Novinky

12. února 2008 - Brusel - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

oddělení 5301 - Koordinace agendy EU
oddělení 5301 - Koordinace agendy EU

Vydáno

 • Tisková zpráva
 • Zahraniční sektor
 • Mimořádný Ecofin

Dne 12. února 2008 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena náměstkem ministra financí Tomášem Zídkem.

Jednání Rady ECOFIN dne 12. února 2008 mělo následující program:

Řádné jednání Rady ECOFIN:

 1. Přijetí programu zasedání
 2. Schválení seznamu „A“ položek
 3. Implementace Paktu stability a růstu - první balík programů (Přijetí Stanovisek Rady)
  • Stabilizační programy – Německo, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemí
  • Konvergenční programy – Maďarsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Velká Británie
 4. Příprava jarní Evropské rady (JER) ve dnech 13. – 14. března 2008
  1. Dokument o klíčových otázkách (KIP) - příspěvek Rady ECOFIN jarní Evropské radě (Přijetí dokumentu)
  2. Efektivita ekonomických nástrojů pro energetickou a klimatickou změnu (Závěry Rady)
 5. Better Regulation (Výměna názorů)
 6. Rozpočet EU - Procedura udělení absolutoria ve vztahu k implementaci rozpočtu pro rok 2006 (Doporučení Rady)

Další části jednání:

 1. Hospodářská situace (Pracovní snídaně)
 2. Budoucnost EBRD (Pracovní oběd)

K jednotlivým bodům:

2) Schválení seznamu „A“ položek

Popis problematiky:
Na úvod každého řádného zasedání Rady EU je zařazeno schválení seznamu tzv. „A“ položek, tzn. bodů, u kterých bylo dosaženo konsensu na nižších úrovních jednání (především COREPER I, II). Na seznamu A položek bylo zařazen mj. návrh nařízení Rady (měnící původně platné nařízení), kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (WTO).

Vývoj jednání:
Slovinské předsednictví (SI PRES, ministr financí Andrej Bajuk) v rámci schvalování „A“ položek navrhlo doplnění seznamu bodů o tzv. „balíček DPH“, ke kterému byla dosažena politická shoda na úrovni ministrů financí na prosincovém zasedání Rady ECOFIN dne 4.12.2007.

Výsledek jednání:
Seznam A položek, včetně bodu Balíček DPH, byl bez diskuse schválen.

3) Implementace Paktu stability a růstu - první balík programů (Přijetí Stanovisek Rady)

 • Stabilizační programy - Německo, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemí
 • Konvergenční programy - Maďarsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Velká Británie

Popis problematiky:
Rada ECOFIN pravidelně v prvních měsících roku vyhodnocuje konvergenční a stabilizační programy jednotlivých zemí. V roce 2008 byl opět zvolen formát horizontálního hodnocení s rozlišením na země, které dosáhly svého střednědobého rozpočtového cíle MTO (Medium-term budgetary objective), země, které plánují dosažení MTO v horizontu svého programu a země, které v horizontu programu svého MTO nedosáhnou. Na únorové jednání Rady ECOFIN byly předloženy ministrům návrhy Stanovisek Rady k prvnímu balíku programů Německa, Finska, Francie, Itálie, Lucemburska, Nizozemí, Maďarska, Rumunska, Švédska, Slovenska, Velké Británie.

Vývoj jednání:
SI PRES rozdělilo země hodnocené v tomto kole do dvou skupin: ty, které již dosáhly svého střednědobého rozpočtového cíle  (Finsko, Německo, Lucembursko, Nizozemí a Švédsko), a ty, které k němu teprve směřují (Itálie, Slovensko, Maďarsko, Francie, Velká Británie a Rumunsko). SI PRES dále oznámilo, že předkládané Stanovisko Rady ke Stabilizačnímu programu Francie obsahuje kompromisní text předběžně dohodnutý na zasedání Eurogroup dne 11. 2. 2008.

Evropská komise (EK, komisař Almunia) stručně zrekapitulovala své hodnocení posledního vývoje. Dle EK od roku 2003 trvale pokračuje v zemích EU postupná konsolidace s rekordními výsledky v loňském roce, který byl z pohledu dosaženého nominálního zlepšení rozpočtů nejlepší od reformy Paktu stability a růstu (dále Pakt) v roce 2005. K těmto výsledkům velmi přispěl příznivý hospodářský vývoj. V roce 2008 je však možno pozorovat plánované zastavení konsolidace, často v důsledku záměrného snižování daní, což v kombinaci s méně příznivou hospodářskou situací může vést k horším než očekávaným výsledkům. Na tomto místě se EK zastavila u horizontální otázky celkového aktuálního makroekonomického výhledu, jenž se promítá do hodnocení všech programů. Dle EK mají turbulence na finančních trzích na jednotlivé členské státy (ČS) nestejný dopad. Hospodářsky příznivé období posledních několika let je pravděpodobně u konce, ale je příliš brzy na to tvrdit, že se nacházíme v období hospodářsky nepříznivém. Jde spíše o „neutrální období“ s nutností přihlédnout ke specifikům jednotlivých zemí.

EK se následně krátce zastavila u hodnocených jednotlivých zemí EU. Z první skupiny u Finska a Švédska nenavrhuje EK žádná doporučení. V Lucembursku budí obavy dlouhodobá udržitelnost veřejných financí. Německo bylo upozorněno na plánované odchýlení od MTO v  roce 2008 v důsledku snížení daně z příjmu právnických osob, což není v souladu s Paktem. Ve druhé skupině by Francie mohla plánovat i ambicióznější úsilí, Itálie a Slovensko se přes očekávané ukončení EDP (Excessive Deficit Procedure – Procedura při nadměrném schodku) na jaře tohoto roku stále nacházejí od MTO a plánované úsilí pro letošní rok by mohlo být rovněž ambicióznější: všechny tři země by měly urychlit konsolidaci a pokročit ve strukturálních reformách. Maďarsku se daří snižovat schodek, jeho úroveň je však stále vysoká (přes 5% HDP), země navíc čelí vysokým rizikům dlouhodobé udržitelnosti. V Rumunsku a Velké Británii existuje zřejmé riziko překročení 3% HDP, přičemž Rumunsko neplánuje příliš velké úsilí vyjma úplného konce programu a v případě Velké Británie jsou očekávány nižší než plánované rozpočtové příjmy proti ambiciózním plánům snižování výdajů. EK se letos poprvé systematicky zaměřila na hodnocení fiskální politiky v širším makroekonomickém kontextu, včetně role makroekonomických nerovnováh jako jsou vysoké deficity běžného účtu, nízká konkurenceschopnost či nepříznivý inflační vývoj a z tohoto titulu adresovala konkrétní doporučení Slovensku a Rumunsku.

V rámci dalšího průběhu jednání vystoupilo nejprve Německo, Nizozemí a Švédsko se svými zkušenostmi z úspěšné rozpočtové konsolidace a nabídly je jako inspiraci těm ČS, které cesta k rovnovážným veřejným financím teprve čeká. Poté vystoupila většina hodnocených států s krátkým komentářem ke svému hodnocení.

Výsledek jednání:
Stanoviska Rady k projednávaným Stabilizačním a Konvergenčním programům byla schválena beze změn s výjimkou Francie, kde byl přijat text navržený Eurogroup dne 11. února 2008.

4) Příprava jarní Evropské rady (JER) ve dnech 13. – 14. března 2008

4a) Dokument o klíčových otázkách (KIP) - příspěvek Rady ECOFIN jarní Evropské radě (Přijetí dokumentu)

Popis problematiky:
Key Issues Paper (KIP) je klíčovým dokumentem, v němž jsou identifikovány hlavní výzvy v oblasti hospodářské a finanční politiky pro nadcházející rok. Rada ECOFIN zde konstatuje, že je nezbytné pokračovat v implementaci reformních opatření a usilovat o další zvyšování zaměstnanosti a růstu produktivity. Hospodářská politika EU by měla vést k zajištění makroekonomické stability, přijmutí výzev globalizace a reagovat na výzvy dlouhodobého charakteru, jež představují zejména stárnutí obyvatelstva a klimatická změna. Cílem reforem na úrovni Společenství je doplnění a posílení reformních opatření jednotlivých ČS. Hlavní priority Společenství představují investice do lidského kapitálu, znalostí a inovací, dokončení jednotného trhu a vyvinutí tržně orientovaných nástrojů pro dosažení energetických cílů flexibilním a nákladově efektivním způsobem. Dokument dále zahrnuje výzvu Rady ECOFIN k uplatňování Paktu stability a růstu. K zajištění udržitelného ekonomického růstu je nutné rovněž zvýšit efektivitu a stabilitu finančního systému EU.

Vývoj jednání:
SI PRES uvedlo, že KIP byl připraven bez rozporů na úrovni Výboru pro hospodářskou politiku (EPC) a Hospodářského a finančního výboru (EFC) a zopakovalo hlavní signály, které chce Rada ECOFIN tímto klíčovým dokumentem vyslat ve srovnání  s Dokumenty o klíčových otázkách (KIP) dalších formací Rad. Rada ECOFIN v KIP konstatuje, že rozpočtová pravidla EU poskytují adekvátní rámec pro reakci na revidovaný ekonomický výhled. Klíčovou oblastí je pak implementace Národních programů reforem a Integrovaných hlavních směrů. V KIP Rady ECOFIN se dále uvádí, že dokončení jednotného trhu se jeví jako nástroj zvýšení životní úrovně občanů EU. Za důležitý je také označen boj proti klimatické změně a velmi aktuální je i potřeba spolupráce dohledů a nástrojů finanční stability za současné situace.

Výsledek jednání:
Dokument KIP byl bez diskuse únorovou Radou ECOFIN schválen a bude předán jarní Evropské radě jako příspěvek Rady ECOFIN.

4b) Efektivita ekonomických nástrojů pro energetickou a klimatickou změnu (Závěry Rady)

Popis problematiky:
Ministrům byl předložen ke schválení návrh Závěrů Rady, který byl připraven na základě práce Výboru EPC, resp. jím připravené Zprávy1>, jež se zabývá možnostmi, které by měly napomoci k efektivnímu dosažení cílů stanovených na zasedání jarní Evropské rady (JER) v březnu 2007. Samotné Závěry Rady se obrací zejména k ekonomickým aspektům politik pro podchycení energetických a klimatických změn. V závěru vyzývají k další práci na úrovni EPC a EFC v této oblasti. Do diskuse k tomuto bodu bylo zařazeno též vystoupení prezidenta EIB (Evropská investiční banka) P.Maystadta k aktivitám banky v projektech energetiky.

Vývoj jednání:
SI PRES zahájilo tím, že předložené Závěry jsou splněním mandátu, který Rada ECOFIN v červnu 2007 vydala výboru EPC. Dále SI PRES připomnělo, že Závěry nereagují na nedávno zveřejněný klimaticko – energetický balíček Komise. Potřeba tržních nástrojů a nákladově efektivních opatření jsou spolu s vědomím dlouhodobých dopadů na ekonomiku důvodem pro účast Rady ECOFIN v této debatě.

EPC (předseda Ch. Kastrop) rozvedl úvodní slovo SI PRES, když zmínil, že dosažení energetických a klimatických cílů bude mít řadu přímých ekonomických a rozpočtových dopadů. Rada ECOFIN proto musí sledovat nákladovou efektivitu těchto opatření, dále pak zachování konkurenceschopnosti, udržitelnost veřejných financí a soulad s Lisabonskou strategií. Předseda EPC rovněž zopakoval, že Závěry nereagují na balíček EK, jsou spíše šancí vtisknout debatě o návrzích EK ekonomický pohled a ukázat, že existuje shoda na základních ekonomických principech. Z konkrétních problémů dotčených v Závěrech vypíchl předseda EPC významné rozpočtové dopady na výdajové i příjmové straně, kde panuje shoda, že otázka distribuce příjmů z aukcí emisních povolenek je národní záležitostí. Dále zmínil, že tržní nástroje se v boji s klimatickou změnou ukazují jako nejefektivnější cesta. Své vystoupení předseda EPC uzavřel tím, že dle navržených Závěrů bude pokračovat práce EPC a nově i EFC na dílčích aspektech celé této politiky.

EK potvrdila, že odhadovaný celkový náklad energetické a klimatické politiky je méně než 0,5% HDP v případě, že budou využity tržní nástroje. Následně krátce popsala vybrané části energetického a klimatického balíčku: rozšíření systému obchodování s emisemi (ETS) by mělo zajistit rovné podmínky pro všechny, obchodovatelné garance původu pro energii obnovitelných zdrojů by měly vnést do hry tržní prvek a minimalizovat náklady. Samotná organizace obchodování bude v rukou ČS. Vývoj lepších a nových technologií si vyžádá značné investice, EK proto zintenzivňuje spolupráci s EIB.

EIB (prezident Maystadt), která se hodlá angažovat v implementaci klimatické strategie, krátce informovala, že těžiště její práce by mělo spočívat ve zvýšení úvěrové aktivity pro projekty na rozvoj stávajících a nových technologií obnovitelných zdrojů energie, na podporu výzkumu a vývoje a vysoký podíl (50%) podpory energetických projektů prostřednictvím finančního nástroje pro sdílení rizik. Prezident Maystadt připomněl, že EIB spolu s dalšími bankami hodlá po roce 2012 financovat Carbon Fund, který by měl usnadnit dlouhodobější investice do projektů na snižování emisí.

Následovala diskuse v níž některé ČS požadovaly doplnění textu Závěrů, zatímco část ČS vesměs vyzývala k zachování již dosaženého kompromisu na úrovni EFC.
Estonsko požadovalo, aby se do textu přidal výslovný odkaz na sektor energetiky a obecně navrhlo opatrnější formulaci k aukcím emisních povolenek vzhledem k tomu, že diskuse je teprve na začátku. Maďarsko připomnělo nedávné výpadky dodávek zemního plynu v kontextu bezpečnosti energetických dodávek a navrhlo přidat do textu zmínku o diverzifikovaných sítích energetických dodávek. Česká republika podpořila Závěry, zároveň však požádala do textu k aukcím emisních povolenek doplnit, že se jeví v principu jako nejúčinnější metoda přidělování povolenek.

Švédsko zdůraznilo nákladovou efektivnost a flexibilitu řešení boje proti klimatické změně. Velká Británie apelovala na maximální využití tržních nástrojů a mechanismů flexibility a explicitně podpořila, aby výnosy z aukcí nebyly účelově vázány na úrovni EU. Dánsko vyzvalo k pokračování diskuse také na mezinárodních fórech, konkrétně na blížícím se jarním zasedání MMF a Světové banky. Rumunsko a Polsko vyjádřily určité obavy v případě aukcí emisních povolenek, resp. své preference jejich postupného zavádění.

Výsledek jednání:
Závěry byly Radou ECOFIN přijaty se změnami navrženými Francií, Estonskem, Maďarském a Českou Republikou.

5) Better regulation (výměna názorů)

Popis problematiky:
Cílem tohoto bodu programu bylo vést obecnou diskusi na základě zprávy EK „Second strategic review of Better Regulation in the European Union“ (Druhá strategická zpráva EK k better regulation), zveřejněné dne 30.1.2008. Dle této zprávy „lepší regulace“ (Better regulation) již přináší konkrétní výsledky pro podnikatele i spotřebitele. Zpráva rovněž zdůrazňuje, že plné přínosy mohou být dosaženy pouze, pokud budou v této oblasti členské státy a unijní instituce plně spolupracovat. Zpráva EK upozorňuje na oblasti, ve kterých je třeba vyvinou většího úsilí.

Vývoj jednání:
SI PRES v úvodu připomnělo, že Rada ECOFIN se tématem Better regulation zabývá již několik let. Na program únorové Rady byla tato iniciativa zařazena v návaznosti na zveřejnění „Second strategic review of Better Regulation in the European Union“ 30. ledna 2008. SI PRES rovněž zmínilo další podklad pro diskusi ministrů financí, a to dopis výboru EPC o dosaženém pokroku, o nějž bylo EPC požádáno Radou ECOFIN.

EK (komisař Verheugen) vystoupila s prezentací Zprávy z konce ledna 2008. Na úvod znovu připomněla, že dle kalkulací může snížení administrativního břemene přinést dodatečný růst až 1,5% HDP, což je pro ministry financí zajímavé z pohledu potenciálních vygenerovaných rozpočtových příjmů. Zopakovala cíl snížit do roku 2012 administrativní břemeno na úrovni EU o 25%. Pokud jde o měření administrativního břemene plynoucího evropským podnikům z plnění požadavků legislativy EU, tak toto měření bylo zahájeno v červenci 2007 ve 13 vybraných oblastech, kde se ukázalo, že 43 právních aktů generuje na 350 požadavků na reportování. To je přes 80% celého administrativního břemene plynoucího z předpisů EU. EK navrhla 10 okamžitých opatření, které představují relativně malé změny stávající legislativy, ale s cílem dosáhnout významného pokroku ve snižování administrativní zátěže. Pět z těchto 10 opatření již byla schválena a očekává se schválení další série okamžitých opatření, která by měla mít značný efekt na snižování administrativního břemene. EK vyzvala ČS, které si ještě nestanovily své cíle na národní úrovni (12 zemí), aby alespoň oznámily své časové plány před jarní Evropskou radou v březnu 2008. EK se dále zaměřuje na zjednodušování komunitární legislativy. Do roku 2009 by měla EK naplnit plán, přičemž hodlá revidovat 160 právních aktů. Za uplynulý rok 2007 se EK podařilo revidovat 400 aktů, což představuje 80% celkového množství (např. Solventnost II, elektronická komunikace, síťová odvětví a služby). Také samotná Rada ECOFIN svými rozhodnutími přispěla ke zjednodušení legislativy (Směrnice o zdaňování kapitálových příjmů, Směrnice o platebních službách, a další). Za další důležitou oblast projektu Better regulation označila EK hodnocení dopadů. EK od roku 2003 realizovala 284 hodnocení dopadů a pro rok 2008 plánuje zhruba dalších 180. EK se také dohodla, že žádné nové iniciativy nebudou předkládány a realizovány bez hodnocení dopadů.

Předseda výboru EPC (Ch. Kastrop) vystoupil se základními body dopisu EPC: i) Better regulation je klíčovou součástí Lisabonské strategie, ii) Rada ECOFIN musí mít důležitou úlohu v tomto projektu, iii) bylo dosaženo značného pokroku, iv) výbor EPC plně podporuje snižování administrativní zátěže o 25% do roku 2012, v) důležitá jsou okamžitá opatření, která mohou mít velmi rychle konkrétní přínos, vi) je důležité, aby opatření na úrovni EU byla podpořena též na národní úrovni, vii) výbor EPC je spokojen s dosaženým úspěchem v oblasti zjednodušování komunitární legislativy, viii) hodnocení dopadů přináší povzbudivé výsledky, je důležité, že se mají pravidelně prověřovat dopady nových legislativních iniciativ od samého počátku, ix) pro revizi legislativy jsou klíčové dostatečné kapacity a x) je důležité mít hlavní linie, kterých je možné se držet při zpracování hodnocení dopadů.     

V rámci diskuse ČS vystoupilo Nizozemí s názorem, že stále vidí možnosti stanovit si ambicióznější cíle. Cíl snižování by měl být stanoven jako „netto“ cíl, tj. nová zátěž mínus snížení zátěže. Ve stejném duchu se k čistým přínosům realizovaných iniciativ vyjádřilo Dánsko a Velká Británie, která rovněž navrhla, že by jednotlivé formace Rady a jednotlivá Generální ředitelství EK, podobně jako to dělají jednotlivá ministerstva ve Velké Británii, mohly pravidelně sledovat své oblasti a předkládat pravidelné zprávy jarní Evropské radě.

Výsledek jednání:
SI PRES uzavřelo diskusi k projektu Better regulation podporou EK, a rovněž toho, co ve svém vystoupení zmínilo Nizozemí a Velká Británie, tj. zamýšlet se nad „čistými efekty“ z předkládaných a realizovaných iniciativ Better regulation, a nad přínosem zlepšení v konkrétních oblastech Rady a EK.  

6)  Rozpočet EU - Procedura udělení absolutoria ve vztahu k implementaci rozpočtu pro rok 2006 (Doporučení Rady)

Popis problematiky:
Ministrům financí a hospodářství bylo ke schválení předloženo Doporučení Rady, jež obsahuje zhodnocení implementace rozpočtu Společenství za rok 2006, a to na základě Výroční zprávy 2, předložené Evropským účetním dvorem (EÚD).

Výsledné stanovisko EÚD ke spolehlivosti účetní závěrky je bez výhrad. Naopak ohledně zákonnosti a správnosti uskutečněných operací byl EÚD nucen, již po třinácté v řadě, vydat stanovisko s výhradami u většiny oblastí rozpočtu, tj. u Společné zemědělské politiky, strukturálních opatření, vnitřních politik a vnějších akcí.
Schválení tohoto Doporučení Radou bude následně předáno slovinským ministrem financí Výboru pro rozpočtovou kontrolu (COCOBU) Evropského parlamentu, který by měl na jeho základě rozhodnout, zda udělí EK absolutorium (discharge) za plnění rozpočtu ES v roce 2006.

Vývoj jednání:
EK (první viceprezident EK pro administrativu, audit a boj proti podvodům Siim Kallas) ve svém projevu zdůraznila dobré pracovní vztahy s COCOBU a zároveň vyjádřila přesvědčení, že EK si udělení absolutoria zaslouží. Z výroční zprávy EÚD zmínila pouze nejproblematičtější bod, a to, že dle zjištění EÚD nemělo být vyplaceno 12% prostředků ze strukturálních fondů. 

V diskusi jednotlivých ČS vyjádřilo Nizozemí silné znepokojení, že v návaznosti na výsledky zjištění EÚD je znovu vydáno stanovisko s výhradami k zákonnosti a správnosti uskutečněných operací. Nizozemí označilo udělení absolutoria EK za nepřijatelné za situace, kdy 12% prostředků ze strukturálních fondů nemělo být vůbec zaplaceno. Tento přístup má negativní dopad  na důvěru občanů EU ve fungování institucí EU a vlastní integrační proces. Nizozemí na závěr uvedlo, že jeho stanovisko je natolik silné, že bude hlasovat proti doporučení Rady Evropskému parlamentu udělit EK absolutorium za plnění rozpočtu za rok 2006.

Výsledek jednání:
Rada ECOFIN kvalifikovanou většinou schválila Doporučení Rady Evropskému Parlamentu udělit Evropské komisi absolutorium za plnění rozpočtu ES v roce 2006, pouze Nizozemí hlasovalo proti.

Další část jednání

a) Hospodářská situace (Pracovní snídaně)

Popis problematiky:
V rámci snídaně byli ministři financí a hospodářství tradičně informováni o jednání skupiny Eurogroup, která zasedá v předvečer jednání Rady ECOFIN. Diskutovanými body Eurogroup byla informace z jednání G7, vývoj inflace a jednání o 1. skupině Stabilizačních programů, konkrétně se diskuse týkala hodnocení Stabilizačních programů Itálie a Francie.

Ministři dále diskutovali současnou hospodářskou a finanční situaci a její výhled. Z posledních informací je patrné, že zpomalování růstu v USA je rychlejší, než se předpokládalo a údaje o nezaměstnanosti taktéž naznačují negativní trendy. V reakci na tyto skutečnosti připravuje vláda USA fiskální „balíček“ (až do výše 1 % HDP). V EU se prozatím neprojevují žádné makroekonomické nerovnováhy, finanční trhy se do jisté míry uklidnily a úvěrové standardy zůstávají dobré. Evropská a americká ekonomika jsou velmi provázané, v případě budoucí recese v USA se dá očekávat přelití negativních trendů i do EU. Negativními exogenními faktory zůstávají rostoucí ceny ropy a potravin vyvolávající tlak na inflaci. Riziko zpomalení ekonomiky EU se dnes odhaduje mezi 1 – 2 p. b., ovšem s velkými diferencemi mezi jednotlivými členskými státy. HDP v EU mezi lety 2008-2010 se bude pohybovat v blízkosti potenciálu.

Další diskuse ministrů pak směřovala k tzv. suverénním fondům, což jsou státem či státními společnostmi zřizované a vlastněné fondy, původně zakládané jako „polštáře“ pro horší časy. Zdroje těchto fondů plynou obvykle z přebytků obchodních či rozpočtových bilancí (Čína, Singapur) nebo z příjmů prodeje komodit (arabské ropné státy, Rusko, Norsko).

b) Budoucnost EBRD (Pracovní oběd)

Popis problematiky:
Ministři financí a hospodářství se v rámci pracovního oběda zaměřili na otázky budoucnosti Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). Téma bylo diskutováno též za portugalského předsednictví, zejména v souvislosti s podporou spolupráce EU s jejími sousedy.

Ministři diskutovali volbu nového prezidenta EBRD, neboť stávajícímu prezidentu Jeanu Lemierrovi vyprší mandát. Rada ECOFIN se k otázce nominace na pozici nového prezidenta EBRD vrátí na svém březnovém zasedání dne 4. března 2008.

Dalším diskutovaným bodem byla otázka udělení statutu Country of Operations Turecku. Tento statut umožňuje zemi čerpat technickou a finanční asistenci EBRD. Česká republika podpořila rozšíření zaměření pomoci EBRD o Turecko a připomněla, že to byla právě Česká republika, která přišla jako první s návrhem udělit Turecku tento statut v rámci zasedání bankovní rady EBRD v Kazani v květnu 2007. Ostatní ČS rovněž vyslovily širokou podporu tomuto kroku.

 


1-   Zpráva EPC o ekonomických nástrojích pro dosažení cílů stanovených v oblasti energetiky a boje s klimatickou změnou

 

2 -  Výroční zpráva o plnění rozpočtu za rok 2006 doplněná o prohlášení o věrohodnosti (DAS) k jednotlivým kapitolám rozpočtu EU

Doporučované

Nejčtenější