Novinky

Tisková zpráva před jednáním Rady ECOFIN dne 30. ledna 2007 v Bruselu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Běžný
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Mimořádný Ecofin

Dne 30. ledna 2007 se uskuteční v Bruselu řádné zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude I. náměstek ministra financí Ing. Tomáš Zídek.

Na úvod samotného jednání představí německý ministr financí Peer Steinbrück, který předsedá Radě ECOFIN v prvním pololetí roku 2007, pracovní program budoucích zasedání ministrů. Hlavními cíly práce Rady ECOFIN jsou zkvalitnění a zefektivnění postupů koordinace hospodářské a finanční politiky v EU, zlepšení kvality veřejných financí členských států, vytvoření integrovaného vnitřního trhu finančních produktů a zefektivnění a harmonizace vnitřního trhu EU včetně daňových opatření.

Následovat bude posuzování rozpočtového a hospodářského stavu Francie v rámci aplikace opatření Paktu stability a růstu. Francie snížila v roce 2006 schodek veřejných financí na předpokládanou úroveň 2,7% HDP a tím dostála svému závazku nepřekračovat v jednotlivých letech mezní 3% hranici. Dosažení tohoto výsledku je považováno za impuls ke skončení mnohostranného dohledu nad rozpočtovým hospodařením země.

V rámci bodu příprava na jarní zasedání Evropské rady, které se uskuteční 8. – 9. března 2007, se ministři financí a hospodářství vyjádří k dokumentu předsednictví „Key issues paper“, který obsahuje hlavní výzvy pro oblast hospodářských politik v roce 2007. Tento dokument se následně stane vstupem Rady ECOFIN pro jednání jarní Evropské rady. V úzké vazbě na předchozí téma rovněž proběhne orientační diskuse k Výroční lisabonské zprávě Komise a aktualizaci Hlavních směrů hospodářských politik v letech 2005 – 2008, do kterých byla nově zapracována doporučení pro hospodářské politiky jednotlivých zemí. Posledním projednávaným tématem tohoto bodu je zpráva Komise ke snižování administrativní zátěže.

Pravidelné dvouleté vyhodnocení konvergence nečlenských zemí eurozóny ke společné měně je předmětem hodnocení Konvergenční zprávy Komise a Evropské centrální banky. Vyhodnocována jsou jak ekonomická (tzv. maastrichtská) kritéria, tak legislativní požadavky kladené na země vstupující do systému společné měny. ČR dle hodnocení nesplňuje kritérium deficitu veřejných financí, kdy přesahuje stanovenou hranici 3 % HDP. Dále země dosud nevstoupila do systému pevných kurzů ERM II. Práce musí pokračovat také v legislativní oblasti, neboť ČR v současnou chvíli nemá kompatibilní zákon o centrální bance.

V rámci nedávného rozšíření eurozóny budou ministři informováni o přijetí společné měny ve Slovinsku, zejména z praktického pohledu přechodu na novou měnu. Země zavedla euro k 1. lednu 2007 jako první nová členská země EU. Slovinsko je také první zemí, která euro zavedla jednorázově, tedy zároveň v bezhotovostní i hotovostní podobě (tzv. velký třesk) s duálním oběhem národní měny do 14. ledna 2007. Díky dobré připravenosti Slovinska nedošlo k výraznějším problémům při přechodu na společnou měnu a prozatím je přechod hodnocen jako velmi úspěšný. Zároveň nedošlo k výraznějšímu zvýšení inflace. Podrobné vyhodnocení zkušeností Slovinska se zavedením eura bude důležité pro proces zavedení společné měny také v dalších členských zemích EU, tedy i v České republice.

Doporučované

Nejčtenější