Novinky

4. března 2008 Brusel - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

oddělení 5301 - Koordinace agendy EU
oddělení 5301 - Koordinace agendy EU

Vydáno

 • Tisková zpráva
 • Zahraniční sektor
 • Mimořádný Ecofin

Dne 4. března 2008 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena ministrem financí Miroslavem Kalouskem.

Jednání  Rady ECOFIN dne 4. března 2008 mělo následující program:

Řádné jednání Rady ECOFIN:

 1. Přijetí programu jednání
 2. Schválení seznamu A položek
 3. Implementace Paktu stability a růstu - druhý balík konvergenčních a stabilizačních programů (Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Slovinsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko) schválení Stanovisek Rady
 4. Příprava jarní Evropské rady ve dnech 13. - 14. března 2008
  a) Hlavní směry hospodářské politiky a specifická doporučení přijetí Zprávy Rady
  b) Průběžná zpráva k otázkám finanční stability přijetí Zprávy Rady
  c) Státní investiční fondy výměna názorů
 5. Souhrnný rozpočet Společenství - Priority Rady pro návrh rozpočtu pro rok 2009 přijetí Závěrů Rady
 6. Daňové otázky
  a) Boj proti daňovým podvodům přijetí Závěrů Rady
  b) Zdanění úspor současný stav projednávání
 7. Ostatní - Ekologické zdanění prezentace ze zasedání pracovní skupiny

Další části jednání:

 1. Hospodářská a finanční situace (pracovní snídaně)
 2. Světová celní organizace - volba generálního sekretáře (pracovní oběd)
 3. Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) (pracovní oběd)

 

K jednotlivým bodům

Ad 2) Schválení seznamu A-položek

Popis problematiky:

Na úvod každého řádného zasedání Rady EU je zařazeno schválení seznamu tzv. „A“ položek, tzn. bodů, u kterých bylo dosaženo konsensu na nižších úrovních jednání (především COREPER I, II). Na seznamu A položek bylo zařazeno mj. následující: (a) Návrh č. DEC 02/2008 na převod prostředků v rámci oddílu III – Komise – souhrnného rozpočtu na rok 2008 (nepovinné výdaje); (b) Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 1 k souhrnnému rozpočtu na rok 2008 – výkaz výdajů podle oddílů - oddíl III – Komise; Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity EU a další. Seznam „A“ položek je přílohou tohoto materiálu.

Vývoj jednání:

Slovinské předsednictví (dále SI PRES) navrhlo doplnění seznamu bodů o tzv. "balíček DPH", ke kterému byla dosažena politická shoda na úrovni Rady ECOFIN dne 4. prosince 2007.

Výsledek jednání:

Seznam A položek byl bez diskuse schválen včetně doplněného bodu (Balíček DPH).

 

Ad 3) Implementace Paktu stability a růstu - druhý balík konvergenčních a stabilizačních programů (Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Slovinsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko) - schválení Stanovisek Rady

Popis problematiky:

Rada ECOFIN pravidelně v prvních měsících roku vyhodnocuje konvergenční a stabilizační programy jednotlivých zemí. Následně Rada schvaluje svá Stanoviska k těmto programům. Na březnovém zasedání Rady byla zkoumána již druhá skupina členských zemí, resp. programů Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Irska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Malty, Slovinska, Portugalska, Rakouska, Řecka a Španělska. Diskuse nebyla vedena k jednotlivým programům, ale zaměřila se na horizontální témata s rozlišením na skupiny zemí podle stupně dosažení střednědobého rozpočtového cíle MTO . V rámci hodnocení českého konvergenčního programu Rada vyzvala ČR aby: i) využila pravděpodobně lepšího než očekávaného rozpočtového výsledku v roce 2007 a pokračováním omezování veřejných výdajů dosáhla většího snížení deficitu v roce 2008 pod hranici 3% HDP; ii) využila silného hospodářského růstu k urychlení fiskální konsolidace a k co nejrychlejšímu vytvoření bezpečnostního polštáře proti překročení limitu 3% HDP a urychlila dosažení stanoveného střednědobého cíle; iii) s ohledem na předpokládaný nárůst výdajů spojených se stárnutím obyvatelstva zlepšila dlouhodobou udržitelnost veřejných financí provedením nezbytné důchodové reformy a reformy systému zdravotní péče.

Vývoj jednání:

Evropská komise (EK) ve svém vystoupení ocenila včasné odevzdání programů (výjimkou jsou programy Belgie a Polska, které budou předány dodatečně z důvodu vnitropolitické situace) a panující příznivé ekonomické podmínky. Naopak upozornila na negativní jev, kdy tyto podmínky nejsou v řadě případů využívány k výraznější rozpočtové konsolidaci, včetně dodržování závazků strukturního snižování deficitů. Z hlediska dlouhodobé udržitelnosti EK vyzdvihla dosahované výsledky Dánska, Španělska, Irska, Slovinska a Kypru. V rámci hodnocení skupiny zemí, které již dosáhly MTO, upozornila EK na přehřívání ekonomiky u Bulharska a Lotyšska. U této skupiny zemí se též objevuje vyšší inflace a vysoké schodky běžného účtu platební bilance. V rámci skupiny zemí, které dosud nedosáhly MTO a kam patří i ČR (MTO je definováno na úrovni 1%), EK zhodnotila dosažený pokrok ve stabilizaci veřejných financí v roce 2007 a upozornila na nutnost zaměřit se na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, konkrétně provedením reforem důchodového systému a systému zdravotní péče.

Předseda Evropské centrální banky (ECB) J.-C. Trichet i předseda Hospodářského a finančního výboru (EFC) X.Musca (dále předseda EFC) vyjádřili s hodnocením EK souhlas a upozornili na potřebu provádět další strukturní reformy.

Následovala vystoupení jednotlivých členských států (dále ČS), které komentovaly prováděná opatření na národní úrovni v kontextu konvergenčních a stabilizačních programů. Na rozdíl od těchto států, které se zabývaly především domácími otázkami, komentovalo Švédsko dopady makroekonomického vývoje pobaltských zemí a prohlubování jejich vnějších nerovnováh, což může mít na Švédsko negativní dopady.

Výsledek jednání:

Rada ECOFIN schválila předložená Stanoviska Rady ke konvergenčním a stabilizačním programům. Hodnocené země též vyslovily souhlas s jejich zveřejněním.

 

Ad 4)   Příprava jarní Evropské rady ve dnech 13. - 14. března 2008

Ad 4a)  Hlavní směry hospodářské politiky a specifická doporučení - přijetí Zprávy Rady

Popis problematiky:

Ministrům Rady ECOFIN byly předloženy ke schválení návrhy Hlavních směrů hospodářské politiky (BEPGs) a specifických doporučení jako příspěvky pro jednání jarní Evropské rady ve dnech 13. a 14. března 2008. BEPGs představují obecný rámec pro stanovení priorit v rámci Lisabonské strategie a slouží jako vodítko pro členské státy při vypracování Národních programů reforem (NPR). Na předcházejících jednáních se ČS shodly, že stávající BEPGs není třeba příliš měnit. Důležité je zachovat jejich kontinuitu a stabilitu. Obsah BEPGs 2008 – 2010 je totožný s předchozí verzí, změny jsou navrhovány pouze u doprovodného textu tak, aby BEPGs lépe odpovídaly současné realitě a ambicím nového cyklu Lisabonské strategie. Na základě Zprávy o plnění Národního programu reforem 2007 navrhla EK pro ČR specifická doporučení, která jsou zaměřena na zlepšení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, zvýšení prostředků do vědy a výzkumu a pokračování v zavádění principů flexicurity. Nad oběma návrhy panovala mezi ČS při jednáních na nižší úrovni shoda, vyjma zohlednění doplňujících připomínek Evropského parlamentu (dále EP) podporované EK. Očekávalo se tudíž opětovné otevření této otázky na úrovni Rady ECOFIN.

Vývoj jednání:

EK znovu vystoupila s podporou požadavků EP a s návrhem na jejich zapracování  do textu BEPGs. EK upozornila na charakter návrhů (nejde o zásadní věcné změny) a na proceduru projednávání (připomínky EP nemohly být včas zohledněny vzhledem k pozdějšímu termínu projednávání v EP než v relevantních výborech Rady EU).

Předseda Eurogroup J.-C. Juncker předložil požadavek na úpravu integrovaného doporučení týkajícího se zemí eurozóny, kterou tato skupina schválila v rámci zasedání Eurogroup dne 3. března 2008 v předvečer jednání Rady ECOFIN.

Lucembursko upozornilo na potřebu lépe nastavit mechanismus projednávání BEPGs a dodržovat rozdělení kompetencí. Lucembursko rovněž podpořilo změny předložené EP v podobě návrhu EK. K podpoře návrhů EP se připojila i Itálie. Proti návrhu zapracování připomínek EP se postavily Německo, Španělsko, Rakousko, ČR a Velká Británie.

Výsledek jednání:

Ministři financí a hospodářství schválili předložené návrhy hlavních směrů hospodářské politiky i specifických doporučení. Akceptována byla pouze změna doporučení týkající se zemí eurozóny. Požadavkům EP vyhověno nebylo.

Ad 4b) Průběžná zpráva k otázkám finanční stability - přijetí Zprávy Rady

Popis problematiky:

Ministrům financí byla předložena ke schválení Průběžná zpráva k otázkám finanční stability, jejímž cílem je informovat jarní Evropskou radu o vývoji na finančních trzích od podzimu minulého roku a o podniknutých krocích pro zlepšování jak jejich fungování, tak lepší zajištění finanční stability EU. Průběžná zpráva (1) hodnotí poslední vývoj na finančních trzích a dopady na reálnou ekonomiku; (2) detailně nastiňuje probíhající i budoucí práce na podchycení finančních nestability; (3) představuje otázky pro posilování rámce finanční stability a (4) poukazuje též na mezinárodní aspekty spolupráce. Dále zpráva uvádí, že dopad posledního vývoje na finančních trzích do reálné ekonomiky by měl zůstat omezený. Další práci je nutné směřovat do oblastí (i) transparentnosti pro investory, trhy a regulátory; (ii) oceňovacích standardů, včetně segmentu nelikvidních aktiv; (iii) obezřetnostního rámce, risk managementu a dohledu; a (iv) fungování trhů, včetně ratingových agentur. Práce na posílení finančního rámce znamená pokračování zlepšování fungování dohledu nad finančním trhem EU, vytváření nástrojů pro řízení finančních krizí a nástrojů pro varování v případě hrozící krize. Vzhledem k současnému rozměru mezinárodních finančních transakcí je samozřejmě též nutná další práce na mezinárodní úrovni (Mezinárodní měnový fond, Basilejský výbor pro bankovní dohled, Fórum pro finanční stabilitu a další).

Vývoj jednání:

Předseda EFCX.Musca zdůraznil 4 oblasti další práce (viz výše) a zdůraznil prioritu pro volbu opatření, která nebudou mít legislativní charakter. EU by v některých aspektech neměla čekat na návrhy řešení na globální úrovni, kroky na zlepšení finanční stability je třeba podniknout na úrovni EU v co nejkratší době.

EK představila své Sdělení z 29. února 2008 (Evropský finanční systém: adaptace na změny, příspěvek Komise Evropské radě). Dopad posledního vývoje na finančních trzích do reálné ekonomiky by měl být omezený, zejména z důvodu dobrých ekonomických základů EU. EK se dále zaměřila na další práci, přičemž podpořila řešení navržená trhem, posílení důvěry na finančních trzích, revizi Směrnice o kapitálových přiměřenostech, řešení depozitních garančních schémat, schválení dohody o spolupráci při zvládání finančních krizí na jaře 2008, otázku vytvoření „college of supervisors“, posílení pravomocí výborů třetí úrovně Lamfalussyho procesu (dohledy na kapitálovým trhem, bankovním segmentem a sektorem pojišťovnictví) a vytváření systémů včasného varování.

V následných vystoupeních ČS zdůraznily jak potřebu dalších kroků na globální úrovni, tak na úrovni EU. Dále bylo krátce diskutováno o otázkách depozitních garančních schémat, ratingových agenturách a problematice dohledu. Nizozemí poukázalo na skutečnost, že dosud nebyly zveřejněny podrobné informace o všech ztrátách finančních institucí. Německo připomnělo riziko týkající se objemu prostředků v sekuritizovaných produktech,  a zdůraznilo nutnost zajistit transparentnost. Za klíčový krok považuje Německo revizi směrnice o kapitálové přiměřenosti.

Výsledek jednání:

Největší pozornost byla v diskusi ministrů věnována zvýšení transparentnosti trhů sekuritizovaných cenných papírů. V současné chvíli ČS upřednostňují řešení navržené soukromým sektorem před regulatorním řešením.

Ministři Rady ECOFIN schválili předloženou zprávu k finanční stabilitě, která bude zaslána jarní Evropské radě dopisem slovinského ministra financí A.Bajuka. Problematika finančních trhů bude též detailně diskutována na neformálním zasedání Rady ECOFIN v dubnu t.r. ve Slovinsku.

Ad 4c)  Státní investiční fondy - výměna názorů

Popis problematiky:

Rada ECOFIN též diskutovala v kontextu přípravy jarní Evropské rady otázku státních investičních fondů. O státních investičních fondech (dále SIF) se ve finančním světě a na úrovni MMF a OECD hovoří již několik let. Jedná se o státem zřizované a vlastněné fondy, které v současné době disponují dle odhadů cca 2,5 bilionu USD a během příštích dvou dekád se očekává suma až 10krát vyšší. Zdroje do těchto fondů plynou obvykle z přebytků obchodních či rozpočtových bilancí nebo z příjmů z prodeje komodit, především ropy . Problematika SIF se stala aktuální na úrovni EU zejména z následujících důvodů: (i) vlády některých ČS zvažují přijmout vlastní regulatorní kroky ohledně SIF, přičemž důvodem je skutečnost, že SIF se zaměřují na nákup podílů ve  strategicky významných společnostech; (ii) role SIF při rekapitalizaci některých finančních institucí postižených v souvislosti s otřesy na globálních finančních trzích a následnou úvěrovou krizí (investice SIF se odhadují ve výši 50 mld. USD) a (iii) netransparentnost jejich vlastnické struktury, rozhodovacích procesů a zodpovědnosti za uskutečňované aktivity. EK navrhla ve svém Sdělení, zveřejněném dne 28. února 2008, přijmout k SIF společný evropský přístup mj. vzhledem k tomu, že problematika SIF je diskutována na mezinárodní úrovni a vyžaduje mezinárodní řešení (zejména se jedná o zapojení na úrovni MMF a OECD) . Tento společný přístup by pak měl být založen na následujících pěti zásadách: (1) dodržování zásady otevřeného přístupu k investicím, a to nejen v rámci EU, ale i jinde ve světě, včetně třetích zemí, jež spravují SIF; (2) podpora další práce na mezinárodní úrovni (MMF a OECD); (3) použití nástrojů na úrovni EU a členských států; (4) dodržování povinností vyplývajících ze Smlouvy o ES a mezinárodních závazků, například v rámci WTO a (5) přiměřenost a transparentnost.

Vývoj jednání:

EK představila své Sdělení a zdůraznila potřebu společného evropského přístupu založeného na 5 výše uvedených principech. EK též podpořila práci na kodexech připravovaných MMF, resp. OECD a varovala před přijímáním opatření ochranářského charakteru na úrovni jednotlivých ČS. EK připomněla, že EU vždy těžila právě ze svého liberálního přístupu k volnému pohybu kapitálu. EK naopak nepodpořila aplikaci principů také na fondy „obdobného charakteru“, jak navrhlo SI PRES ve svém dopise jarní Evropské radě.

Předseda EFC X. Musca nastolil otázky, které je třeba diskutovat a které se týkají: 1) vyjasnění role EU a jednotlivých ČS v reakci na investice SIF; 2) nakládání s obdobnými subjekty vlastněnými státem jako jsou SIF a 3) sankcí, v případě nerespektování dobrovolného kodexu pro SIF.V následných vystoupeních ČS podpořily navržený přístup EK k SIF. Řada ČS zároveň podpořila EK v apelu na PRES, aby z návrhu dopisu pro jarní Evropskou radu vypustilo zmínku ohledně aplikace pěti principů na fondy obdobného charakteru. Rakousko, Velká Británie a Nizozemí zdůraznily potřebu zachovat EU otevřenou zahraničním investicím, tudíž nabádaly k opatrnosti při vysílání signálu ohledně SIF vůči třetím zemím. Polsko vyjádřilo určitou skepsi ohledně přílišného zdůrazňování společného evropského postupu, který v konkrétních případech může z bezpečnostních a ekonomických důvodů bránit přijetí kroků na národní úrovni.

Výsledek jednání:

Vzhledem k tomu, že problematika SIF je diskutována na mezinárodní úrovni a vyžaduje tudíž mezinárodní řešení, byl návrh EK zaujmout k SIF společný evropský přístup Radou ECOFIN podpořen. Zároveň řada ČS společně s EK požádala PRES o vypuštění předposlední věty návrhu dopisu Evropské radě k problematice SIF týkající se uplatnění principů k SIF na obdobné fondy. Rada ECOFIN zároveň podpořila další kroky vedoucí k přijetí kodexu chování SIF na mezinárodní úrovni. Určitá nejistota však přetrvává v následné vynutitelnosti tohoto kodexu, včetně uplatnění případných sankcí za jeho nedodržování.

 

Ad 5)  Souhrnný rozpočet Společenství - Priority Rady pro návrh rozpočtu pro rok 2009  - přijetí Závěrů Rady

Popis problematiky:

Rada ECOFIN pravidelně vydává své zásady (priority) pro rozpočet EU nadcházejícího roku. V současném návrhu Rada připomíná, že rok 2009 bude hrát zásadní roli pro plnění priorit a cílů EU, neboť čerpání většiny programů EU by mělo dosáhnout standardní rychlosti. Důležitým faktorem k hladkému průběhu rozpočtového procesu je kvalitní spolupráce mezi Radou, EP a EK. Rada rovněž zdůrazňuje potřebu stálého monitorování a zlepšování implementace a efektivnosti rozpočtu a podtrhuje důležitost reprioritizace a realokace prostředků jako primárního nástroje pro flexibilitu rozpočtu. ČS a EK by se měly snažit o realistické odhady, přičemž EK nadále zůstává odpovědná za to, že výše prostředků uvedená v Předběžném návrhu rozpočtu plně odráží potřeby a absorpční kapacitu.  Rada zdůrazňuje potřebu monitorování financování decentralizovaných agentur, aby u nich nedošlo k nevyužití rozpočtovaných prostředků a u výkonných agentur Rada mj. upozorňuje, že hodlá monitorovat jak vznik a řízení těchto agentur, tak implementaci jejich rozpočtu včetně účelově vázaných příjmů.

Vývoj jednání:

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

Výsledek jednání:

Předložené Závěry Rady k zásadám pro rozpočet EU pro rok 2009 byly březnovou Radou ECOFIN schváleny a budou postoupeny EK a EP.

 

Ad 6) Daňové otázky

Ad 6a) Boj proti daňovým podvodům - přijetí Závěrů Rady

Popis problematiky:

Ministrům byly předloženy ke schválení Závěry Rady k boji proti daňovým podvodům reagující na sdělení EK o opatřeních ke změně systému DPH pro boj proti daňovým podvodům. Ve svém Sdělení EK zveřejnila výsledky studie dvou identifikovaných „dalekosáhlých opatření“, a to zdanění intrakomunitárních dodávek a zavedení plošného reverse-charge mechanismu (včetně možnosti pilotního projektu). V navržených Závěrech Rada primárně vyzývá ČS a EK pokračovat v práci na tzv. „shodnutých opatřeních“ výrazně nezasahujících do stávajícího systému DPH a spočívajících v posílení správy daní a zlepšení administrativní spolupráce mezi členskými státy. Dále Rada navrhuje do konce roku 2011 revidovat možnost zavedení „dalekosáhlých opatření“, a to po vyhodnocení efektivnosti „shodnutých opatření“. S návrhem Závěrů vyslovily na pracovní úrovni nesouhlas Německo a Rakousko, které jakožto jediní zastánci reverse-charge mechanismu nebyli spokojeni s odsunutím rozhodnutí o možnosti pilotního projektu, očekávalo se předložení nového návrhu Závěrů ze strany Rakouska.

Vývoj jednání:

Krátce před jednáním předložilo Rakousko svou další verzi návrhu Závěrů Rady, ve které byl uveden rok 2009 jako termín pro dosažení politické shody a předložení příslušného legislativního návrhu ohledně pilotního projektu reverse-charge mechanismu.

EK představila své Sdělení o opatřeních ke změně systému DPH pro boj proti podvodům. Následně EK požádala ministry financí o pokyn, jak má dále v otázce boje proti daňovým únikům pokračovat.
SI PRES představilo návrh Závěrů Rady, které dle jeho názoru odráží stanoviska většiny ČS prezentovaná na nižších úrovních.

V následné diskusi Německo a Rakousko argumentovaly pro nutnost spuštění pilotního projektu v co nejbližší době a požadovaly změnu Závěrů Rady dle návrhu Rakouska.

Proti úpravám v Závěrech Rady představených SI PRES se postavily Itálie, Francie, Finsko a Portugalsko. Švédsko podpořilo Rakousko v tom smyslu, že pokud má nějaký stát zájem spustit pilotní projekt, neměly by mu v tom ostatní státy bránit.

EK sdělila, že je připravena předložit legislativní návrh ke spuštění pilotního projektu systému reverse-charge během několika měsíců., pokud k tomu dostane pokyn od Rady.

Výsledek jednání:

SI PRES diskusi uzavřelo konstatováním, že se bude pokračovat v další analýze této problematiky (zejména možného spuštění pilotního projektu) a že se k této otázce ještě vrátí, pravděpodobně na červnovém zasedání Rady ministrů ECOFIN. Z důvodu rozdílných stanovisek ČS nebylo možné schválit Závěry Rady.

Ad 6b) Zdanění úspor - současný stav projednávání

Popis problematiky:

Ministři financí a hospodářství byli informováni ze strany EK o současném stavu projednávání dohod o aplikaci rovnocenných opatření ke zdaňování úroků z úspor (jak jsou zavedeny ve směrnici 2003/48/ES) na úrovni Evropská komise – třetí země (konkrétně Hongkong, Singapur a Macao). Na základě směrnice 2003/48/ES podléhají úroky z úspor vyplácené fyzickým osobám v jednom členském státě zdanění pouze v ČS daňového rezidentství příjemce. ČS mezi sebou navzájem zajišťují potřebnou výměnu informací nezbytnou k aplikaci tohoto pravidla zdanění. Bylo očekáváno též otevření diskuse k novelizaci směrnice 2003/48/ES o zdaňování úroků z úspor, a to v souvislosti s nedávno odhaleným případem daňových úniků německých občanů ukládajících své příjmy v Lichtenštejnsku.

Vývoj jednání:

EK  informovala o stavu jednání s jednotlivými státy. V případě Hongkongu brzdí pokrok národní legislativa, dle níž země nezdaňuje úspory a nemá právo vyměňovat informace. Hongkong také odmítá uzavírat smlouvy o zamezení dvojího zdanění se začleněním nového čl. 26 Modelové úmluvy OECD o výměně informací. EK nepřímo apelovala na členské státy, aby neuzavíraly s Hongkongem smlouvy bez dostatečné výměny informací, neboť se tak snižuje motivace Hongkongu uzavřít dohodu s ES v oblasti zdanění úroků z úspor. Ohledně Singapuru EK uvedla, že Singapur má již vybudovanou síť smluv o zamezení dvojího zdanění a že jej lze přesvědčit, aby uzavřelo s ES dohodu o výměně informací o zdanění úroků z úspor, pouze v případě, že z toho bude mít jeho podnikatelský sektor nějaký prospěch.

Dále se EK dotázala ministrů financí, zda se domnívají, že je třeba posílit stávající legislativní úpravu této problematiky (zejména obsaženou ve směrnici 2003/48/ES), aby se do budoucna předešlo vyhýbání se daňovým povinnostem. V této souvislosti vyjádřila EK ochotu zrychlit práci na přípravě zprávy o fungování směrnice (EK má povinnost předkládat Zprávu každé tři roky), následně předložit příslušnou legislativní změnu směrnice a otevřít jednání se třetími zeměmi, aby přijaly tutéž úpravu. Zároveň je EK připravena urychlit práci na novelizaci směrnice 77/799/EHS o spolupráci v oblasti přímých daní.

V následující diskusi ČS řada zemí podpořila EK v další práci na negociacích dohod o výměně informací v oblasti zdanění úroků z úspor s třetími státy a zároveň zdůraznila nutnost pokročit a urychlit novelizaci směrnice 2003/48/ES. Velká Británie a Francie navíc vystoupily proti uzavírání dohod o zamezení dvojího zdanění bez dostatečně zajištěné výměny informací. Rakousko upozornilo, že nelze zapomínat, že jakékoli rozšíření rozsahu směrnice 2003/48/ES musí být doprovázeno rozšířením rozsahu již uzavřených dohod se třetími zeměmi. Lucembursko uvedlo, že čl. 18 směrnice 2003/48/ES stanoví povinnost EK vypracovat po třech letech fungování směrnice zprávu, nikoliv novelu. Dle Lucemburska nelze nic uspíšit a je třeba počkat na obsah zprávy. Lucembursko upozornilo též na skutečnost, že po přijetí směrnice 2003/48/ES se velký objem peněžních prostředků přesunul do Macaa, Singapuru a Hongkongu, a proto nelze nechat tyto země stranou od výměny informací. Německo konstatovalo, že řada ČS uzavírá smlouvy o zamezení dvojího zdanění s daňovými ráji, které neodpovídají standardům OECD. Německo dále uvedlo, že je odhodláno vyřešit problém s Lichtenštejnskem, které má tuzemskou legislativu nastavenou tak, že podporuje podvodné jednání v Německu. Pokud se jedná o rozšíření směrnice 2003/48/ES, Německo snahy EK v této oblasti velmi podporuje, konkrétně by dle Německa měla být rozšířena působnost směrnice také na právnické osoby a další kapitálový majetek (zejména dividendy). Dle Německa by EK měla zrychlit práci v této oblasti. Při uzavírání dohod mezi EU a třetími státy o výměně informací o zdanění úroků z úspor je nutno vzít do úvahy kroky OECD, které v této oblasti podniká.

Výsledek jednání:

PRES uzavřelo diskusi konstatováním, že ČS podpořily EK v dalším vyjednávání dohod o výměně informací v oblasti zdaňování úroků z úspor s Hongkongem, Singapurem a Macaem. Dále ČS požádaly EK, aby urychlila práci na přípravě zprávy o fungování směrnice 2003/48/ES o zdaňování úroků z úspor a předložila zprávu ministrům alespoň ústně nejpozději na květnovém zasedání Rady ECOFIN.

 

Ad 7) Ostatní - Ekologické zdanění - prezentace ze zasedání pracovní skupiny

Popis problematiky:

Ve dnech 24. - 26. února 2008 se ve Slovinsku uskutečnilo neformální zasedání pracovní skupiny pro daňové otázky na vyšší úrovni, kde se projednávala 3 témata: (1) nové ekologické daně a jejich provázání na obchodování s emisními povolenkami, (2) ekologické aspekty zdanění dopravy a (3) daňové pobídky k ochraně životního prostředí.

Vývoj jednání:

Bez diskuse.

Výsledek jednání:

SI PRES předloží v nejbližší době ČS materiál shrnující výsledky zasedání výše uvedené pracovní skupiny.

 

Další části jednání

Ad a) Hospodářská a finanční situace (pracovní snídaně)

Popis problematiky:

Předmětem diskuse v rámci pracovní snídaně byla současná hospodářská situace (zejména se zaměřením na inflaci a vývoj cen komodit – ropy a potravin) a situace na  finančních trzích. Očekávala se též informace ze strany EK k předběžné prognóze EK, ve které snižuje odhad růstu HDP v EU pro rok 2008 na 2% (z původních 2,4%). Očekávaná inflace byla z důvodů externích šoků zvýšena na 2,9%, na konci roku 2008 se může pohybovat na úrovni 2,5%.

Vývoj jednání:

EK prezentovala svou předběžnou prognózu. EK věří, že zvýšení inflace je pouze dočasným jevem, zatím nepozoruje žádné druhotné efekty. Co se týče cen potravin, ke zvyšování přispělo zejména sucho a neúroda v Austrálii, růst poptávky v Číně, Indii a Brazílii a růst poptávky po bio-produktech (zejména po bio-naftě v USA). Pokud jde o ceny ropy, lze očekávat, že se budou držet na vysoké úrovni. Negativní zprávou je, že se podle ECB začínají zvyšovat inflační očekávání, což by v budoucnosti znesnadňovalo boj s inflací. ECB také poukázala na nutnost dalších liberalizačních kroků a reformy zemědělské politiky –v tomto smyslu vítá tzv. Health check prováděný EK. Problémem je též pokles spotřebitelské a investorské důvěry v poslední době. Přímé dopady světových finančních turbulencí do reálné ekonomiky EU jsou omezené, částečně zasaženy byly jen samotné finanční trhy. Z následující diskuse bylo patrné, že ČS pokládají vývoj cen ropy a potravin za závažnou otázku a výzvu pro hospodářskou politiku. Zazněla rovněž podpora pravidelného hlášení o stavu zásob ropy (iniciativa JODI).

Výsledek jednání:

Ministři budou vývoj cen komodit nadále sledovat. Důsledkům cenového vývoje včetně distribučních dopadů a adekvátní reakci politik by se měl věnovat Výbor pro hospodářskou politiku.

Ad b) Světová celní organizace - volba generálního sekretáře (pracovní oběd)

Popis problematiky:

V červnu 2008 se v rámci zasedání Rady Světové celní organizace (WCO) v Bruselu uskuteční volba nového generálního tajemníka organizace, který se ujme své funkce od 1. ledna 2009. V současnou chvíli je na tuto pozici nominováno 8 kandidátů, z toho 6 kandidátů je zeměmi EU, což zhoršuje šance každého z nich na zvolení. Výzva komisaře Kovácse směřuje k dosažení shody na společném kandidátovi EU.

Vývoj jednání:

Bez diskuse.

Výsledek jednání:

Projednávání tohoto bodu bylo odloženo na zasedání Rady ECOFIN v květnu t.r.

Ad c) Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) (pracovní oběd)

Popis problematiky:

Hlavním tématem pro diskusi byla volba nového prezidenta banky. Počátkem července 2008 vyprší druhý čtyřletý mandát současnému prezidentovi EBRD Jeanu Lemierrovi (FR), který již oficiálně potvrdil, že nehodlá usilovat o své znovuzvolení. ČR jako první oznámila Radě ministrů financí EU v únoru 2008 úmysl nominovat vlastního kandidáta na post prezidenta EBRD. Vláda České republiky dne 25.2.2008 oficiálně oznámila nominaci dosavadního guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmy, který kandidaturu přijal. Své kandidáty nominovaly také Německo, Polsko, Maďarsko a Řecko. Dalšími očekávanými body jednání byly otázky budoucnosti EBRD, konkrétně otázky týkající se rozšíření aktivit banky do Turecka, otázka dlouhodobého směřování banky a též vztah banky k ostatním mezinárodním institucím.

Výsledek jednání:

Ministři financí na základě hlasování (Eurogroup vpředvečer jednání Rady ministrů financí jednomyslně podpořila německého kandidáta) přijali rozhodnutí, že společným kandidátem EU bude německý kandidát Thomas Mirow – státní tajemník ministra financí.

Doporučované

Nejčtenější