Novinky

2. prosince 2008 , Brusel - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

oddělení 5301 - Koordinace agendy EU
oddělení 5301 - Koordinace agendy EU

Vydáno

 • Tisková zpráva
 • Zahraniční sektor
 • Mimořádný Ecofin

Dne 2. prosince 2008 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena náměstkem ministra financí Tomášem Zídkem.

Jednání Rady ECOFIN dne 2. prosince 2008 mělo následující program:

Pracovní snídaně:

 1. Hospodářská situace
 2. Finanční krize - follow-up k pařížské deklaraci: národní opatření, pravidla pro státní pomoc

Řádné jednání Rady ECOFIN:

 1. Přijetí programu jednání
 2. Schválení seznamu bodů „A“
 3. Příprava Evropské rady 11.-12. prosince 2008
  1. Podpora hospodářské aktivity v Evropě – příspěvek Rady ECOFIN pro ER
  2. Odpověď na mezinárodní finanční krizi – příspěvek Rady ECOFIN pro ER
 4. Daně
  1. Návrh směrnice Rady měníci směrnici 2006/112/CE (o společném systému DPH) v oblasti snížených sazeb DPH – obecný přístup
  2. Zdanění příjmů z úspor – závěry Rady
  3. Etický kodex zdanění podniků – zpráva pro Radu a závěry Rady
 5. Prezentace Výroční zprávy Účetního dvora za rok 2007

Pracovní oběd:

Follow-up k summitu G20

K jednotlivým bodům:

Řádné jednání

2) Schválení seznamu bodů „A“

Popis problematiky:
Na úvod každého řádného zasedání Rady EU je zařazeno schválení seznamu tzv. „A“ položek, tzn. bodů, u kterých bylo dosaženo konsensu na nižších úrovních jednání (především Coreper I, II).

Výsledek jednání:
Mezi schválené A položky, patřily z oblasti finančních služeb: Revize směrnice o kapitálové přiměřenosti (CRD), Směrnice o solventnostních požadavcích pro pojišťovny a zajišťovny (Solventnost II), Revize směrnice o kolektivním investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) a schémata pojištění vkladů (deposit guarantee schemes). Z daňové oblasti pak byla schválena zpráva o DPH u finančních a pojišťovacích služeb a usnesení Rady ke koordinaci v přímých daních v oblasti daně při výstupu (exit taxation).

A položky byly Radou ECOFIN v předložené podobě schváleny, některé delegace však považovaly za nutné učinit k některým bodům svá prohlášení, zejména k návrhu revize směrnice Solventnost II.

bod 3) Příprava Evropské rady 11.-12. prosince 2008

 1. Podpora hospodářské aktivity v Evropě – příspěvek Rady ECOFIN pro ER
 2. Odpověď na mezinárodní finanční krizi – příspěvek Rady ECOFIN pro ER

Popis problematiky:
Ministři diskutovali příspěvek Rady ECOFIN pro prosincové jednání Evropské rady. Materiál shrnuje aktuální stav v implementaci všech opatření dosud přijatých v reakci na finanční krizi, a to včetně závěrů summitu G20. Současně jsou v něm vytýčena konkrétní opatření, na která je nutno se zaměřit v následujícím období.

Návrh příspěvku se zaměřoval na následující body:

 1. Zajištění rychlé a koordinované implementace krátkodobých opatření reagujících na finanční krizi - dohoda mezi členskými státy (ČS) na oceňování státních záruk poskytovaných bankám a dosažení shody na revizi směrnice o systémech pojištění vkladů  s Evropským parlamentem (EP) do konce roku.
 2. Zlepšení transparentnosti na trzích – výzva Evropské komise (EK) a výboru CEBS  k předložení zprávy o dosaženém pokroku do jara 2009.
 3. Posílení obezřetnostních pravidel, rizikového a krizového řízení a evropského dohledového rámce.
 4. Příspěvek ECOFINu do práce G20 tak, aby byla řádně zohledněna pozice EU k nové mezinárodní finanční architektuře.
 5. Obsahem Evropského plánu hospodářské obnovy navrhovaném EK (dále jen Plán) je okamžitý rozpočtový impuls ve výši 200 mld. eur - 1,5% HDP EU (z toho 170 mld. - cca 1,2% HDP EU má tvořit rozpočtová expanze členských států a 30 mld. půjde od EIB a z unijních prostředků ) a prioritní opatření vycházející z Lisabonské strategie.

Vývoj jednání a vystoupení členských států:
ad a)
EK
 vysvětlila důvody předložení Plánu: hospodářství EU je vážně zasaženo finanční krizí a zmrazením úvěrů, ekonomika oslabuje a dle prognóz se situace má i nadále zhoršovat. Automatické fiskální stabilizátory jsou v této situaci nedostatečné. Proto je potřeba další fiskální stimul, který musí být včasný, cílený, dočasný a kooordinovaný. Opatření mají být dle EK vratná a diferencovaná dle fiskální pozice a stavu ekonomiky. EK rovněž uvedla, že fiskální stimul má být doplněn prioritními strukturními reformami, které pomohou růstu, odolnosti ekonomiky a agregátní poptávce. EK dále zmínila, že Pakt stability a růstu po své revizi v r. 2005 umožňuje mimořádná opatření. JPřekročení 3% hranice pro deficit je tedy možné, pokud opatření budou dočasná a blízko uvedené referenční hodnoty. Pokud bude otevřena procedura při nadměrném schodku, bude EK termíny pro odstraňování nadměrného deficitu nastavovat flexibilně v optice střednědobé strategie pro fiskální politiku a národních fiskálních pravidel.

EK na závěr vyzvala ČS, aby v dodatcích ke stabilizačním a konvergenčním programům očekávaným do konce roku 2008 informovaly o podniknutých opatřeních nad rámec již odevzdaných programů. EK v této souvislosti avizovala, že 19. ledna 2009 vydá aktualizovanou hospodářskou předpověď, pro březnový ECOFIN pak připraví stanoviska k programům jednotlivých členských států.

ECB konstatovala zhoršující se hospodářskou situaci. Rozsah a povahu fiskálního stimulu je dle ECB třeba důkladně zvážit, nesmí podrývat důvěru ve zdraví systému veřejných financí ve středním a dlouhém období a trhy právě toto budou sledovat. Musí být zachována důvěryhodnost Paktu stability a růstu. Přístup by měl být diferencovaný dle možností ČS k fiskální expanzi, opatření by měla být návratná, dočasná, beroucí v potaz fungování automatických stabilizátorů. Také vydané bankovní garance je třeba brát v úvahu ve střednědobém horizontu (krátkodobě se neodrazí ve veřejných financích, neboť jde o transfer).

EIB shrnula svůj plán dočasného navýšení objemu úvěrových operací. Mělo by se jednat o zvýšení asi o 30% v letech 2009 a 2010 s cílem půjčit 63mld €, poté se EIB vrátí k původnímu objemu operací. Ze strany EIB budou podporovány 3 oblasti: malé a střední podniky, tzv. MID CAPS (tzn. o něco větší podniky) a energetika a klimatická změna.
EIB se chce urychleně zaměřit na země, které čelí problémům s likviditou.

ad b)
EK uvedla, že hlavní směry politik, kterými se nyní EK bude zabývat, jsou posílení komplementárního regulatorního rámce tak, aby se zabránilo opakování obdobných problémů v budoucnosti, a  dále nápravě nedostatků, které se v regulatorních pravidlech v souvislosti krizí projevily. Prioritními opatřeními jsou z pohledu EK: regulace ratingových agentur, veřejná konzultace k hedge fondům, uspořádání dohledu (výstup de Larosierovy skupiny), revize směrnic o kapitálové přiměřenosti (pravidla sekuritizace), krizové řízení,  revize garančních schémat a revize směrnice o kolektivním investování (UCITS). Rok 2009 bude dle EK velmi náročný a zásadní pro obnovení hospodářského růstu. 

Dle ECB má EU před sebou složité období. ECB zdůraznila zejména důležitost činnosti pracovní skupiny na procykličnost a skupiny deLarosiere. Cestovní mapy ECOFIN musí být bezpodmínečně včas a řádně implementovány.

CZ všechny zúčastněné ujistila, že je v rámci CZ PRES připravena věnovat těmto záležitostem odpovídající prostor na jednáních Rady ECOFIN. Diskusím nad tématem reformy finanční architektury bude věnováno zejména březnové jednání ECOFIN. Dále CZ uvedla, že nyní je nutné zaměřit se především na práci na technických úrovních.

Členské státy v diskusi zdůraznily, že je potřeba vyslat občanům signál, že je EU připravena jednat v zájmu obnovení důvěry na finančních trzích a hospodářského růstu ekonomik EU. Pokud jde o navrhovaný fiskální stimul, důraz byl kladen na potřebu diferencovaného přístupu k jednotlivým státům vzhledem k jejich hospodářské situaci a stavu rozpočtu. ČS požadovaly vyjasnění, jaká všechna opatření mohou být do navrhovaného 1,5% fiskálního stimulu zahrnuta. EK členské státy ujistila, že zahrnuta mohou být i již provedená opatření, pokud se projeví v roce 2009.
ČS vyjádřily své postoje k jednotlivým opatřením navrhovaným v Plánu.

Výsledek jednání:
Výsledkem diskuse bylo zobecnění opatření, které Rada ECOFIN doporučuje, od výčtu konkrétních opatření k obecné formulaci o možnosti využití výdajových či daňových opatření.
Ministři se po dlouhé debatě dohodli na příspěvku o podpoře hospodářské aktivity v Evropě a příspěvku k diskusi o odpovědích na finanční krizi. Oba příspěvky byly předloženy jako vstup na prosincové zasedání ER.

4) Daně

4a) Snížené sazby DPH (obecný přístup)

Popis problematiky:
Cílem francouzského předsednictví (FR PRES) bylo dosáhnout přijetí obecného přístupu k návrhu ze 7. července 2008, který se zaměřuje na některé místně poskytované služby s vysokým podílem lidské práce (mj. restaurační služby a bytovou výstavbu), u nichž možnost aplikace snížené sazby DPH vyprší koncem roku 2010. EK ve svém plánu na oživení evropské ekonomiky uvádí, že Rada by tento dílčí legislativní návrh řešící služby s vysokým podílem lidské práce měla schválit do jarního summitu 2009.

Na Radě k problematice snížených sazeb DPH stále probíhají paralelní diskuse ohledně legislativního návrhu a o revizi základních principů sazeb DPH. (Očekává se rovněž další návrh, který by umožnil aplikaci snížených sazeb u ekologických produktů.)

Vývoj jednání a vystoupení členských států:
EK upozornila na nebezpečí v případě nezajištění snížených sazeb po roce 2010 a návratu k základním sazbám DPH u služeb s vysokým podílem lidské práce, které spočívá v inflaci, navýšení nezaměstnanosti či bankrotech dotčených podniků. EK rovněž upozornila na rozdílné zacházení mezi ČS u restauračních služeb, u kterých nedochází k narušení vnitřního trhu. Jako odpověď na řešení krize by měla dle EK nastat účinnost návrhu okamžitě jeho přijetím a nikoliv až od r. 2011. EK vyzvala Radu k přijetí návrhu hned po obdržení stanoviska EP a Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), a to ještě před jarní Evropskou radou.

FR PRES uvedlo, že nevidí v současnosti politickou dohodu nad obsahem návrhu jako reálnou. Proto navrhlo vyčlenit z návrhu služby s vysokým podílem lidské práce, které jsou zmíněny i v Evropském hospodářském plánu obnovy EK, s tím, že zbytek návrhu bude diskutován za CZ PRES. Služby s vysokým podílem lidské práce řeší zaměstnanost a nenarušují vnitřní trh. V diskusi členské státy návrhu PRES nevyjádřily podporu.

Výsledek jednání: 
V otázce snížených sazeb DPH nedospěly ČS ke konsensu. FR PRES vyzvalo ČS k odsouhlasení závěrů, na jejichž základě by byl stanoven mandát pro zavedení snížených sazeb u služeb s vysokým podílem lidské práce a restauračních služeb s tím, že zbylé části návrhu by byly projednávány dále za CZ PRES. Jelikož však s návrhem FR PRES nebyl vysloven jednomyslný souhlas, lze navržené závěry chápat jako závěry Předsednictví.

4b) Zdanění příjmů z úspor – závěry Rady

Popis problematiky:
Dne 13. listopadu 2008 předložila EK návrh směrnice, kterou se mění Směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb a který je určen k nápravě nedostatků, na něž upozornila hodnotící zpráva ke Směrnici vydaná Evropskou komisí dne 15. září 2008. Na prosincové Radě ECOFIN se očekávala první orientační debata o návrhu a přijetí závěrů obsahujících výzvu k rychlému pokroku v projednávání směrnice.
 
Vývoj jednání a  vystoupení členských států:
DE by preferovalo ambicióznější návrh, než jak jej předložila EK.  DE indikovalo, že bude usilovat během CZ PRES o širší rozsah směrnice zahrnující veškeré příjmy z kapitálu. Rovněž vyzvalo EK, aby pokračovala v diskusi se třetími státy.

EK potvrdila, že jakmile bude na úrovni EU dokončena diskuse o základních principech nové legislativní úpravy, zahájí o nich debatu se třetími zeměmi.

Výsledek jednání: 
Rada ECOFIN schválila závěry k návrhu novely směrnice 2003/48/ES o zdaňování příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, ve kterých je CZ PRES vyzváno, aby pokračovalo v diskusi a následně předložil zprávu o pokroku.

4c) Etický kodex zdanění podniků – zpráva pro Radu a závěry Rady

Popis problematiky:
Na zasedání Rady ECOFIN dne 2. 12. 2008 byla předložena Zpráva, kterou Skupina pro Kodex chování (dále jen „Skupina“) předkládá Radě na konci každého PRES. Skupina se za období FR PRES zaměřila na posuzování 9 daňových opatření, z toho zůstávají předmětem dalšího projednávaní opatření Slovenska, Belgie a Velké Británie. Během FR PRES se zároveň podařilo nalézt kompromis ohledně procedurálních aspektů Balíčku budoucí práce.

Vývoj jednání, vystoupení členských států:
V diskusi Německo vyjádřilo nesouhlas s hodnocením některých zkoumaných opatření, neboť se domnívá, že jejich potencionální škodlivost musí být analyzována také podle dopadu na ostatní ČS, k čemuž dle jeho názoru nedošlo. Následně LU poukázalo na to, že již v minulosti označila Skupina řadu opatření za neškodlivá, aniž by se zkoumal jejich dopad na ostatní ČS.

Výsledek jednání:
Rada ECOFIN schválila závěry ke Zprávě. Německo učinilo jednostranné prohlášení k přezkumu dopadu vybraných opatření na ČS do roku 2011.

5) Prezentace Výroční zprávy Evropského účetního dvora (EÚD) za rok 2007

Popis problematiky:
Zpráva vydaná EÚD pro rok 2007 ukazuje určitý pokrok oproti minulým létům, ale i přesto EÚD již po čtrnácté v řadě nemohl vydat pozitivní prohlášení o věrohodnosti (DAS). Výrok bez výhrad byl vydán pouze k příjmům, závazkům a k platbám v oblastech administrativních výdajů a hospodářských a finančních věcí.

Vývoj jednání:
EÚD představil Radě ECOFIN svoji Výroční zprávu o plnění rozpočtu za rok 2007, přičemž poprvé vydal výrok bez výhrad ke spolehlivosti účetní závěrky. Nicméně, co se týče legality a správnosti uskutečněných operací souvisejících s rozpočtovými toky EU, EÚD byl nucen vydat záporné výroky v několika oblastech. Vysoká míra chyb přetrvává v oblastech zemědělství a přírodní zdroje, soudržnost, výzkum, energie a doprava, vnější pomoc, rozvoj a rozšíření a vzdělávání a občanství. EÚD odhaduje, že 11% prostředků v rámci kohezní politiky nemělo být vyplaceno, přičemž tyto platby se týkaly primárně programovacího období 2000-2006. EÚD čeká v následujících letech zlepšení situace - EK předložila akční plány v reakci na neuspokojivý stav, nicméně nyní je ještě příliš brzy na hodnocení jejich dopadů. Významné chyby naopak nebyly nalezeny v oblastech příjmů, závazků a plateb u hospodářských a finančních věcí a u správních a jiných výdajů.

EK uvedla, že prostor pro další zlepšení stále zůstává, a to hlavně v oblasti nastavení kontrolních systémů a pravidel obecně. EK si je toho vědoma a na tento stav reaguje. EK připomněla plánované vydání Sdělení k tolerovatelné míře rizika chyb (dokument technického obsahu), který má nicméně dalekosáhlý politický dopad, a vyzvala nadcházející předsednictví, aby se jím náležitě zabývalo.

Výsledek jednání:
Rada pověřila COREPER II k přezkoumání výroční zprávy a předložení návrhu Doporučení Radě ECOFIN na jejím zasedání v únoru 2009.

6)  Různé

Na závěr zasedání FR PRES oznámilo, že zvažuje svolání mimořádného neformálního zasedání Rady ECOFIN po prosincové Evropské radě, a to dne 18. prosince 2008.

Pracovní snídaně:

Na snídani byli ministři informováni o jednání Eurogroup předešlého dne, kde hlavním tématem byl Plán obnovy EK..

Vývoj jednání a vystoupení členských států:
Předseda hospodářského a finančního výboru (EFC) X.Musca zmínil stěžejní body diskuse: fiskální stimul ve výši 1,5 % HDP je spíše minimum, opatření by měla být rozsáhlejší; členské země jsou skeptické ke snížení sazby DPH; daňové změny by měly brát v potaz kredibilitu veřejných financí; současná akce by neměla vést k opuštění Paktu stability a růstu a střednědobých rozpočtových cílů.

Poté se živě diskutovala pravidla pro rekapitalizaci bank. To se však odrazilo také v hlavním jednání, kde důležitým sdělením byla výzva Komisi, aby připravila nový text zohledňující novou diskusi a vývoj jednání.

Pracovní oběd:

Vzhledem k pozdnímu začátku pracovního oběda se o původně navrženém tématu (follow-up ze summitu G20) nediskutovalo.

Doporučované

Nejčtenější