Novinky

8. května 2007 Brusel - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

oddělení 5301 - Koordinace agendy EU
oddělení 5301 - Koordinace agendy EU

Vydáno

 • Tisková zpráva
 • Zahraniční sektor
 • Mimořádný Ecofin

Dne 8. května 2007 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena ministrem financí Miroslavem Kalouskem.

Jednání Rady ECOFIN dne 8. května 2007 mělo následující program:

Řádné jednání Rady ECOFIN

 1. Schválení předběžného pořadu jednání
 2. Přijetí seznamu bodů „A“
 3. Předběžný návrh souhrnného rozpočtu EU na rok 2008 prezentace Komise
 4. Finanční trhy
  1. Hedgeové fondy Závěry Rady
  2. Bílá kniha k investičním fondům (správa aktiv) Závěry Rady
  3. Dopady stárnutí na finanční trhy Závěry Rady
  4. Lamfalussyho proces Zprávy Komise a monitorovací skupiny IIMG

Další části jednání:

 1. Hospodářská situace (pracovní snídaně)
 2. Ministerský dialog s kandidátskými zeměmi (Chorvatsko, Makedonie, Turecko) společné Závěry
 3. Zdanění automobilů (pracovní oběd)

K jednotlivým bodům:

ad 2) Přijetí seznamu bodů „A“

Popis problematiky:
Takzvané A-položky jsou body, které Rada schvaluje bez rozpravy, neboť o nich členské státy již dosáhly shody na nižších stupních jednání (COREPER). Rada potvrdila mj. následující body: Schválení nominace členů a zástupců Poradního výboru ke vzdělávání a přípravu v oblasti architektury; návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o bezpapírovém prostředí pro celnictví a obchod a Závěry Rady týkající se jaderné bezpečnosti a bezpečného nakládání s vyhořelým palivem.

Výsledek jednání:
Seznam A-položek byl v předložené podobě schválen (je přílohou tohoto materiálu).

ad 3) Předběžný návrh souhrnného rozpočtu EU na rok 2008 prezentace Komise

Popis problematiky:
Dne 2. května 2007 vydala Evropská komise (dále EK) tiskovou zprávu s oznámením přijetí předběžného návrhu rozpočtu EU na rok 2008. Návrh rozpočtu byl prezentován ministrům Rady ECOFIN. Schvalování návrhu rozpočtu EU na rok 2008 by mělo probíhat po celý rok 2007 s tím, že finální schválení by mělo proběhnout v první polovině prosince 2007 Evropským parlamentem. Návrh rozpočtu představuje celkem 129,2 mld. EUR v závazcích (nárůst o 2 % oproti roku 2007) a 121,6 mld. EUR v platbách (nárůst o 5,3 % oproti roku 2007). Závazky by měly dosáhnout 1,03 % HND EU a platby 0,97 % HND EU. EK poprvé představuje rozpočet, kdy podíl prostředků pro růst a zaměstnanost na celkovém rozpočtu (44,2 %, Heading 1) převýší podíl prostředků na zemědělství (43,6 %, Heading 2).

Vývoj jednání:
Jednání předsedalo Portugalsko, za jehož předsednictví by měl být rozpočet EU na rok 2008 přijat. Za důležité označilo respektování Zásad Rady pro rozpočet EU na rok 2008, které Rada ECOFIN přijala v březnu t.r. a potřebu kontroly růstu plateb (tempo růstu plateb je vyšší než tempo růstu závazků).

V následném vystoupení EK upozornila na použití principu „včasného rozpočtového varování“ při sestavování rozpočtu EU, provedené šetření v oblasti lidských zdrojů a dostatečné rezervy navrhovaného rozpočtu pod stropy finančního rámce. Rychlejší růst plateb než závazků je způsoben z titulu časového rozložení programů EU, např. rychlejší náběh 7. rámcového programu a poslední rok plateb programů ze strukturálních fondů za minulé finanční období. EK sdělila, že problémy v oblasti udržitelného růstu způsobuje 11 programů (v hodnotě 1,2 mld. euro), pro které dosud nebyl přijat právní rámec. V oblasti zemědělství došlo k poklesu tržně orientovaných plateb, v oblasti svobody a bezpečnosti potom k 24% nárůstu rozpočtu pro řízení migračních toků (zároveň je zde také 5 programů bez právního základu). Pro oblast vnějších vztahů je plánován růst 26% pro SZBP1  a zároveň vytvoření rezervy ve výši 330 mil. euro. V oblasti administrativy provedla EK screening, který schválila 24. dubna 2007. EK bude pokračovat v nabírání pracovníků z nových členských zemí. Růst rozpočtu v části administrativy je odůvodněn růstem penzí a projektem evropských škol (bude otevřena 4. škola). Nové rozpočtové priority hodlá EK pokrýt prostřednictvím přesouvání lidských zdrojů v rámci instituce bez dodatečných požadavků na nová místa.

Výsledek jednání:
Portugalsko oznámilo, že bude probíhat navazující diskuse k návrhu rozpočtu EU na rok 2008 v orgánech Rady EU (Rozpočtový výbor, Coreper). Rozpočet by měl být sestaven Radou EU na zasedání 13. července 2007 (Rada ECOFIN pro rozpočet EU).

ad 4) Finanční trhy

ad 4a) Hedgeové fondy Závěry Rady

Popis problematiky:
Závěry k problematice hedgeových fondů (dále HF) byly ministrům předloženy ke schválení po projednání jednak v Hospodářském a finančním výboru (EFC) dne 26. dubna 2007 a jednak na Coreperu II dne 2. května 2007. V předkládaných návrzích Závěrů Rada uznává, že HF významně přispívají k efektivitě finančního systému, současně však upozorňuje na potenciální systematická a provozní rizika spojená s jejich činností. Nepřímý přístup dozoru byl doposud dostatečný, ale je třeba preventivně působit proti potenciálním rizikům, které s sebou HF nesou. Dohledové orgány by měly situaci sledovat a mezi sebou intenzivněji spolupracovat. Dále se Rada domnívá, že je nutné lépe porozumět vlastnostem HF a průběžně kontrolovat jejich vliv na finanční stabilitu. Obavy se v některých členských státech týkají distribuce HF retailovým investorům, zde je třeba zajistit dostatečnou ochranu investorů. Rada vítá iniciativu EK, která zvažuje všechna pro a proti zavedení systému jednotné regulace fondů také v souvislosti s neharmonizovanými fondy nabízenými retailovým zákazníkům (viz též bod 4b), a očekává zprávu EK.

Vývoj jednání:
Německé předsednictví informovalo o diskusi k problematice na neformálním zasedání Rady ECOFIN v dubnu 2007 v Berlíně. Za základní elementy navrhovaných Závěrů Rady označilo následující prvky:

 1. nepřikročí se k okamžité regulaci HF na evropské úrovni;
 2. je upřednostňován nepřímý dohled HF – dohledové orgány budou sledovat vystavení bank a dalších finančních institucí vlivu HF a budou se o zjištěních vzájemně informovat;
 3. důraz je kladen na transparentnost HF a
 4. bude pokračovat další analýza HF společně s dalšími neharmonizovanými fondy v rámci směrnice UCITS – o dalším postupu bude rozhodnuto následně.

Velká Británie poděkovala za připravený návrh Závěrů Rady, který považuje za velice vyvážený a vysílající pozitivní signál pro všechny zainteresované účastníky trhu.

Výsledek jednání:
Závěry Rady byly jednomyslně přijaty v předloženém znění.

ad 4b) Bílá kniha k investičním fondům (správa aktiv) Závěry Rady

Popis problematiky:
EK uveřejnila dne 15. listopadu 2006 svoji strategii v oblasti regulace kolektivního investování (ve formě tzv. Bílé knihy), která vymezuje další směřování legislativních úprav kolektivního investování na úrovni EU. Bílá kniha stanovuje oblasti, ve kterých bude EK iniciovat opatření. Ministrům byly předloženy ke schválení Závěry Rady, ve kterých Rada mj. vítá Bílou knihu EK k investičním fondům; zdůrazňuje nutnost implementace a uplatňování platných právních nástrojů EU; očekává hodnocení EK, které se bude zabývat hodnocením soukromých investic; bere na vědomí práci EK na přezkumu možností přeshraničního obchodování s různými druhy neharmonizovaných fondů (zajištěné, realitní a hedgeové fondy); očekává zprávu EK s možnými řešeními oblasti neharmonizovaných produktů pro retailové zákazníky (bude zveřejněna v polovině roku 2008); zdůrazňuje nutnost plného využívání nástrojů dohledu nad finančními trhy a vyzývá EK k přezkoumání koherence legislativy EU s finančními produkty určenými pro retailové zákazníky s cílem zajistit ochranu investorů a zabránit nekorektním prodejním taktikám.

Vývoj jednání:
Německé předsednictví shrnulo základní údaje související s danou problematikou:

 1. v současné době spravuje zhruba 30 tis. evropských investičních fondů aktiva v hodnotě cca 6 bilionů euro a potenciál budoucího růstu je obrovský (odhad 10 bilionů v roce 2010) a
 2. základní legislativou na evropské úrovni upravující tuto problematiku je směrnice UCITS z roku 1985, která byla naposledy novelizována v roce 2001. EK v Bílé knize identifikuje řadu problémů a překážek v tomto odvětví, které je třeba odstranit legislativní cestou (je připravována revize směrnice UCITS).

Zástupce EK připomněl dva ze základních elementů, které bude třeba řešit prostřednictvím revize směrnic UCITS:

 1. snaha více konsolidovat poměrně fragmentovaný evropský trh prostřednictvím podpory akvizic investičních fondů a
 2. potřeba zefektivnit postupy a rychlost vydávání povolení pro fondy regulované směrnicí UCITS vydávané domovským členským státem a jejich oznamování hostitelskému členské zemi.

Legislativní návrh bude dle sdělení EK zveřejněn koncem roku 2007 a očekává se, že bude jednou z priorit slovinského předsednictví v roce 2008. Závěry zdůrazňují nezbytnost zajištění konzistentního postupu mezi jednotlivými oblastmi, zejména potom v paralelní aplikaci Směrnice MiFID3  a Směrnice UCITS. Tuto koherentnost bude EK dále analyzovat. V závěru EK potvrdila svůj úmysl zveřejnit analytické zprávy k ostatním Směrnicí UCITS neharmonizovaným fondům nejpozději v létě 2008. Z členských států vystoupilo pouze Španělsko, které upozornilo na nutnost koherence mezi jednotlivými sektory, a která spočívá ve vzájemné provázanosti Směrnic MiFID a UCITS.

Výsledek jednání:
Závěry Rady byly jednomyslně přijaty v předloženém znění.

ad 4c) Dopady stárnutí na finanční trhy Závěry Rady

Popis problematiky:
Ministrům byl předložen kompromisní návrh Závěrů Rady. V Závěrech se Rada EU odvolává na jednání Evropské rady ze dne 23. - 24. března 2006 (nutnost provést komplexní reformy vedoucí ke zlepšení udržitelnosti systému sociální péče a splnění ekonomických a rozpočtových důsledků stárnutí populace) a Závěry Rady ECOFIN ze dne 5. května 2006 (zdůrazněna potřeba podpořit výkonnost evropských trhů, pokud jde o dlouhodobé spořící produkty, podpora finančního vzdělávání, výzva Výboru pro finanční služby (FSC) k přezkoumání aplikace možných politik ke zvládnutí stárnutí populace s dopadem na finanční trhy). Rada ve svých Závěrech přijímá zprávu FSC a zdůrazňuje následující na národní úrovni:

 1. rozvinout nebo posílit adekvátní statistické nástroje pro lepší monitoring struktury portfolií domácností a změn rizikových profilů domácností;
 2. posílit povědomí domácností a potřebu získávat vhodné informace a vzdělání;
 3. zvýšit účast a příspěvky domácností do nepovinných penzijních systémů a zaměřit se na relevantní případy možného nedostatečného přístupu k penzijním produktům a systémům například u nízko-příjmových domácností apod.; a
 4. podpořit snahy finančního odvětví pro zvýšení nabídky penzijních spořících produktů a vybudovat standardní rady a informačně podpořit zákazníky.

Rada dále zdůrazňuje potřebu dále monitorovat tržní inovace a vyzývá EK, aby vykonala další práci na rozvoji trhu pro penzijní produkty. Pokud jde o makroekonomickou a finanční stabilitu, pozornost se dle Rady má soustředit na implikace současných trendů posunu rizika k domácnostem a na koncentraci aktiv ve stárnoucí populaci.

Vývoj jednání:
Předsednictví připomnělo závazek zabývat se problematikou dopadů stárnutí populace na finanční trhy, který vyplynul ze Závěrů Evropské rady (23.-24.3.2006) a Rady ECOFIN (5.5.2006). Záležitostí se expertně zabýval FSC (připravil svoji Zprávu a Závěry Rady k problematice) a dále výbor EFC.

Předseda EFC  zdůraznil 4 základní elementy problematiky:

 1. potřebu reforem na národní úrovni s cílem zajistit udržitelnost národních sociálních systémů a zvýšit míru účasti a úrovně příspěvků domácností do nepovinných penzijních systémů,
 2. potřebu reformovat a zvýšit nabídku produktů zaměřených na dlouhodobé spoření, protože neodpovídají současným potřebám ani po kvalitativní, ani po kvantitativní stránce,
 3. nepodceňovat fenomén přechodu rizik na domácnosti a jeho mezigenerační charakter, který by mohl způsobit krizi domácností (viz závazek ČS posílit statistické nástroje pro zlepšení skladby portfolií domácností a změn v rizikových profilech domácností) a
 4. nutnost zaměřit se na zvýšení povědomí a vzdělávání domácností o principech fungování nabízených produktů zaměřených na dlouhodobé spoření a s nimi spojenými riziky.

Komise potvrdila svůj záměr dále se problematikou intenzivně zabývat ve spolupráci s EFC a FSC.

Výsledek jednání:
Závěry Rady byly jednomyslně přijaty v předloženém znění.

ad 4d) Lamfalussyho proces Zprávy Komise a monitorovací skupiny IIMG

Popis problematiky:
Na jednání byla ministrům financí předložena 2. předběžná zpráva Meziinstitucionální monitorovací skupiny IIMG5, která monitoruje tzv. Lamfalusyho proces (LP), což je čtyřstupňový mechanismus přijímání, schvalování a kontroly implementace regulatorních předpisů (v oblasti legislativy finančních trhů) na úrovni EU. Ve své zprávě navrhuje monitorovací komise řadu opatření na zlepšení fungování tohoto procesu.

Vývoj jednání:
Německý ministr financí krátce shrnul fungování LP a úlohu IIMG a představil jejího předsedu J.Ackerhorna.

Ten ve svém vystoupení konstatoval úspěšnost fungování LP, zejména co se týká efektivnosti schvalování nových předpisů. Jako negativní bývá hodnoceno velké množství legislativních aktů, které je třeba transponovat na národní úrovni. Následně se věnoval doporučením obsaženým v 2. předběžné zprávě své skupiny, které se týkaly rozlišení rolí mezi úrovněmi 1 a 2 LP vč. zajištění efektivní spolupráce, vhodného načasování provádění prací na jednotlivých úrovních LP, zreálnění transpozičních lhůt, rozsahu regulatorních přídavků tzv. „goldplating“ na úrovni národního práva, vypracovávání transpozičních tabulek pouze v jednom z pracovních jazyků EK, vč. Využívání jednotného formuláře, dále důrazu na 3. úroveň LP a potřeby pokračovat v konvergenci dohledů.

EK sdílí dobré zkušenosti z fungování LP, určité připomínky má k fungování 3. úrovně, kde je třeba zajistit rychlejší konvergenci a větší aktivitu při transpozici legislativních aktů úrovně 1 a 2. EK dále zmínila otázku komitologie, neboť u řady Směrnic (Směrnice o zneužívání trhu 6 a Směrnice o prospektu 7) vyprší tzv. „sunset clause“ 8. EK v této záležitosti apelovala na portugalské předsednictví, aby se touto problematikou zabývalo (nutné hledání dohody s Evropským parlamentem).

Všechny vystupující členské státy se shodly na tom, že je třeba dále zlepšovat fungování 3. úrovně LP. Portugalsko potvrdilo, že konvergence dohledů (tedy 3. úrovně LP) bude jeho prioritou s pravděpodobným zařazením na jednání Rady ECOFIN v prosinci 2007. Finsko poukázalo na potřebu dalších analýz, např. plánování implementace předpisů již ve fázi projednávání legislativy. Finsko dále zdůraznilo nutnost užší spolupráce mezi domácími a hostitelskými dozorovými orgány.

Výsledek jednání:
Finální zpráva IIMG bude k dispozici do konce roku 2007, z ní budou pramenit závěrečná doporučení pro zlepšení LP. V současnou chvíli panuje shoda nad úspěšností LP. Členské státy EU vidí nicméně další prostor pro zlepšování fungování LP, zejména ve výborech 3. úrovně. Očekává se, že problematika revize LP bude jedním z hlavních témat portugalského předsednictví v 2. polovině t.r.

ad a) Hospodářská situace (pracovní snídaně)

Popis problematiky:
EK zveřejnila dne 7. května 2007 svou tradiční jarní prognózu. Na pracovní snídani byla  tato prognóza  EK prezentována  ministrům a došlo k výměně názorů k této prognóze a budoucímu ekonomickém vývoji v EU. Pro rok 2007 EK očekává růst HDP pro EU na úrovni 2,9% a pro eurozónu 2,7%. V následujícím roce má dojít k mírnému zpomalení na 2,6 resp. 2,5%. EK dále očekává, že EU vytvoří během let 2006 – 2008 téměř 9 milionů nových pracovních míst, což bude znamenat rekordní pokles míry nezaměstnanosti, až pod 7% v roce 2008. Hospodářské oživení taktéž povede ke zlepšování stavu veřejných financí, míra vládních deficitů by měla klesat k 1%, což je nejlepší výsledek za několik posledních let. EK očekává mírné zvýšení inflace, zejména v důsledku zvyšování cen ropy (EK počítá s meziroční mírou inflace kolem 2%).

Vývoj jednání:
EK představila svoji jarní prognózu pro roky 2007 a 2008. Dále informovala, že se bude na úrovni kolegia komisařů zabývat zrušením procedury při nadměrném schodku pro Řecko, Německo a Maltu (diskuse ministrů následně proběhne na červnovém zasedání Rady ECOFIN). Směrem k ČR EK uvedla, že se země odchýlila od cesty nápravy nadměrného deficitu, a proto je možné očekávat nová doporučení. Tato doporučení budou členskými státy EU schvalována společně se Stanoviskem Rady ke konvergenčnímu programu ČR v červenci 2007. Další kroky v EDP nejsou nutné u Itálie a Portugalska. EK očekává zprávu o učiněných opatřeních ze strany Maďarska v srpnu t.r. Dále EK avizovala zpracování zprávy k EDP zhruba v polovině června t.r.

Předseda zemí eurozóny informoval o dodržování závazků pramenících z EDP ze strany všech zemí skupiny. Na jednání eurogroup byl také potvrzen závazek zemí eurogroup snížit strukturální deficit na nulu – se zohledněním specifik některých zemí. Dalšími tématy diskutovanými na jednání eurogroup dne 7.5.2007 byla problematika směnných kurzů a finančních trhů, konkrétně hypotéčních úvěrů. Otázka hypoték by mohla být v budoucnu předmětem jednání Rady ECOFIN.

ad b)  Ministerský dialog s kandidátskými zeměmi (Chorvatsko, Makedonie, Turecko) společné Závěry

Popis problematiky:
Ministři financí EU se již podeváté sešli u dialogu o hospodářských politikách s kandidátskými zeměmi (Chorvatsko, Turecko a Makedonie). Cílem setkání je zhodnocení letošních aktualizací předvstupních hospodářských programů (PEPs) těchto zemí a ohlédnutí za pokrokem kandidátských zemí v dosažení „evropské“ kvality vládní statistiky. Celý proces (ministerský dialog) je součástí přípravy kandidátských zemí na vstup do EU, při níž tyto země - v rámci procedury předvstupního fiskálního dohledu - posilují svou ekonomickou plánovací kapacitu a připravují se na povinnosti členských států EU v procedurách mnohostranného fiskálního dohledu a koordinace hospodářských politik. Pro jednání ministrů financí a hospodářství členských států EU a kandidátských zemí byly připraveny společné Závěry zohledňující současnou hospodářskou situaci kandidátských zemí a obsahující doporučení do budoucna.

Vývoj jednání:
Na úvod představili ministři a centrální guvernéři kandidátských zemí hospodářskou situaci a její výhled. Vystoupení věcně odpovídala odevzdaným PEP. Turecký ministr financí upozornil na nový program vlády na roky 2007 – 2013, v rámci kterého má dojít k implementaci práva EU do právního řádu Turecka.

EK ocenila odevzdané PEP a uvedla, že je v kandidátských zemích znatelný pokrok. Z PEP však pro země vyplývají další úkoly, např. větší zaměření politik na růst a přiblížení se úrovní průměru EU. Dle hodnocení EK prováděné reformy reflektují současnou situaci, nejsou však zaměřeny do budoucna. Mezi prováděnými / zamýšlenými reformami a fiskálním rámcem není jasná vazba, proto je nutná její přesnější definice.

ECB se ztotožňuje s hodnocením EK, za nutnou považuje konsistenci fiskální a monetární politiky. Dodržování fiskální politiky považuje ECB za klíčové pro snižování externí zadluženosti. ECB též upozornila na akční plán pro statistiku, který by měly autority v těchto zemích považovat za klíčový.

Jako jediná země vystoupilo Řecko, které přivítalo aktivitu kandidátských zemí a vyjádřilo naději, že se přiblíží vstup těchto zemí do EU.

Výsledek jednání:
Společné Závěry ministrů byly jednomyslně schváleny. Země byly ze strany německého předsednictví vyzvány k provádění reforem a k prezentaci dosažených výsledků opět za rok.

ad c) Zdanění automobilů (pracovní oběd)

Popis problematiky:
Ministři financí a hospodářství se během pracovního oběda zabývali otázkou zdaňování soukromých osobních automobilů ve vazbě na návrh směrnice Rady o zdanění osobních automobilů. Návrh směrnice obsahuje pravidla pro výpočet daní ze  soukromých osobních vozidel na základě vozidly produkovaných emisí oxidu uhličitého, stanoví postupné  rušení  registračních daní v členských státech a stanoví systém, ve kterém budou za určitých okolností zaplacené registrační daně a roční silniční daně refundovány s cílem předejít dvojí platbě těchto daní při přemísťování vozidel  do jiného členského státu.

Vývoj jednání:
Diskuse ministrů byla zaměřena zejména na otázku zrušení registrační daně při uvedení osobních automobilů do provozu, kterou v současné době uplatňuje několik členských států. Někteří ministři zemí, kde jsou registrační daně zavedeny, odmítli zrušit registrační daň, mimo jiné z důvodu ztráty příjmů do státního rozpočtu. Ministři ocenili úsilí německého předsednictví, že se věnovalo této otázce, nicméně z diskuse vyplynulo, že dosažení harmonizace zdanění osobních automobilů na úrovni EU představuje velmi složitý krok.

Velmi okrajově zmínilo německé předsednictví problematiku DPH balíčku, která bude předmětem diskuse na červnovém zasedání Rady ECOFIN. Německo naznačilo připravenost k dosažení dohody. Pilotní projekt mechanismu reverse – charge by dle německého ministra financí mohl být spuštěn v Rakousku, kde by vzhledem k objemu transakcí neměl mít zásadní dopad na další členské státy.

Výsledek jednání:
Ministři se vyjádřili pozitivně k začlenění CO2 emisí do základu silniční nebo registrační daně, nicméně způsob, jak k tomu dojde, by měl zůstat v národní kompetenci.

 


1  - Společná zahraniční a bezpečnostní politika.

2 - UCITS = Directive on Collective Investments in Transferable Securities (2001/107/ES a 2001/108/ES), hlavním smyslem přijetí těchto 2 směrnic bylo sjednocení podmínek pro působní subjektů kolektivního investování (investiční fondy) na trzích EU.

3 - MiFID = Markets in Financial Instruments Directive, 2004/39/ES, upravuje zejména podmínky podnikání na kapitálovém trhu, datum implementace je 1.listopadu 2007.
 
4 - Jde o hedgeové fondy, otevřené realitní fondy a soukromé kapitálové fondy.
 
5 - Činnost skupiny byla obnovena na jaře roku 2005, jejími členy jsou po 2 osobách zástupci EP, Komise a Rady EU, zabývá se sledováním Lamfalussyho procesu, její mandát zanikne v prosinci 2007, kdy vydá svou finální zprávu k přezkumu LP.
 
6 - Market Abuse Directive 2003/6/ES, účelem směrnice je zajistit ochranu evropských kapitálových trhů před využíváním důvěrných informací a tržní manipulaci.
 
7 - The Prospectus Directive 2003/71/ES, cílem směrnice je usnadnit společnostem získávání finančních prostředků prostřednictvím emise akcií na kapitálových trzích EU. Zavádí tzv. jednotný pas emitenta, který zaručuje uznatelnost v kterémkoliv členském státě EU.
 
8 - EK má právo zákonodárné iniciativy prováděcích předpisů.

Doporučované

Nejčtenější