Novinky

22. ledna 2008 Brusel - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

oddělení 5301 - Koordinace agendy EU
oddělení 5301 - Koordinace agendy EU

Vydáno

 • Tisková zpráva
 • Zahraniční sektor
 • Mimořádný Ecofin

Dne 22. ledna 2008 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena náměstkem ministra financí Ing. Tomášem Zídkem.

Jednání  Rady ECOFIN dne 22. ledna 2008 mělo následující program:

Řádné jednání:

 1. Přijetí programu jednání
 2. Schválení seznamu A-položek
 3. Pracovní program slovinského předsednictví (prezentace, veřejné projednávání)
 4. Zavedení společné měny na Kypru a na Maltě (výměna názorů)
 5. Příprava jarní Evropské rady 13 - 14. března 2008
  1. Nový tříletý cyklus: Strategická zpráva, Hlavní směry hospodářské politiky pro roky 2008-2010, Specifická doporučení, Lisabonský program společenství (orientační debata)
  2. Zpráva o jednotném trhu (Závěry Rady)
  3. Dokument o klíčových otázkách (KIP) (orientační debata)
  4. Finanční služby - projekt SEPA (Závěry Rady)

Další části jednání:

 1. Probíhající reformy MMF (pracovní snídaně)
 2. Hospodářská a finanční situace (pracovní oběd)

K jednotlivým bodům:

Ad 2) Schválení seznamu A-položek

Popis problematiky:
Na úvod každého řádného zasedání Rady EU je zařazeno schválení seznamu tzv. „A“ položek, tzn. bodů, u kterých bylo dosaženo konsensu na nižších úrovních jednání (především COREPER I, II). Na seznamu A položek byly tentokrát zařazeny např.

 1. návrh na převod prostředků v rámci oddílu VI – Evropský hospodářský a sociální výbor – souhrnného rozpočtu na rok 2008 (nepovinné výdaje),
 2. návrh na převod prostředků v rámci oddílu VII – Výbor regionů – souhrnného rozpočtu na rok 2008 (nepovinné výdaje) nebo
 3. návrh rozhodnutí Rady, kterým se Spolkové republice Německo a Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (LA).

Výsledek jednání:
Seznam A-položek byl v předložené podobě schválen (je přílohou tohoto materiálu).

Ad 3)  Pracovní program slovinského předsednictví (prezentace, veřejné projednávání)

Popis problematiky:
Slovinsko převzalo dne 1. ledna 2008 své předsednictví v Radě ECOFIN. Na prvním zasedání Rady ECOFIN slovinské předsednictví (dále SI PRES) prezentovalo své priority a plán práce pro následujících 6 měsíců.

Vývoj jednání:
SI PRES nad rámec podkladového materiálu zdůraznilo práci v oblasti finanční stability, která navazuje na výsledky jednání Rady ECOFIN v říjnu 2007. I přes současný vývoj na finančních trzích evropská ekonomika stále vykazuje zdravé ekonomické základy. Důraz přikládá SI PRES též na legislativní aktivity – projednávání návrhu Směrnice Solventnost II a představení nových legislativních návrhů v oblasti investičních fondů, finančního zajištění a neodvolatelnosti zúčtování. Z oblasti hospodářské politiky věnuje SI PRES pozornost implementaci Paktu stability a růstu (mj. vyhodnocení všech konvergenčních a stabilizačních programů, udržení dynamiky zlepšování veřejných financí), zavádění společné měny resp. možnému rozšíření eurozóny a kvalitě veřejných financí (efektivita sociálních výdajů a výdajů na školství). Diskuse bude též pokračovat v daňové oblasti – pozornost bude věnována boji proti daňovým únikům, sníženým sazbám DPH, návrhu Směrnice na zdanění finančních a pojišťovacích služeb a revizi společných pravidel pro zdanění spotřebními daněmi. SI PRES zdůraznilo, že opatření reagující na energetické a klimatické změny musí být založena na ekonomických základech.

Evropská komise (dále EK, J.Almunia) zmínila současný vývoj na finančních trzích, dopady vývoje v USA na evropskou ekonomiku, růst cen potravin a další. Rada by se měla přidržet záměru práce v oblastech definovaných svým říjnovým zasedáním. Komisař pozitivně ocenil záměr SI PRES při zlepšování efektivity a účinnosti veřejných financí. Co se týká vnitřního trhu EU, přislíbil aktivní spolupráci EK. V oblasti daní poté přivítal snahu revidovat systém DPH v oblasti služeb resp. věnovat se současnému systému  zdanění. V květnu je očekávána diskuse ke konvergenčním zprávám EK a ECB, které představují vyhodnocení konvergence zemí, které dosud nepřijaly společnou měnu.

Druhý zástupce EK, Ch. McCreevy, vyjádřil obavy z pokračujících turbulencí na finančních trzích a z kursového vývoje. Ocenil pokračování diskuse k Směrnici Solventnost II a vyzdvihl některá témata z oblasti finančních služeb (fondy kolektivního investování, finanční vzdělávání, hypotéky). Co se týká konkrétních položek práce, na březnovém zasedání je možná diskuse ke Sdělení EK k tzv. konkurenčním retailovým investičním produktům, na květnovém potom k problematice finančního zajištění. V případě Sdělení EK k finančnímu vzdělávání je třeba zvyšovat o něm povědomí a vyměňovat si zkušenosti.

Ve svých vystoupeních jednotlivé země přivítaly priority a plán SI PRES v nadcházejícím pololetí. Došlo k podpoře práce v daňové oblasti, konkrétně ke sníženým sazbám (Německo, Rakousko, Švédsko) a očekávání v otázce boji proti daňovým podvodům (Rakousko). Řada zemí též zdůraznila nutnost adekvátní reakce na poslední vývoj na finančních trzích (Itálie, Španělsko a Rumunsko). Některé země též zmínily důležitost projednávání otázek Lisabonské strategie a kvality veřejných financí. Německo, Irsko a Kypr ocenily návaznost priorit na 18 měsíční program předsednictví. Polsko podpořilo práci na podchycení otázek změny klimatu.

Výsledek jednání:
Rada ECOFIN ocenila program SI PRES a vzala jej na vědomí. Dle sdělení SI PRES bude otázka snížených sazeb DPH zařazena na jednání Rady ECOFIN po předložení návrhů EK, na kterých se momentálně pracuje.

Ad 4) Zavedení společné měny na Kypru a na Maltě (výměna názorů)

Popis problematiky:
Kypr (dále CY) a Malta (dále MT) přijaly dne 1. ledna 2008 společnou měnu. Samotnému vstupu do eurozóny předcházelo jednak schvalování splnění všech nezbytných podmínek pro vstup do eurozóny na úrovni Rady EU, jednak technická příprava na samotný praktický přechod měny (obě země schválily tzv. „big bang scenario“, což znamená okamžité zavedení hotovostního oběživa a rychlé stažení původní měny). Ministrům bylo též předloženo nové Doporučení Komise k opatřením na usnadnění budoucího přechodu na společnou měnu, které bylo aktualizováno s ohledem na scénář „big bang scenario“.

Vývoj jednání:
EK vyhodnotila přechod na novou měnu u CY a MT jako úspěšný, taktéž díky včasné přípravě. Klíčová byla ochota obyvatelstva vyměnit si původní měnu (země stanovily ukončení duálního oběhu měn k 31. lednu 2008), již během 8 dnů si vyměnilo měnu 70% obyvatel CY resp. 54% obyvatel MT. Maloobchodníci začali vracet novou měnu již 4. ledna. Obavy z vysokého nárůstu cen se dosud neprojevily, obě země zavedly strategie sledování přepočtu cen. V případě CY nicméně došlo k nárůstu cen u kadeřnických služeb, parkování, stánkového prodeje občerstvení. První konkrétnější analýzy dopadu na cenovou hladinu budou k dispozici na konci ledna t.r. Ke svým doporučením zemím, které dosud nepřijaly společnou měnu, EK uvedla, že nejsou závazná, jejich cílem je napomoci budoucím přechodům měn. V závěru EK ocenila přípravu na přechod měny u obou zemí a velmi dobrou komunikaci s EK a ECB.

Z prezentovaných zkušeností CY lze zdůraznit nedostatečný zájem malých podniků o předzásobení se pro výměnu měny. Přechod se nesetkal s negativní pozorností médií.
MT ocenila ochotu obyvatelstva k rychlé výměně měny, upozornila na fenomén spoření si doma, což vedlo k výměnám významnější hotovosti v bankách. Zvyšování cen v důsledku přechodu měny bylo ošetřeno závazkem obchodů nezvyšovat ceny vč. zaokrouhlování po prvních šest měsíců ve prospěch spotřebitele. Součástí byla též informační kampaň např. plakáty „férový obchod“ apod. Přechod měny byl mediálně zajímavým tématem pouze cca týden.

ECB ocenila přípravu obou zemí na společnou měnu a též předcházející spolupráci mezi všemi institucemi.

Výsledek jednání:
SI PRES pogratulovalo CY a MT k zavedení společné měny a poděkovalo jim za prezentaci zkušeností. SI PRES předpokládá další monitorování situace na národní úrovni.

Ad 5) Příprava jarní Evropské rady 13 - 14. března 2008

Ad 5a)  Nový tříletý cyklus: Strategická zpráva, Hlavní směry hospodářské politiky pro roky 2008-2010, Specifická doporučení, Lisabonský program společenství (orientační debata)

Popis problematiky:
Cílem diskuse byla příprava příspěvku Rady ECOFIN pro jednání jarní Evropské rady (JER). Mezi diskutovanými dokumenty byly zařazeny: Strategická zpráva EK, návrhy Integrovaných směrů (IG) resp. hlavních směrů hospodářské politiky (BEPGs) na roky 2008-2010, specifická doporučení členským zemím a Lisabonský program Společenství pro roky 2008-2010. Stávající IGs zaniknou na konci prvního tříletého cyklu Strategie, a proto je nutné zajistit jejich obnovení. Připravované IGs 2008–2010 jsou rozděleny na dvě části, v první jsou obsaženy samotné BEPGs, ve druhé pak směry pro zaměstnanost. Obsah BEPGs 2008–2010 je víceméně totožný s předchozím cyklem. Změny jsou navrhovány pouze u doprovodného textu tak, aby BEPGs lépe odpovídaly současné realitě a ambicím nového cyklu Lisabonské strategie. Na základě Zprávy o plnění Národního programu reforem 2007 navrhla EK pro ČR tato specifická doporučení:

 1. s ohledem na zlepšení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí implementovat bez prodlevy představené reformy penzijního systému, implementovat reformy systému zdravotní péče a pokračovat v představování důležitých reforem;
 2. zvýšit úsilí při zlepšení spolupráce mezi podnikateli, univerzitami a veřejnými výzkumnými institucemi a poskytnutí nezbytných lidských zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje (dále VaV) při zvýšení efektivity a částky veřejných výdajů na VaV, aby byl dosažen výdajový cíl na VaV;
 3. v rámci principů flexicurity dále modernizovat ochranu zaměstnanců včetně legislativních nástrojů, zlepšit efektivnost a rovnost ve vzdělávání a školení, především s ohledem na požadavky trhu práce, poskytnout pobídky k investování do výcviku zvláště pak pro starší a méně kvalifikované pracovníky a zvýšit diverzifikaci nabídky terciárního vzdělávání.

Lisabonský program společenství 2008–2010 (CLP) resp. jeho revize představuje důležitou součást dalšího cyklu obnovené Lisabonské strategie. CLP je obdobou Národních programů reforem členských států (dále ČS) na úrovni Společenství. Cílem dodatečných reforem na úrovní Společenství je doplnit, usnadnit a posílit reformní opatření jednotlivých členských států.

Vývoj jednání:
Shoda všech diskutujících panovala v tom, že není třeba radikálně měnit stávající podobu Lisabonské strategie. Důraz by měl být kladen na implementaci reforem. Podobný konsensus panuje i pro IGs. Vyznění samotných IGs by se měnit nemělo, bude aktualizován pouze doprovodný text. EK (Almunia) vyzdvihla dosavadní pokrok v naplňování Lisabonské strategie. K pozitivním strukturálním změnám došlo především na trzích práce a ve fiskální oblasti. Fiskální přizpůsobení však zpomalilo v minulém roce a pro tento rok se očekává zpomalení hospodářského růstu, což bude testem pro dosavadní reformní kroky. Výzvami do budoucna zůstává globalizace a stárnutí obyvatelstva, nově se připojuje i makroekonomický rámec. Nový CLP se více soustředí na oblasti, které by měly pozitivně ovlivnit hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. Debata a schválení CLP Radou ECOFIN jsou z pohledu EK nezbytné.

Předseda EPC  K.Kastrop (dále předseda EPC) považuje za hlavní výzvy Lisabonské strategie globalizaci, stárnutí populace a klimatickou změnu. Hodnocení Lisabonu by se mělo vyhnout příliš složitým procedurám. Navrhovaný CLP by měl vycházet z ekonomického zdůvodnění navrhovaných opatření. Dále by měla být zvažována i přidaná hodnota jednotlivých reforem ve vztahu ke krokům, které podnikají jednotlivé ČS. Co do obsahu CLP existují mezi ČS rozdílné názory (nejvíce ohledně migrace).

V diskusi členských států došlo k podpoře horizontální debaty ke specifickým doporučením pro jednotlivé země. Dále byla otevřena otázka projednávání CLP. Z vystoupení jednotlivých členských zemí dále zaznělo např. následující:

 • podpora sociální dimenze Lisabonské strategie; důležitost malých a středních podniků;
 • nutnost zohlednění národních specifik pro hodnocení fiskální politiky;
 • potřeba zvýšit kvalitativní pohled při diskusi o veřejných financích;
 • oddělení finančního dohledu a krizového managementu od CLP z procedurálních důvodů;
 • vnější otevřenost by měla zabránit protekcionistickým snahám;
 • význam energetické bezpečnosti;
 • podpora odstraňování překážek na trhu práce EU a
 • společné migrační politice.

Výsledek jednání:
SI PRES shrnulo debatu s následujícími závěry: IGs a doporučení jednotlivým zemím by mohly být projednávány horizontálně. CLP vyžaduje další diskusi na úrovni výborů, následně by měl být projednán společný postoj Rady ECOFIN. Druhý cyklus obnovené Lisabonské strategie bude probíhat ve změněných makroekonomických podmínkách, to však neubírá na významu implementaci strukturálních reforem.

Ad 5b) Zpráva o jednotném trhu Závěry Rady

Popis problematiky:
Radě ECOFIN byl předložen ke schválení návrh Závěrů Rady k jednotnému trhu. Jedná se o další část přípravy na jarní zasedání Evropské rady. Jednotný trh je důležitou součástí politické strategie EU, neboť významně přispívá k ekonomickému růstu. Současně představuje důležitý nástroj k posílení schopnosti ekonomiky snáze se přizpůsobit šokům, a to zejména pro země eurozóny. K zajištění dostatečně flexibilního a účinného regulačního prostředí jednotného trhu je důležité využívat lepší a rozmanitější hospodářsko-politické nástroje. Závěry Rady se dále obrací k monitorování společného trhu, implementaci a vymahatelnosti práva, otevření trhu služeb, liberalizaci síťových odvětví, odstranění škodlivé daňové soutěže, kooperace v daňové oblasti mezi členskými státy, podmínkám pro malé a střední podniky a retailovým finančním službám.

Vývoj jednání:
SI PRES vyzdvihlo v úvodu důležitost jednotného vnitřního trhu jako nástroje EU na podporu růstu a přizpůsobovací kapacity ekonomik.

EK (McCreevy) se domnívá, že navrhované iniciativy by měly vycházet z analýz založených na skutečném stavu v dané oblasti a měly by být posuzovány podle možných dopadů. Důležité je i monitorování výsledků. Reformy na vnitřním trhu musí vyjít vstříc malým a středním podnikům a spotřebitelům. Co se týče finančních trhů měla by EK předložit na podzim tohoto roku legislativu k maloobchodním investičním produktům a pravidla pro změnu bankovních účtů.

Předseda EPC potvrdil souhlas s předloženým návrhem textu Závěrů Rady. Dokončení vnitřního trhu považuje za nástroj ke zvýšení prosperity, přizpůsobovací schopnosti ekonomik a k využití přínosů globalizace. Reformy by měly být zacíleny do  oblastí, kde je možné dosáhnout hlavních přínosů. Výsledky reforem musí být pravidelně monitorovány. EPC vidí největší potenciál v oblasti služeb. Směrnice o službách by měla být plně implementována. Síťová odvětví vyžadují další reformy. Dosaženo by mělo být i volného pohybu znalostí v rámci EU. Předseda EPC připustil i rozdílné názory na daňové otázky mezi členskými státy. Navrženou formulaci v návrhu Závěrů Rady považuje za vyvážený kompromis.

ECB (Trichet) považuje také dokončení vnitřního trhu za cestu ke zvýšení přizpůsobovací kapacity a odolnosti vůči šokům zvenčí. Oblast služeb považuje prioritní pro reformy, vzhledem k její velké váze v ekonomikách EU. Konkrétně by se mělo jednat o

 • implementaci Směrnice o službách,
 • reformy síťových odvětví a
 • dokončení integrace finančních trhů.

Itálie požádala o doplnění Závěrů Radu v části „liberalizace síťových odvětví“ o zlepšení a posílení nezávislosti regulačních orgánů. 

Výsledek jednání:
Návrh Závěrů Rady byl přijat v kompromisním znění doplněném v příslušné části o požadavek Itálie „Zvláštní pozornost by přitom měla být věnována zlepšení a posílení nezávislosti regulačních orgánů.“

Ad 5c) Dokument o klíčových otázkách (KIP) (orientační debata)

Popis problematiky:
Ministři v rámci bodu diskutovali návrh Key Issues Paper (KIP), který vypracovalo SI PRES a který obsahuje nejdůležitější výzvy pro rok 2008 v oblasti spadající do kompetence Rady ministrů ECOFIN – jedná se též o vstup pro jednání jarní Evropské rady. Aktuální KIP  Rady ECOFIN pokrývá následující oblasti: vývoj ekonomiky EU, strukturální reformy, otázku veřejných financí, zvyšování efektivity a stability finančních trhů a otázky hospodářské a měnové unie.

Vývoj jednání:
Po otevření diskuse ze strany SI PRES vystoupila nejprve EK (Almunia), která označila za největší výzvy v následujícím období globalizaci, stárnutí obyvatel a makroekonomické nerovnováhy. Doporučila zdůraznit význam Lisabonské strategie v reakci na aktuální makroekonomické podmínky.

Předseda EFC  X. Musca (dále předseda EFC) uvedl, že by měla být více reflektována situace na finančních trzích, především probíhající turbulence. Správnou reakcí na tyto problémy je posilování transparentnosti.

Španělsko by uvítalo v KIP realističtější zhodnocení současné hospodářské situace. Dále by měl být kladen důraz na mnohostranný dohled nad hospodářskými politikami. 

Výsledek jednání:
SI PRES využije orientační diskuse ministrů při dalších úpravách KIP. Rada ECOFIN bude schvalovat KIP na svém zasedání v únoru 2008.

Ad 6) Finanční služby - projekt SEPA (Závěry Rady)

Popis problematiky:
Cílem očekávaného schválení Závěrů Rady ECOFIN k projektu SEPA  bylo vyslat jasný signál trhu, že členské státy (dále ČS) projekt podporují a jsou připraveny se aktivně podílet na úspěšném a rychlém zavedení SEPA platebních produktů jak na národní, tak na EU úrovni. ČS se schválením závěrů zároveň zavázaly zajistit, že orgány veřejné správy jako uživatelé platebních produktů sehrají průkopnickou roli při přechodu na SEPA platební nástroje.

Vývoj jednání:
SI PRES a EK úvodem připomněly odhadované přínosy zavedení SEPA platebních nástrojů pro uživatele ve výši cca 123 miliard EUR v horizontu šesti let ve scénáři, že bankovní sektor na úrovni EU aktivně nabízí SEPA platební nástroje a zároveň jsou tyto produkty akceptovány zákazníky. Tyto přínosy budou dle analýzy EK ještě větší v případě, pokud platforma SEPA bude následně využita pro službu elektronické fakturace. EK připomněla, že se jedná o projekt iniciovaný a vedený soukromým sektorem a že 28. ledna 2008 vstupuje z přípravné fáze do fáze realizace. EK zároveň dodala, že se projekt SEPA týká všech ČS, tedy i nečlenských zemí eurozóny, s ohledem na skutečnost, že se vztahuje na všechny platby uskutečněné v eurech .

ECB vyzvala, aby všechny orgány veřejné správy šly příkladem při přechodu na SEPA platební nástroje, přičemž ECB tak učiní.

Předseda EFC poukázal na dřívější debatu k otázkám stanovení cílového data pro přechod na SEPA platební nástroje a rozhodnutí EK v záležitosti mnohostranných bankovních poplatků účtovaných ze strany společnosti MasterCard.

Na podporu uvedení cílového data vystoupila Itálie, naopak UK a NL vložení data odmítly. NL přejde na produkty SEPA pouze v případě, že budou efektivnější a levnější variantou stávajících produktů.

EK je názoru, že diskuse ohledně cílového data musí pokračovat a to též na jednání Rady ECOFIN. Co se týká rozhodnutí EK ohledně společnosti MasterCard, EK nepovažuje mnohostranná schémata za nelegální, je však třeba odbourat náklady obchodníků potažmo spotřebitelů plynoucí z využívání platebních karet, které nevedou k tzv. prokazatelnému přínosu.

Výsledek jednání:
Návrh Závěrů Rady k SEPA projektu byl schválen v předložené podobě. V otázce vložení cílového data pro přechod na SEPA platební nástroje nepanuje mezi ČS v dané fázi konsensus, bude tedy třeba se k této otázce znovu vrátit po důkladném vyhodnocení zkušeností se zavedením SEPA platebních nástrojů.

Ad a) Probíhající reformy MMF (pracovní snídaně)

Popis problematiky:
Ministři financí a hospodářství diskutovali při pracovní snídani probíhající reformu hlasů a kvót MMF, v rámci které se snaží o nalezení společného postupu EU resp. návrhu definice vzorce pro výpočet kvót. Druhou reformou, která se na úrovni MMF aktivně prosazuje, je reforma budoucího financování MMF. Úspory ve výdajích lze hledat zejména v části administrativní výdaje, kam spadají např. personální náklady.

Vývoj jednání:
Na úvod jednání došlo k připomenutí, že je třeba nalézt společnou pozici co nejdříve, dohoda na úrovni MMF k otázce hlasů a kvót je očekávána v dubnu t.r. (před prezidentskými volbami v USA). Členské země znovu zopakovaly své argumenty ke vzorci pro výpočet kvót (otázky výše přesunu kvóty, faktory komprese, otevřenosti, výpočtu HDP, zahrnutí vnitřního obchodu EU a další). Byla též připomenuta původní role MMF a nutnost obnovit důvěryhodnost instituce.

Výsledek jednání:
Vyjednávání ohledně společné pozice EU budou nadále pokračovat.

Ad b) Hospodářská a finanční situace (pracovní oběd)

Popis problematiky:
Předmětem diskuse v rámci pracovního oběda byla současná situace na finančních trzích a rostoucí ceny ropy a potravin, které vytváří tlak na ekonomiky EU. Co se týká výhledu na nejbližší období, úroveň nejistoty je vysoká. Pozitivním jevem v reálné ekonomice je další snižování nezaměstnanosti (meziroční snížení v EU o 0,8%), negativním jevem potom rostoucí inflace.

Vývoj jednání:
V rámci diskuse došlo ke konstatování, že EU vykazuje v kontextu současných výkyvů na finančních trzích oproti USA stabilnější prostředí. Projevy do reálné ekonomiky vyčísluje EK oproti své podzimní předpovědi snížením růstu HDP v EU o 0,4% a růstem inflace z 2 na 2,5%. Situace je nicméně považována za dočasnou.  Dále došlo ke krátké informaci ze setkání ministrů financí DE, FR, IT a UK v Paříži dne 17. ledna 2008.

Výsledek jednání:
Ministři se vrátí k diskusi nad tímto tématem na dalším zasedání Rady ECOFIN.

Doporučované

Nejčtenější