finančních služeb je rizikový kapitál, kde se očekává přijetí Závěrů Rady k vytváření jednotného trhu rizikového kapitálu, který představuje důležitý zdroj pro financování malých a středních podniků, vytváření pracovních míst a rozvoj podnikatelského prostředí EU.

Nejobsáhlejším tématickým okruhem jednání Rady ECOFIN dne 4.12.2007 budou daňové otázky. Ministři se budou snažit nalézt politickou shodu nad kompromisními návrhy obsaženými  v tzv. DPH balíčku. Tyto návrhy se týkají změny pravidel pro stanovení místa plnění u služeb a procedury vracení daně, a dále změn v nařízení o administrativní spolupráci. Jednání ministrů bude pokračovat v diskusi ke sníženým sazbám DPH. V rámci tohoto bodu se očekává  přijetí Závěrů Rady ke sdělení Komise k jiným než základním sazbám DPH. V listopadu Rada ECOFIN podpořila pokračování prací na změně stávající struktury snížených sazeb s cílem  vytvořit racionalizovaný, konzistentní a zjednodušený systém snížených sazeb. Na programu je pak zařazeno z daňové oblasti rovněž pokračování jednání k legislativnímu návrhu na prodloužení platnosti některých dočasných výjimek v oblasti snížených sazeb DPH, které by jinak vypršely na konci roku 2007, případně během roku 2008.

Z daňové problematiky se pak Rada ECOFIN bude věnovat ještě otázce zdanění kapitálu, boji proti daňovým podvodům a  Závěrům Rady ke zprávě Skupiny Code of Conduct. Přijetím tohoto kodexu pro oblast zdanění podniků v roce 1997 členské státy EU přislíbily, že se zdrží zavádění určitých škodlivých daňových opatření, resp. že určitá škodlivá daňová opatření, která již existují, odstraní.

Doporučované

Nejčtenější