Novinky

Podpora exportu

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vydáno

 • OECD
 • Podpora exportu
 • Exportní a garanční pojišťovací společnost
 • Zahraniční sektor
 • Český export

Organizační struktura

 • V rámci OECD je Ministerstvo financí, samostatné oddělení 903 - Podpora podnikání, gestorem za problematiku podporovaných exportních úvěrů, které se projednávají ve Skupině pro exportní úvěry a úvěrové záruky (pod Obchodním výborem). Dále má spolugesci společně s EGAP, a.s., a ČEB, a.s., za skupinu Participantů k Ujednání o podmínkách podporovaných vývozních úvěrů. Hlavním účelem Ujednání o podmínkách podporovaných vývozních úvěrů je poskytnout rámec pro řádné využívání oficiálně podporovaných vývozních úvěrů. Ujednání usiluje o podněcování konkurence mezi vývozci z OECD - vývozních zemí, která bude založena na kvalitě a ceně vyváženého zboží a služeb, nikoliv na nejvýhodnějších podmínkách, které jsou oficiálně podporovány.

Obecně k podpoře exportu a postavení Ministerstva financí

 • Ministerstvo financí jako jeden z orgánů státní správy vykonává státní proexportní politiku - spoluvytváří a zajišťuje optimální podmínky proexportní politiky státu, napomáhá k dalšímu zdokonalení, rozšíření, posílení a zlepšení systému podpory vývozu v oblasti pojištění a financování vývozu.

  Stěžejní oblastí pro státní podporu vývozu jsou pojišťovací, garanční a úvěrové produkty poskytované Exportní, garanční a pojišťovací společností, a.s. (EGAP)  a Českou exportní bankou, a.s. (ČEB).

  Česká republika plně vlastní Exportní, garanční a pojišťovací společnost, a.s., kde vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím ústředních orgánů státní správy (ministerstvo financí, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo zemědělství). V České exportní bance, a.s., stát vykonává svá akcionářská práva jednak přímo - prostřednictvím výše uvedených ústředních orgánů státní správy a v ČEB tak vlastní majoritní podíl, a dále nepřímo - prostřednictvím EGAP.

  Zástupci Mnisterstva financí jsou (podle novely zákona 58/1995 Sb., která nabyla účinnosti od 26. ledna 2006 a schválených změn stanov na jednání akcionářů dne 26. 4. 2006) členy dozorčí rady obou společností.

 • Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
  EGAP byla založena zakladatelskou smlouvou v roce 1992 jako státní úvěrová pojišťovna k provádění pojišťovací činnosti dle zákona č. 363/1999 Sb.  , zákon o pojišťovnictví, a dle zákona č. 58/1995 Sb., zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou.

 • EGAP poskytuje především pojištění vývozních úvěrů proti vývozním úvěrovým rizikům, tj. teritoriálním rizikům a kombinaci teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik. Tento typ pojištění je realizován se státní podporou - stát ručí za závazky EGAP vzniklé z pojistných smluv a z pojištění vývozních úvěrových rizik.

  Pojišťování vývozních úvěrů a tuzemských pohledávek proti krátkodobým komerčním rizikům, které plynou z nezaplacení v důsledku platební neschopnosti nebo platební nevůle domácího nebo zahraničního kupujícího provádí od 1. října 2005 dceřiná společnost Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (KÚP)  na komerční bázi bez účasti státu, prostřednictvím smluv s předními evropskými zajišťovnami.

 • Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (KÚP)  .

 • Česká exportní banka, a.s.
  ČEB je bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb. , o bankách, a byla založena v roce 1995 ve smyslu zákona č. 58/1995 Sb., zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Jejím posláním je poskytovat a financovat vývozní úvěry a další služby související s vývozem. ČEB nabízí financování vývozních operací vyžadující dlouhodobé zdroje financování za podmínek (úrokové sazby a objem), které jsou pro vývozce na tuzemském bankovním trhu jinak nedosažitelné. Umožňuje tak českým vývozcům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi, které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence. Při poskytování svých produktů ČEB úzce spolupracuje s EGAP.

Doporučované

Nejčtenější