Novinky

7. října 2008 v Lucemburk - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

oddělení 5301 - Koordinace agendy EU
oddělení 5301 - Koordinace agendy EU

Vydáno

 • Tisková zpráva
 • Zahraniční sektor
 • Mimořádný Ecofin

Dne 7. října 2008 proběhlo v Lucemburku jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena ministrem financí Miroslavem Kalouskem.

Jednání Rady ECOFIN dne 7. října 2008 mělo následující program:

Řádné jednání Rady ECOFIN:

 1. Přijetí programu jednání
 2. Schválení seznamu bodů „A“
 3. Příprava Evropské rady 15. – 16. října 2008
  1. Hospodářská situace, včetně „deseti let HMU“ – návrh závěrů Rady
  2. Situace na finančních trzích a evropský dohled – návrh závěrů Rady
  3. Nestabilita cen ropy a komodit – zpráva pro Evropskou radu
 4. Finanční služby
  • Návrh směrnice o solventnosti pojišťoven (Solventnost II) – orientační rozprava
 5. Daně
  1. Boj proti podvodům v oblasti DPH
   1. Návrh na změnu směrnice o DPH a nařízení o správní spolupráci za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněními uvnitř Společenství – obecný přístup
   2. Boj proti daňovým podvodům – návrh závěrů Rady
  2. Snížené sazby DPH – diskuse navazující na neformální setkání ministrů v Nice
 6. Jiné záležitosti
  • Stabilizace cen povolenek v rámci systému pro obchodování s emisemi po roce 2012

Pracovní snídaně:

 1. Aktuální hospodářská a finanční situace
 2. Příprava výročního zasedání Světové banky a MMF

Na okraji jednání:

 • Ecofin Euromed a zasedání ministrů FEMIP

K jednotlivým bodům:

Řádné jednání

2) Schválení seznamu „A“ položek

Popis problematiky:
Na úvod každého řádného zasedání Rady EU je zařazeno schválení seznamu tzv. „A“ položek, tzn. bodů, u kterých bylo dosaženo konsensu na nižších úrovních jednání (především COREPER I, II). Na seznamu A položek bylo zařazeno mj. Rozhodnutí Rady schvalující externí auditory Evropské centrální banky či novela směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a úvěrové pohledávky.

Výsledek jednání:
Seznam A položek byl Radou ECOFIN bez diskuse schválen a je uveden v příloze.

3) Příprava Evropské rady 15. – 16. října 2008
3a) Hospodářská situace, včetně „deseti let HMU“ – návrh závěrů Rady

Popis problematiky:
Radě byla předložena ke schválení v podobě Závěrů Rady „Koordinovaná odpověď EU na současné hospodářské zpomalení“, předjednaná na zářijovém neformálním ECOFINu v Nice. Závěry vytyčují principy a prvky reakce na zpomalení růstu, na němž mají velký podíl externí šoky v podobě vysokých cen ropy a potravin a krize na finančních trzích. Závěry zdůrazňují nutnost pokračovat ve strukturálních reformách, dodržovat rozpočtovou disciplínu a udržovat mzdy v mezích, které podporují zaměstnanost a konkurenceschopnost. Podtrhují opatření potřebná k obnově důvěry na finančních trzích Zmiňuje se zde též iniciativa EIB na podporu malých a středních podniků.

V souvislosti s finanční krizí a v návaznosti na již déle probíhající debatu v Euroskupině byly dále připraveny závěry Rady k odměňování manažerů. Závěry obsahují principy, jimiž by se určování odměn špičkových manažerů mělo řídit (řádná kontrola akcionáři, proporčnost vzhledem k výkonu, taková kritéria odměňování ve finančním sektoru, která budou motivovat odpovědné řízení, atd.).

Výsledek jednání:
Závěry Rady ke koordinované odpovědi na aktuální hospodářskou situaci a k odměnám vedoucích pracovníků byly schváleny bez diskuse v předložené podobě..

3b) Situace na finančních trzích a evropský dohled – návrh závěrů Rady

Popis problematiky:
V návaznosti na neformální ECOFIN v Nice byly připraveny závěry, které reflektují pokrok a vyzývají k dalšímu úsilí v opatřeních zacílených na obnovu důvěry na finančním trhu EU (zlepšení transparentnosti informací, standardů oceňování, obezřetnostního rámce a fungování trhu - viz cestovní mapa k finančnímu otřesu) a na zefektivnění dohledu nad evropským finančním trhem (jednotné reportovací formáty pro informace, které banky poskytují orgánům dohledu, zlepšení práce tzv. 3L výborů sdružujících orgány dohledu členských států EU, začlenění evropské dimenze do mandátů národních orgánů dohledu – viz cestovní mapa k finanční stabilitě). Závěry Rady také hovoří o potřebě monitorovat možné procyklické dopady finančního systému a jeho regulace. V otázce dohledu nad přeshraničně působícími skupinami, která patří mezi nejspornější, se v návrhu závěrů zdůrazňovala potřeba efektivního systému, v němž bude mít klíčovou roli orgán dohledu nad mateřskou společností a roli odpovídající jejich povinnostem orgány dohledu nad dcerami.

Vývoj jednání a vystoupení členských států:
Jeden členský stát (Maďarsko) navrhl vložit do závěrů Rady zmínku o potřebě vytvoření jednotného evropského regulátora, což nebylo ostatními členskými státy a předsednickou zemí akceptováno.

Některé státy zopakovaly výhrady k formulaci o klíčové roli dohledových orgánů v zemi mateřské společnosti. Objevil se návrh hovořit o „koordinační“ roli namísto „klíčové“.

Výsledek jednání:
Z sporné věty byla odstraněna druhá část hovořící o rolích orgánů dohledu nad mateřskou resp. dceřinou společností. Závěry tak pouze zdůrazňují potřebu efektivnějšího systému evropského dohledu nad přeshraničně působícími skupinami. S touto změnou byly závěry Rady schváleny.

3c) Nestabilita cen ropy a komodit – zpráva pro Evropskou radu

Popis problematiky:
Evropská rada v červnu 2008 vyzvala francouzské předsednictví (FR PRES), aby ve spolupráci s Evropskou komisí (EK) zkoumalo proveditelnost a dopad opatření za účelem zmírnění důsledků náhlého nárůstu cen ropy a plynu a aby podalo zprávu před říjnovým zasedáním Evropské rady. Zpráva, kterou FR PRES připravilo, pokrývá fungování ropných trhů, opatření na zvýšení energetické účinnosti a šetrnosti a proveditelnost opatření na zmírnění dopadů na obyvatelstvo.

Vývoj jednání a vystoupení členských států:
Jeden stát (Nizozemí) upozornil v souvislosti s návrhem na týdenní zveřejňování informací o komerčních zásobách ropy v EU na riziko škodlivost zveřejňování nepřesných informací. Dva státy vyjádřily nelibost nad zmínkou ve zprávě o daňových opatřeních ke zmírnění dopadů vysokých cen 1 .

Výsledek jednání:
Zpráva byla přijata bez větší diskuse a beze změn mj. proto, že se jedná o zprávu FR PRES (nikoli Rady ECOFIN). FR PRES rovněž informovalo, že dle stanoviska EK je zpráva v souladu s Manchesterskou dohodou z roku 2005.

4) Finanční služby - Návrh směrnice o solventnosti pojišťoven (Solventnost II) – orientační rozprava

Popis problematiky:
Návrh směrnice Solventnost II byl předložen EK v červenci 2007 a následně  projednáván za portugalského, slovinského a nyní francouzského předsednictví. Návrh byl zařazen již dvakrát na zasedání Rady ECOFIN (prosinec 2007 a červen 2008), vždy však pouze s cílem schválit zprávu o pokroku. Rozdílné názory na zásadní části směrnice (dozor skupin, režim skupinové podpory a akciové riziko) přetrvávají i přes úpravy učiněné v textu za FR PRES. Plánem FR PRES bylo schválit obecný přístup Rady ECOFIN na základě „kompromisního“ návrhu připraveného FR PRES.

Vývoj jednání a vystoupení členských států:
Návrh předložený FR PRES byl většinou států odmítnut, podporu mu vyjádřily pouze dva státy. Diskuse potvrdila, že nejproblematičtější jsou otázky skupinové podpory a skupinového dozoru. Řada států se vyslovila proti přesouvání pravomocí od hostitelského k domovskému orgánu dohledu, případně konstatovala, že správná rovnováha mezi pravomocemi těchto orgánů dosud nebyla v návrhu nalezena. Některé státy vyjádřily nesouhlas s vložením modelu akciového rizika do návrhu. Vesměs panuje přesvědčení, že je třeba pokračovat v jednání o směrnici na pracovní úrovni.

Výsledek jednání:
Ke schválení obecného přístupu Rady nedošlo. FR PRES přislíbilo v dalších jednáních zaměřit pozornost na tři problémové oblasti (dozor skupin, režim skupinové podpory a akciové riziko) Solventnost II hodlá FR PRES znovu zařadit na následující zasedání Rady ECOFIN dne 4. listopadu 2008.

Pozn.: Dne 7.10.08 odhlasoval Výbor pro hospodářské a měnové záležitosti Evropského parlamentu (ECON) pozměňovací návrhy k návrhu směrnice (z předložených cca 800 pozměňovacích návrhů bylo nakonec schváleno pouze 100).

5) Daně
5 a) Boj proti podvodům v oblasti DPH
i) Návrh na změnu směrnice o DPH a nařízení o správní spolupráci za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněními uvnitř Společenství – obecný přístup

Popis problematiky:
V rámci boje proti daňovým únikům v oblasti DPH bylo jako jedno z vhodných opatření vyhodnoceno zkrácení lhůty pro vykazování souhrnných hlášení z kalendářního čtvrtletí na měsíční období. S ohledem na administrativní zátěž pro podniky však měsíční lhůta není navržena jako absolutní pravidlo, ale stanoví se případy, kdy podniky budou moci hlášení předkládat čtvrtletně, tj. v případě, že intrakomunitárně poskytují pouze služby nebo dodávají zboží do určitého finančního limitu. Výše tohoto obratu je v návrhu předběžně stanovena na 50.000 € za čtvrtletí, jeho konečná výše však měla být dohodnuta až ministry na zasedání Rady ECOFIN.

Výsledek jednání:
Z časových důvodů nebyl návrh diskutován a bude předmětem listopadového jednání Rady ECOFIN.

ii) Boj proti daňovým podvodům – návrh závěrů Rady

Popis problematiky:
Jedním z tzv. konvečních opatření v rámci boje proti daňovým podvodům v oblasti DPH je zavedení sítě pro výměnu relevantních informací mezi členskými státy EU Eurofisc, která by nahradila stávající neformální síť Eurocannet. Příslušný legislativní návrh (změna nařízení o administrativní spolupráci mezi členskými státy EU) se očekává v listopadu 2008. Navržené závěry Rady formulují zásady, na nichž by měl systém Eurofisc fungovat, které v podstatě vycházejí z principů kladně hodnocené sítě Eurocannet. Tyto závěry by měly sloužit EK jako vodítko při přípravě legislativního návrhu.

Výsledek jednání:
Závěry Rady udělující mandát EK k předložení konkrétního legislativního textu, který by nastavil strukturu systému Eurofisc, byly bez diskuse jednomyslně schváleny.

5b) Snížené sazby DPH – diskuse navazující na neformální setkání ministrů

Popis problematiky:
Ministři měli pokračovat v diskusi, která proběhla na neformálním ECOFINu v Nice, o obecných principech snížených sazeb DPH. Názory členských států na využitelnost snížených sazeb jako nástroje pro dosahování různých cílů, např. v oblasti zaměstnanosti či ochrany životního prostředí, se značně liší, stejně jako názory na míru flexibility, kterou by měly mít členské státy v nastavení vlastního systému snížených sazeb.

Diskuse o snížených sazbách DPH v současnosti běží po dvou liniích. V rámci první linie EK předložila omezený legislativní návrh na změnu směrnice o DPH, který řeší zatím jen některé dílčí případy, obzvláště ty, u kterých možnost aplikace snížených sazeb vyprší koncem roku 2010 (vyjmenované služby s vysokým podílem lidské práce – např. restaurační a hotelové - a některé individuální výjimky). Komplexnější revizí struktury sazeb EK navrhuje zabývat se až v další etapě.

Vývoj jednání a vystoupení členských států:
EK (komisař pro daně a cla L. Kovács) zdůraznila, že snížené sazby jsou pro členské státy volitelné. K obavám některých států z rozpočtových dopadů snížených sazeb dle omezeného návrhu vyslovila názor, že výpadek příjmů z DPH bude kompenzován daňovými příjmy v důsledku vyšší zaměstnanosti.
V krátké diskusi členských států zaznělo pouze několik obecných vystoupení na podporu další debaty o principech snížených sazeb DPH a pokroku v dané problematice.

Výsledek jednání:
Diskuse o snížených sazbách DPH bude pokračovat na listopadové Radě ECOFIN.

6) Jiné záležitosti - Stabilizace cen povolenek v rámci systému pro obchodování s emisemi po roce 2012

Popis problematiky:
Bod byl zařazen na žádost Polska, které chtělo vystoupit k problému volatility cen energií v důsledku rozšíření systému obchodování s emisemi CO2 po roce 2012.

Výsledek jednání:
Bod byl pro nedostatek času přesunut na listopadový ECOFIN (4.11.08). Polsku se dostalo ujištění od FR PRES, že do té doby nepřijme žádná jiná formace Rady závazné rozhodnutí ve věci evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS).

Pracovní snídaně:
a) Aktuální hospodářská a finanční situace

Popis problematiky:
V reakci na aktuální prohloubení finanční krize v EU a nové jednostranné kroky národních vlád podniknuté s cílem zajistit důvěru potřebnou k obnově fungování mezibankovního trhu a zvýšit jistotu vkladatelů předložilo FR PRES přímo na jednání text, v němž navrhlo společnou doktrínu pro okamžitou reakci na finanční turbulence.

Vývoj jednání:
Hlavní diskuse se týkala výše limitu pro pojištění vkladů. FR PRES rovněž vyzvalo ke koordinaci aktivit, aby se zaručila informovanost všech členských států, a zdůraznilo nutnost zlepšit transparentnost a najít správnou rovnováhu mezi zeměmi, které prosazují rekapitalizaci bank jako nejlepší cestu a těmi, kteří preferují jiné možnosti.

Výsledek jednání:
Po dlouhém jednání se ministři financí shodli na textu závěrů Rady s názvem „Okamžitá odpověď na finanční turbulence“. Ministři se shodli, že v zájmu ochrany stability bankovního systému a vkladů střadatelů je vhodné v případě problémů finančních institucí podpořit ty, které národní vláda vyhodnotí jako systémově významné. Forma podpory závisí na úsudku národní vlády. Vlády přitom budou úzce koordinovat své kroky a brát v úvahu možné dopady svých rozhodnutí na ostatní členské státy. Ministři se dohodli na společných principech, podle kterých by měly jednotlivé státy postupovat při záchraně svých finančních institucí:

 • státní intervence by měly být včasné a pomoc časově omezená
 • vlády budou brát ohled na zájmy daňových poplatníků
 • současní vlastníci finančních ústavů by měli nést odpovídající následky intervencí
 • vlády by měly být schopny vyměnit management finančních institucí
 • managementu by neměly zůstat nepřiměřené odměny, vlády by měly mít možnost do odměňování zasáhnout
 • je nutné chránit legitimní zájmy konkurentů postižených finančních institucí, zvláště dodržováním pravidel o státní podpoře
 • je třeba zabránit negativním dopadům státní pomoci v jedné zemi na jinou

V této souvislosti ministři přivítali odhodlání Komise postupovat svižně a pružně při hodnocení souladu podpory poskytované v současnosti vládami na záchranu konkrétních finančních institucí s pravidly státní podpory a hospodářské soutěže EU. Ministři se dále shodli, že je třeba urychleně vyřešit problém reklasifikace aktiv v účetnictví evropských bank. Rozpočtový dohled by měl odrážet stávající mimořádné okolnosti souladu s pravily Paktu stability a růstu. Ministři se konečně shodli, že zvýší limit garance za vklady drobných střadatelů nejméně na 50 tisíc euro, přičemž vzali na vědomí, že řada členských států hodlá svůj limit zvýšit na 100 tisíc euro.

Vzhledem k rychlému vývoji a závažnosti situace bylo rozhodnuto, že Rada ECOFIN své jednání oficiálně nekončí, ale pouze přerušuje do 15. října 2008, kdy se ministři financí pravděpodobně sejdou na Evropské radě. (Pozn. Přerušení znamená, že Rada může být v této době v případě potřeby kdykoliv opět svolána).

b) Příprava výročního zasedání Světové banky a MMF

Popis problematiky:
V rámci přípravy na výroční zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu (11.-13. října 2008 ve Washingtonu) ministři schvalovali projev předsedkyně Rady ECOFIN k Mezinárodnímu měnovému a finančnímu výboru IMFC (nabízí pohled EU na aktuální výzvy hospodářské a finanční situace i na směřování činnosti MMF) a společná poselství  k mezinárodnímu financování klimatické změny (soubor základních ekonomických principů a požadavků na budoucí globální systém financování boje s klimatickou změnou - účelnost, hospodárnost a spravedlnost financování, stabilita rámce pro investory, aj.).

Výsledek jednání:
Projev i společná poselství byly schváleny beze změny.
Pozn.: Dne 9.10.2008 byla rozeslána upravená verze projevu, rozšířená o vybrané body Závěrů Rady „Okamžitá odpověď na finanční turbulence“ a aktuální informace.

Na okraji jednání - Ecofin Euromed a zasedání ministrů FEMIP

Na okraji zasedání Rady ECOFIN proběhlo setkání ministrů financí zemí EU s jejich protějšky ze států Středomoří – tzv. ECOFIN – Euromed. Toto jednání zároveň splnilo funkci ministeriálu FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership). Ministři diskutovali o dopadu současné finanční krize na rozvojové země Středomoří, ekonomické situaci ve Středomoří v souvislosti s růstem cen potravin a energií a implementaci výsledků Pařížského summitu pro FEMIP.

 


1 - Jedná se o poměrně neutrální zmínku, že taková opatření (DPH, zdanění zisků ze spekulativních obchodů) byla navržena a vyžadovala by další studie.

Doporučované

Nejčtenější