Novinky

Základní informace

oddělení 5301 - Koordinace agendy EU
oddělení 5301 - Koordinace agendy EU

Vydáno

 • ECOFIN
 • Předsednictví ČR v Radě EU
 • Rada EU
 • Zahraničí EU
 • Zahraniční sektor
 • Běžný
 • Mimořádný Ecofin
 • Neformální

Rada EU (Rada Evropské unie - The Council of the European Union)

Popis a formace Rady EU

Rada Evropské unie  je orgán sestávající se ze zástupců všech členských států na ministerské úrovni. Do roku 2002 byla označována jako Rada ministrů.

Na jednání Rady mohou ministry zastoupit státní tajemník, resp. náměstek ministra či velvyslanec při Stálém zastoupení při EU v Bruselu nebo jeho zástupce. Při hlasování může také ministr z jedné země zastoupit ministra z jedné další země. Předsedající ministr je nezastupitelný.

Jednání Rady se účastní EK, která se může účastnit debaty, avšak nehlasuje.

Hlavním sídlem Rady EU je při formálních jednáních Brusel. Některá zasedání se konají rovněž v Lucemburku. Neformální jednání (například neformální zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti – ECOFIN) probíhají na území předsednického státu.

Pravomoci a úkoly Rady EU

 • Rada je legislativním orgánem ve všech politikách EU; legislativní proces vykonává společně s Evropským parlamentem.
 • Rada sdílí s EP rozpočtové pravomoci a přijímá rozpočet EU.
 • Rada koordinuje hlavní směry hospodářské politiky členských států.
 • Rada uzavírá jménem EU mezinárodní smlouvy s jinými zeměmi či mezinárodními organizacemi.
 • Rada přijímá rozhodnutí nezbytná pro vymezení a provádění SZBP, a to na základě všeobecných směrů, stanovených ER.
 • Rada koordinuje aktivity členských států a přijímá opatření v oblasti justice a vnitra (JHA).

Formace Rady

Formálně existuje pouze jedna Rada. Každá členská země je v Radě zastoupena jedním členem na ministerské úrovni. Vzhledem k různým agendám, které projednává, se Rada schází v 10 formacích:

 • Rada pro všeobecné záležitosti (GAC)
 • Rada pro vnější vztahy (FAC), která je složená z ministrů zahraničních věcí, popř. z ministrů pro evropské záležitosti. Schází se každý měsíc. Plní roli výkonného orgánu EU v oblasti Společné bezpečnostní a zahraniční politiky. Představuje výjimku v systému rotujícího půlročního předsednictví – jako jediná formace má stálého předsedu, kterým je vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
 • Rada pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), která je složena z ministrů financí a hospodářství jednotlivých členských států Evropské unie.
 • Rada pro justici a vnitřní záležitosti (JHA)
 • Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a záležitosti spotřebitele (EPSCO)
 • Rada pro konkurenceschopnost (COCOM)
 • Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE)
 • Rada pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH)
 • Rada pro životní prostředí (ENVI)
 • Rada pro školství, mládež a kulturu (EYC)

Jednání Rady je připravováno Výborem stálých zástupců (Coreper), který je složen ze stálých zástupců  členských států při EU. Zasedání Coreperu je pak připravováno řadou pracovních orgánů Rady složených z expertů členských států EU, které se zabývají jednotlivými politikami EU.

Rada ve složení ministrů financí a hospodářství – Rada ECOFIN

Předsednictví v Radě EU

Každých šest měsíců se jednotlivé členské země Evropské unie střídají v předsednictví v Radě Evropské unie  (tzv. rotační princip). To s sebou přináší řadu povinností, kterých se země musí ujmout. Institut předsednictví se opírá o obecný princip nestrannosti. Právě ten má představovat záruku, že členská země bude vykonávat předsednictví ku prospěchu celé Unie. Naplnit tento cíl jí pomáhají další instituce EU, s nimiž spolupracuje.
Funkce předsednictví v Radě EU lze rozdělit do čtyř základních kategorií:

 • administrace a řízení práce Rady (včetně všech jejích pracovních orgánů),
 • vytyčení politických priorit,
 • vyjednávání,
 • reprezentace Rady.

Každá předsedající země na začátku svého funkčního období předloží Radě EU a Evropskému parlamentu program hlavních cílů, takzvaných priorit, kterých hodlá v průběhu svého předsednictví dosáhnout. Tyto cíle zpravidla vycházejí z aktuální situace a problémů, kterým EU v daném období čelí.

 • Informace o jednotlivých předsedající zemích a odkaz na stránky předsednictví naleznete na stránkách Rady EU nebo na Euroskopu .

Doporučované

Nejčtenější