Novinky

TAIEX

oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení
oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení

Vydáno

 • Dotace
 • Evropské společenství
 • Finanční podpora projektů
 • Program finanční pomoci
 • Granty
 • Národní kontaktní místo
 • NCP
 • TAIEX
 • Podpora ze zahraničí
 • Zahraniční sektor
Aktualizováno 14. 8. 2018 16:15
 • Aktualizace obsahu

TAIEX (Technical Assistance Information EXchange unit)

TAIEX je nástrojem Evropské komise, Generálního ředitelství pro rozšíření, a představuje krátkodobou, nefinanční pomoc poskytovanou ve formě seminářů/workshopů, hodnotících misí, misí expertů, poradenství, studijních cest, tréninkových programů na regionální úrovni a školení školitelů.

TAIEX je založen na spolupráci mezi institucemi veřejné správy členských států EU a tzv. přijímajícími zeměmi. Tyto země zahrnují jak kandidátské (A) a potenciální kandidátské státy (B), tak země zahrnuté do Evropské politiky sousedství a Nástroje partnerství (C). Příjemcem je také Turecko-kyperská komunita v severní části Kypru (D).

 1. Kandidátské země
  • Bývalá jugoslávská republika Makedonie
  • Černá hora
  • Island
  • Srbsko
  • Turecko
 2. Potenciální kandidátské země a území (CARDS)
  • Albánie
  • Bona a Hercegovina
  • Kosovo (UNSCR1244)
  • Černá hora
 3. Evropská sousedská politika
  • Alžírsko
  • Arménie
  • Ázerbajdžán
  • Bělorusko
  • Egypt
  • Gruzie
  • Izrael
  • Jordánsko
  • Libanon
  • Libye
  • Moldávie
  • Maroko
  • Palestinská správa
  • Tunis
  • Ukrajina
  • Ruská federace
  • Sýrie
 4. Další
  • Turecko-kyperská komunita (Financial Aid Regulation)
  • Chorvatsko (nová členská země EU)

TAIEX je realizován prostřednictvím samostatných iniciativ, které jsou založeny na předávání zkušeností a know-how veřejného sektoru členských zemí EU administrativě přijímající země. Příjemci pomoci zahrnují orgány státní a veřejné správy, soudy a orgány činné v trestním řízení, vládu a parlament, legislativní orgány, zástupce sociálních partnerů, odborů a svaz zaměstnavatelů.

Přístup soukromé sféry je značně limitovaný, avšak není striktně zakázán, soukromá sféra je využívána ve výjimečných případech, pokud veřejný sektor není schopen zajistit požadovanou odbornost.

TAIEX je chápán jako součást zahraniční politiky ČR a jako jedna z cest poskytování podpory druhým zemím doplňující aktivity rozvojové politiky a transformační spolupráce. Země východní Evropy a především západního Balkánu mají z pohledu české zahraniční politiky prioritní význam, který se promítá jak do politické podpory Východního partnerství a politiky rozšíření, tak do technické podpory zemí dotčených regionů.

Iniciativy TAIEXu jsou určovány poptávkou (demand driven) a vyznačují se individuálním přístupem k příjemcům, který umožňuje přesně cílenou pomoc a spolupráci při přijímání a implementaci evropské legislativy.

Experti se zájmem o zapojení do iniciativ TAIEX se mohou registrovat v DATABÁZI expertů. Registrace je zcela nezávazná, je však určena výhradně pro pracovníky státní správy:

Registrovaný expert obdrží jednou měsíčně souhrnné informace o všech otevřených poptávkách po asistenci formou expertní mise nebo studijní návštěvy. Evropská komise občas oslovuje i registrované experty přímo s konkrétní nabídkou.

Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení Ministerstva financí ČR - je národním kontaktním místem (NKM) pro TAIEX.

NKM pro TAIEX zajišťuje zejména:

 • komunikaci s Evropskou komisí (EK) spojenou s funkcí NKM jako prostředníka mezi EK a poskytovateli pomoci z ČR
 • zajištění informovanosti a poradenství, zejména na základě přímého kontaktu s institucemi státní správy prostřednictvím institucionálních kontaktních míst nebo kontaktu s konkrétními experty
 • podporu při vyhledávání expertů z ČR pro účast na workshopech, seminářích, peer reviews apod. nebo pro organizaci studijních cest, tj. vytipování institucí nebo konkrétních expertů dle požadované expertízy
 • distribuci poptávek na relevantní instituce/experty a zprostředkování kontaktu mezi expertem / institucí z ČR a EK v případě zájmu o účast v aktivitě TAIEX
 • pomoc expertům při zaregistrování do databáze expertů

Od roku 2015 mohou být příjemcem pomoci také členské státy EU v rámci nástroje TAIEX Regio PEER2PEER, který byl vytvořen ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro regionální a městskou politiku. TAIEX Regio PEER2PEER umožňuje krátkodobou výměnu zkušeností a know-how mezi odborníky na politiku soudržnosti a institucemi veřejné správy zapojenými do řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti ve všech členských státech. Je součástí širšího úsilí EK pomoci členským státům posílit jejich administrativní kapacitu. Koordinaci TAIEX REGIO PEER 2 PEER v rámci ČR zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci.

Konkrétní dotazy ke spolupráci s TAIEX rádi zodpovíme:

Detailní informace o TAIEX:

Doporučované

Nejčtenější