Novinky

28. listopadu 2006 Brusel - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

oddělení 5301 - Koordinace agendy EU
oddělení 5301 - Koordinace agendy EU

Vydáno

 • Tisková zpráva
 • Zahraniční sektor
 • Mimořádný Ecofin

Dne 28. listopadu 2006 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena ministrem financí Ing. Vlastimilem Tlustým, CSc.

Jednání Rady ECOFIN dne 28. listopadu 2006 mělo následující program:

 1. Přijetí programu jednání
 2. Schválení seznamu A-položek
 3. Aplikace Paktu stability a růstu (omezené složení)
 4. Hospodářská reforma
  1. Lisabonský mnohostranný dohled Závěry Rady
  2. Globalizace: Toky výrobních faktorů Závěry Rady
 5. Snižování statistické zátěže Závěry Rady
 6. Evropská investiční banka
  1. Externí zápůjční mandát Evropské investiční banky Všeobecný přístup Rady
  2. Nástroj FEMIP  Závěry Rady
 7. Zdanění
  1. Spotřební daně: minimální sazby daně u alkoholických nápojů Všeobecný přístup Rady
  2. DPH a spotřební daně: Směrnice o osvobození dovozu cestujících Všeobecný přístup Rady (možné hlasování)
  3. Balík opatření k DPH Všeobecný přístup Rady a Závěry Rady
  4. Návrh na Rozhodnutí Rady na udělení výjimky Velké Británii z aplikace čl. 21 Směrnice 77/388/ES Politická shoda (možné hlasování)
  5. Boj proti daňovým únikům Závěry Rady
  6. Code of Conduct ke škodlivé daňové konkurenci Závěry Rady
  7. Společný konsolidovaný základ daně z příjmů společností Ústní zpráva Komise o pokroku
 8. Finanční služby
  1. Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu Zpráva o pokroku (veřejné projednávání)
  2. Code of Conduct  k přeshraničnímu zúčtování a vypořádání cenných papírů
 9. Závěry Rady

Obědové téma:  Případ společnosti SWIFT

K jednotlivým bodům :

ad 2)  Schválení seznamu A-položek

Popis problematiky:
Takzvané A-položky jsou body, které Rada schvaluje bez rozpravy, neboť o nich členské státy již dosáhly shody na nižších stupních jednání (především ve Výboru stálých zástupců COREPER).

Vývoj jednání:
Předsedající Rady ECOFIN představil seznam A-položek.

Výsledek jednání:
Seznam A-položek byl bez výhrad přijat.

ad 3)  Aplikace Paktu stability a růstu (omezené složení)

Popis problematiky:
V rámci bodu došlo nejprve k podání informace o zasedání ministrů financí a hospodářství eurozóny  (dne 27. listopadu 2006 večer) a k informaci o proběhlém makroekonomickém dialogu se sociálními partnery  (ten samý den odpoledne). Následovalo zhodnocení dodržování závazků vyplývajících z Procedury při nadměrném deficitu pro Polsko.

a) Makroekonomický dialog a informace z jednání eurozóny

Makroekonomický dialog byl shrnut následovně:

 1. praxe tohoto dialogu se osvědčila, diskuse se sociálními partnery je plodná,
 2. fiskální a monetární politika je důležitá pro udržení stávající ekonomické situace,
 3. klíčovou otázkou je nutnost usměrňování mzdy,
 4. perspektivy EU jsou pozitivní,
 5. hlavní rizika se týkají externích faktorů.

Lucemburský ministr financí podal zprávu o zasedání eurozóny. Zmínil názory Michaela Deplera, zástupce Mezinárodního měnového fondu (MMF) pro eurozónu, které se shodují s názory členů eurozóny (hospodářská situace v roce 2006 je dobrá a eurozóna vykazuje značný růst, který se šíří do dalších sektorů). Dle MMF je možné, že v letech 2007 a 2008 dojde k určitému zpomalení, nicméně růst je trvale udržitelný (projevuje se to na soukromých investicích, poklesu nezaměstnanosti, atd.). Podle MMF bude inflace činit asi 2%, přičemž i u tohoto inflačního scénáře existují rizika, a to jak negativní (vazba na vývoj cen ropy), tak pozitivní (vyplývají z výsledků strukturálních reforem a z toho, že začaly být usměrňovány mzdy, což by mělo i nadále pokračovat).

U otázek deficitu zkoumala eurozóna situaci Itálie a zazněl názor, že pokud budou řádně implementovány návrhy vlády, situace se zlepší.. Eurozóna se dále shodla, že je nutné zvýšit úsilí o konsolidaci politik (zejména poté rozpočtových) v dobrých časech (tj. při vyšším hospodářském růstu). Rovněž byly diskutovány směnné sazby, resp. jejich možné prudké výkyvy.

Členové eurozóny se shodli, že:

 1. Skupina zemí eurozóny provede horizontální hodnocení svých členských ekonomik v dubnu a následně v červnu 2007 a výsledky hodnocení zveřejnit,
 2. v tuto chvíli není žádné riziko pro soudržnost eurozóny, alespoň co se týče dynamického přizpůsobování ekonomik.

Vývoj jednání:
K informaci neproběhla žádná diskuse.

b) Procedura při nadměrném deficitu – Polsko

V rámci tohoto bodu byli ministři vyzváni, aby rozhodli, zda Polsko přijalo účinná opatření v reakci na Doporučení Rady v rámci Procedury při nadměrném deficitu z 5. července 2004 (fakticky se jednalo o snížení veřejného deficitu Polska pod 3% nejpozději v roce 2007). Podnětem k rozhodnutí byl návrh Komise na Rozhodnutí Rady, ve kterém bylo uvedeno, že že Polsko nepřijalo dostatečná účinná opatření. To vyplývá z aktuální hospodářské i politické situace země.

Vývoj jednání:
Evropská komise (dále EK) se připojila k finskému předsednictví (dále předsednictví) a podala informaci o posledním vývoji polského deficitu. EK uvedla, že situace v Polsku se v posledních letech zlepšuje. Deficit v roce 2006 bude podle EK asi 4,2% (podle Polska 4,1%), což zahrnuje náklady na reformu důchodů ve výši 2% deficitu. Polsko počítá pro rok 2007 s deficitem 3,7% (1,7% + 2% na reformu důchodů), což je ale stále vyšší deficit, než o jakém Rada rozhodla pro rok 2007 (neblíží se 3%). EK na závěr svého shrnutí zhodnotila, že tempo snižování deficitu není dostatečné, a proto by Rada měla přijmout rozhodnutí o nadměrném deficitu Polska. Dalším krokem, který by měl dle EK následovat, by mělo být vydání dalšího doporučení Rady pro Polsko.

Polsko poukázalo na procedurální záležitosti, zejména potom na fakt, že všechny země předkládají právě teď své stabilizační a konvergenční programy. Program Polska bude předložen v následujících dnech. Samotné Rozhodnutí Rady by mělo proběhnout až po jeho analýze. Zároveň požádalo o odložení jednání k danému bodu, neboť polská ministryně financí bude přítomna až odpoledne.

Předsednictví se obrátilo na EK k vyjádření k požadavku Polska. Ta podpořila přesunutí bodu na odpolední jednání, nicméně odmítla stažení z bodu agendy.

Výsledek jednání:
V rámci odpoledního jednání k danému bodu Rada ECOFIN přijala Rozhodnutí Rady o tom, že Polsko neplní závazky vyplývající pro něho z Procedury při nadměrném deficitu, tj. že nepodniklo účinná opatření k odstranění nadměrného deficitu v roce 2007. Po vyhodnocení konvergenčního programu země bude následovat nové Doporučení Rady na odstranění nadměrného deficitu.

ad 4a)  Hospodářská reforma - Lisabonský mnohostranný dohled Závěry Rady

ad 4b) Hospodářská reforma - Globalizace: Toky výrobních faktorů Závěry Rady

Popis problematiky:
Cílem bylo projednání pokroku v plnění Lisabonské strategie ze strany členských států EU. Navržené Závěry Rady vychází ze Zprávy o výsledku letošního kola tematických examinací připravené Pracovní skupinou pro examinace Výboru pro hospodářskou politiku (EPC) a projednané a schválené EPC a Hospodářským a finančním výborem (EFC). Druhou částí jednání byly připravené Závěry Rady k toku výrobních faktorů, zejména potom kapitálu. Stanovení rámcových podmínek pro investice by mělo směřovat k udržení role EU coby vedoucího regionu pro příliv kapitálu.

Vývoj jednání:
Na úvod jednání předsednictví uvedlo, že se vzhledem k propojenosti a komplexnosti problematiky bude probíhat společná diskuse k oběma bodům.

Nejdříve vystoupil předseda EPC. Evropa je dle hodnocení EPC vedoucím hráčem, co se týká atraktivity v oblasti investic. Důležité je tento stav udržet v době, kdy globalizace přispívá k růstu konkurence. Dle EPC existuje stále mnoho překážek (právních i jiných), které brání konkurenci a pro dokončení vnitřního trhu je důležité tyto překážky odstranit. Evropa by i nadále měla zůstat na špici inovací a měla by se zapojit do diskuse o struktuře migrační politiky. K Lisabonské strategii předseda uvedl, že se EPC ve své Zprávě soustředil na 4 aspekty Lisabonské strategie:

 1. inovace,
 2. rh práce,
 3. migrace,
 4. lepší právní předpisy.

Situaci lze celkově shrnout tak, že:

 1. se objevují povzbuzující signály o tom, že reformy v členských státech přinášejí pozitivní výsledky a nyní by měla být pozornost soustředěna na jejich implementaci,
 2. se ukazuje, že strukturální reformy, pokud byly úspěšné, proběhly v době konjunktury,
 3. obecně nastavená cesta v oblasti inovační politiky je správná, nicméně je třeba práci zintensivnit,
 4. pracovní trh zůstává problémem (není pravděpodobné dosažení zaměstnanosti ve výši 70% do roku 2010), nicméně zapojení do pracovního procesu se zlepšuje,
 5. trh s elektřinou a zemním plynem není dosud zdaleka integrován,
 6. členské státy pokročily v implementaci právních předpisů na národní úrovni.

EK uvedla, že vítá Zprávu EPC ke globalizaci a sdílí k ní navržené Závěry. Zejména vítá důraz na finalizaci vnitřního trhu, a to obzvlášť u finančních služeb. Souhlasí s nutností snižovat překážky na vnitřním trhu. V oblasti obchodu vidí EK za klíčové úspěšné dokončení jednání z Doha. V tomto směru je nutné zajistit, aby takové dohody byly doplňkem, nikoli překážkami liberalizace obchodu. Migrační politiku je dle EK potřebné sledovat z pohledu všech zemí, tj. jak těch přijímajících, tak zemí vysílajících. V oblasti zaměstnanosti se EK hodlá věnovat usnadnění migrace určitých kategorií, lepší přenositelnosti důchodů a dopadům na země, odkud pracovní síly odcházejí (odliv mozků). EK avizovala rovněž plán připravit sdělení týkající se globálního přístupu k imigraci.

EK se rovněž vyjádřila k tématu mnohostranného dozoru, přičemž uvedla, že navržené Závěry vítá a sdílí je. Podle EK je zapotřebí vyšší míra integrace. EK vyzvala k využití současné makroekonomické situace. V závěru EK připomněla termín zveřejnění Výroční zprávy o pokroku (polovina roku 2007), ve které budou mj. hodnoceny Národní programy reforem a jejich implementace.

V následné diskusi se členské státy zabývaly zejména otázkami pracovních trhů, v rámci kterých je nutné zvyšovat zaměstnanost, zvláště u některých skupin (vč. problematiky uznávání kvalifikací a přenositelnosti důchodů). Dalšími překážkami vnitřního trhu jsou např. rozdílná zdanění, která jsou různá v rámci celé EU. Obtíže též způsobuje konkurence mezi státy v oblasti lákání zahraničních investic a příliv nekvalifikované pracovní síly. Ministři se také shodli, že je třeba provádět důchodové reformy.

Litva uvedla, že podporuje propojení svého trhu s energiemi s Polskem. Tuto myšlenku následně podpořilo Slovensko.

Některé členské státy poukázaly na problematiku implementace opatření Lisabonské strategie, zejména potom opatření na zvýšení mobility pracovního trhu.

Slovensko označilo za zásadní otázku makroekonomické stability. V oblasti strukturálních reforem podporuje země výměnu zkušeností mezi zeměmi EU. Dialog se zástupci průmyslu může podle Slovenska vést ve svém důsledku ke zvýšení zaměstnanosti a přesnějšímu definování potřeb pracovního trhu. Strukturální opatření by se měla provádět v příhodnou dobu, tedy zejména v tzv. dobrých časech.

Výsledek jednání:
Předsednictví konstatovalo, že Národní programy reforem (tzv. Lisabonské) jsou velmi prospěšné jak na národních, tak EU úrovni, strukturální reformy probíhají a EU dnes má plnohodnotnou pozici na celosvětové ekonomické scéně.

I přes dříve vyjádřenou ochotu členských států je třeba se ještě více věnovat energetickým otázkám a pracovním trhům a dalšímu provádění strukturálních reforem.

Připravené Závěry k oběma bodům byly přijaty (u Závěrů k Lisabonskému dohledu došlo k doplnění v 3.odst. na straně 4 u seznamu strukturálních indikátorů slovní spojení „v současné době“). K otázce globalizace se Rada ECOFIN vrátí v polovině roku 2007, kdy EK předloží svoji Zprávu.

ad 5)  Snižování statistické zátěže Závěry Rady

Popis problematiky:
Dne 14. listopadu 2006 vydala Komise Sdělení Evropskému parlamentu a Radě ke snižování zátěže respondentů, zjednodušení a stanovování priorit v oblasti statistiky Společenství. Základem snižování břemene dle tohoto Sdělení Komise má být zjednodušení statistických požadavků a statistických metod a prioritizace statistických požadavků dle jejich relevance a využitelnosti pro politiky EU. Tato strategie má být doplněna zlepšeným procesem plánování statistických programů Komise užším zapojením členských států.

Radě ECOFIN dne 28. listopadu 2006 byly předloženy Závěry, ve kterých vyzývá Komisi především k tomu, aby implementovala vlastní navržená opatření a zajistila tak pokrok ve snižování administrativního břemene plynoucího ze statistických požadavků v EU. Dále v Závěrech Rada žádá Komisi, aby analyzovala proveditelnost různých alternativních metod zjednodušení databáze Intrastat, jejíž redukce je stěžejním bodem celého cvičení.

Vývoj jednání:
Předseda EFC zhodnotil návrhy EK pozitivně a prezentoval 3 cesty pro zlepšení práce a snížení administrativního, resp. statistického břemene:

 1. snížení statistických závazků jednotlivých podniků, resp. účinnější způsob sběru statistických podkladů,
 2. zjednodušení práce Intrastatu,
 3. systematický sběr dat by měl být vyhodnocen ještě před rokem 2012.

Navržené Závěry dle EFC tyto 3 body zdůrazňují.

EK vyjádřila souhlas se Závěry Rady v tom, že statistická zátěž pro podniky je jen část celkového administrativního zatížení podniků a EK se k závazku snížit statistickou zátěž hlásí. Ke svému Sdělení o snížení administrativní zátěže EK uvedla, že návrh strategie obsahuje lepší plánování a stanovování priorit a že nové nástroje, nové metody (využití IT) a nové statistické projekty budou analyzovány z hlediska nákladů. Návrh EK se soustředí na zvýšení role poradního orgánu. EK za důležitou v tomto směru vidí spolupráci s národními statistickými orgány, přičemž přijetí navržených Závěrů Rady považuje za první krok k této užší spolupráci.

V diskusi členských států zaznělo, že stanovené cíle EK jsou reálné. Snižování administrativní náročnosti by se mělo soustředit nejen na samotné podniky resp. snižování zátěže podniků, ale i samotné uživatele statistiky.

Výsledek jednání:
PRES uzavřelo diskusi shrnutím, že Závěry Rady k snižování statistické zátěže byly přijaty. Dále PRES konstatovalo, že opatření prováděná ke snížení administrativní zátěže nesmí podkopat včasnost, kvalitu a dostupnost statistických dat. Rada ministrů ECOFIN ve schválených Závěrech vyzývá EK k implementaci vlastních doporučení a navržených opatření v rámci snižování administrativního břemene plynoucího ze statistických požadavků v EU a k dále k předložení Zprávy EK v roce 2007.

ad 6a)  Externí zápůjční mandát Evropské investiční banky Všeobecný přístup Rady

Popis problematiky:
Ministři financí se měli shodnout na společném přístupu k otázce externího zápůjčního mandátu Evropské investiční banky (EIB) resp. kompromisní variantě Návrhu Rozhodnutí Rady o poskytnutí garance Společenství pro EIB proti ztrátám z půjček a garancí na projekty vně Společenství (předložen předsednictvím). Návrh obsahuje teritoriální a finanční rozdělení prostředků EIB pro jednotlivé oblasti / země.

Vývoj jednání:
Předseda EFC v úvodním vystoupení zdůraznil, že díky spolupráci EFC a Coreperu se podařilo dosáhnout dohody. Tato dohoda obsahuje dvoufázový přístup. Na základě externího střednědobého hodnocení provedeného v roce 2010, bude případně uvolněna další částka, a to  ve výši 2 mld. €, čímž může dojít ke zvýšení celkového finančního stropu na 27,8 mld. €. Nový externí mandát EIB zohledňuje regionální rozdělení zemí oprávněných čerpat tyto prostředky, při současně dosaženém kompromisu o věcném zaměření garantovaných projektů v případě asijských zemí a zemí Latinské Ameriky (projekty v oblasti energetiky a na ochranu životního prostředí). Coreper připravil rozdělení oprávněných zemí na dvě základní skupiny s tím, že ve druhé skupině jsou země, jejichž oprávněnost k čerpání ze zápůjčního mandátu bude případ od případu schvalovat Rada.

EK poděkovala finskému předsednictví za dosažení dohody, která umožní včasné zahájení nového externího zápůjčního mandátu EIB. EK zároveň vyjádřila své částečné zklamání nad celkovým stropem, neboť by upřednostňovala vyšší celkový finanční strop, aby mohlo být reagováno na požadavky zemí, především Latinské Ameriky. Do přezkumu v roce 2010 by měla být více zapojena EIB, což může být ještě členskými státy dále diskutováno.  Hodnocení dle EK musí proběhnout na základě přesně stanovených pravidel a kritérií.

EIB doufá, že Rada vytvoří tlak na lepší využívání rozpočtových zdrojů EU. EIB vítá, že cíle zápůjčního mandátu byly přesně definovány a že půjčky budou podporovat oblast životního prostředí a projekty v energetice. K ochraně životního prostředí má EIB zpracované analýzy, avšak k dosažení cílů Kjótského protokolu bude zapotřebí ještě hodně práce. Pro země Latinské Ameriky bylo vyčleněno málo zdrojů a EIB doufá, že v rámci přezkumu v roce 2010 jim budou prostředky navýšeny.

V následující diskusi členské státy zejména zopakovaly své předchozí požadavky. Ze strany Španělska došlo ke zopakování podpory zemím Latinské Ameriky a k otázce, jakou roli by měly mít tyto země v rámci přezkumu v roce 2010 (zda k dojde k přidělení prostředků těmto zemím). Dále byla připomenuta nutnost vazby mezi finančními operacemi EIB a jejich soulad s politikami EU, neboť zde jde o zájem zemí EU. Další členské státy zopakovaly, že podporují vyváženější rozdělení prostředků mezi zeměmi východní Evropy a zeměmi Středomoří (ve prospěch východních sousedů EU). Nelze také opomíjet spolupráci se zeměmi západního Balkánu, kde by měla být podpora větší.

Výsledek jednání:
Rada ECOFIN se v závěru jednání shodla na finanční výši i teritoriálním rozdělení nového externího zápůjčního mandátu, jak bylo navrženo na nižší úrovni. Jeho nová výše je 25,8 miliard euro s možností uvolnění částky 2 miliardy euro na základě průběžného zhodnocení v roce 2010.

ad 6b)  Evropská investiční banka - nástroj FEMIP Závěry Rady

Popis problematiky:
Cílem jednání ministrů bylo přijetí Závěrů Rady ECOFIN za účelem zefektivnění fungování nástroje FEMIP včetně lepšího propojení se sousedskou politikou EU a zlepšení způsobu podpory malých a středních podniků.

Vývoj jednání:
EK vyjádřila souhlas s předloženými závěry Rady. Dle EK nebyla dosud využita podpora FEMIP pro efektivní financování soukromého sektoru. V rámci celkové strategie Evropské sousedské politiky je nutné současnou politiku v této oblasti přehodnotit.

Předseda EFC uvedl, že v rámci návrhu EK tří variant pro budoucí fungování FEMIP, podporuje EFC posílení Evropské sousedské politiky a spolupráci s poradním výborem.

EIB podpořila stanovisko EK a zdůraznila, že partnerské země musí vytvořit vhodné prostředí, především zlepšením právních předpisů.

Členské státy k danému tématu nevystupovaly.

Výsledek jednání:
Rada ECOFIN přijala k danému bodu Závěry Rady, jak jí byly předloženy po jednání na nižší úrovni.

ad 7a)  Zdanění - Spotřební daně: minimální sazby daně u alkoholických nápojů Všeobecný přístup Rady

Popis problematiky:
EK zveřejnila v září t.r. návrh novely směrnice 92/84/EHS o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů. Obsahem návrhu bylo navýšení EU minimálních sazeb na alkohol (líh), meziprodukty a pivo o 31 % za účelem vyrovnání inflace v letech 1993- 2005, a to s účinností od 1. ledna 2008. Vzhledem k nesouhlasu řady členských států připravilo finské předsednictví kompromisní návrh s delšími přechodnými obdobími pro dosažení nových minimálních sazeb. Tento návrh byl projednán Radou ECOFIN dne 7. listopadu 2006 a nebylo o něm dosaženo shody. Na jednání Rady ECOFIN dne 28. listopadu připravilo finské předsednictví další kompromisní návrh, který počítal s navýšením EU minimálních sazeb spotřební daně z lihu o 31% a z meziproduktů a piva o 4,5%. Dále byla v návrhu finského předsednictví navržena automatická indexace EU minimálních sazeb.

Vývoj jednání:
Česká republika (ČR) s kompromisním návrhem předsednictví nesouhlasila a navrhla nulové navýšení sazby u piva. Obdobně se vyjádřilo také Lotyšsko (odmítlo podpořit navýšení spotřební daně z piva a budoucí automatickou indexaci). Německo vyjádřilo pochopení pro českou pozici, nicméně v zájmu dosažení kompromisu navrhované zvýšení sazeb podpořilo. Některé státy vyjádřily nesouhlas s rozdílným zacházením s různými druhy alkoholických nápojů a požádaly o navýšení sazby pouze o 4,5% i v případě lihu. Více států vyslovilo výhrady k automatické indexaci. Během diskuse byla rovněž nastolena otázka případného zavedení pozitivní minimální sazby daně u vína. Komise uvedla, že je zastáncem pozitivní sazby, nicméně v současnosti neexistuje pro takový krok potřebná podpora v Radě. Po prvním kole jednání přišlo finské předsednictví s dalším kompromisním návrhem, který obsahoval modifikovaný mechanismus pro úpravy minimálních sazeb v budoucnu (EK připraví Radě ke schválení návrh na zvýšení spotřební daně vždy, když se zvýší spotřebitelský index cen o více než 5%). Tento návrh byl přijatelný pro většinu členských států. Česká republika zopakovala svou negativní pozici ke zvýšení sazby u piva. Jednání pokračovalo i během pracovního oběda.

Výsledek jednání:
O návrhu nebylo dosaženo shody. Ministři nicméně schválili Závěry Rady, v nichž vyzvali Komisi, aby provedla komplexní studii zdanění alkoholu a alkoholických nápojů, včetně analýzy trendů v úrovni cen a zdanění a dopadů v oblasti konkurenceschopnosti, a aby předložila tuto studii Radě v první polovině roku 2007 s cílem zjednodušit další rozhodování Rady v otázce zdanění alkoholu.

ad 7b)  Zdanění - DPH a spotřební daně: Směrnice o osvobození dovozu cestujících Všeobecný přístup Rady (možné hlasování)

Popis problematiky:
Návrh směrnice Rady o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími z třetích zemí od DPH a spotřební daně má nahradit stávající směrnici 69/169/EHS. Návrh se vztahuje na dovoz v osobních zavazadlech cestujících, který je neobchodní povahy (tzn. příležitostný a určený k osobnímu využívání či jako dar) a obsahuje např. zvýšení finančního limitu pro osvobození či zavedení neomezeného osvobozeného dovozu u léků pro osobní spotřebu. Na jednání Rady ECOFIN dne 7. listopadu 2006, kde byl návrh poprvé diskutován, se nepodařilo dosáhnout shody o finančním limitu pro osvobození. Finské předsednictví představilo na jednání dne 28. listopadu nový kompromisní návrh, ve kterém byly stanoveny dva limity, do nichž lze osvobodit dovoz zboží od DPH a spotřební daně, a to limit pro pozemní dopravu ve výši 300€ a limit pro leteckou dopravu ve výši 430€ (namísto současných 175€ pro oba druhy dopravy). Dále návrh obsahoval možnost volby pro ČS uplatňovat nižší množstevní limity na dovoz tabákových výrobků v případě pozemní dopravy. Česká republika byla připravena podpořit jakýkoliv limit v rozmezí od 300 do 500€. Vzhledem k absenci hranic se třetími státy byl pro ČR relevantní pouze limit v letecké dopravě.

Vývoj jednání:
Po komplikované diskusi, v níž padly návrhy na jinou výši limitu, některé členské státy požadovaly jednotný limit pro všechny druhy dopravy, Rakousko žádalo možnost zachovat si stávající úpravu, kterou uplatňuje u tabákových výrobků vůči novým členským zemím a Švýcarsku. Rovněž byla nastolena otázka vodní dopravy. Následně bylo jednání o návrhu přeneseno na pracovní oběd. Tam ministři nakonec dospěli k politické shodě.

Výsledek jednání:
Návrh směrnice, na kterém se ministři dohodli, obsahuje dva limity, jeden ve výši 300€ pro pozemní dopravu včetně vnitrozemských vodních cest a druhý ve výši 430€ pro dopravu leteckou a námořní. Členské státy jsou oprávněné stanovit různé množstevní limity pro osvobození dovozu tabákových výrobků v letecké (vyšší limit) a v pozemní (nižší limit) dopravě. Zůstává zachována speciální úprava pro Rakousko na dovoz tabákových výrobků ze Švýcarska.

ad 7c) Zdanění - Balík opatření k DPH Všeobecný přístup Rady a Závěry Rady

Popis problematiky:
Součástí tzv. DPH balíčku, který se jako celek začal projednávat za rakouského předsednictví jsou opatření ke zjednodušení daňových povinností DPH (systém jednoho správního místa, změna pravidel vracení DPH subjektům usazeným v jiném členském státě), změny pravidel pro stanovení místa plnění u služeb a prodloužení účinnosti směrnice 2002/38/ES o DPH pro elektronické služby. Rada měla na jednání 28. listopadu ve svých Závěrech vyjádřit souhlas

 1. s prodloužením účinnosti směrnice DPH pro elektronické služby (do konce roku 2008) a
 2. „s pokračováním prací na souboru návrhů a opatření obsažených v balíčku DPH jakožto prioritní záležitosti s cílem dosáhnout komplexního řešení a předložit příslušné texty návrhů na zasedání Rady ECOFIN v červnu 2007“.

Vývoj jednání:
Pokud jde o prodloužení směrnice DPH pro elektronické služby, členské státy s ním vyslovily souhlas již na přípravném jednání Coreperu II dne 22. 11. 2006 Diskuse ministrů se proto vedla zejména o druhém bodu Závěrů (2) týkajícím se další práce na DPH balíčku. Německo nejprve požadovalo jeho zrušení vzhledem k nereálnosti termínu červen 2007. Německo rovněž avizovalo, že nepodpoří balíček, který nebude obsahovat návrh umožňující členským státům zavést volitelně reverse charge mechanismus. Rakousko podpořilo Německo v požadavku na umožnění reverse charge mechanismu. Některé státy se naopak důrazně vyslovily pro ponechání termínu v textu, aby existoval jasný závazek pokračovat v práci na DPH balíčku.

Výsledek jednání:
Rada ve svých Závěrech vyjádřila souhlas (1) s prodloužením účinnosti směrnice DPH pro elektronické služby (do konce roku 2008) a (2) „s pokračováním prací na souboru návrhů a opatření obsažených v balíčku DPH jakožto prioritní záležitosti s cílem připravit komplexní řešení do června 2007, přičemž mají být zohledněny rovněž aspekty spojené s bojem proti daňovým podvodům.“

ad 7d)  Zdanění - Návrh na Rozhodnutí Rady na udělení výjimky Velké Británii z aplikace čl. 21 Směrnice 77/388/ES Politická shoda (možné hlasování)

Bod byl v úvodu jednání stažen z programu.

ad 7e)  Zdanění - Boj proti daňovým únikům Závěry Rady

Popis problematiky:
V květnu t.r. vydala EK sdělení o nutnosti vytvořit koordinovanou strategii boje proti daňovým únikům na komunitární úrovni. Závěry Rady předložené ke schválení ministrům na jednání dne 28. listopadu 2006 potvrzují tuto potřebu a vyzývají Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy rozpracovala základní prvky této strategie. Důraz má být přitom kladen zejména na efektivnější administrativní spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy a zkoumání cest k účinnější ochraně proti únikům v oblasti DPH.

Výsledek jednání:
Navržené Závěry byly Radou přijaty zároveň se Závěry k balíčku DPH.

ad 7f) Zdanění - Code of Conduct ke škodlivé daňové konkurenci Závěry Rady

Popis problematiky
Na jednání byla předložena zpráva o činnosti pracovní skupiny Rady Code of Conduct během finského předsednictví. Posláním skupiny je zkoumat a identifikovat daňová opatření členských států v oblasti přímých daní, která by mohla vést ke škodlivé daňové konkurenci (odporují všeobecně respektovanému Etickému kodexu). V období finského předsednictví se skupina zabývala především daňovým systémem Malty.

Vývoj jednání:
Ke zprávě skupiny neměl žádný členský stát výhrady. Dva státy upozornily na nutnost zabývat se v budoucnu procesními pravidly této skupiny.

Výsledek jednání:
Rada přijala Závěry, v nichž vyzvala skupinu k další práci a předložení příští zprávy před koncem německého předsednictví.

ad 7g)  Zdanění - Společný konsolidovaný základ daně z příjmů společností (CCCTB)

Ústní zpráva Komise o pokroku

Popis problematiky:
Již téměř dva roky pracuje Evropská komise na projektu CCCTB, který obnáší vytvoření jednotných (v celé EU platných) pravidel pro výpočet základu daně z příjmu právnických osob a pro konsolidaci tohoto základu. Komise dlouhodobě počítá s předložením legislativního návrhu k CCCTB před koncem roku 2008.

Vývoj jednání:
EK informovala ministry ústně o pokroku v práci na projektu, která probíhá v celkem 5 pracovních podskupinách a avizovala ukončení práce podskupin v létě 2007,  vyjma diskuse o konsolidaci. Některé státy vyslovily skepsi ohledně tohoto časového cíle.

Výsledek jednání:
Finské předsednictví uzavřelo diskusi konstatováním, že ministři se k této problematice vrátí během německého předsednictví.

ad 8a)  Finanční služby - Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Zpráva o pokroku (veřejné projednávání)

Popis problematiky:
Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu byla představena Komisí v prosinci 2005. Od té doby probíhá vyjednávání v rámci Rady EU (pracovní skupina pro finanční služby).  Cílem směrnice je zajistit v rámci EU moderní a fungující právní rámec pro platební služby. Návrh Směrnice je založen na třech pilířích. Část Platební instituce umožňuje za splnění řady specifických požadavků poskytovat platební služby veřejnosti i nebankovním subjektům. Druhá část Informační požadavky představuje souhrn informačních požadavků kladených na všechny poskytovatele platebních služeb. Třetí část obsahuje ustanovení o právech a závazcích uživatelů a poskytovatelů platebních služeb.

Vývoj jednání:
Předsednictví úvodem ve stručnosti shrnulo dosavadní projednávání návrhu směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (dále jen Směrnice) – návrh byl projednáván na pracovní skupině D03 (PS pro finanční služby) od začátku roku 2006 a velice intenzivně pak od září 2006 za finského předsednictví, přesto se skupině nepodařilo nalézt společnou pozici ohledně znění Směrnice. Předsednictví dále připomnělo, že Evropský parlament (dále EP) resp. parlamentní výbor ECON odhlasoval pozměňovací návrhy k návrhu Směrnice již v září 2006, přičemž k odhlasování finální podoby pozměňovacích návrhů EP mělo dle původního harmonogramu nejdříve dojít již na říjnovém a následně pak na prosincovém plenárním zasedání EP. Vzhledem k tomu, že se Radě nepodařilo nalézt společnou pozici ani během listopadu 2006, jediným možným řešením s cílem vyhnout se druhému čtení je, že EP odloží hlasování o Směrnici na některé ze svých plenárních zasedání v roce 2007. Dle předsednictví EP naznačil vůli k tomuto odkladu za předpokladu, že Rada vyšle jasný signál (v podobě Zprávy Rady), že je schopna v brzké době společnou pozici nalézt.

EK vyzvala Radu k urychlení prací na Směrnici mimo jiné opět s argumentem, že finanční sektor již učinil nemalé investice do budoucího projektu SEPA (Jednotný eurový platební prostor) a nyní potřebuje nezbytný právní rámec, na jehož základě bude pokračovat příprava tohoto projektu. EK zdůraznila důležitost obezřetnostních pravidel v hlavě II Směrnice (prudential rules). EK dále uvedla, že je třeba v hlavě II Směrnice najít takový kompromis, který nebude bránit vstupu nových nebankovních poskytovatelů platebních služeb na trh. EK zejména upozornila na nebezpečí zavedení příliš vysokého základního kapitálu pro platební instituce, který by mohl mít negativní dopad na vznik těchto nových institucí, jako se stalo v případě Směrnice o elektronických penězích, kde byl zaveden příliš vysoký základní kapitál (výše 1 mil. EUR). Závěrem EK dále zdůraznila, že hlava II musí zůstat integrální součástí Směrnice, v reakci na existující tendence některých zemí hlavu II z textu Směrnice vyjmout.

V následující debatě členských států došlo k zmínění problematiky hlavy II, některé požadují, aby její znění bylo „přísnější“, nutnost zachování této hlavy Směrnice a její vazbu na konkurenceschopnost. Dalším důležitým spojeným tématem je ochrana spotřebitelů a z toho vyplývající přísnost pro vstup nových firem zejména platebních institucí na trh. Země jsou vesměs pozitivně nakloněny kompromisu. Německo jako země přejímající 1. ledna 2007 předsednictví konstatovalo, že Směrnice může být projednávána hned na prvním zasedání Rady ECOFIN v roce, tj. 30. ledna 2007.

Výsledek jednání:
Ministři financí byli v rámci veřejného projednávání (tzn. za přítomnosti kamer) informováni o pokroku při projednávání návrhu Komise na Směrnici o platebních službách na vnitřním trhu (dále jen Směrnice). Zároveň podpořili další práci na Směrnici přijetím Zprávy Rady, čímž zároveň vyslali pozitivní signál Evropskému parlamentu.

ad 8b)  Finanční služby - Code of Conduct k přeshraničnímu zúčtování a vypořádání  cenných papírů Závěry Rady

Popis problematiky:
Ministrům byly předloženy ke schválení Závěry Rady k přeshraničnímu vypořádání obchodů s cennými papíry (tzv. clearing & settlement) jako reakce na přijatý Code of Conduct (dále jen Kodex) ze strany daného odvětví finančních služeb. Kodex byl podepsán 7. listopadu 2006 představiteli Evropské asociace burz, Evropské asociace clearingových institucí a Evropské asociace centrálních depozitářů cenných papírů. Cílem opatření definovaných v kodexu je zvýšení transparentnosti a posílení hospodářské soutěže při vypořádání přeshraničních obchodů s cennými papíry a tím de facto odstranění konceptu „přeshraničního“ vypořádání. Předpokládá se postupná realizace opatření vymezených kodexem s konečným termínem jejich přijetí do 1. ledna 2008.

Vývoj jednání:
EK úvodem informovala o schválení Kodexu ze strany finančního sektoru (definování specifické části viz výše), čímž se podle EK jedná o naplnění principu „better regulation“ v praxi. EK připomněla výhody řešení prostřednictvím nezávazného Kodexu oproti původně uvažovanému předložení návrhu rámcového legislativního aktu – a) zdlouhavé projednávání legislativního návrhu, které by mohlo trvat až 5 let, b) flexibilita Kodexu a tedy jeho schopnost reflektovat připravovaná propojení evropských burz, což by mělo dopad na oblast vypořádání cenných papírů, a c) Kodex umožní vzít do úvahy aplikaci Směrnice o trzích finančních nástrojů 2004/39/ES. EK připomněla základní opatření definované v Kodexu: a) opatření, jež mají zvýšit transparentnost cen, b) opatření, jež mají zajistit přístup a interoperabilitu clearingových a vypořádacích systémů a c) opatření, jež mají oddělit jednotlivé etapy transakce a zavést oddělené účetnictví. EK taktéž připomněla, že Kodex se v současné době bude vztahovat pouze na vypořádání obchodů s akciemi (cash equities), ovšem do budoucna se počítá s jeho rozšířením na dluhopisy (bonds) a deriváty (derivates). Závěrem EK dodala, že je nutno pokračovat ve snaze odstranit další překážky pro přeshraniční vypořádání cenných papírů (definovaných 15 Giovanniniho překážek), přičemž výslovně byly EK zmíněny pouze daňové překážky a nutnost dokončit práce na standardech týkajících se regulatorního rámce, který je připravován v současné době CESR . EK podpořila znění návrhu Závěrů předložené ke schválení ministrům.

Předseda EFC ve svém vystoupení vyzdvihl následující elementy, které je třeba vzít v úvahu:

 1. Nezbytnost vytváření tlaku na finanční sektor, aby opatření Kodexu aplikoval, a důsledného monitoringu této aplikace. V případě, že se forma Kodexu prokáže nedostatečná, je třeba přijmout legislativní akt.
 2. Nutnost zaměřit se na regulatorní rámec, který je v současné době připravován výborem CESR.
 3. EFC musí pokračovat v práci na odstraňování překážek identifikovaných Giovanniniho skupinou.
 4. Pokračující spolupráci s ECB na vytvoření jednotného vypořádacího systému pro cenné papíry „Target 2 Securities“.

Z členských států vystoupilo k problematice pouze Španělsko s požadavkem na rovné zacházení při aplikaci Kodexu pro všechny. Zároveň by všechny strany měli podniknout všechny požadované kroky.

Výsledek jednání:
Předložené Závěry Rady, obsahující konkrétní termíny práce pro relevantní orgány Rady, byly Radou ECOFIN přijaty.

Případ společnosti SWIFT (obědové téma)

Popis problematiky:
Ministři byli během oběda informování ze strany belgického ministra o případu belgické společnosti SWIFT zprostředkovávající mezibankovní komunikaci, respektive o průběhu jeho řešení. V roce 2006 se obrátilo na pobočku společnosti SWIFT v USA místní ministerstvo financí, které žádalo společnost o poskytování informací ze strany společnosti o informacích doprovázejících finanční transfery z titulu boje proti financování terorismu. Společnost SWIFT se obrátila s řešením na belgické ministerstvo financí, které nechalo provést nezávislou belgickou komisí zabývající se ochranou osobních dat  studii o možném narušení ochrany osobních údajů ze strany amerického ministerstva financí. Komise dospěla k závěru, a belgické ministerstvo financí tento také sdílí, že požadavek americké strany jde nad rámec povinností kladených na společnost SWIFT. Tato komerční společnost neprovádí činnosti, které podléhají kontrole ze strany  amerických úřadů – nezřizuje úvěry, neprovozuje platební systémy ani služby pro zúčtování a vypořádání cenných papírů. Dohled nad společností provádí belgická centrální banka. Na belgickou vládu se po zadání zpracování studie o dopadech na osobní data občanů obrátila Evropská komise s žádostí o bližší informace. Tyto Belgie poskytnula 28. září 2006. Belgie se domnívá, že požadavek americké strany na společnost SWIFT narušuje ochranu soukromí občanů celé EU. Z tohoto důvodu informuje ostatní ministry o daném případu. Zároveň zde dochází k možnému střetu mezi EU a USA.

Vývoj jednání:
V rámci bodu vystoupil belgický ministr financí s danou informací pro své kolegy. V následující krátké diskusi ministři nastolili otázku společného přístupu EU k problému, nicméně některé země deklarovaly, že mají svůj vlastní „silný“ národní přístup.

Výsledek jednání:
Bude pokračovat diskuse v  přípravných orgánech Rady EU. Problematika bude projednávána v rámci Rady pro justici a vnitro.

Doporučované

Nejčtenější