Novinky

3. června 2008 Lucemburk - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

oddělení 5301 - Koordinace agendy EU
oddělení 5301 - Koordinace agendy EU

Vydáno

 • Tisková zpráva
 • Zahraniční sektor
 • Mimořádný Ecofin

Dne 3. června 2008 proběhlo v Lucemburku jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena náměstkem ministra financí Ing. Tomášem Zídkem. Na okraji jednání se uskutečnilo výroční zasedání Rady guvernérů EIB.

Jednání Rady ECOFIN dne 3. června 2008 mělo následující program:

Řádné jednání Rady ECOFIN:

 1. Přijetí předběžného pořadu jednání
 2. Schválení seznamu bodů „A“
 3. Provádění Paktu stability a růstu– ukončení EDP vůči ČR, Itálii, Portugalsku a Slovensku
 4. EMU@10 (10 let Hospodářské a měnové unie) – výměna názorů
 5. Konvergenční zprávy Komise a ECB – výměna názorů
 6. Příprava Evropské rady (19.-20.6.08) – Ceny potravin – výměna názorů
 7. Finanční služby
   a) Zúčtování a vypořádání cenných papírů – závěry Rady
   b) Solvency II – zpráva o pokroku
   c) Deposit guarantee schemes – orientační rozprava
 8. Daně
   a) DPH u finančních a pojišťovacích služeb – zpráva o pokroku
   b) Spotřební daně–návrh směrnice o obecné úpravě spotřební daně –zpráva o pokroku
   c) Zpráva skupiny Code of Conduct (business taxation) – závěry Rady
 9. Různé - Pracovní programy evropských výborů dohledu

Další části jednání:

 • Debriefing z Eurogroup a situace na finančních trzích (pracovní oběd)

Na okraji jednání:

 • Výroční zasedání Rady guvernérů EIB

 

K jednotlivým bodům:

2) Schválení seznamu „A“ položek

Popis problematiky:

Na úvod každého řádného zasedání Rady EU je zařazeno schválení seznamu tzv. „A“ položek, tzn. bodů, u kterých bylo dosaženo konsensu na nižších úrovních jednání (především COREPER I, II).

Výsledek jednání:

Seznam A položek byl Radou ECOFIN schválen a je uveden v příloze.

 

3) Provádění Paktu stability a růstu – ukončení EDP vůči ČR, Itálii, Portugalsku a Slovensku

Popis problematiky:

V rámci mnohostranného rozpočtového dohledu a pravidel Paktu stability a růstu bylo navrženo ukončení postupu při nadměrném schodku (EDP) vůči následujícím zemím: ČR, Itálie, Portugalsko a Slovensko. Těmto zemím se v roce 2007 podařilo snížit vládní deficit pod referenční hodnotu 3%. Slovensko ukončením EDP splnilo poslední podmínku pro vstup do eurozóny. V EDP v této chvíli zbývají pouze dvě země - Polsko a Maďarsko, přičemž u Polska bude návrh na ukončení postupu předložen v nejbližších týdnech v návaznosti na hodnocení konvergenčního programu.

Vývoj jednání:

Evropská komise (EK) krátce představila vývoj ve čtyřech dotčených ekonomikách. U všech zemí lze pozorovat polevení v konsolidaci v horizontu příštích dvou let, nicméně nadměrný schodek odstranily věrohodně a udržitelně. U České republiky EK poukázala na nedořešenou otázku dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Ohledně Slovenska EK uvedla, že roční snižování strukturálního deficitu o 0,5% HDP dle pravidel Paktu si vyžádá další strukturální reformy. ECB obecně vyjádřila souhlas s hodnocením EK, plánované další snižování deficitu u dotyčných států však označila za nedostatečné. U ČR vidí ECB jako problém strukturální deficit. Navíc pokrok ke střednědobému rozpočtovému cíli (MTO) je příliš pomalý a měl by být urychlen.

Vystoupení členských států:

Vystoupilo pouze Portugalsko s krátkou informací o fiskálním výhledu na tento rok.

Výsledek jednání:

Rozhodnutí Rady o odvolání postupu při nadměrném schodku u ČR, Itálie, Portugalska a Slovenska byla přijata.

 

4) EMU@10 (10 let Hospodářské a měnové unie) – výměna názorů

Popis problematiky:

Rada ECOFIN vedla orientační diskusi ke zprávě, kterou vydala EK k 10. výročí založení hospodářské a měnové unie (HMU). Zpráva hodnotí úspěchy společné měny za deset let její existence, definuje výzvy do budoucna a podává návrhy na zlepšení fungování HMU do budoucna. EK strukturuje své návrhy do tří pilířů: v domácím pilíři je třeba posílit dohled a koordinaci fiskálních politik, zaměřit se na kvalitu veřejných financí a dlouhodobou udržitelnost a lépe zapojit strukturální reformy do celkové koordinace politik; ve vnějším pilíři je cílem posílit mezinárodní roli eurozóny; třetím pilířem pak je oblast řízení HMU. Hlubší diskuse k návrhům by měla proběhnout v 2. polovině t.r.

Vývoj jednání:

EK (komisař J. Almunia) označila za úspěch eura vytvoření 16 mil. nových pracovních míst v eurozóně, větší stabilitu, nižší úrokové sazby, vyšší investice a lepší ochranu před vnějšími šoky. Problémem zůstává nízký potenciální růstu a horší vývoj produktivity než ve srovnatelných ekonomikách. Určité nedostatky lze nalézt i v koordinaci hospodářských politik a dohledu. Euro je druhou rezervní měnou světa, z čehož plyne potřeba jednotného hlasu navenek. Dále EK stručně popsala tři pilíře svých návrhů a navrhla, aby se téma HMU dostalo do závěrů Evropské rady. ECB (L. Papademos) vyslovila souhlas s hodnocením EK. Mezi problémy zmínila nízký potenciální produkt a distribuci bohatství - to však nejsou oblasti, které by mělo vyřešit euro. Institucionální uspořádání funguje dobře, nicméně posílení eurozóny je nutností. V domácím pilíři má EK podporu ECB. Ve vnějším pilíři je třeba si uvědomit, že role eura je především řízená trhem a nejde o cíl ECB. V pilíři řízení je v pořádku, že se uvažuje o meziinstitucionálním dialogu v oblastech mimo měnovou politiku, nicméně odpovědnost ECB musí zůstat na současném stavu. ECB rovněž upozornila na vydání svého buletinu k tomuto tématu (doplněk zprávy EK). Předseda Hospodářského a finančního výboru (EFC) X. Musca požádal o politické zadání, na které oblasti z celkových asi 20 návrhů se má EFC zaměřit.

Vystoupení členských států:

Francie vyslovila podporu všem návrhům EK, nicméně uvedla, že je mezi nimi třeba stanovit priority. Dle Francie by se danou problematikou měla zabývat zvláštní pracovní skupina. Během svého předsednictví se Francie hodlá zaměřit na roli Eurogroup a Rady ECOFIN.

Výsledek jednání:

Ministři schválili dopis předsedy Rady ECOFIN Evropské radě, v němž jsou vyjádřeny přínosy eura i připravenost Rady analyzovat možnosti zlepšení fungování HMU. Slovinské předsednictví (SI PRES) označilo dopis za otevření diskuse k otázce fungování HMU.

 

5) Konvergenční zprávy Komise a ECB – výměna názorů

Popis problematiky:

Konvergenční zprávy hodnotí v pravidelném dvouletém cyklu pokrok členských zemí stojících mimo eurozónu v hospodářské konvergenci se zeměmi eurozóny a slučitelnosti právního rámce jejich centrálního bankovnictví se Smlouvou a statutem ECB. V letošních zprávách bylo nejdůležitější hodnocení Slovenska, které dle EK i ECB úspěšně splnilo nezbytná maastrichtská kritéria a může vstoupit do eurozóny. Pokud jde o ČR, ta v současnosti nesplňuje inflační kritérium a kritérium směnného kurzu, neboť není zapojena do ERM II. Ohledně Slovenska ministři na jednání schvalovali dopis předsedy Rady ECOFIN adresovaný Radě ve složení hlav států a vlád, která bude zasedat 19.-20. června 2008. Oficiální rozhodnutí o přijetí Slovenska do eurozóny padne na červencovém zasedání Rady ECOFIN (dne 8. 7. 2008) poté, co se k němu vyjádří i Evropský parlament.

Vývoj jednání:

EK i ECB upozornily, že u Slovenska by mohla být problémem udržitelnost inflace. Nedávná revalvace slovenské koruny sice ulevila inflačním tlakům, to je však dočasné a po zafixování kurzu zmizí tlumící efekt apreciace měny. Navíc se Slovensko nachází v pozici velmi napjatého trhu práce, vyšší ceny energií se ještě plně nepromítly do ostatních cen, a dochází k rychlému dohánění ostatních ekonomik. V případě rostoucích inflačních rizik je nutná adekvátní reakce vlády, ke které se Slovensko zavázalo. ECB rovněž uvedla, že inflace je novým problémem u všech posuzovaných států. Předseda EFC X. Musca podpořil přijetí eura na Slovensku a uvedl, že se výbor EFC na inflaci podrobněji zaměří.

Vystoupení členských států:

Slovensko v krátkém vystoupení přivítalo návrh rozhodnutí Rady a zopakovalo své plány v oblasti fiskální politiky (dosažení střednědobého rozpočtového cíle deficitu 0,8 % HDP v roce 2011) a strukturálních reforem.

Výsledek jednání:

Ministři schválili znění dopisu pro Evropskou radu. Na návrh předsedy EFC byla do dopisu doplněna věta o prospěšnosti posunu centrální parity slovenské koruny jakožto protiinflačního opatření.

 

6) Příprava Evropské rady (19.-20.6.08) – Ceny potravin – výměna názorů

Popis problematiky:

V rámci přípravy nadcházející Evropské rady ministři financí diskutovali o adekvátní reakci politik na vysoké ceny potravin. Současný nárůst cen potravin, který je způsoben jak poptávkovými, tak nabídkovými faktory (převážně strukturálního charakteru), dopadá zejména na nízko-příjmové domácnosti v EU i ve světě a je důvodem ke znepokojení. V podkladovém dokumentu se navrhují kroky v krátkém období, středním až dlouhém období a rovněž mezinárodní akce. Na nižších úrovních jednání se nepodařilo dosáhnout dohody ohledně textu týkajícího se posílení tržní orientace společné zemědělské politiky (SZP), proto byl dokument na jednání Rady ECOFIN předložen jako sdělení předsednictví.

Vývoj jednání:

EK (komisař J. Almunia) připomněla své sdělení z 20. 5. 2008 „Tackling the challenge of rising food prices - Directions for EU action“. Reakce by se dle EK měly zaměřit na řešení krátkodobých a střednědobých dopadů cenových šoků a zmírnění dopadů na chudé části světa. Je rovněž potřeba se zabývat biopalivy 2. generace, které si nevyžádají tak vekou plošnou výměru, a politikou otevřeného obchodu, tj. uzavřít jednání z Dauhá v rámci WTO. EK (komisaře McCreevy) dále vyslovila silný nesouhlas s tvrzením, že za současnými vysokými cenami potravin je spekulativní kapitál. Legislativní intervence zaměřené na restrikce spekulativních obchodů na trhu se zemědělskými komoditami by dle EK mohly vést k závažným negativním ekonomickým dopadům. Předseda Výboru pro hospodářskou politiku (EPC) Ch.Kastrop nabídl, že EPC bude tuto problematiku detailněji sledovat, včetně cen energií. Co se týče reakce na současnou situaci, podpořil spíše implementaci politik, které povedou k snížení tlaku na ceny zemědělských komodit než poskytování kompenzací. ECB zdůraznila, že ačkoliv jsou současné ceny potravin zdrojem obav, neboť mohou ovlivnit jádrovou inflaci, v historické perspektivě nejsou zase až tak vysoké.

Vystoupení členských států:

Většina členských států se vyslovila pro to, aby se Evropská rada zabývala i cenami ropy a energií. Jeden stát (Rakousko) uvedl, že energetika by si zasloužila podobný Health Check jako SZP. Několik států poukázalo na nutnost hledání řešení pro nízko-příjmové domácnosti a také pomoci třetímu světu. Více států se domnívá, že ve světle cen potravin je třeba se zabývat politikou pro biopaliva. Jeden stát (Francie) uvedl, že zvažuje zdanění spekulativních nákupů zemědělských komodit. Další stát (Velká Británie vyzval k dokončení jednání z Dauhá a vytvoření společné mezinárodní strategie, jak se s fenoménem cen potravin vyrovnat. Více států poukázalo na roli SZP, některé (Velká Británie, Nizozemí) se vyslovily pro její změny ve směru větší tržní orientace. Z více úst zazněla i potřeba zvýšit výrobní kapacitu (zejména v rozvojových zemích) a tím i nabídku potravin.

Výsledek jednání:

Přes ideologické rozpory (zejména v oblasti SZP) se podařilo dospět ke kompromisu a ze sdělení předsednictví se stalo sdělení Rady ECOFIN pro Evropskou radu, do nějž byly doplněny výsledky diskuse. Ministři se shodli, že krátkodobé kroky jednotlivých ČS by měly být cílené a nedaňového charakteru,  v duchu již dříve uzavřené Manchesterské dohody z roku 2005 k cenám ropy. EK by měla dále monitorovat vývoj na trzích s komoditami a analyzovat jejich dopad na vývoj cen. Ve střednědobém horizontu je třeba zlepšit tržní orientaci SZP, zajistit udržitelnost produkce biopaliv, zvýšit produktivitu v zemědělství a konkurenceschopnost v maloobchodě. Na mezinárodní úrovni je nutné zajistit společnou koordinovanou mezinárodní reakci na současný vývoj uzavřením rovnovážné dohody v jednáních z Dauhá, podporovat udržitelnou produkci biopaliv a pracovat s mezinárodními institucemi na pomoci nejpostiženějším oblastem.

 

7) Finanční služby

7a) Zúčtování a vypořádání cenných papírů – závěry Rady

Popis problematiky:

Stávající úprava jednotného evropského kapitálového trhu se neslučuje s roztříštěností evropského odvětví vypořádacích služeb při obchodování s cennými papíry. Z tohoto důvodu vznikly v posledních letech dílčí iniciativy, které jsou předmětem pravidelného monitorování a vyhodnocování ze strany EK, Rady ECOFIN a ECB. Jedná se především o následující čtyři iniciativy: Kodex chování, projekt ECB Target2-Securities, odstraňování Giovanniniho bariér a standardy ESCB-CESR .

Vývoj jednání a vystoupení členských států:

ECB zdůraznila, že CSDs (centrální depositáři) musí při konzultacích jasně vyjádřit své stanovisko k projekt Target2-Securities. ECB dále informovala, že v červnu 2008 Rada guvernérů rozhodne s konečnou platností, zda bude v projektu Target2-Securities pokračovat či nikoliv. EK připomněla zejména nutnost dokončit práce na odstraňování Giovanniniho bariér, především pak bariér daňové povahy (EK dle závěrů plánuje přijmout na začátku roku 2009 doporučení k postupům srážkové daně) a právní povahy (EK přislíbila připravit dokument k této záležitosti). Žádný členský stát nevystoupil.

Výsledek jednání:

Závěry Rady k problematice zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry byly beze změn schváleny.

7b) Solvency II – zpráva o pokroku

Popis problematiky:

V současné době již nevyhovuje stávající režim regulující pojistný sektor, a proto Evropská komise navrhuje zavést režim nový, označovaný jako Solventnost II. Ten plně odráží poslední vývoj v obezřetnostním dohledu, aktuárských vědách a řízení rizik. Revize stávajícího režimu byla zároveň využita k tomu, aby 13 dnes platných směrnic, upravujících oblast pojišťovnictví (životní a neživotní pojištění a zajištění), bylo zahrnuto do jednoho dokumentu spolu s novým režimem solventnosti.

Rada ECOFIN byla na svém červnovém zasedání informována o pokroku v projednávání návrhu směrnice Solventnost II. Původně SI PRES plánovalo na konci svého předsednictví schválit v Radě tzv. obecný přístup, což se v průběhu vyjednávání ukázalo jako nereálné vzhledem k tomu, že skupina dvanácti států předložila alternativní návrh k návrhu EK ve věci výkonu dozoru nad skupinami a s tím související skupinové podpory (Group Support Regime).

Vývoj jednání:

SI PRES úvodem konstatovalo, že projednávání zdaleka není u konce a bude pokračovat za FR PRES. EK vyjádřila spokojenost s množstvím bodů, které se podařilo za SI PRES ukončit, a vyjádřila přesvědčení, že se vyjednávání podaří dokončit ještě za FR PRES. V září bude o pozměňovacích návrzích k návrhu směrnice hlasovat parlamentní výbor ECON a následně v listopadu plenární zasedání Evropského parlamentu.

Vystoupení členských států:

Státy, které vystoupily v diskusi ocenily práci SI PRES a zdůraznily aspekty, kterým přikládají zvláštní význam (vyjasnění role a rozdělení pravomocí home/host dozorových orgánů či ochrana pojistníků).

Výsledek jednání:

Rada ECOFIN vzala zprávu o pokroku na vědomí. SI PRES vyzvalo členské státy i EK k větší flexibilitě při vyjednávání, aby bylo možno předsevzatý termín ukončení negociací (listopad 2008) splnit.

7c) Deposit guarantee schemes (restricted session) – orientační rozprava

Popis problematiky:

Systémy pojištění vkladů (DGS) jsou v EU založena na tzv. minimální harmonizaci. Členské státy si mohou na národní úrovni upravit fungování DGS dle svých potřeb, při respektování základních principů stanovených směrnicí 94/19/ES.

Poslední vývoj na finančních trzích poukázal na důležitost DGS pro zachování důvěry v bankovní systém. Otevřela se proto diskuse o fungování DGS v EU, včetně otázky, zda je současná úroveň harmonizace dostatečná.

Přitom se věnuje pozornost těmto klíčových prvkům: rychlost výplaty náhrad pojištěných vkladů a přiměřená úroveň krytí; adekvátní informování vkladatelů o existenci DGS; definice vkladu a její možné přizpůsobení současnému stupni vývoje finančních produktů; dále možnost tzv. topping-up (vstup pobočky zahraniční banky do DGS hostitelské země z důvodu nižší úrovně ochrany vkladatelů v mateřské zemi) a rizikově vážené příspěvky. Zároveň se vede debata o způsobu a metodách financování DGS.

Vývoj jednání:

SI PRES úvodem připomnělo, že závazek diskutovat problematiku DGS vyplývá ze závěrů Rady ECOFIN z října 2007. SI PRES zdůraznilo, že je třeba zachovat flexibilitu DGS a zároveň zajistit stejné podmínky nejen pro banky, ale i pro spotřebitele. EK připustila, že není realistické ve střednědobém horizontu přistoupit k maximální harmonizaci DGS na úrovni EU. Zároveň uznala, že DGS nejsou schopny předcházet krachům velkých evropských bank, u nichž je výše vkladů v řádu stovek miliard EUR. DGS je nutno považovat pouze za jeden z nástrojů, které jsou k dispozici pro zajištění důvěry klientů bank. ECB považuje za zásadní posílení interoperability schémat DGS na úrovni EU. ECB zároveň připomněla, že problematika DGS je velice intenzivně diskutována i na mezinárodní úrovni.

Vystoupení jednotlivých ČS:

Většina ČS, které vystoupily v diskusi se rovněž vyslovila pro zachování flexibility na národní úrovni. Někteří ministři také zdůraznili nezbytnost podrobných analýz před tím, než se rozhodneme jakýmkoliv způsobem DGS na úrovni EU reformovat. Zazněl také názor, že práce v DGS by se měla zaměřit na přeshraniční interoperabilitu systémů.

Výsledek jednání:

Problematika DGS by měla být diskutována v průběhu roku 2008 v pracovních orgánech Rady a EK. EK připraví na podzim 2008 k DGS sdělení, které bude Rada ECOFIN diskutovat za FR PRES.

 

8) Daně

8a) DPH u finančních a pojišťovacích služeb – zpráva o pokroku

Popis problematiky:

Rada ECOFIN byla informována o pokroku v projednávání návrhu novely směrnice o DPH a příslušného prováděcího nařízení, pokud jde o úpravu finančních a pojišťovacích služeb. Cílem návrhů, které EK předložila v listopadu 2007, je zvýšit právní jistotu a snížit administrativní zátěž pro hospodářské subjekty i daňové správy. Novela má příslušnou úpravu modernizovat a přizpůsobit ji aktuálnímu stavu na trhu finančních a pojišťovacích služeb. Návrh zachovává osvobození těchto služeb od daně, přičemž zpřesňuje definice a pravidla osvobození. Součástí návrhu jsou i přeshraniční volba zdanění při poskytování těchto služeb mezi podniky z různých ČS a osvobození souvisejících služeb poskytované pro operátory v určitých seskupeních (osvobozené sdílení nákladů). V prováděcím nařízení EK uvádí příklady služeb, které budou ve všech ČS od daně osvobozeny a které naopak zdaňovány.

Vývoj jednání a vystoupení členských států:

SI PRES stručně představilo zprávu o pokroku. Žádný stát k tomuto bodu nevystoupil.

Výsledek jednání:

Rada ECOFIN vzala na vědomí dosažený pokrok a vyzvala nadcházející předsednictví, aby pokračovalo v diskusi a Radu znovu informovalo do konce roku 2008.

8b) Spotřební daně–návrh směrnice o obecné úpravě spotřební daně –zpráva o pokroku

Popis problematiky:

V únoru 2008 předložila EK návrh na směrnici, která mimo jiné poskytne právní základ pro modernizovaný elektronický systém kontroly pohybu zboží podléhajícího spotřební dani (EMCS). Návrh by měl umožnit, aby papírový dokument, který je v současnosti základem kontroly pohybu zboží v rámci Společenství, byl nahrazen elektronickými zprávami.

Vývoj jednání a vystoupení členských států:

SI PRES stručně představilo zprávu o pokroku. Jeden členský stát požádal o přehodnocení těch ustanovení v návrhu směrnice, na základě kterých dochází ke zrušení duty tax free obchodů na pozemních hraničních přechodech.

Výsledek jednání:

Rada ECOFIN vzala zprávu na vědomí a vyzvala nadcházející PRES, aby pokračovalo v diskusi s ohledem na včasné přijetí směrnice.

8c) Zpráva skupiny Code of Conduct (business taxation) – závěry Rady

Popis problematiky:

Ministrům byla předložena Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro Kodex chování v oblasti zdanění podniků. Zprávu skupina předkládá Radě ECOFIN na konci každého předsednictví. Ačkoliv jeden z hlavních bodů, kterými se skupina za SI PRES zabývala, byl balíček o budoucí činnosti skupiny, včetně přílohy o procedurálních aspektech, zůstávají tyto otázky nadále nevyřešeny. Skupina za období SI PRES rovněž posuzovala potenciální škodlivost daňových opatření, která byla přijata v legislativě členských zemí do konce ledna 2008. Skupina se zaměřila na hlubší analýzu sedmi případů. S ohledem na námitku jednoho státu (Německa), který nesouhlasil s vyhodnocením čtyř opatření jako neškodlivých, byly tyto body vráceny zpět na úroveň skupiny a budou předmětem dalšího posuzování za FR PRES.

Vývoj jednání a vystoupení členských států:

Velká Británie, jejíž zástupce skupině předsedá, stručně představilo obsah Zprávy Skupiny pro Kodex chování. Tři ze čtyř států (Belgie, Lucembursko, Portugalsko), jejichž opatření se vrací skupině k dalšímu zkoumání, se ohradily proti postupu, kdy se na úroveň skupiny vrací opatření již jednou vyhodnocená jako neškodlivá.

Výsledek jednání:

Rada ECOFIN schválila závěry, v nichž vyzývá skupinu další práci a zdůrazňuje důležitost dosažení dohody o budoucím pracovním balíčku. Výše zmíněné tři státy podpořily závěry výměnou za prohlášení do zápisu.

 

9) Různé – Informace předsednictví o odpovědi na dopisy evropských výborů dohledových orgánů (3L3)

V rámci A položek Rada schválila návrh dopisu, který má být zaslán předsedům 3L3 (tzv. výborů 3. úrovně Lamfalussyho procesu ) jako společná odpověď EK, EP a Rady na předložené pracovní programy jednotlivých 3L3 výborů. SI PRES tento bod explicitně zmínilo v části Různé a pouze tak připomnělo existenci uvedeného dopisu.

 

Další části jednání:

Pracovní oběd: Debriefing Eurogroup a situace na finančních trzích

Předseda Eurogroup, Jean-Claude Juncker, informoval kolegy o setkání Eurogroup ve Frankfurtu 2. června 2008. EK uvedla k hospodářské situaci, že ekonomické signály jsou za poslední týdny pozitivní. Přesto krize na finančních trzích není úplně zažehnána, trvá napětí v oblasti likvidity. Dle ECB se v současnosti projevuje obava finančních trhů z rizika a mění se portfolio investic v oblasti finančních trhů, kdy velmi silný rating získávají nefinanční korporace. Obecně přetrvává názor, že celkový vliv situace na finančních trzích na ekonomiku EU není zásadní. Dopady turbulencí na finančních trzích na eurozónu jsou v porovnání s ekonomikou USA či státy, které nejsou členy eurozóny, výrazně menší. Situaci je však třeba nadále sledovat.

Francie signalizovala svůj záměr během svého PRES pokračovat na Radě ECOFIN v diskusi k finančním trhům, zejména k otázkám transparentnosti a implementace cestovních map přijatých Radou ECOFIN v loňském roce.

 

Na okraji jednání:

Výroční zasedání Rady guvernérů EIB

Popis problematiky:

Jako každý rok v červnu se před zasedáním Rady ECOFIN uskutečnilo výroční zasedání Rady guvernérů EIB. Rada na zasedání schvaluje základní materiály EIB dle Statutu EIB, především výroční zprávy Kontrolního výboru a finanční zprávy Skupiny EIB (EIB a Evropský investiční fond (EIF)), EIB, Investiční facility a Svěřeneckého fondu FEMIP a dále alokaci výsledného zisku. Schvalování výše uvedených výročních zpráv je spíše formální, většinu jednání tvoří projev prezidenta EIB zhodnocující činnost EIB v uplynulém roce a pokrok v implementaci nového strategického zaměření EIB.

Z důvodu neúčasti ministra financí a guvernéra EIB za ČR na jednání bylo hlasovací právo delegováno na slovenského ministra financí a guvernéra EIB J. Počiatka, mluvčím ČR delegace byl náměstek ministra financí Ing. Tomáš Zídek. V předvečer zasedání (2. 6. 2008) proběhla v Lucemburku slavnostní otevření nové budovy EIB, tzv. East Building.

Vývoj jednání:

Projev prezidenta EIB byl zaměřený zejména na aktivity a výsledky EIB v roce 2007, pokrok v hlavních strategických oblastech, dále na oblast podpory SMEs (EIB prošla v roce 2007 velkým externím konzultačním procesem, na základě kterého přizpůsobí své produkty specifickým potřebám jednotlivých trhů a bude klást důraz na transparentnost poskytování benefitů konečným uživatelům), tzv. „Knowledge Economy“ („Innovation 2010 Initiative“ na podporu vzdělání, vědy a výzkumu a inovací dosáhla stanovených cílů a bude prodloužena pod názvem „Promoting a Competitive Knowledge Economy in the 21st Century“) a doplnění „Structured Finance Facility Reserve“ (zdroj pro financování operací s vyšší přidanou hodnotou z vlastních zdrojů banky – bude navýšen na 2,75 mld. EUR mj. ze zisku z roku 2007).

V roce 2007 podepsala EIB nové úvěrové smlouvy v celkové výši 47,8 mld. EUR, což představuje nárůst oproti r. 2006 o přibližně 4%. EIB splnila nebo překročila všechny klíčové ukazatele týkající se 6 strategických priorit (investice v rámci podpory hospodářské a sociální soudržnosti v rámci EU a podpory nových členských států, iniciativy Inovace 2010, TENs, ochrany životního prostředí a kvality života, podpory SMEs a podpory energetických projektů s důrazem na energii efektivní a obnovitelnou). Na financování svých aktivit získala EIB v roce 2007 na mezinárodním kapitálovém trhu 55 mld. EUR prostřednictvím více než 236 emisí dluhopisů ve 23 měnách. Zisk EIB dosáhl v roce 2007 1 633 mil. EUR, vzrostl tak  oproti roku 2006 o 3 %, tj. o 43 mil. EUR.

V roce 2007 započalo svou činnost několik dalších iniciativ v rámci partnerství EIB a Evropské komise, zejména RSFF (Risk Sharing Finance Facility – společné zdroje EIB a EK) podporující rizikové investice do rozvoje výzkumu a inovací. EIB také v květnu 2008 podepsala tzv. Memorandum of Understanding s Evropskou komisí a prohloubí svou spolupráci s ostatním mezinárodními finančními organizacemi (např. s EBRD a CEB  bude podporovat technickou podporu v oblasti západního Balkánu). V roce 2007 také vstoupily v platnost nové externí mandáty na období 2007-2013.
V závěru projevu Prezident EIB konstatoval, že po 50 letech od založení je EIB v lepší pozici než kdykoli dříve a je připravena čelit výzvám 21. století.

Vystoupení členských států:

Guvernéři ve svých projevech bez výjimky podpořili rozšíření vlastních zdrojů a zdůraznili důležitost přizpůsobení finančních nástrojů specifikám jednotlivých trhů. V této souvislosti někteří guvernéři kladli důraz na omezení tzv. Global loans a snahu poskytování benefitů samotným konečným příjemcům – tj. především SMEs. Někteří zástupci se vyslovili pro ještě větší rizikovost projektů s přidanou hodnotou. Oceněny byly aktivity EIB na západním Balkánu.

Výsledek jednání:

Všechny předložené dokumenty byly schváleny, včetně Obnovy Správní rady (zástupcem ČR bude nadále Ing. Zdeněk Hrubý) a Výroční zprávy za rok 2007. Předsednictví v Radě guvernérů bylo až do dalšího Výročního zasedání Rady svěřeno Kypru (nemá žádnou spojitost s předsednictvím v Radě EU).

Nejčtenější