Novinky

12.-13. září 2008 Nice (Francie) - Informace o neformálním zasedání ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

oddělení 5301 - Koordinace agendy EU
oddělení 5301 - Koordinace agendy EU

Vydáno

 • Tisková zpráva
 • Zahraniční sektor
 • Mimořádný Ecofin

Ve dnech 12.-13. září 2008 proběhlo v Nice ve Francii neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) za účasti guvernérů centrálních bank. Česká delegace byla vedena ministrem financí Miroslavem Kalouskem.

Neformální jednání ECOFIN v Nice 12.-13. září 2008 mělo následující program:

Pátek, 12. září 2008

Pracovní oběd ministrů

 1. Volba předsedy IMFC
 2. Příprava zasedání ministrů financí „Barcelonský proces: Unie pro Středomoří“ a FEMIP 7.10.2008
 3. Posílení hospodářské a finanční dimenze na summitech EU se třetími zeměmi

Odpolední zasedání

 1. Aktuální vývoj na finančních trzích a naplňování cestovní mapy přijaté v reakci na finanční otřes („turmoil roadmap“)
 2. Evropský dohled nad finančním trhem
  1. Dohled nad skupinami s předhraničními aktivitami
  2. Pokrok v konvergenci dohledových praktik (Lamfalussyho proces) 

Sobota, 13. září 2008

 1. Snížené sazby DPH
 2. Makroekonomická situace a reakce
  1. Vhodná reakce politik na zpomalení růstu, příspěvek EIB k financování ekonomické aktivity zejména malých a středních podniků
  2. Aktuální stav trhu s ropou a vliv finančních trhů na pohyby cen

K jednotlivým bodům:

Pracovní oběd ministrů

Na pracovním obědě diskutovali ministři financí o volbě nového předsedy Mezinárodního měnového a finančního výboru (IMFC) a v rámci přípravy na zasedání ministrů financí „Barcelonský proces: Unie pro Středomoří“ a FEMIP dne 7.10.2008 o vhodné formě zesílené podpory malých a středních podniků v partnerských středomořských státech.  Francouzské předsednictví informovalo, že na post předsedy IMFC zůstávají pouze dva kandidáti - egyptský ministr financí Boutros-Ghali a indický ministr Chidambaram. Většina ministrů EU podporuje egyptského kandidáta. Pokud jde o podporu malých a středních podniků ve Středomoří, ministři se shodují, že by se neměly vytvářet nové instituce. Zájemci se mohou připojit k již započaté iniciativě Itálie a Španělska.

1) Aktuální vývoj na finančních trzích a naplňování cestovní mapy přijaté v reakci na finanční otřes („turmoil roadmap“)

Popis problematiky:

Ministři a guvernéři diskutovali o aktuální situaci na finančních trzích i vyhlídkách do budoucna. Zhodnotili, jak se daří naplňovat cestovní mapu, která byla přijata Radou v reakci na finanční otřes na konci roku 2007.

Vývoj jednání:

Komisař Almunia zdůraznil potřebu urychlit opatření, která posílí transparentnost finančního trhu a tím důvěru jeho účastníků. Za důležité označil povzbuzovat IASB, aby usilovně pracovala na standardech oceňování. Klíčové je rovněž zamezit procykličnosti opatření tak, aby nedošlo ke zhoršení situace. Na závěr komisař podpořil další práci na implementaci přijaté cestovní mapy.

Komisař Mc Creevy uvedl, že je třeba posílit mezinárodní finanční rámec a především transparentnost trhů (1. ze čtyř oblastí cestovní mapy). Pokud jde o standardy oceňování (2. oblast), IASB v současnosti reviduje nejlepší praxe v této oblasti a práce probíhá i v Basilejském výboru. Ve 3. oblasti – změny obezřetnostního rámce – bude na konci září předložen legislativní návrh k revizi směrnice o kapitálových požadavcích u bank (CRD). Ve 4. oblasti (fungování trhu, včetně úlohy ratingových agentur) Komise pracuje na návrhu k ratingovým agenturám, který by měla předložit v říjnu t.r. Co se týče naplňování cestovní mapy k finanční stabilitě, komisař připomněl podpis Memoranda o spolupráci na jaře t.r., krizové simulační cvičení v příštím roce a revizi směrnice o systémech pojištění vkladů, s níž se počítá na konci roku 2009.

Guvernér Evropské centrální banky (ECB) J.-C. Trichet informoval, že ECB pokračuje ve svých opatřeních k podpoře likvidity na peněžním trhu. Dále guvernér formuloval několik principů, kterými by se dle jeho názoru měla řídit společná akce EU: 1. postupovat koordinovaně na obou stranách Atlantiku a spolupracovat v rámci Financial Stability Forum (FSF); 2. zlepšit transparentnost a bojovat proti procykličnosti, kroky spojené s tzv. modelem  originate-to-distribute je třeba koordinovat s Basilejským výborem.

Předsedkyně CEBS 1 Kerstin af Jochnick informovala o zhodnocení pololetních výsledků zveřejněných bankami, přičemž finální zpráva bude připravena v listopadu t.r.
Prezident FSF Mario Draghi uvedl, že světový finanční systém se začíná s problémy vypořádávat. Úroveň kapitálu bank v EU i USA celkově dostatečně převyšuje minimální požadavky, což ale neplatí o všech jednotlivých bankách – některé jsou podkapitalizované. Požadavky trhu na kapitál bank značně vzrostly. FSF se domnívá, že na mezinárodní regulatorní úrovni dochází k pokroku a s potěšením kvituje, že se i v Evropě začaly uplatňovat doporučení FSF ohledně zveřejňování, které se již delší dobu užívají v USA. Prezident FSF dále varoval před ukládáním regulatorních požadavků, které by dále zatížily již oslabené finanční instituce.

Komisař Ch. McCreevy, předsedkyně CEBS a guvernér ECB byli následně požádáni FR PRES, aby zhodnotili 2 největší úspěchy resp. výzvy v reakci na finanční otřes.

Komisař McCreevy za úspěch označil jednak pravidla pro transparentní zveřejňování údajů o sekuritizaci a připravované návrhy CRD a CRA 2,  a dále skutečnost, že EU má společný náhled na to, jak řešit situaci na finančním trhu. Za příkladnou označil spolupráci členských států při implementaci opatření v rámci přijaté cestovní mapy. Předsedkyně CEBS uvedla jako hlavní výzvy obnovení důvěry na finančním trhu posílením transparentnosti a zlepšení standardů oceňování. Guvernér ECB Trichet zdůraznil potřebu pracovat na důležitých oblastech týkajících se likvidity.

Výsledek jednání:

FR PRES shrnulo diskusi s tím, že je třeba zlepšit důvěru a transparentnost na finančních trzích, přičemž určitý pokrok, zejména v reportování, byl již učiněn. Je třeba se více věnovat otázce možných procyklických dopadů.. Na jednání ministrů a guvernérů bylo dohodnuto ustavení pracovní skupiny, která se bude zabývat způsoby, jak zmírnit možné procyklické působení finanční regulace, a která podá zprávu do konce roku 2008.

 

2) Evropský dohled nad finančním trhem: Dohled nad skupinami s předhraničními aktivitami a pokrok v konvergenci dohledových praktik (Lamfalussyho proces)

Popis problematiky:

Jednání bylo rozděleno do dvou částí. K první části byli přizváni zástupci finančního trhu, aby poskytli své názory na organizaci dohledu nad přeshraničně působícími finančními skupinami, na fungování tzv. kolegií dohledů a na roli 3L3 výborů 3 při sbližování dohledových postupů. Na jednání vystoupila i předsedkyně hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu (ECON).

Druhou částí byla diskuse samotných ministrů financí a guvernérů centrálních bank. Ministři a guvernéři měli zhodnotit pokrok v konvergenci dohledových praktik v rámci tzv. Lamfalussyho procesu a vyměnit si názory na základní principy dohledu nad přeshraničně působícími skupinami. FR PRES předložilo na jednání dokument, kde navrhlo několik bodů, na nichž by se ministři mohli na jednání dohodnout. Ve věci konvergence dohledů šlo např. o jednotné reportovací formáty 4 nejpozději v roce 2012 či výzvu 3L3 výborům k efektivnímu uplatňování hlasování kvalifikovanou většinou. Ve věci skupinového dohledu formulovalo francouzské předsednictví obecné principy, jimiž by se měla řídit dělba pravomocí mezi orgánem dohledu nad mateřskou (home) a dceřinou (host) společností v rámci kolegií dohledů: vedoucí role home orgánu dohledu ve strategických rozhodnutích, větší sdílení informací s host orgánem dohledu, mediace přes 3L3 výbory v případě zásadního nesouhlasu.

Vývoj jednání:

2a) Setkání se zástupci evropského finančního trhu a Evropského parlamentu

Mezi zástupci finančního odvětví na jednání vystoupili Michel Pébereau - generální ředitel BNP Paribas (banka), Alessandro Profumo – generální ředitel UniCredit Group (banka), Nicolaus von Bomhard – generální ředitel Munich Re Group (pojišťovna a jedna z největších světových zajišťoven) a generální ředitel  AXA Group (finanční zabezpečení). Posledním mluvčím byla předsedkyně Hospodářského a měnového výboru (ECON) Evropského parlamentu Pervenche Beres.

Francouzské předsednictví položilo ředitelům finančních skupin následující otázky: i) jak by měl dle jejich názoru být organizován obezřetnostní dohled, ii) jak by měla fungovat kolegia dohledů a jaká by měla být role 3L3 výborů, iii) otázka pro představitele pojišťovnictví – jaký je jejich názor na režim skupinové podpory.

Všichni mluvčí se shodli, že dohled a regulaci je třeba přizpůsobit realitě velkých přeshraničních skupin operujících na globalizovaném trhu. Různá pravidla uplatňovaná v různých státech jim činí problémy. Ozvaly se hlasy, že je třeba urychleně změnit účetní standardy, aby se předešlo dalším krizím na finančním trhu. Ohledně dohledu opakovaně zaznělo, že je třeba posílit koncept vedoucího - konsolidujícího orgánu dohledu. Zástupci vesměs souhlasili, že 3L3 výbory by měly plnit funkci zprostředkovatele při řešení sporů. Zazněl názor, že by měly vydávat doporučení ohledně dohledového procesu, ale také názor opačný. Představitelé oboru pojišťovnictví vyjádřili velkou podporu návrhu Solvency II, zejména principu skupinové podpory.

Předsedkyně výboru ECON podpořila přijetí Solvency II do konce tohoto legislativního období. Dále vyslovila názor, že je třeba integrovat dohled nad evropským bankovním trhem, nikoliv však do rukou Evropské centrální banky (ECB). Předsedkyně by za optimální považovala systém evropských dohledů založený na národních dohledech fungující obdobně jako evropský systém centrálních bank.

2b) Diskuse ministrů a guvernérů

Vývoj jednání a vystoupení členských států:

Komisař pro vnitřní trh a služby Ch. McCreevy shrnul práci v nadcházejícím období: Do konce roku by mělo dojít k revizi rozhodnutí zakládajících 3L3 výbory. Po jednom roce bude zhodnoceno, jak funguje ve výborech princip hlasování kvalifikovanou většinou, který výbory nedávno začlenily do svých stanov. Aktuálně se zvažuje možnost podpůrného financování práce 3L3 výborů ze zdrojů EU. V revidovaných sektorových směrnicích (Solvency II, CRD) by měly být zaneseny specifické úkoly 3L3 výborů. Mělo by dojít ke zohlednění evropské dimenze v mandátech národních orgánů dohledu. Pokud jde o dohled skupin, komisař považuje  konsolidující orgán dohledu za nezbytný pro fungování kolegií.

Guvernér ECB J.-C. Trichet přivítal zavedení hlasování kvalifikovanou většinou spolu s principem comply or explain v rámci 3L3 výborů a vyslovil velkou podporu zavedení jednotných reportovacích formátů. Za klíčové pro fungování kolegií dohledů označil práci 3L3 výborů směrem k uplatňování jednotného přístupu napříč kolegii, sdílení informací uvnitř kolegií i mezi nimi navzájem a také úzkou vazbu na centrální banky.

Předseda Hospodářského a finančního výboru (EFC) X. Musca informoval, že výbor se vesměs shodl na nutnosti konvergence dohledu a harmonizace reportovacích formátů do roku 2012. V otázce dohledu skupin panuje shoda na kolegiích, nikoliv však na dělbě pravomocí v rámci nich.

V diskusi členských států zazněla obecná podpora konvergenci dohledů a harmonizaci dohledových praktik, ovšem také volání po odpovídající rovnováze mezi home a host orgánem dohledu v rámci kolegií. Zatímco velké státy prosazovali vedoucí úlohu home, až patnáct vesměs menších států se vyslovilo proti dalšímu přenosu pravomocí na home orgán dohledu a pro odpovídající roli host. Jeden stát podpořil myšlenku jednotného evropského orgánu dohledu a navrhnul silnější koordinaci mezi státy eurozóny.

Výsledek jednání:

Ministři a guvernéři na jednání podpořili zavedení jednotných reportovacích formátů nejpozději do roku 2012. Francouzská předsedkyně v závěrečných poznámkách uvedla, že bylo důležité vyslechnout názor zástupců odvětví a Evropského parlamentu a že nalezení shody v otázkách dohledu nad skupinami by bylo dobrým signálem pro finanční trh. K této shodě se ovšem na jednání nedospělo a o „kompromisu“, který navrhlo francouzské předsednictví ve svém dokumentu, se bude dále jednat.

 

3)  Snížené sazby DPH

Popis problematiky:

FR PRES připravilo neformální výměnu názorů mezi ministry ohledně možných změn ve stávající struktuře sazeb v dlouhodobějším horizontu. Tím navázalo na podobnou debatu na pracovním obědě květnové Rady ECOFIN. Diskuse ke sníženým sazbám DPH probíhá v rámci tzv. dvou-etapového přístupu ke změnám struktury sazeb. V rámci první etapy Komise předložila omezený legislativní návrh na změnu směrnice o DPH, který řeší zatím jen některé dílčí případy, obzvláště ty, u kterých možnost aplikace snížených sazeb vyprší koncem roku 2010 (vyjmenované služby s vysokým podílem lidské práce – např. restaurační a hotelové - a některé individuální výjimky). Komplexnější revizí struktury sazeb Komise navrhuje zabývat se až v další etapě, aby bylo možné shromáždit veškeré potřebné informace a analýzy. Již nyní si ale ministři neformálně vyměňují názory na principy této revize.

Na neformálním setkání v Nice tak byly diskutovány otázky jako míra nutné harmonizace sazeb, flexibilita členským státům v jejich uplatňování nebo využití snížených sazeb k dosahování sociálně ekonomických cílů a jejich účinnost ve srovnání s jinými nástroji fiskální politiky.

Vývoj jednání:

Komisař Kovács na úvod zmínil důvody předložení omezeného návrhu v červenci t.r., zejména to, že Rada dosud nebyla schopna dosáhnout globální dohody o snížených sazbách a výjimky pro služby s vysokým podílem lidské práce vyprší v roce 2010.. Návrat k základní sazbě DPH by mohl mít v daných sektorech dopad na zaměstnanost. Hlavní otázka zůstává, zda je účelem DPH pouze výběr daně, či zda ji lze použít i k dosahování jiných cílů a jestli je tato cesta vzhledem k ostatním nástrojům nákladově efektivní. Komisař zdůraznil, že používání snížené sazby je možnost a nikoliv nutnost.

Vystoupení jednotlivých ČS:

Diskuse na neformálním ECOFINu opět ukázala velké rozdíly mezi členskými státy v přístupu ke sníženým sazbám, např. v chápaní snížených sazeb jako nástroje k dosahování sociálně ekonomických cílů. Názory se liší, pokud jde o příznivý dopad snížených sazeb na zaměstnanost – zatímco některé státy (především Švédsko, ale i Belgie a Španělsko) se domnívají, že v sektoru služeb může být dopad značný, dle jiných států (např. Finsko, Rakousko, Estonsko) je tento přínos sporný a pro dosahování politických cílů například v oblasti zaměstnanosti existují účinnější nástroje.

Podobně se řada států (např. Rakousko, Velká Británie, Litva) domnívá, že konečný spotřebitel má ze snížených sazeb jen malý či vůbec žádný užitek.
Množství států (včetně ČR) ovšem vyslovilo názor, že členské státy by měly mít flexibilitu v uplatňování snížených sazeb, pokud to nenarušuje fungování vnitřního trhu. Proti širokému uplatňování snížených sazeb jsou v prvé řadě Německo a Dánsko. Dle Finska je harmonizace DPH nezbytná pro řádné fungování vnitřního trhu a široké uplatňování snížených sazeb vede k nárůstu administrativního břemene. Naopak Švédsko uvedlo, že z hlediska administrativní zátěže jsou snížené sazby DPH daleko účinnějším nástrojem než např. sociální dávky.

Německo má také obavy z lobbingu, pokud v určité oblasti uplatňuje sníženou sazbu sousední stát. Německo očekává značný negativní dopad na rozpočet v případě, že by byl přijat předložený omezený návrh Komise týkající se služeb s vysokým podílem lidské práce, a nehodlá o návrhu diskutovat, dokud neproběhne v Radě formální diskuse o systému snížených sazeb jako celku. Rovněž Malta se domnívá, že širší diskuse by měla předcházet jednání o konkrétních návrzích. Dánsko vyzvalo ke komplexnímu přístupu v diskusi o racionalizaci stávajícího systému sazeb a navrhlo požádat Komisi o zpracování dalších studií, např. k vyhodnocení administrativní zátěže, k distorzím vnitřního trhu, které plynou ze snížených sazeb, apod..

Výsledek jednání:

Francouzské předsednictví na základě diskuse uložilo Komisi, aby již pro říjnový formální ECOFIN připravila stručný dokument, v němž shrne ekonomické argumenty pro a proti sníženým sazbám, dodá údaje o dopadech na rozpočty a navrhne podmínky, za kterých by bylo možné pokročit k nějakému konsensu v této oblasti.

 

Bod 4) Makroekonomická situace a reakce

4a) Vhodná reakce politik na zpomalení růstu, příspěvek EIB k financování ekonomické aktivity zejména malých a středních podniků

Popis problematiky:

Ministři diskutovali o aktuální hospodářské situaci v EU a adekvátní reakci politik. Evropskou ekonomiku v poslední době ovlivnily negativní externí šoky v podobě pokračujícího otřesu na finančních trzích a vysokých cen ropy i dalších komodit. Evropská investiční banka (EIB) na jednání představila své plány na zesílenou podporu malých a středních podniků.

Vývoj jednání:

Francouzské předsednictví (FR PRES) úvodem připomnělo šoky, kterým byla evropská ekonomika v poslední době vystavena – vysoké ceny komodit a krize finančních trhů, stručně uvedlo francouzský návrh koordinované reakce na hospodářské zpomalení, jejímž cílem je nabídnout nástroje, které přispějí k řešení rostoucí inflace, poklesu hospodářského růstu, rizika zvýšení nezaměstnanosti a nedůvěry na finančních trzích.

Komisař J. Almunia představil prozatímní prognózu Komise. Globální hospodářská situace a tím i výhled pro EU jsou nejisté. Ceny ropy sice poklesly, ale stále se drží na vysoké úrovni. Pozitivní zprávou je, že inflace dosáhla vrcholu v srpnu a dále bude zřejmě klesat. Pro 2008 jako celek odhaduje Komise inflaci 3,8%. Předpověď ročního růstu pro 2008 byla revidována dolu na 1,4% pro EU a 1,3% pro eurozónu. Pokud jde o čtvrtletní vývoj HDP v EU, pro třetí kvartál předpovídá Komise stagnaci, pro čtvrtý pak růst 0,1%. Celkově lze očekávat, že negativní dopad minulých šoků na EU bude pokračovat. Hospodářské ochlazení bezprostředně hrozí i globální ekonomice, zpomalil světový obchod a růst oslabil i v některých rozvíjejících se ekonomikách. Komise podpořila myšlenku koordinované reakce na současnou situaci a mimořádné výzvy. EU by měla dospět ke společnému hodnocení situace a vytvořit plán řešení problémů (vhodným fórem je nadcházející ECOFIN a říjnová Evropská rada). Přitom je třeba využít všechny dostupné nástroje a podpořit růst, aniž by byla ohrožena makroekonomická stabilita. Komise na jednání doporučila držet se revidovaného Paktu stability a růstu, pokud jde o rozpočtovou politiku, a pokračovat ve strukturálních reformách, zejména v sektoru energetiky. Pokud jde o ceny ropy, Komise informovala, že pokračuje v práci na zvýšení transparentnosti trhu, touto otázkou se bude zabývat Rada ECOFIN na svém říjnovém zasedání.

Guvernér ECB J.-C. Trichet vyjádřil souhlas s hodnocením Komise, pokud jde o hospodářskou situaci. V reakci na stávající situaci doporučil v prvé řadě strukturální reformy na trhu práce a produktů a fiskální obezřetnost, dále pak politiky, které podporují konkurenci.

Prezident EIB Philippe Maystadt na jednání představil plány EIB na zesílenou podporu malých a středních podniků (MSP) – zvýšení celkové podpory v letech 2008-2009 z 10 na 15 mld. eur ročně a opatření, která mají zefektivnit poskytování půjček. V této souvislosti prezident EIB informoval o plánované revizi tradičního produktu EIB tzv. globální půjčky.

Vystoupení jednotlivých ČS:

Doporučení Komise a ECB k dodržování Paktu stability a růstu a pokračování ve strukturálních reformách vesměs podpořili i ministři, kteří vystoupili v diskusi.

Dle Švédska je zřejmé, že EU se nemůže oddělit od globálního vývoje a externí šoky tvrdě zasáhly i státy se skvělými ekonomickými výsledky. EU by se měla pokusit zmírnit zpomalení a zároveň posilovat potenciál pro růst v dlouhém období. V dobrých časech je nutné dodržovat fiskální cíle.

Velká Británie považuje v souvislosti s finančním otřesem za důležité více spolupracovat s USA, Švýcarskem, popř. dalšími partnery. Pokud jde o ceny energií a ropy, je hlavní prioritou (i pro Velkou Británii samotnou) boj s inflací a zamezení efektům druhého kola. Je potřeba větší energetická efektivita a menší závislost a rovněž více ekologického uvědomění, dodržování naplánovaných strukturálních reforem a fiskální disciplíny. Dále britský ministr podpořil plány EIB vůči MSP.

Finsko naznačilo pochybnost, zda je třeba zvyšovat pomoc EIB malým a středním podnikům, a podpořilo přímý tok pomoci EIB vůči MSP. Zvýšené půjčky by dále neměly směřovat jen k vybraným zemím.

Nizozemí považuje za hlavní výzvu nejistotu ohledně budoucího vývoje, zejména cen ropy a finančního trhu v USA, francouzský návrh koordinované reakce se však soustředí na inflaci a růst.

Itálie upozornila, že vedle podpory MSP je potřeba také nových investic do infrastruktury (zejména v energetice) a navrhla zřízení pracovní skupiny s účastí Komise a EIB, která by prozkoumala možnosti využití soukromého kapitálu v této oblasti a zahájila dialog se strategickými partnery – velkými institucionálními investory

Na návrh Itálie reagovala svojí podporou Komise a také prezident EIB, který  připomněl, že EIB již udělala hodně pro financování infrastruktury, považuje nicméně za dobrý nápad dát dialogu s investory, kteří se v různých členských státech zabývají dlouhodobými projekty, strukturovanější podobu.

Výsledek jednání:

Italský návrh na vytvoření pracovní skupiny k investicím do infrastruktury, do níž bude zapojena EIB, EK a institucionální investoři, byl odsouhlasen a FR PRES navrhlo, aby Itálie dodala dokument, v němž popíše cíle a plán práce skupiny.

4b)  Aktuální stav trhu s ropou a vliv finančních trhů na pohyby cen

Nebylo projednáno.

 

 


 

Poznámky:

1  Committee of  European Banking Supervisors – Výbor evropských orgánů dohledu nad bankami
 Capital Requirements Directive – Směrnice o kapitálových požadavcích u bank; Credit Rating Agencies – regulace ratingových agentur
 Výbory evropských orgánů dohledu na finančním trhem – tzv. 3 level committees – výbory 3. úrovně Lamfalussyho procesu.
4  Struktura a obsah informací, které jsou subjekty finančního trhu povinny dodávat orgánům dohledu.

Doporučované

Nejčtenější