Novinky

5. června 2007 Lucemburk - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

oddělení 5301 - Koordinace agendy EU
oddělení 5301 - Koordinace agendy EU

Vydáno

 • Tisková zpráva
 • Zahraniční sektor
 • Mimořádný Ecofin

Dne 5. června 2007 proběhlo v Lucemburku jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena náměstkem ministra financí Tomášem Zídkem.

Jednání Rady ECOFIN dne 5. června 2007 mělo následující program:

Řádné jednání Rady ECOFIN:

 1. Schválení předběžného pořadu jednání
 2. Přijetí seznamu bodů „A“
 3. Implementace Paktu stability a růstu – omezené složení
 4. Konvergenční zprávy Komise a Evropské centrální banky – prezentace
 5. Kvalita veřejných financí – Závěry Rady
 6. Daně
  1. Boj proti daňovým podvodům – Závěry Rady
  2. Balíček opatření k DPH – politická shoda
  3. Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB) – orientační diskuse
  4. Etický kodex pro zdanění podnikatelů – Závěry Rady
  5. Společné fórum EU pro oblast převodních cen – Obecné zásady pro předběžné cenové dohody – Závěry Rady
 7. Ostatní - program Galileo

Další části jednání:

 1. Systém obchodování s emisemi (pracovní oběd)
 2. Debriefing z jednání ministrů financí skupiny G8 v Postupimi (pracovní oběd)

K jednotlivým bodům:

Řádné jednání:

ad 2) Přijetí seznamu bodů „A“

Popis problematiky:

Takzvané A-položky jsou body, které Rada schvaluje bez rozpravy, neboť o nich členské státy již dosáhly shody na nižších stupních jednání. Rada potvrdila mj. následující body: rozhodnutí Rady schvalující podpis dohody s Tureckem o účasti Turecka na práci Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost; závěry Rady o Radě OSN pro lidská práva; nařízení Rady, kterým se mění nařízení ES č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu.

Výsledek jednání:

Seznam A-položek byl v předložené podobě schválen (je přílohou tohoto materiálu).

ad 3) Implementace paktu stability a růstu – omezené složení

Popis problematiky:

Na základě doporučení Komise rozhodovali ministři o ukončení postupu při nadměrném schodku (excessive deficit procedure – EDP) u tří zemí, kterým se v roce 2006 podařilo snížit rozpočtový deficit pod hranici 3% HDP – Německa, Řecka a Malty.

Vývoj jednání:

Nejprve představila své hodnocení Komise. Shrmula historii EDP u každého státu od jeho zahájení, popsala v číslech vývoj deficitu i veřejného dluhu do roku 2006 a rovněž předpověď pro následující dva roky, a uvedla doporučení pro další fiskální konsolidaci. Německu se podařilo snížit deficit ze 4% HDP v roce 2003 na 1,7% v uplynulém roce, čímž překonalo hranici 3% o rok dříve před uloženým termínem. V Řecku poklesl deficit z nejvyšší hodnoty 7,9% HDP v roce 2004 na 2,6% v roce 2006, Malta dosáhla snížení z 10% HDP v roce 2003 na loňských 2,6%, čímž zároveň splnila Maastrichtské kritérium pro přijetí eura. Zemím se také daří postupně snižovat veřejný dluh, ačkoliv ve všech třech případech dosud přesahuje referenční úroveň 60% HDP (u Řecka výrazně). Všem třem státům Komise doporučila další rozpočtovou konsolidaci směrem ke střednědobému cíli (MTO). K hodnocení a výzvám Komise se připojil Hospodářský a finanční výbor (EFC) a Evropská centrální banka (ECB).

Následně vystoupili zástupci hodnocených států. Všichni tři vyjádřili s hodnocením Komise spokojenost. Německo upozornilo, že jeho konsolidace se odehrávala převážně na výdajové straně a avizovalo cíl dosáhnout vyrovnaného rozpočtu v roce 2010. Řecký ministr poukázal na velký rozsah snížení deficitu a označil svou zemi za dobrý příklad toho, že je možné provádět konsolidaci veřejných financí při udržení hospodářského růstu a míry nezaměstnanosti. Pro příští léta přislíbil další strukturální reformy. Výrazný pokrok v krátkém časovém období zdůraznila ve svém vystoupení i Malta.

Výsledek jednání:

Rada přijala rozhodnutí, kterými se zrušují rozhodnutí o existenci nadměrného schodku v Německu, Řecku a na Maltě, čímž byl EDP u těchto států ukončen.

ad 4) Konvergenční zprávy Komise a Evropské centrální banky – prezentace 

Popis problematiky:

Na žádost Kypru a Malty z února letošního roku připravila Komise a ECB mimořádné konvergenční zprávy, v nichž hodnotí připravenost těchto zemí na přijetí společné měny. Podmínkou přijetí eura je splnění čtyř Maastrichtských kritérií (cenová stabilita, rozpočtová pozice, stabilita směnného kurzu a konvergence dlouhodobých úrokových sazeb) a dále slučitelnost národní legislativy v měnové oblasti. Ministři byli na jednání seznámeni s hodnocením Komise a ECB a vyzváni ke schválení textu dopisu určeného Radě ve složení hlav států a vlád, která zasedne na okraji letního summitu EU. V dopise je vyjádřeno souhlasné stanovisko Rady ECOFIN k hodnocení Komise a jejímu doporučení na přijetí eura Kyprem a Maltou od 1.1.2008. Finální rozhodnutí o zavedení společné měny oběma státy učiní Rada ECOFIN na svém červencovém zasedání, v návaznosti na konzultaci s Evropským parlamentem a diskusi hlav států a vlád na červnovém summitu.

Vývoj jednání:

Nejprve představila své hodnocení Komise, která uvedla, že obě země dosáhly vysokého stupně udržitelné konvergence a zejména vyzdvihla udržitelnost, pokud jde o míru inflace (kritérium cenové stability). Poukázala na zlepšení rozpočtové pozice u obou států a vyzvala k další konsolidaci, zejména prostřednictvím reformy penzijního a zdravotního systému. Komise také podtrhla důležitost dobré přípravy na samotný přechod k nové měně. Zejména je třeba předejít svévolnému zvyšování cen. V sázce je nejen blaho spotřebitelů na Kypru a Maltě, ale také celkový obraz eura u občanů EU.

ECB se připojila k hodnocení Komise a vyzvala oba státy, aby pokračovaly ve strukturálních reformách mj. na trzích produktů a práce s cílem podpořit růst a zaměstnanost. Kypru doporučila omezení sociálních výdajů a Maltě provedení penzijní reformy. Předseda EFC vyjádřil souhlas s hodnocením Komise a ECB a rovněž vyzval k další konsolidaci směrem k dlouhodobé udržitelnost veřejných financí. ECB i EFC upozornily, že Kypr může v budoucnu čelit velkým strukturálním výzvám v souvislosti se sjednocením ostrova.

Zástupci obou zemí poděkovali Komisi a ECB za jejich hodnocení. Maltský ministr upozornil na řadu strukturálních reforem, které už jeho země provedla i na penzijní reformu z prosince 2006 a uvedl, že jsou připraveni zvážit další kroky. Vyjádřil spokojenost se splněním inflačního kritéria a upozornil v této souvislosti na speciální situaci Malty jako odděleného ostrova, který je zcela závislý na dodávkách ropy pro výrobu elektřiny i např. pitné vody. Konečně vyjádřil důvěru, že přijetí eura přispěje ke zvýšení produktuvity a konkurenceschopnosti. Kyperský ministrve svém stručném projevu vyslovil přesvědčení, že znovusjednocení ostrova udržitelnost konvergence ve smyslu splněných kritérií neohrozí.

Výsledek jednání:

Ministři schválili text dopisu předsedy Rady ECOFIN určeného pro červnový summit EU, v němž je vyjádřen souhlasný postoj ministrů financí a hospodářství k zavedení eura na Kypru a Maltě.

ad 5) Kvalita veřejných financí – Závěry Rady

Popis problematiky:

V souladu s mandátem od Rady ECOFIN z ledna t.r. připravil Výbor pro hospodářskou politiku (EPC) ve spolupráci s Komisí zprávu o kvalitě veřejných financí v EU s podtitulem „Vykonaná práce a cesta vpřed“. Zpráva se týká zejména následujících aspektů: národní fiskální pravidla a institucionální rámec veřejných financí, dostupnost dat pro lepší monitoring skladby veřejných výdajů a měření efektivnosti veřejných výdajů. Nově se věnuje pozornost i kvalitě příjmové strany veřejných financí. Ze zprávy vycházejí závěry Rady, které byly ministrům na červnovém zasedání předloženy ke schválení.

Vývoj jednání:

Předseda Rady ECOFIN (ministr Steinbrück) na úvod připomněl, že kvalita veřejných financí (VF) je klíčová pro naplňování Lisabonské strategie i Paktu stability a růstu. V poslední době se analýza VF stále více zaměřuje na výstupy. V řadě států došlo ke zlepšení kvality VF a rozvíjí se srovnávací hodnocení mezi členskými státy.

Předseda EPC (J. Grice) ocenil, že přibývá zkušeností s tím, co zvyšuje a co nikoliv efektivnost veřejných financí, a jejich výměna mezi členskými státy přináší užitek.

Vyzdvihl důležitost měření efektivity veřejných financí a metodologie COFOG (klasifikace výdajů vlády podle funkcí). Novým prvkem v diskusi o kvalitě VF je efektivita příjmové stránky. EPC je názoru, že na struktuře veřejných příjmů v podmínkách globalizace a otevřených ekonomik velmi záleží.

Následně vystoupili ministři států, které s Německem tvoří trojici předsednictví. Portugalsko přislíbilo pokračovat v započaté práci a uvedlo, že kvalita VF bude mezi tématy na zářijovém neformálním ECOFINu v Portu. Slovinsko se během svého předsednictví chce zaměřit na některé opomíjené aspekty. Analýza efektivnosti veřejných výdajů se zatím soustředí na oblast vzdělávání a výzkumu a vývoje. Slovinsko ji hodlá rozšířit např. na oblast sociálních transferů a výdajů na politiku zaměstnanosti (v souvislosti s flexicurity).

Výsledek jednání:

Předseda Rady ECOFIN vyjádřil spokojenost s tím, že portugalské a slovinské předsednictví budou pokračovat v práci na kvalitě veřejných financí, která byla v minulosti podceňována. Rada přijala závěry, v nichž mj. podporuje další analýzu vlivu institucionálního rámce na složení a efektivnost veřejných rozpočtů, vyzývá Eurostat a národní statistické úřady k dalšímu úsilí při poskytování dat dle klasifikace COFOG, zvláště pokud jde o vzdělávání, zdravotnictví a sociální ochranu, vyzývá EPC a Komisi k dalšímu rozvoji měření efektivnosti veřejných výdajů, zvláště pak k prohloubení analýzy v oblastech výzkumu a vývoje a vzdělávání.

ad 6) Daně

ad 6a) Boj proti daňovým podvodům – Závěry Rady

Popis problematiky:

V listopadu 2006 se Rada ECOFIN shodla na naléhavé potřebě společné strategie EU v boji proti daňovým podvodům a jejích hlavních parametrech a pověřila Komisi, aby vypracovala a v červnu 2007 předložila nástin této strategie. V návaznosti na zprávu Komise byly ministrům předloženy ke schválení závěry Rady, v nichž se navržená opatření dělí do dvou skupin. Za prioritní jsou ve strategii považována konvenční opatření spočívající ve zlepšení administrativní spolupráce. Příslušné legislativní návrhy má Komise předložit do konce roku 2007. Krom toho Komise nastínila i dvě opatření zásadnějšího charakteru, která by se v případě potřeby mohla stát součástí strategie, a to zdanění intrakomunitárních plnění a reverse-charge mechanismus. Tato opatření a jejich případné dopady (vč. dopadů možného pilotního projektu zavedení reverse-charge mechanismu v některém členském státě) by měly být předmětem dalšího zkoumání, jehož výsledky by Komise měla předložit rovněž na konci roku 2007.

Vývoj jednání:

Komise (L. Kovács) na úvod připomněla dvě skupiny opatření a uvedla, že analýza systému reverse-charge by měla případně vyústit v návrh pilotního projektu.

Diskuse členských států se soustředila výhradně na téma reverse-charge mechanismu. Dva státy požádaly Komisi o záruku (ve formě prohlášení do zápisu) ohledně analýzy možností pilotního projektu, jeden uvedl, že souhlas s analýzou nutně neznamená budoucí souhlas s pilotním projektem. Jeden z přítomných ministrů naopak řekl, že je dobré vyzkoušet různé přístupy a že bychom neměli na experiment klást příliš omezujících požadavků, chceme-li obdržet relevantní výsledky. Rakousko, které je žadatelem o pilotní projekt, uvedlo, že má s reverse-charge systémem dobré zkušenosti jakožto účinným prostředkem v boji proti daňovým podvodům v některých sektorech.

Výsledek jednání:

Závěry Rady byly schváleny včetně prohlášení do zápisu obsahujícího deklaraci Komise o aspektech analýzy, která posoudí možnost spuštění pilotního projektu reverse charge mechanismu.

ad 6b) Balíček opatření k DPH – politická shoda

Popis problematiky:

V listopadu 2006 přijala Rada Ecofin závěr, že je třeba prioritně pokračovat v jednáních o DPH balíčku s cílem vypracovat komplexní řešení do června roku 2007. Balíček, jehož jednotlivá opatření se projednávají již několik let, v současnosti obsahuje dva hlavní návrhy, které se týkají:

 • 1) změny pravidel pro stanovení místa plnění u služeb (novelou se má široce uplatnit základní princip, že poskytování služeb by se mělo zdaňovat v místě, kde dochází k jejich skutečné spotřebě; v důsledku navrhovaných změn dojde k rozšíření uplatňování zdanění v členském státě spotřeby, a tím rozsahu přenesení povinnosti odvést daň z poskytovatele na příjemce služby u služeb poskytovaných podnikatelům (B2B služeb) a rozsahu povinnosti poskytovatele služby přiznat daň v členském státě zákazníka u některých služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani (B2C služeb)),
 • 2) změny procedury vrácení DPH osobám neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě.

Rada se měla na jednání zaměřit pouze na tři základní politické výhrady některých členských států týkající se změny místa zdanění služeb, kontrolních mechanismů a data vstupu opatření v účinnost. Pokud jde o jiné výhrady, členské státy na jednáních nižší úrovně vesměs indikovaly, že jsou ochotny z nich ustoupit, pokud se dané politické otázky vyřeší. Výjimkou byly dvě výhrady ohledně služeb souvisejících s námořní dopravou, které příslušné členské státy rovněž označily za politické a doporučily je k diskusi ministrů.

Vývoj jednání:

Předsednictví uvedlo, že dnes je den k dosažení dohody a vyzvalo členské státy s politickými výhradami k jejich vysvětlení. Také Komise (L. Kovács) vyzvala ministry k dosažení dohody o celém balíčku. Jako první podaly vysvětlení dva členské státy, jejichž výhrady se týkaly změny místa zdanění u služeb B2C a nedostatečných kontrolních opatření u služeb B2C. Několik dalších členských států vyjádřilo jisté pochopení pro druhou výhradu a podporu tomu, aby se na kontrolních mechanismech dále pracovalo. Hlavní překážkou dosažení dohody se ukázala být výhrada členského státu, který odmítá změnu pravidel pro stanovení místa plnění u služeb B2C. Jako řešení navrhlo předsednictví vyjmutí služeb B2C z balíčku, proti čemuž se postavily jiné členské státy, které požadovaly udržení balíčku jako celku. Ostatní „politické“ výhrady byly na jednání částečně opuštěny, částečně zohledněny v závěrech Rady.

Výsledek jednání:

Ministři po dlouhém jednání schválili závěry s výčtem prvků DPH balíčku, o nichž Rada dosáhla politické shody, což je v zásadě celý balíček kromě místa plnění u služeb B2C. Rada dále v závěrech uznává, že předtím než dojde k formálnímu schválení celého DPH balíčku, bude nutná další diskuse o změně místa plnění u služeb pro B2C poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání, elektronických služeb a služeb souvisejících s námořní dopravou. Rada rovněž vyzývá portugalské předsednictví k nalezení řešení zlepšujících kontrolní mechanismy. Konečně Rada v závěrech potvrzuje záměr schválit formálně DPH balíček do konce tohoto roku s tím, že by měl vstoupit v platnost nejpozději 1.1.2010.

ad 6c) Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB) – orientační diskuse

Popis problematiky:

CCCTB je nejambicióznějším projektem současnosti v oblasti harmonizace přímých daní. Předpokládá vytvoření jednotných pravidel pro stanovení základu korporátní daně a rovněž pro konsolidaci tohoto společného základu v rámci skupiny společností. S předložením legislativního návrhu počítá Komise v první polovině příštího roku. Na jednání ECOFIN představila Komise zprávu o pokroku v práci na CCCTB a proběhla orientační diskuse.

Vývoj jednání:

Komise (L. Kovács) představila svou zprávu o pokroku a sdělila, že je na dobré cestě k předložení legislativního návrhu v roce 2008. Uvedla, že zpráva pokrývá jednak technické otázky (např. odpisování, rezervy, definice skupiny, mechanismus sdílení daňového základu), jednak politické otázky. Za hlavní strategické parametry CCCTB označila Komise následující: široký základ, konsolidovaný základ, volitelnost CCCTB, co nejjednodušší pravidla (vč. jednoduché správy, která by využívala jakýsi one-stop-shop).

diskusi členských států zazněla široká škála názorů na projekt od jednoznačné podpory k naprostému odmítnutí. Několik států vyjádřilo CCCTB podporu, přičemž některé z nich explicitně podpořily konsolidaci. Dva státy se vyslovily pro případné zavedení ve dvou stupních - nejprve jako nekonsolidovaný základ, následně s konsolidací. Některé státy se vyslovily proti konsolidaci a rovněž proti volitelnosti, která by nevedla k žádoucímu administrativnímu zjednodušení. Čtyři státy vyslovily celkově negativní postoj k CCCTB, resp. k harmonizaci přímých daní obecně.

Výsledek jednání:

Předsednictví uzavřelo debatu s tím, že ukázala existenci fundamentálních rozdílů v názorech na harmonizaci přímých daní jako takovou. Rada vzala na vědomí sdělení Komise, které bylo poslední zprávou o pokroku. Následovat bude legislativní návrh Komise v roce 2008.

ad 6d)  Etický kodex pro zdanění podnikatelů – Závěry Rady

Popis problematiky:

Etický kodex (Code of conduct) pro zdanění podnikatelů představuje právně nezávaznou dohodu (soft law) členských států, že nebudou zavádět opatření zakládající škodlivou daňovou konkurenci, resp. že existující škodlivá opatření odstraní. Uplatňováním kodexu se zabývá pracovní skupina Rady (Code of conduct Group), která pravidelně na konci každého předsednictví podává Radě ECOFIN zprávu o činnosti v uplynulém období. Součástí zprávy předložené na zasedání Rady ECOFIN 5.6.07 byl i návrh na rozšíření činnosti skupiny v následujícím období. Tzv. future work package čítá šest bodů, z nichž první dva se týkají procesních otázek činnosti skupiny, další konkrétní náplně práce. Rada měla v rámci svých závěrů tento pracovní balíček schválit.

Vývoj jednání:

Zprávu představil člen britské delegace, který tak zastoupil předsedkyni skupiny Code of Conduct D. Primarolo. Uvedl, že skupina odvedla za německého předsednictví dobrou práci a že závěry Rady poskytnou základ pro další činnost dle pracovního programu, který je přílohou zprávy. Následně se rozvinula diskuse členských států o budoucím pracovním programu skupiny. Pro dva členské státy bylo nepřijatelné rozšíření činnosti skupiny, dokud nebudou vyjasněny procedurální záležitosti, tj. především způsob, jakým skupina přijímá rozhodnutí, uplatňování principu rovného zacházení a interakce činnosti skupiny s řízením Komise o veřejné podpoře. Jeden stát přímo navrhl zrušení skupiny, což však žádný další stát nepodpořil. Proti návrhu předsednictví, aby budoucí pracovní program zatím nebyl schvalován s tím, že během následujícího půlroku se skupina zaměří na vyřešení procedurálních otázek, se postavil jiný členský stát, dle nějž by neschválení pracovního programu bylo špatným signálem ohledně boje proti nekalé daňové konkurenci.

Výsledek jednání:

Shody o závěrech nebylo dosaženo, Rada tak pouze vzala předloženou zprávu na vědomí.

ad 6e) Společné fórum EU pro oblast převodních cen – Zásady pro předběžné dohody o převodních cenách – Závěry Rady

Popis problematiky:

V únoru 2007 vydala Komise Sdělení o práci společného fóra EU pro oblast převodních cen (Joint Transfer Pricing Forum – JTPF). Přílohu sdělení tvoří Obecné zásady pro předběžné cenové dohody, které jsou posledním výsledkem činnosti fóra. Cílem obecných zásad, které jsou formou tzv. soft law, je předcházet sporům v oblasti převodních cen a souvisejícímu dvojímu zdanění. Zásady obsahují doporučený postup pro uzavírání vícestranných předběžných cenových dohod mezi daňovým správami a poplatníky (spojenými osobami) z různých zemí. Svými závěry měla Rada stvrdit dobrovolný závazek členských států řídit se obecnými zásadami a implementovat je do svých vnitrostátních právních nebo správních předpisů.

Vývoj jednání:

Komise (L. Kovács) pogratulovala fóru a členským státům k přijetí obecných zásad, které budou vítané pro podniky s přeshraničními aktivitami.

Výsledek jednání:

Závěry Rady byly přijaty.

ad 7) Ostatní – program GALILEO

Nizozemí vzneslo návrh, aby na zasedání Rady ECOFIN dne 10.7.2007 byla zařazena substantivní diskuse o programu Galileo a jeho finančních aspektech. Portugalsko, které v červenci přebírá předsednictví v Radě, předběžně vyjádřilo ochotu tomuto požadavku vyhovět.

Na závěr řádného zasedání, které bylo posledním za německého předsednictví, ministr Steinbrück poděkoval všem ministrům za konstruktivní diskusi i všem dalším aktérům za spolupráci. Jako největší úspěch vyzdvihl přijetí směrnice o platebních službách. Portugalský ministr poděkoval německému předsednictví za skvělou práci a vedle směrnice o finančních službách označil za důležitý úspěch také posun v DPH balíčku, pokrok v agendě better regulation a rozšíření eurozóny.

Další části jednání - Pracovní oběd:

ad a) Systém obchodování s emisemi

Komise vyjádřila podporu prodeji povolenek přes aukce, který přinášejí významné příjmy státnímu rozpočtu. Diskuse o systému bude pokračovat na úrovni Výboru pro hospodářskou politiku (EPC). Systém aukcí je třeba analyzovat z hlediska transparentnosti, výnosnosti a ekonomického zatížení podnikatelského prostředí. Rovněž je třeba navrhnout, jak naložit s příjmy z aukcí. Komise také uvedla, že se bude dále zabývat řešením otázek účetní evidence prodeje povolenek, zajištění transparentnosti procesu vydávání a koordinace mezi členskými státy. V diskusi vystoupil rakouský ministr, který na základě zkušeností své země označil aukce za dobrý, transparentní a ekonomicky zajímavý nástroj.

ad b) Debriefing z jednání ministrů financí skupiny G8 v Postupimi

Dle informace německého předsednictví si ministři financí G8 vytyčili na jednání tři hlavní cíle:

 • i) stabilitu finančních trhů (především u hedgeových fondů je třeba zlepšit dohled a zajistit kvalitní informace podnikatelům o riziku těchto fondů,
 • ii) finanční řízení v Africe (na jednání G8 byl k tomuto přijat akční plán),
 • iii) udržitelná politika ochrany klimatu

Doporučované

Nejčtenější